Phong Lưu Tam Quốc

Chương 419 : Thái Mạo tử thủ (Hạ)

    trước sau   
Trưcveoơuajpng Lãedgdng ngẩdbjzng đguwfrhqeu, quáslcdt to vớznjyi bêjuern ngoàmqcyi:

- Vệhxin binh đguwfâcvgju!

- Cóbrup mặfltet!

Trưcveoơuajpng Lãedgdng vừabuca dứmbzmt lờppnsi thìxdhp ngoàmqcyi cửnlqga cóbrup mộcztpt thịijcq binh trẻabuc tuổfnlyi tiếpywgn vàmqcyo.

Trưcveoơuajpng Lãedgdng nóbrupi:

- Ngưcveoơuajpi đguwfi gọedgdi Đppnsiềynaxn Phong cho ta, nóbrupi làmqcy ta cóbrup chuyệhxinn quan trọedgdng muốhhhpn hắiscon làmqcym.
Binh sĩpfijcvgjng dạmbqv, đguwfi xuốhhhpng. Khôtfprng lâcvgju sau Đppnsiềynaxn Phong vộcztpi vàmqcyng chạmbqvy tớznjyi, tráslcdn ưcveoznjyt đguwfohdim mồdokltfpri.

Trưcveoơuajpng Lãedgdng thấcxehy thếpywg bậnnsbt cưcveoppnsi bảupulo:

- Ngưcveoơuajpi chạmbqvy gấcxehp gáslcdp nhưcveo vậnnsby làmqcym gìxdhp?

Đppnsiềynaxn Phong lau mồdokltfpri nơuajpi châcvgjn màmqcyy, thắiscoc mắiscoc hỏxapzi:

- Chúezjwa côtfprng vộcztpi vãedgdjueru thuộcztpc hạmbqv đguwfếpywgn cóbrup chuyệhxinn gìxdhp khôtfprng?

Trưcveoơuajpng Lãedgdng nóbrupi:

- Tấcxeht nhiêjuern làmqcybrup rồdokli. Khôtfprng cóbrupxdhpjueru ngưcveoơuajpi gấcxehp thếpywg đguwfgpbtmqcym chi?

Đppnsiềynaxn Phong nhìxdhpn biểgpbtu tìxdhpnh củcveoa Trưcveoơuajpng Lãedgdng, lòppnsng hâcvgjn hoan, chợraoet hỏxapzi:

- Cóbrup phảupuli làmqcy chúezjwa côtfprng đguwfãedgd nghĩpfij ra cáslcdch hay?

Trưcveoơuajpng Lãedgdng kiêjueru ngạmbqvo nóbrupi: - Tấcxeht nhiêjuern rồdokli.

Đppnsiềynaxn Phong kícveoch đguwfcztpng hỏxapzi:

- Làmqcy diệhxinu kếpywgxdhp?

Trưcveoơuajpng Lãedgdng lắiscoc lưcveo ngóbrupn tay, khôtfprng đguwfáslcdp màmqcy hỏxapzi ngưcveoraoec lạmbqvi:
- Ngưcveoơuajpi cóbrup biếpywgn trậnnsbn chiếpywgn Tôtfprn Tẫohdin Mãedgdisnxng cáslcdch giảupulm nhâcvgjn khôtfprng?

Đppnsiềynaxn Phong gậnnsbt đguwfrhqeu, khôtfprng chúezjwt suy nghĩpfijbrupi:

- Chu Hiểgpbtn Vưcveoơuajpng năisnxm thứmbzm hai mưcveoơuajpi bảupuly (năisnxm ba trăisnxm bốhhhpn mưcveoơuajpi hai trưcveoznjyc côtfprng nguyêjuern) Hàmqcyn liêjuern lạmbqvc Tềynax, Tốhhhpng, khôtfprng phóbrup phùxdhpng trạmbqvch hộcztpi côtfprng Hàmqcyn, Hàmqcyn cầrhqeu cứmbzmu Tềynax. Tềynax lấcxehy đguwfiềynaxn Tôtfprn Tẫohdin dẫohdin quâcvgjn cứmbzmu Hàmqcyn, côtfprng kỳflte tấcxeht cứmbzmu, thẳhxinng đguwfếpywgn Ngụbbwsy Đppnsôtfpr đguwfmbqvi lưcveoơuajpng. Đppnsraoei Bàmqcyng Quyêjuern triệhxint thìxdhp khảupuli hoàmqcyn vềynax Tềynax. Ngụbbwsy quâcvgjn muốhhhpn tấcxehn côtfprng Tềynax quâcvgjn đguwfuổfnlyi theo khôtfprng bỏxapz. Tôtfprn Tẫohdin lợraoei dụbbwsng thếpywg lấcxehy cáslcdch giảupulm nhâcvgjn mêjuer hoặfltec Bàmqcyng Mi, dụbbws bỏxapz chủcveo lựijcqc bộcztp binh, chỉfvws lấcxehy xẹbrup nhẹbrup binh mau truy đguwfuổfnlyi, Tềynax quâcvgjn thìxdhp thong thảupul ngồdokli chờppns mắiscoc câcvgju. Liêjuern xa làmqcym lũcxehy, phụbbwsc ởfvwsedgdisnxng, đguwfmbqvi bạmbqvi Ngụbbwsy quâcvgjn, giếpywgt Bàmqcyng Quyêjuern, bắiscot Ngụbbwsy tháslcdi tửnlqg thâcvgjn. Chícveonh vìxdhp vậnnsby nêjuern Tôtfprn Tẫohdin mớznjyi ‘danh vang thiêjuern hạmbqv, truyềynaxn kỳflte binh pháslcdp’.

brupi xong mấcxehy lờppnsi nàmqcyy, Đppnsiềynaxn Phong nhớznjy tớznjyi Khoáslcdi Việhxint tạmbqvi Hoa Dung đguwfmbqvo, nghi hoặfltec nhìxdhpn Trưcveoơuajpng Lãedgdng, lắiscoc đguwfrhqeu nóbrupi:

- Cáslcdch nàmqcyy chỉfvws sợraoe khôtfprng thểgpbt thựijcqc hiệhxinn vàmqcyo lúezjwc nàmqcyy.

Trưcveoơuajpng Lãedgdng đguwfrhqeu tiêjuern làmqcy gậnnsbt đguwfrhqeu sau đguwfóbrup lắiscoc đguwfrhqeu, nóbrupi:

- Nếpywgu chỉfvws vậnnsby thôtfpri thìxdhp đguwfúezjwng làmqcy khôtfprng thểgpbt.

Đppnsiềynaxn Phong nâcvgjng cao tinh thầrhqen, hỏxapzi dồdokln dậnnsbp:

- Ýlxah củcveoa chúezjwa côtfprng làmqcyppnsn cóbrup chiêjueru sau?

Trưcveoơuajpng Lãedgdng nhìxdhpn áslcdnh mắiscot tôtfprn kícveonh củcveoa gãedgd, lòppnsng thầrhqem vui sưcveoznjyng, khôtfprng cẩdbjzn thậnnsbn nóbrupi lỡsalx miệhxinng:

- Tôtfprn Tẫohdin giảupulm nhâcvgjn giếpywgt đguwfijcqch, sau nàmqcyy Gia Cáslcdt Lưcveoraoeng cùxdhpng Tưcveoedgd Kỳflteuajpn hộcztpi chiếpywgn, ngưcveoraoec lạmbqvi dùxdhpng kỳflte pháslcdp lui binh tăisnxng nhâcvgjn, khiếpywgn Tưcveoedgd đguwfa nghi khôtfprng dáslcdm truy kícveoch, an toàmqcyn rúezjwt vềynaxslcdn Trung. Đppnsraoei Tưcveoedgd pháslcdt hiệhxinn thìxdhp đguwfãedgd quáslcd muộcztpn. Hôtfprm nay ta cũcxehng họedgdc cáslcdch củcveoa hai vịijcq cao nhâcvgjn, tăisnxng nhâcvgjn thìxdhpezjwt, giảupulm nhâcvgjn thìxdhp phụbbwsc. Hai bêjuern mai phụbbwsc nhiềynaxu binh, chỉfvws cầrhqen Khoáslcdi Việhxint đguwfuổfnlyi theo, ta khôtfprng tin kếpywgt hợraoep thàmqcynh tícveoch củcveoa hai đguwfmbqvi trícveopfij, hắiscon cóbrup thểgpbt khôtfprng trúezjwng mưcveou kếpywg củcveoa ta. Tớznjyi lúezjwc đguwfóbrupslcdi da lóbrupc xưcveoơuajpng, hay hầrhqem kho cóbrup, cho hắiscon biếpywgt tay.

brupi xong câcvgju nàmqcyy, Trưcveoơuajpng Lãedgdng cấcxeht tiếpywgng cưcveoppnsi to, mắiscot lóbrupe tia sáslcdng khủcveong bốhhhp, biểgpbtu tìxdhpnh giốhhhpng nhưcveo con cáslcdo giàmqcy âcvgjm hiểgpbtm ranh mãedgdnh.

Đppnsiềynaxn Phong ngưcveoppnsi run bầrhqen bậnnsbt, trong óbrupc tưcveofvwsng tưcveoraoeng ra Khoáslcdi Việhxint thốhhhpng khổfnly muốhhhpn sốhhhpng khôtfprng đguwfưcveoraoec, muốhhhpn chếpywgt khôtfprng xong. Gãedgdmqcym bộcztp mặfltet thậnnsbn trọedgdng, thầrhqem nghĩpfij khi nàmqcyo thìxdhp Gia Cáslcdt Lưcveoraoeng ởfvwsslcdn Trung chiếpywgn đguwfcxehu? Tưcveoedgdmqcy ai? Gãedgd muốhhhpn hỏxapzi nhưcveong thấcxehy biểgpbtu tìxdhpnh huêjuernh hoang củcveoa hắiscon thìxdhp lờppnsi tớznjyi đguwfrhqeu lưcveosalxi trôtfpri tuộcztpt lạmbqvi. Nêjuern tìxdhpm cơuajp hộcztpi kháslcdc rồdokli hỏxapzi vậnnsby, gãedgd nghĩpfij thếpywg.

Đppnsiềynaxn Phong ngoàmqcyi miệhxinng vẫohdin làmqcy hỏxapzi:

- Tạmbqvi sao tăisnxng nhâcvgjn màmqcyxdhpi, giảupulm nhâcvgjn màmqcy phụbbwsc? Thuộcztpc hạmbqv khôtfprng rõocpj đguwfmbqvo lýijcq trong đguwfóbrup.

Trưcveoơuajpng Lãedgdng nóbrupi:

- Khoáslcdi Việhxint làmqcym việhxinc trầrhqem ổfnlyn, đguwfa mưcveou túezjwc trícveo. Nếpywgu chúezjwng ta rúezjwt binh thìxdhp tấcxeht nhiêjuern gãedgd sẽdoklcveonh làmqcy ta cóbrup phụbbwsc binh đguwfoạmbqvn hậnnsbu, khôtfprng dáslcdm đguwfuổfnlyi theo. Tăisnxng nhâcvgjn màmqcy lui, chẳhxinng qua làmqcyslcdc đguwfijcqnh cáslcdch nghĩpfij củcveoa gãedgd, đguwfgpbtcvgjm tícveonh trởfvwsjuern kiêjueru ngạmbqvo. Đppnsraoei rúezjwt vềynax Miệhxinn Dưcveoơuajpng, quâcvgjn ta bắiscot đguwfrhqeu giảupulm nhâcvgjn, tấcxeht nhiêjuern hắiscon cho rằedgdng quâcvgjn lưcveoơuajpng chúezjwng ta đguwfãedgd khôtfprng thểgpbt chốhhhpng đguwfsalx nữzkxta, quâcvgjn lệhxinnh khôtfprng đguwfcveo, binh sĩpfij tan táslcdc, hoặfltec làmqcydoklmbqvt trốhhhpn vềynaxslcdn Dưcveoơuajpng. Đppnsếpywgn lúezjwc nàmqcyy đguwfgpbt đguwfmbqvi quâcvgjn truy đguwfuổfnlyi, nhưcveong khôtfprng ngờppns phụbbwsc binh quâcvgjn ta ởfvwsjuern ngoàmqcyi, chỉfvws cầrhqen tiêjueru diệhxint quâcvgjn chủcveo lựijcqc củcveoa họedgd, Hoa Dung, Cáslcdnh Lăisnxng tấcxeht nhiêjuern làmqcy vậnnsbt nằedgdm trong túezjwi.

Đppnsiềynaxn Phong nghe thếpywg bấcxeht giáslcdc gậnnsbt đguwfrhqeu, nóbrupi:

- Khoáslcdi Việhxint đguwfúezjwng làmqcy ngưcveoppnsi cóbrupmqcyi, nhưcveong làmqcym việhxinc quáslcd thậnnsbn trọedgdng, chỉfvws sợraoe sẽdokl khôtfprng dễvthvmqcyng mắiscoc mưcveou. Kếpywgmqcyy thuộcztpc hạmbqv khôtfprng dáslcdm bảupulo đguwfupulm chắiscoc chắiscon thàmqcynh côtfprng, nhưcveong nghe thìxdhp rấcxeht cóbrup hy vọedgdng, vậnnsby đguwfgpbt Trọedgdng Đppnsmbzmc thửnlqg xem sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.