Phong Lưu Tam Quốc

Chương 417 : Tiến tới Gang Lăng (Hạ)

    trước sau   
Hạlnat Khẩazmyu.

Tiếufytng cưtqttjstwi sang sảwacgng củpvrma Trưtqttơhlcmng Lãyxahng truyềawjgn khắhptdp châdorqu phủpvrm. Cóppcl thểfcgl thấyivoy ra tâdorqm tìqhmanh củpvrma hắhptdn khônklyng tệruio.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng đxusaang ngồromxi trêsnvdn bảwacgo tọrdqca, khônklyng hềawjg kiêsnvdng dèhjgb cấyivot tiếufytng cưtqttjstwi dàufyti. Ngưtqttjstwi ngồromxi bêsnvdn dưtqtthjgbi ai cũjmplng vẻnebw mặgnllt thoảwacgi márdqci, tràufytn đxusayvmty ýyxahtqttjstwi.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng cưtqttjstwi mộlsyht lúrxaqc rồromxi ngừwpxwng, nhưtqttng trêsnvdn mặgnllt vẫjkrtn tưtqttơhlcmi róppcli.

Hắhptdn cấyivot cao giọrdqcng nóppcli:

- Mọrdqci ngưtqttjstwi đxusawpxwng quárdqc đxusahptdc ýyxah quêsnvdn hếufytt mọrdqci chuyệruion. Tuy đxusaãyxah lấyivoy đxusaưtqttjtfdc Hárdqcn Dưtqttơhlcmng, Ôfczvdorqm nhưtqttng Lưtqttu Biểfcglu còltbnn chưtqtta dao đxusalsyhng gốtuouc rễgkus, thựnekyc lựnekyc củpvrma chúrxaqng vẫjkrtn rấyivot hùeiehng hậqtcju. Nếufytu ta khônklyng đxusardqcn sai, rấyivot nhanh quâdorqn Tưtqttơhlcmng Dưtqttơhlcmng vàufytzjsohjgbng sẽsmin dựnekya vàufyto, đxusaếufytn khi đxusaóppcl sẽsminppcl mộlsyht trậqtcjn chiếufytn gian khổugnq.
Bởjerti vìqhma Trìqhmanh Dụrdqcc dẫjkrtn đxusalsyhi vưtqttjtfdt sônklyng Trưtqttjstwng Giang, chỉjtfd đxusafcgl lạlnati mộlsyht trísmin giảwacg Đudhjiềawjgn Phong cho nêsnvdn gãyxah khônklyng nhưtqttjstwng ai, hỏopsyi:

- Chúrxaqa cônklyng, ngưtqttơhlcmi khẳivzrng đxusavvmfnh quâdorqn Tưtqttơhlcmng Dưtqttơhlcmng sẽsmin trởjert lạlnati sao? Nếufytu chúrxaqng dárdqcm lùeiehi, vậqtcjy khônklyng sợjtfd quâdorqn Từwpxw Hoảwacgng Nhữopsy Nam đxusauổugnqi theo đxusaárdqcnh sau lưtqttng àufyt? Tìqhmanh huốtuoung bìqhmanh thưtqttjstwng thìqhma nhưtqtt vậqtcjy sẽsmin rấyivot thảwacgm. Hơhlcmn nữopsya dùeieh chúrxaqng cóppcl thểfcglrxaqt vềawjg Nam quậqtcjn cũjmplng tưtqttơhlcmng đxusaưtqttơhlcmng vớhjgbi hấyivop dẫjkrtn binh lựnekyc Từwpxw Hoảwacgng đxusaếufytn. Dùeieh chúrxaqng còltbnn nhiềawjgu sứosepc chiếufytn đxusayivou, quâdorqn ta cũjmplng thếufyt thônklyi, vậqtcjy sẽsminqhmanh thàufytnh cụrdqcc diệruion bao vâdorqy. Chỉjtfd sợjtfdtqttu Biểfcglu càufytng khônklyng thểfcgl chấyivop nhậqtcjn đxusaiềawjgu nàufyty.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng gậqtcjt đxusayvmtu, mặgnllt lộlsyh suy tưtqtt, trầyvmtm ngâdorqm mộlsyht lúrxaqc mớhjgbi từwpxw từwpxwppcli:

- Lấyivoy tísminnh cárdqcch củpvrma Lưtqttu Biểfcglu, chắhptdc chắhptdn sẽsmin khiếufytn chúrxaqng trởjert lạlnati phòltbnng thủpvrm Nam quậqtcjn. Nhưtqttng nêsnvdn trởjert lạlnati làufytm sao cũjmplng làufyt mộlsyht mônklyn họrdqcc vấyivon. Lárdqct nữopsya sai ngưtqttjstwi truyềawjgn tin, nếufytu binh mãyxahtqttơhlcmng Dưtqttơhlcmng thậqtcjt sựneky nam hạlnat Nam quậqtcjn, nhấyivot đxusavvmfnh phảwacgi khiếufytn Hoàufytng Tựneky cẩazmyn thậqtcjn hàufytnh đxusalsyhng, tuyệruiot đxusatuoui đxusawpxwng đxusaárdqcnh chếufytt.

Đudhjiềawjgn Phong nghĩxusa tớhjgbi thủpvrm đxusaoạlnatn trầyvmtm ổugnqn củpvrma Hoàufytng Tựneky, nhe răhjgbng cưtqttjstwi nóppcli:

- Chúrxaqa cônklyng lo lắhptdng quárdqc rồromxi, Cônklyng Minh làufytm việruioc rấyivot cẩazmyn thậqtcjn, sẽsmin khônklyng xảwacgy ra sai lầyvmtm gìqhma.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng gậqtcjt đxusayvmtu. Đudhjtuoui vớhjgbi Từwpxw Hoảwacgng, hắhptdn vốtuoun rấyivot yêsnvdn tâdorqm.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng nóppcli:

- Nếufytu đxusaãyxah vậqtcjy thìqhmardqcc ngưtqttơhlcmi phảwacgi chuẩazmyn bịvvmf tốtuout cônklyng việruioc bổugnq sung, đxusafcgl đxusaárdqcm Trìqhmanh Dụrdqcc khônklyng cầyvmtn lo hậqtcju phưtqttơhlcmng, dốtuouc sứosepc tấyivon cônklyng Nam quậqtcjn.

Đudhjiềawjgn Phong hàufytnh lễgkus, đxusaromxng ýyxahppcli:

- Thuộlsyhc hạlnatzjso!

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng duỗtvgri lưtqttng ra, trêsnvdn mặgnllt lộlsyh vẻnebw uểfcgl oảwacgi, hắhptdn phấyivot tay nóppcli:

- Ta hơhlcmi mệruiot, đxusai trưtqtthjgbc nghỉjtfd ngơhlcmi. Cóppcl chuyệruion gìqhma đxusajtfdi sárdqcng mai rồromxi bàufytn tiếufytp.
ppcli xong hắhptdn nhấyivoc châdorqn đxusai ra đxusalnati đxusaưtqttjstwng. Cárdqcc vịvvmftqtthjgbng đxusaưtqtta tiễgkusn Trưtqttơhlcmng Lãyxahng rờjstwi đxusai.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng đxusai chưtqtta đxusaưtqttjtfdc mấyivoy bưtqtthjgbc thìqhma cảwacgm thấyivoy mặgnllt sau cóppcl ngưtqttjstwi theo cùeiehng. Hắhptdn ngoárdqci đxusayvmtu nhìqhman, làufyt Trưtqttơhlcmng Ninh ởjert phísmina sau chạlnaty chậqtcjm tớhjgbi.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng tòltbnltbn, gầyvmtn đxusaâdorqy luônklyn bậqtcjn rộlsyhn, hai ngưtqttjstwi khônklyng tiếufytp xúrxaqc bao nhiêsnvdu. Nếufytu khônklyng cóppcl chuyệruion gìqhma thìqhma Trưtqttơhlcmng Ninh sẽsmin khônklyng chủpvrm đxusalsyhng gặgnllp hắhptdn, bâdorqy giờjstw khônklyng lẽsmin xảwacgy ra chuyệruion gìqhma?

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng dừwpxwng bưtqtthjgbc, nửiapja cưtqttjstwi nửiapja khônklyng nhìqhman Trưtqttơhlcmng Ninh, hỏopsyi:

- Trưtqttơhlcmng tiểfcglu thưtqtt, khônklyng biếufytt nàufytng đxusauổugnqi theo làufytppcl chuyệruion gìqhma muốtuoun bẩazmym bárdqco?

Trưtqttơhlcmng Ninh vẻnebw mặgnllt ai oárdqcn liếufytc Trưtqttơhlcmng Lãyxahng, khônklyng héwpxwnklyi.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng khóppcl hiểfcglu, khônklyng biếufytt làufytm sao nhìqhman mặgnllt Trưtqttơhlcmng Ninh, buồromxn bựnekyc hỏopsyi:

- Đudhjãyxah xảwacgy ra chuyệruion gìqhma?

Trưtqttơhlcmng Ninh bỗtvgrng thởjertufyti, lắhptdc đxusayvmtu, khuônklyn mặgnllt xinh đxusawacgp tràufytn đxusayvmty thấyivot vọrdqcng.

ufytng nóppcli:

- Tưtqtthjgbng quâdorqn àufyttqtthjgbng quâdorqn, thuộlsyhc hạlnat khônklyng biếufytt nêsnvdn nóppcli sao đxusaâdorqy? Tạlnati sao hễgkus đxusaárdqcnh trậqtcjn thìqhma ngưtqttơhlcmi khônklyng còltbnn đxusafcgl ýyxah đxusaiềawjgu gìqhma khárdqcc?

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng đxusayvmtu óppclc mờjstw mịvvmft, ngu ngơhlcm hỏopsyi:

- Sao vậqtcjy, ởjert đxusaâdorqu ra sai lầyvmtm?
Trưtqttơhlcmng Ninh cárdqcu kỉjtfdnh trừwpxwng Trưtqttơhlcmng Lãyxahng, đxusaônklyi mắhptdt hoa đxusaàufyto lộlsyh ra phong tìqhmanh quyếufytn rũjmpl.

ufytng oárdqcn trárdqcch nóppcli:

- Khônklyng sai ởjert đxusaâdorqu hếufytt, chỉjtfdufyttqttơhlcmng phu nhâdorqn nửiapja năhjgbm trưtqtthjgbc sinh hạlnat mộlsyht anh hàufyti, ngưtqttơhlcmi làufyt phụrdqc thâdorqn tạlnati sao khônklyng trởjert vềawjg nhìqhman xem? Mấyivoy ngàufyty trưtqtthjgbc còltbnn cóppcl thểfcgl thônklyng cảwacgm, nhưtqttng bâdorqy giờjstwqhmanh hìqhmanh đxusaãyxahzjsoufytng, tiếufytp theo tấyivon cônklyng Nam quậqtcjn chỉjtfd sợjtfdufyt trậqtcjn đxusaárdqcnh lâdorqu dàufyti, tạlnati sao tưtqtthjgbng quâdorqn khônklyng quay vềawjg Mạlnatt Lăhjgbng xem tiểfcglu cônklyng tửiapjufyttqttơhlcmng phu nhâdorqn?

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng chấyivon đxusalsyhng toàufytn thâdorqn, biểfcglu tìqhmanh cựnekyc kỳtsdlsminch đxusalsyhng.

rxaqc trưtqtthjgbc khi Trưtqttơhlcmng Lãyxahng nam hạlnat Trưtqttjstwng Sa thìqhma đxusaãyxah nhậqtcjn đxusaưtqttjtfdc tin nàufyty, chỉjtfdufytrxaqc ấyivoy sựneky việruioc khẩazmyn cấyivop, mỗtvgri mộlsyht bưtqtthjgbc quan hệruio phárdqct triểfcgln cảwacg chiếufytn cuộlsyhc. Tuy Trưtqttơhlcmng Lãyxahng muốtuoun trởjert vềawjg xem nhưtqttng hắhptdn cũjmplng biếufytt làufytm vậqtcjy khônklyng tốtuout lắhptdm, cho nêsnvdn cốtuouwpxwn nhớhjgb nhung. Sau đxusaóppcl lấyivoy đxusaưtqttjtfdc Trưtqttjstwng Sa, bốtuoun phísmina chuyểfcgln chiếufytn, cônklyng phòltbnng Ba Lăhjgbng, cárdqcc loạlnati sựneky việruioc, càufytng khônklyng cho hắhptdn thờjstwi gian nhớhjgb con mìqhmanh. Bâdorqy giờjstw Trưtqttơhlcmng Ninh nhắhptdc tớhjgbi vấyivon đxusaawjgufyty, trong đxusayvmtu hắhptdn tràufytn đxusayvmty nhung nhớhjgb, hậqtcjn khônklyng mọrdqcc ra đxusaônklyi cárdqcnh lậqtcjp tứosepc bay đxusaếufytn Mạlnatt Lăhjgbng, nhìqhman xem Dưtqttơhlcmng Dung hậqtcju sảwacgn, xem con mìqhmanh rốtuout cuộlsyhc cóppcl giốtuoung mìqhmanh hay khônklyng.

Trưtqttơhlcmng Ninh nhìqhman Trưtqttơhlcmng Lãyxahng nóppclng vộlsyhi xoay quanh, trêsnvdn mặgnllt toárdqct ra nụrdqctqttjstwi ngâdorqy ngônkly, yêsnvdn lòltbnng.

ufytng nóppcli tiếufytp:

- Bâdorqy giờjstw quyềawjgn chủpvrm đxusalsyhng chiếufytn cuộlsyhc đxusaawjgu nằirxum trong tay ta. Hơhlcmn nữopsya cóppcl Đudhjiềawjgn đxusalnati nhâdorqn, Trìqhmanh đxusalnati nhâdorqn ởjert, lấyivoy tàufyti trísmin củpvrma họrdqc, tin tưtqttjertng sẽsmin khônklyng ra vấyivon đxusaawjgqhma. Cho nêsnvdn khônklyng bằirxung tưtqtthjgbng quâdorqn nhâdorqn lúrxaqc nàufyty trởjert vềawjg Mạlnatt Lăhjgbng, xem cônklyng tửiapj. Thuậqtcjn tiệruion đxusatuouc thúrxaqc Trưtqttơhlcmng Chiêsnvdu đxusalnati nhâdorqn, khiếufytn hắhptdn nhanh chóppclng thu quâdorqn tưtqtttqttơhlcmng thảwacgo. Bởjerti vìqhmatqttơhlcmng thảwacgo quâdorqn ta ưtqtthjgbc chừwpxwng chỉjtfdppcl thểfcgl chốtuoung đxusakfzy ba thárdqcng.

Trưtqttơhlcmng Lãyxahng kinh ngạlnatc nóppcli:

- Trưtqttơhlcmng Ninh, nàufytng khônklyng phảwacgi quan árdqcp lưtqttơhlcmng hoặgnllc Tưtqttyxah trong quâdorqn, tạlnati sao quen thuộlsyhc vàufyt đxusafcgl ýyxahtqttơhlcmng thảwacgo quárdqc vậqtcjy? Coi chừwpxwng ta nghi ngờjstwufytng cóppcl ýyxah xấyivou, làufytm việruioc vưtqttjtfdt chứosepc àufyt.

Trưtqttơhlcmng Ninh trợjtfdn mắhptdt, quăhjgbng mộlsyht câdorqu:

- Cóppclltbnng tốtuout bịvvmf chóppcl cắhptdn.

Rồromxi bưtqtthjgbc vộlsyhi đxusai.
Trưtqttơhlcmng Lãyxahng nhìqhman bóppclng dárdqcng Trưtqttơhlcmng Ninh yểfcglu đxusaiệruiou rờjstwi đxusai, lắhptdc đxusayvmtu cưtqttjstwi khổugnq. Hắhptdn dùeiehqhmajmplng làufyt cấyivop trêsnvdn củpvrma nàufytng, tạlnati sao nàufytng cứosep khônklyng cho hắhptdn chúrxaqt mặgnllt mũjmpli nàufyto? Trưtqttơhlcmng Lãyxahng ngẫjkrtm nghĩxusa, tinh thầyvmtn chấyivon đxusalsyhng, ngưtqttjstwi run bầyvmtn bậqtcjt. Tuy khônklyng phảwacgi lầyvmtn đxusayvmtu nghe tin nàufyty, nhưtqttng giờjstwppcl thờjstwi gian ngẫjkrtm nghĩxusa cẩazmyn thậqtcjn, trong lòltbnng cảwacgm giárdqcc mong chờjstw biếufytn càufytng mãyxahnh liệruiot. Trưtqttơhlcmng Lãyxahng khônklyng ngừwpxwng giãyxahy dụrdqca, rốtuout cuộlsyhc làufytsnvdn vềawjg Mạlnatt Lăhjgbng hay chờjstw đxusaárdqcnh xong rồromxi vềawjg?

Trảwacgi qua đxusajtfdt tranh đxusayivou nộlsyhi tâdorqm mãyxahnh liệruiot, Trưtqttơhlcmng Lãyxahng rốtuout cuộlsyhc quyếufytt đxusavvmfnh nhìqhman tìqhmanh hìqhmanh rồromxi tísminnh tiếufytp.

Quâdorqn Giang Đudhjônklyng vàufyto thárdqcng ba lấyivoy đxusaưtqttjtfdc Miệruion Dưtqttơhlcmng, thárdqcng tưtqtt theo Trìqhmanh Dụrdqcc chỉjtfd huy tiếufytn Giang Lăhjgbng.

Thárdqci Mạlnato hợjtfdp nhấyivot gầyvmtn vạlnatn tàufytn binh, thêsnvdm vàufyto vàufyti vạlnatn nhâdorqn mãyxah vốtuoun cóppcl, bárdqcm chặgnllt Hoa Dung đxusalnato, Cárdqcnh Lăhjgbng. Bởjerti vìqhma chúrxaqng biếufytt đxusaâdorqy làufyt phòltbnng tuyếufytn Giang Lăhjgbng cuốtuoui cùeiehng, mộlsyht khi tan vỡkfzy thìqhma Giang Lăhjgbng châdorqn chísminnh trởjert thàufytnh bàufytn đxusalnatp cho quâdorqn Giang Đudhjônklyng.

Bởjerti vìqhma vềawjg mặgnllt binh lựnekyc quâdorqn Giang Đudhjônklyng khônklyng cóppcl chiếufytm nhâdorqn tốtuou quyếufytt đxusavvmfnh, cho nêsnvdn Trìqhmanh Dụrdqcc khônklyng dárdqcm lỗtvgryxahng tấyivon cônklyng, vắhptdt óppclc tìqhmam cơhlcm hộlsyhi phárdqc đxusavvmfch.

Thárdqcng năhjgbm, Vưtqttơhlcmng Kiệruiom lĩxusanh hai vạlnatn binh mãyxah cuốtuoui cùeiehng củpvrma quậqtcjn thủpvrm Kiếufytn Bìqhmanh chi việruion Nam quậqtcjn. Tưtqttơhlcmng Dưtqttơhlcmng cũjmplng biếufytt Nam quậqtcjn nguy hiểfcglm, vứosept bỏopsy Từwpxw Hoảwacgng Nhữopsy Nam truy kísminch, lĩxusanh ba vạlnatn binh mãyxah tiếufytn đxusaếufytn giảwacgi cứosepu Nam quậqtcjn. Mộlsyht đxusaưtqttjstwng xộlsyhc vàufyto Cônklyng An, tiếufytn thẳivzrng lãyxahnh đxusavvmfa Nam quậqtcjn, đxusaóppclng ởjert Đudhjưtqttơhlcmng Dưtqttơhlcmng. Trong phúrxaqt chốtuouc thanh thếufyt quâdorqn Lưtqttu Biểfcglu lạlnati lêsnvdn, trưtqtthjgbc sau cộlsyhng lạlnati thêsnvdm bảwacgy, tárdqcm vạlnatn nhâdorqn mãyxah. Nhưtqttng bởjerti vìqhma trưtqtthjgbc đxusaóppcl thua rồromxi lạlnati thua, Thárdqci Mạlnato càufytng khônklyng dárdqcm chủpvrm đxusalsyhng xuấyivot binh, sợjtfd lỡkfzy đxusaâdorqu lạlnati thua nữopsya thìqhmaxusa khísmin mớhjgbi tísminch lũjmply sẽsmin biếufytn mấyivot khônklyng còltbnn bóppclng dárdqcng.

Quâdorqn Giang Đudhjônklyng do Trìqhmanh Dụrdqcc lĩxusanh bốtuoun vạlnatn nhâdorqn mãyxah đxusaóppclng ởjert Sa Tiệruion, từwpxwng giâdorqy phúrxaqt chuẩazmyn bịvvmf xuấyivot đxusalsyhng. Chu Du lĩxusanh mộlsyht vạlnatn thủpvrmy quâdorqn, thỉjtfdnh thoảwacgng lưtqttjtfdn lờjstw trêsnvdn Trưtqttjstwng Giang. Từwpxw Hoảwacgng thìqhma binh chia hai đxusaưtqttjstwng, mộlsyht đxusaưtqttjstwng do chísminnh gãyxahxusanh mộlsyht vạlnatn năhjgbm ngàufytn nhâdorqn mãyxah, ra Qua Dưtqttơhlcmng, chi việruion Giang Hạlnat, phốtuoui hợjtfdp Trìqhmanh Dụrdqcc chiếufytn đxusayivou. Mộlsyht đxusaưtqttjstwng khárdqcc do đxusalnati tưtqtthjgbng Trầyvmtn Đudhjárdqco lĩxusanh mộlsyht vạlnatn nhâdorqn mãyxah, bắhptdt đxusayvmtu tấyivon cônklyng Nghĩxusaa Dưtqttơhlcmng ồromxlnatt. Nhâdorqn lúrxaqc đxusalnati quâdorqn Tưtqttơhlcmng Dưtqttơhlcmng nam hạlnat cứosepu nguy Nam quậqtcjn thìqhma mởjert rộlsyhng lãyxahnh đxusavvmfa, trùeiehng kísminch Tưtqttơhlcmng Phàufytn.

Trậqtcjn chiếufytn Hoa Dung đxusaãyxah lửiapja séwpxwm lônklyng màufyty, Thárdqci Mạlnato trảwacgi qua vàufyti lầyvmtn chiếufytn bạlnati, rốtuout cuộlsyhc bắhptdt đxusayvmtu nhìqhman thẳivzrng vàufyto lờjstwi Khoárdqci Việruiot khuyêsnvdn, thưtqttjstwng xuyêsnvdn cùeiehng Khoárdqci Việruiot bàufytn chuyệruion quan trọrdqcng vềawjg quâdorqn tìqhmanh.

ufyti trísmin củpvrma Khoárdqci Việruiot trong Kinh Sởjert cựnekyc kỳtsdl nổugnqi tiếufytng. Nếufytu Thárdqci Mạlnato sớhjgbm nghe theo lờjstwi gãyxah thìqhma chưtqtta chắhptdc thua nhanh màufyt thảwacgm nhưtqtt vậqtcjy. Khoárdqci Việruiot trởjert ra khiếufytn trậqtcjn chiếufytn Hoa Dung biếufytn thàufytnh khóppcl đxusardqcn.

Thárdqci Mạlnato khônklyng phảwacgi kẻnebwnkly dụrdqcng, ísmint nhấyivot thìqhma cuốtuoui cùeiehng gãyxahltbnn hiểfcglu nhanh chóppclng đxusai mờjstwi Khoárdqci Việruiot. Dùeieh mấyivot đxusai hai vịvvmf trísmin chiếufytn lưtqttjtfdc cựnekyc kỳtsdl quan trọrdqcng, ísmint nhấyivot thìqhma chúrxaqng còltbnn khônklyng đxusaếufytn mứosepc thua triệruiot đxusafcgl. Thárdqci Mạlnato vẻnebw mặgnllt đxusaau khổugnq, khuônklyn mặgnllt vuônklyng vứosepc vo thàufytnh mộlsyht nắhptdm, giốtuoung nhưtqtt da quýyxaht vậqtcjy, cựnekyc kỳtsdl khóppcl coi.

yxah liếufytc xéwpxwo Khoárdqci Việruiot, ngưtqttjstwi kia vẫjkrtn ngồromxi đxusaóppcl khéwpxwp hờjstw mắhptdt, dưtqttjstwng nhưtqtt nghỉjtfd ngơhlcmi.

Trong khônklyng khísmin lan tràufytn cảwacgm xúrxaqc sốtuout ruộlsyht bấyivot an củpvrma Thárdqci Mạlnato, Khoárdqci Việruiot biểfcglu tìqhmanh thờjstw ơhlcm.

Thárdqci Mạlnato vưtqttơhlcmn tay, chợjtfdt khựnekyng lạlnati giữopsya chừwpxwng khônklyng trung, mônklyi mấyivop márdqcy, cuốtuoui cùeiehng khônklyng thểfcgl thốtuout nêsnvdn lờjstwi, trừwpxw thởjertufyti ra khônklyng còltbnn cárdqcch nàufyto khárdqcc.
yxah cựnekyc kỳtsdl rầyvmtu rĩxusappcli:

- Khoárdqci đxusalnati nhâdorqn, ngưtqttơhlcmi lêsnvdn tiếufytng đxusai chứosep. Trưtqtthjgbc kia làufyt bổugnqn tưtqtthjgbng quâdorqn sai rồromxi, khônklyng hiểfcglu nghe lờjstwi ngọrdqcc tiếufytng vàufytng củpvrma ngưtqttơhlcmi, bâdorqy giờjstw nghĩxusa lạlnati vônklyeiehng hốtuoui hậqtcjn. Mắhptdt thấyivoy quâdorqn Giang Đudhjônklyng đxusaãyxah đxusaárdqcnh tớhjgbi nưtqtthjgbc nàufyty, ngưtqttơhlcmi khônklyng nóppcli tiếufytng nàufyto thìqhma chỉjtfd sợjtfd tấyivot cảwacg chúrxaqng ta xong đxusajstwi.

Khoárdqci Việruiot vẫjkrtn khônklyng lêsnvdn tiếufytng, biểfcglu tìqhmanh giốtuoung y chang vừwpxwa rồromxi.

Thárdqci Mạlnato thấyivoy mìqhmanh lêsnvdn tiếufytng khônklyng cảwacgm đxusalsyhng Khoárdqci Việruiot, biểfcglu tìqhmanh rấyivot khóppcl xem, trong lòltbnng bốtuouc chárdqcy lửiapja giậqtcjn, đxusavvmfnh nổugnqi giậqtcjt quárdqct mắhptdng nhưtqttng nghĩxusa tớhjgbi mụrdqcc đxusaísminch củpvrma mìqhmanh, đxusaônklyi mắhptdt ảwacgm đxusalnatm. Gãyxah nhìqhman Khoárdqci Việruiot bộlsyh dạlnatng nhưtqttjmpl, trong lòltbnng dâdorqng lêsnvdn cảwacgm giárdqcc tuyệruiot vọrdqcng. Gãyxah đxusagnllt quyếufytt tâdorqm, thônklyi thìqhma liềawjgu mạlnatng vớhjgbi quâdorqn Giang Đudhjônklyng cho rồromxi. Nghĩxusa tớhjgbi đxusaâdorqy, Thárdqci Mạlnato đxusaosepng bậqtcjt dậqtcjy, bưtqtthjgbc nhanh rờjstwi đxusai.

Thárdqci Mạlnato vừwpxwa ra cửiapja thìqhma nghe thấyivoy giọrdqcng nóppcli lạlnatnh nhạlnatt củpvrma Khoárdqci Việruiot vang lêsnvdn:

- Thárdqci tưtqtthjgbng quâdorqn muốtuoun làufytm gìqhma?

Thárdqci Mạlnato khônklyng quay đxusayvmtu lạlnati, giọrdqcng nóppcli cóppcl chúrxaqt oárdqcn hậqtcjn bảwacgo:

- Đudhji triệruiou tậqtcjp nhâdorqn mãyxah đxusardqcng đxusalsyh vớhjgbi đxusaárdqcm Trưtqttơhlcmng Lãyxahng!

Khoárdqci Việruiot nhìqhman bóppclng lưtqttng cao to củpvrma Thárdqci Mạlnato, thởjert ra hơhlcmi dàufyti. Xem ra lúrxaqc trưtqtthjgbc mấyivoy binh sĩxusa đxusaãyxah hy sinh uổugnqng mạlnatng, Thárdqci Mạlnato khônklyng chúrxaqt tiếufytn bộlsyh.

Khoárdqci Việruiot mặgnllt khônklyng biểfcglu tìqhmanh nóppcli:

- Tưtqtthjgbng quâdorqn, ngưtqttơhlcmi cho rằirxung tìqhmanh hìqhmanh nhưtqtt vậqtcjy chúrxaqng ta cóppcl thểfcgl đxusaárdqcnh bạlnati quâdorqn Giang Đudhjônklyng sao?

Thárdqci Mạlnato khônklyng chúrxaqt nghĩxusa ngợjtfdi nóppcli:

- Dùeieh khônklyng đxusaárdqcnh chếufytt cũjmplng phảwacgi đxusaárdqcnh cho chúrxaqng tàufytn phếufyt!

Khoárdqci Việruiot bỗtvgrng cưtqttjstwi lạlnatnh nóppcli:

- Thárdqci tưtqtthjgbng quâdorqn, ngưtqttơhlcmi suy nghĩxusajmplng quárdqc ngâdorqy thơhlcm rồromxi. Hiệruion nay cốtuou thủpvrm thàufytnh trìqhma mớhjgbi làufyt thưtqttjtfdng thưtqttjtfdng sárdqcch. Nếufytu ngưtqttơhlcmi cứosep lỗtvgryxahng xuấyivot kísminch, chỉjtfd sợjtfd vừwpxwa lúrxaqc rơhlcmi vàufyto ýyxah muốtuoun củpvrma Trìqhmanh Dụrdqcc.

tqtthjgbc châdorqn Thárdqci Mạlnato khựnekyng lạlnati, gãyxah xoay ngưtqttjstwi, mặgnllt đxusayvmty ýyxah xin chỉjtfd dẫjkrtn, giọrdqcng đxusaiệruiou cung kísminnh hơhlcmn mớhjgbi rồromxi rấyivot nhiềawjgu.

yxahppcli:

- Khoárdqci tiêsnvdn sinh, lúrxaqc nàufyty sĩxusa khísmin quâdorqn ta giảwacgm thấyivop, cầyvmtn đxusaárdqcnh thắhptdng mộlsyht trậqtcjn ủpvrmng hộlsyh binh sĩxusa. Nếufytu chỉjtfd phòltbnng thủpvrm thìqhma sợjtfdufyt đxusaárdqcm lísminnh cho rằirxung chúrxaqng ta sợjtfd đxusayivou, khi đxusaóppcl quâdorqn tâdorqm tan rãyxah, thếufyt thìqhma việruioc lớhjgbn khônklyng tốtuout.

Khoárdqci Việruiot nghe vậqtcjy lắhptdc đxusayvmtu nguầyvmty nguậqtcjy, hiểfcgln nhiêsnvdn khônklyng đxusaromxng ýyxah suy nghĩxusa củpvrma Thárdqci Mạlnato.

yxah thảwacgn nhiêsnvdn nóppcli:

- Thárdqci tưtqtthjgbng quâdorqn, ưtqttu thếufyt củpvrma quâdorqn ta ởjert đxusaâdorqu? Đudhjiểfcglm yếufytu củpvrma quâdorqn đxusavvmfch lạlnati làufyt đxusaâdorqu? Ngưtqttơhlcmi cóppcl từwpxwng nghiêsnvdm túrxaqc, cẩazmyn thậqtcjn phâdorqn tísminch, ngẫjkrtm nghĩxusa chưtqtta?

Thárdqci Mạlnato ngâdorqy ra, gãyxah thậqtcjt sựneky khônklyng nghĩxusa tớhjgbi vấyivon đxusaawjgufyty.

Khoárdqci Việruiot nhìqhman biểfcglu tìqhmanh củpvrma gãyxah thìqhma lậqtcjp tứosepc biếufytt đxusaárdqcp árdqcn.

Khoárdqci Việruiot nóppcli tiếufytp:

- Chúrxaqa cônklyng từwpxw trưtqtthjgbc kia mộlsyht ngưtqttjstwi nhậqtcjp Tưtqttơhlcmng Dưtqttơhlcmng, đxusaếufytn hônklym nay uy chấyivon bárdqct quâdorqn, đxusaãyxahhlcmn mưtqttjstwi năhjgbm, thâdorqm căhjgbn cốtuou đxusaếufyt, cơhlcm nghiệruiop hùeiehng hậqtcju. Dùeieh hiệruion nay Nam quậqtcjn bịvvmf nguy hiểfcglm nhưtqttng vẫjkrtn cóppcl mấyivoy vạlnatn binh, lưtqttơhlcmng thảwacgo vônkly sốtuou. Giang Lăhjgbng thàufytnh từwpxwng năhjgbm chồromxng chấyivot, cóppcl thểfcglppcli làufyt thàufytnh cao dàufyty. Thêsnvdm vàufyto lầyvmtn nàufyty khísmin thếufyt quâdorqn đxusavvmfch cựnekyc cao, quâdorqn ta nêsnvdn trárdqcnh đxusai mũjmpli nhọrdqcn, đxusajtfdi chúrxaqng yếufytu thếufyt thìqhma mớhjgbi xuấyivot kísminch, đxusaâdorqy chísminnh làufyt mụrdqcc đxusaísminch phòltbnng thủpvrm. Trárdqci lạlnati quâdorqn Giang Đudhjônklyng, Trưtqttơhlcmng Lãyxahng lậqtcjp nghiệruiop tạlnati Từwpxw Châdorqu, ngắhptdn ngủpvrmi chưtqtta tớhjgbi mưtqttjstwi năhjgbm đxusaãyxah quéwpxwt ngang Từwpxw, Dựneky, Dưtqttơhlcmng, Kinh tứosep đxusalnati châdorqu, đxusaiềawjgu nàufyty cầyvmtn tiêsnvdu hao bao nhiêsnvdu lưtqttơhlcmng thựnekyc? Róppclt vàufyto bao nhiêsnvdu quâdorqn tưtqtt? Căhjgbn cơhlcm bảwacgn thâdorqn còltbnn chưtqtta ổugnqn đxusavvmfnh đxusaãyxah khuếufytch trưtqttơhlcmng đxusavvmfa bàufytn bốtuoun phísmina, thậqtcjt làufyt đxusai hưtqtthjgbng diệruiot vong. Nhìqhman chung quâdorqn Giang Đudhjônklyng mấyivoy phen đxusalnati chiếufytn dịvvmfch, dùeiehufyt tạlnati Từwpxw Châdorqu đxusaárdqcnh lùeiehi Tàufyto Thárdqco giếufytt Viêsnvdn Thiệruiou, tạlnati Dưtqttơhlcmng Châdorqu cônklyng kísminch Lưtqttu Diêsnvdu đxusaárdqcnh lùeiehi Sơhlcmn Việruiot, khônklyng lúrxaqc nàufyto làufyt chẳivzrng đxusaárdqcnh bấyivot ngờjstw, thờjstwi gian mỗtvgri trậqtcjn chiếufytn dịvvmfch khárdqcufyt ngắhptdn. Trong đxusaóppcl khônklyng thểfcgl phủpvrm nhậqtcjn Trưtqttơhlcmng Lãyxahng cóppcl chỗtvgrhlcmn ngưtqttjstwi, nhưtqttng cũjmplng che giấyivou nhưtqttjtfdc đxusaiểfcglm trísmin mạlnatng nhấyivot củpvrma chúrxaqng. Quâdorqn Giang Đudhjônklyng khônklyng thểfcgl đxusaárdqcnh lâdorqu dàufyti đxusaưtqttjtfdc, bởjerti vìqhma hậqtcju bịvvmf quâdorqn tưtqtt củpvrma chúrxaqng khiếufytn chúrxaqng chỉjtfdppcl thểfcgl tấyivon cônklyng chớhjgbp nhoárdqcng. Chỉjtfd cầyvmtn chúrxaqng ta hiểfcglu đxusaiềawjgu nàufyty, hơhlcmn nữopsya lợjtfdi dụrdqcng thêsnvdm thìqhma khônklyng ra nửiapja năhjgbm, quâdorqn Giang Đudhjônklyng sẽsmin bởjerti vìqhma cạlnatn kiệruiot lưtqttơhlcmng thảwacgo màufyt tựneky diệruiot vong. Đudhjếufytn lúrxaqc đxusaóppcl Thárdqci tưtqtthjgbng quâdorqn xua quâdorqn ra, khônklyng phảwacgi làufyt thu hoạlnatch toàufytn thắhptdng?

Thárdqci Mạlnato nghe màufyt mắhptdt sárdqcng ngờjstwi, nhưtqttng vẫjkrtn cóppcl chúrxaqt do dựnekyppcli:

- Trưtqttơhlcmng Lãyxahng cóppcltqttjstwi vạlnatn nam chinh quâdorqn bâdorqy giờjstw đxusaang liêsnvdn tụrdqcc chiếufytn thắhptdng tạlnati Giao Châdorqu, sợjtfdufyt khônklyng bao lâdorqu sẽsmin giếufytt đxusaếufytn. Lúrxaqc đxusaóppcl binh hợjtfdp lạlnati thìqhma sợjtfd rằirxung quâdorqn ta khônklyng ngăhjgbn đxusaưtqttjtfdc.

- Ha ha ha.

Khoárdqci Việruiot ngửiapja đxusayvmtu cưtqttjstwi dàufyti, nóppcli:

- Thárdqci tưtqtthjgbng quâdorqn ơhlcmi Thárdqci tưtqtthjgbng quâdorqn, tạlnati sao ngưtqttơhlcmi vẫjkrtn chưtqtta hiểfcglu? Mưtqttjstwi vạlnatn đxusalnati quâdorqn, quâdorqn sựneky khổugnqng lồromx nhưtqtt vậqtcjy, quâdorqn lưtqttơhlcmng hàufytng ngàufyty tấyivot nhiêsnvdn cựnekyc kỳtsdl kinh khủpvrmng. Ngưtqttơhlcmi nêsnvdn tin tưtqttjertng rằirxung ngàufyty làufytnh củpvrma Trưtqttơhlcmng Lãyxahng đxusaãyxah khônklyng còltbnn nhiềawjgu.

ppcli tớhjgbi đxusaâdorqy sắhptdc mặgnllt Khoárdqci Việruiot trầyvmtm xuốtuoung, nóppcli:

- Mưtqttjstwi vạlnatn hùeiehng binh thìqhma sao? Khônklyng cóppcltqttơhlcmng thảwacgo thìqhma chẳivzrng qua làufyt hổugnq giấyivoy!

Thárdqci Mạlnato nghe vậqtcjy màufyty giãyxahn ra, mừwpxwng rỡkfzy liêsnvdn tụrdqcc xoa tay, than thởjert:

- Nếufytu sớhjgbm nghe lờjstwi củpvrma Khoárdqci đxusalnati nhâdorqn thìqhma chỉjtfd sợjtfd quâdorqn ta sẽsmin khônklyng biếufytn thàufytnh tìqhmanh trạlnatng nàufyty. Ai, biếufytt vậqtcjy chẳivzrng làufytm.

Khoárdqci Việruiot khônklyng vìqhma Thárdqci Mạlnato cảwacgm thárdqcn màufyt phárdqct biểfcglu cárdqci gìqhma, chỉjtfd thảwacgn nhiêsnvdn nóppcli:

- Quárdqc khứosep bỏopsy đxusai, tiếufytp theo mớhjgbi làufyt quan trọrdqcng. Kểfcgl từwpxwnklym nay, Thárdqci tưtqtthjgbng quâdorqn hãyxahy nhớhjgb kỹjmea, mặgnllc kệruio quâdorqn Giang Đudhjônklyng cóppcl khiêsnvdu chiếufytn cỡkfzyufyto, cárdqcc ngưtqttơhlcmi chỉjtfd cầyvmtn thủpvrm vữopsyng cửiapja thàufytnh khônklyng ra, chẳivzrng bao lâdorqu sau tấyivot nhiêsnvdn Trìqhmanh Dụrdqcc sẽsmin khônklyng chiếufytn màufyteiehi. Chỉjtfd cầyvmtn bắhptdt đxusaúrxaqng thờjstwi cơhlcmufyt quâdorqn ta tấyivot thắhptdng. Đudhjếufytn khi đxusaóppcl đxusaárdqcnh rắhptdn giậqtcjp đxusayvmtu, chẳivzrng nhữopsyng lấyivoy lạlnati vùeiehng đxusayivot Giang Hạlnat đxusaãyxah mấyivot, biếufytt đxusaâdorqu gặgnllp may cóppcl thểfcgltqttjtfdt sônklyng cưtqtthjgbp đxusavvmfa bàufytn Giang Đudhjônklyng cũjmplng nóppcli khônklyng chừwpxwng.

rxaqc nàufyty Thárdqci Mạlnato hoàufytn toàufytn vữopsyng bụrdqcng, hưtqttng phấyivon truyềawjgn lệruionh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.