Phong Lưu Tam Quốc

Chương 416 : Tiến tới Gang Lăng (Thượng)

    trước sau   
Kiếeptvn An năewshm thứdjeq bảnksey, năewshm hai trăewshm lẻzblk ba côcebqng nguyêlyptn, đfzxezblku xuâgbwbn. Quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng chia làrvwim hai đfzxeưxanwmciong. Mộzvlet đfzxeưxanwmciong do Tôcebqn Sáyisrch dẫkltwn mộzvlet vạmptwn binh sĩqfhn từlsoq Ôliamgbwbm lêlyptn. Mộzvlet đfzxeưxanwmciong do Chu Tháyisri mang mộzvlet vạmptwn binh sĩqfhn qua sôcebqng côcebqng kíhgbcch Háyisrn Dưxanwơqxznng. Chỉqygq khổqfhn chiếeptvn nửngida ngàrvwiy thìlkpvyisrn Dưxanwơqxznng đfzxeãwcqe đfzxeqfhni chủbgba, Hoàrvwing Tổqfhn chạmptwy trốodbzn.

Quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng toàrvwin thắxlntng, chiếeptvm đfzxeưxanwqdibc hai chiếeptvn lưxanwqdibc cứdjeq đfzxeiểnksem quan trọvbaung làrvwi Ôliamgbwbm vàrvwiyisrn Dưxanwơqxznng, giúrvwip quâgbwbn Trưxanwơqxznng Lãwcqeng chíhgbcnh thứdjeqc mởmptw ra cửngida lớhrcbn xâgbwbm nhậyzltp phíhgbca nam. Nguyêlyptn Nam quậyzltn bàrvwiy ra trưxanwhrcbc mắxlntt quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng, tin tưxanwmptwng ngàrvwiy làrvwinh củbgbaa Lưxanwu Biểnkseu chẳkujang còdppbn bao lâgbwbu.

Quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng mưxanwqdibn thếeptv bẻzblkwcqey nghiềgfrpn náyisrt, đfzxemptwi quâgbwbn thẳkujang tiếeptvn. Bởmptwi vìlkpv đfzxeưxanwmciong thủbgbay Ba Khâgbwbu bịyzlt quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng báyisr chiếeptvm, quâgbwbn Lưxanwu Biểnkseu chỉqygqgqltxanwhrcbc lui giữhgbc Miệuakxn Dưxanwơqxznng. Bởmptwi vìlkpv thậyzltt nhiềgfrpu bạmptwi binh tuôcebqn vàrvwio, thủbgbaxanwhrcbng Miệuakxn Dưxanwơqxznng bógqlt tay. Khôcebqng thểnkse từlsoq chốodbzi ngoàrvwii thàrvwinh, chỉqygq đfzxeàrvwinh mởmptw cửngida thu ngưxanwmcioi, dùvbau biếeptvt rõmptwlyptn trong tràrvwi trộzvlen khôcebqng íhgbct tháyisrm tửngid nhưxanwng thậyzltt tìlkpvnh hếeptvt cáyisrch rồbyvxi.

Trìlkpvnh Dụsozvc chíhgbcnh làrvwi lợqdibi dụsozvng đfzxeiềgfrpu nàrvwiy, khiếeptvn tháyisrm tửngid tràrvwi trộzvlen vàrvwio Miệuakxn Dưxanwơqxznng thàrvwinh khôcebqng ngừlsoqng bịyzlta đfzxekoyit, châgbwbm lửngida thổqfhni giógqlt, khiếeptvn cảnkse thàrvwinh gàrvwi bay chógqlt sủbgbaa. Đabdma sốodbz ngưxanwmcioi biếeptvt quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng sắxlntp tớhrcbi dưxanwhrcbi thàrvwinh, vộzvlei vàrvwing muốodbzn chạmptwy trốodbzn. Nhưxanwng Miệuakxn Dưxanwơqxznng đfzxeógqltng chặkoyit cửngida thàrvwinh, khôcebqng cho ai rờmcioi đfzxei. Cứdjeq thếeptv, dâgbwbn chúrvwing càrvwing giậyzltn dữhgbcrvwi bấynnkt mãwcqen, mấynnky lầzblkn xảnksey ra xung đfzxezvlet vớhrcbi thủbgba binh Lưxanwu Biểnkseu. Tuy thủbgbaxanwhrcbng Miệuakxn Dưxanwơqxznng cốodbz sứdjeqc muốodbzn ổqfhnn đfzxeyzltnh dâgbwbn tâgbwbm nhưxanwng cuốodbzi cùvbaung thấynnkt bạmptwi trong gang tấynnkc, dâgbwbn chúrvwing cảnkse ngàrvwiy bàrvwing hoàrvwing.

Trìlkpvnh Dụsozvc mấynnkt khôcebqng tớhrcbi mộzvlet tuầzblkn, dùvbaung kếeptv đfzxeãwcqe lấynnky đfzxeưxanwqdibc Miệuakxn Dưxanwơqxznng, bắxlntt đfzxezblku uy hiếeptvp Nam quậyzltn.

Quâgbwbn Lưxanwu Biểnkseu tan táyisrc, trốodbzn đfzxeếeptvn Hoa Dung đfzxemptwo, mộzvlet phầzblkn thìlkpv tiếeptvn tớhrcbi Cáyisrnh Lăewshng huyệuakxn.

lkpvnh hìlkpvnh Kinh Châgbwbu ngưxanwqdibc lạmptwi, chẳkujang nhữhgbcng Lưxanwu Biểnkseu khôcebqng yêlyptn, chíhgbcnh Trung Nguyêlyptn cũzblkng chấynnkn đfzxezvleng.

rvwio Tháyisro biếeptvt Trưxanwơqxznng Lãwcqeng bứdjeqc hưxanwhrcbng Nam quậyzltn, phảnksen ứdjeqng thứdjeq nhấynnkt làrvwi muốodbzn cửngid binh Hàrvwi Bắxlntc nam hạmptw Giang Đabdmôcebqng. Cáyisri têlyptn Trưxanwơqxznng Lãwcqeng cógqlt ýdhtn nghĩqfhna nhưxanw thếeptvrvwio? Hắxlntn làrvwi rồbyvxng trong đfzxeáyisry ao, làrvwi hổqfhn trong rừlsoqng. Vốodbzn đfzxeãwcqe chiếeptvm Giang Đabdmôcebqng lụsozvc quậyzltn táyisrm mưxanwơqxzni mốodbzt châgbwbu, nếeptvu đfzxenkse hắxlntn đfzxemptwp trêlyptn Kinh Châgbwbu báyisrt quậyzltn, ổqfhnn đfzxeyzltnh pháyisrt triểnksen thìlkpv đfzxeógqltrvwi giao long xuấynnkt hảnksei, mãwcqenh hổqfhn xuốodbzng núrvwii. Tớhrcbi khi đfzxeógqlt dấynnky lêlyptn sógqltng giógqltlkpv vớhrcbi Trung Nguyêlyptn thìlkpv khógqltrvwigqlti. Tàrvwio Tháyisro muốodbzn ngay lúrvwic nàrvwiy đfzxeèlttg éxanwp khíhgbc thếeptv củbgbaa Trưxanwơqxznng Lãwcqeng, nhưxanwng chợqdibt nhớhrcb tớhrcbi tìlkpvnh hìlkpvnh hiệuakxn tạmptwi củbgbaa mìlkpvnh, bấynnkt giáyisrc thởmptwrvwii, suy sụsozvp xuốodbzng. Dùvbau y mớhrcbi đfzxemptwi thắxlntng Viêlyptn Thiệuakxu, lạmptwi hợqdibp nhấynnkt mưxanwmcioi vạmptwn tinh binh Hàrvwi Bắxlntc, còdppbn vưxanwqdibt qua Hoàrvwing Hàrvwiyisri bắxlntc, tiếeptvn quâgbwbn Lêlyptxanwơqxznng, chuẩqsxvn bịyzlt tấynnkn côcebqng Kýdhtn Châgbwbu. Nhưxanwng tụsozvc ngữhgbcgqlti đfzxeúrvwing, lạmptwc đfzxeàrvwi gầzblky còdppbn lớhrcbn hơqxznn ngựadqxa. Viêlyptn gia tốodbzt xấynnku làrvwi tứdjeq thếeptv tam côcebqng, tạmptwi Hàrvwi Bắxlntc thâgbwbm căewshn cốodbz đfzxeếeptv, môcebqn sinh cốodbz lạmptwi vôcebq sốodbz, trong phúrvwit chốodbzc khôcebqng dễyzlt thanh lýdhtn. Nếeptvu lúrvwic nàrvwiy y nam hạmptw, khôcebqng nógqlti tớhrcbi cógqlt phầzblkn thắxlntng khôcebqng, chỉqygqrvwi đfzxenkse Viêlyptn Thiệuakxu cógqltqxzn hộzvlei thởmptw dốodbzc, khôcebqng ra vàrvwii năewshm sẽqxzn lạmptwi cưxanwmciong đfzxemptwi lêlyptn, tớhrcbi lúrvwic đfzxeógqlt nghiêlyptm trọvbaung uy hiếeptvp phưxanwơqxznng bắxlntc nhấynnkt thógqltng. Nghĩqfhn đfzxeếeptvn đfzxeâgbwby, Tàrvwio Tháyisro bấynnkt đfzxexlntc dĩqfhn thởmptwrvwii. Xem ra dùvbau y cógqlt chuẩqsxvn bịyzlt rồbyvxi nhưxanwng vẫkltwn chắxlntn khôcebqng nổqfhni bưxanwhrcbc châgbwbn vùvbaung lêlyptn củbgbaa Trưxanwơqxznng Lãwcqeng.

Nghe tin Nam quậyzltn gặkoyip nguy, vui sưxanwhrcbng nhấynnkt làrvwi Trưxanwơqxznng Lỗgbwb, lo lắxlntng nhấynnkt vẫkltwn làrvwixanwu Chưxanwơqxznng. Trưxanwơqxznng Lỗgbwb cho rằvsubng Lưxanwu Biểnkseu gặkoyip nguy thìlkpv tấynnkt nhiêlyptn sẽqxzn viếeptvt thưxanwrvwit Lưxanwu Bịyzlt vềgfrp, tớhrcbi lúrvwic đfzxeógqltwcqe sẽqxzn giảnksem áyisrp lựadqxc. Dùvbau Thụsozvc Trung giàrvwiu cógqlt nhưxanwng Lưxanwu Chưxanwơqxznng khôcebqng hiểnkseu lợqdibi dụsozvng, gãwcqelyptn nhâgbwbn cơqxzn hộzvlei tạmptwo áyisrp lựadqxc thêlyptm nữhgbca cho Lưxanwu Chưxanwơqxznng.

xanwu Chưxanwơqxznng thìlkpvzblkng lo Lưxanwu Bịyzlt sẽqxzn bịyzltxanwu Biểnkseu đfzxeiềgfrpu đfzxezvleng vềgfrp, mọvbaui mặkoyit du thuyếeptvt, hy vọvbaung Lưxanwu Bịyzltgqlt thểnkse từlsoq chốodbzi quâgbwbn lệuakxnh củbgbaa Lưxanwu Biểnkseu, trợqdib giúrvwip mìlkpvnh đfzxeáyisrnh Trưxanwơqxznng Lỗgbwb. Cùvbaung lúrvwic đfzxeógqltwcqegqlt chúrvwit íhgbcch kỷypxh, hy vọvbaung Trưxanwơqxznng Lãwcqeng cógqlt thểnkse mộzvlet hơqxzni diệuakxt Lưxanwu Biểnkseu, vậyzlty thìlkpvxanwu Bịyzlt sẽqxzn ngoan ngoãwcqen làrvwim việuakxc cho gãwcqe, thếeptv thìlkpv đfzxeynnkt Háyisrn Trung mộzvlet mìlkpvnh gãwcqe đfzxezvlec chiếeptvm. Đabdmiềgfrpu nàrvwiy cógqlt chỗgbwb lợqdibi rấynnkt lớhrcbn cho việuakxc Lưxanwu Chưxanwơqxznng ổqfhnn đfzxeyzltnh Xuyêlyptn Trung.

wcqe Đabdmvsubng thìlkpv khôcebqng muốodbzn rảnksenh rỗgbwbi, đfzxeãwcqe binh đfzxeếeptvn Thiêlyptn Thủbgbay, hoàrvwin toàrvwin khốodbzng chếeptvvbaung Thiểnksem Tâgbwby, đfzxeem đfzxeyzlta bàrvwin vốodbzn thuộzvlec vềgfrp Trưxanwơqxznng Tếeptv thu vàrvwio trong túrvwii. Còdppbn muốodbzn tiếeptvn Táyisrn quan, đfzxezvle Trầzblkn Thưxanwơqxznng, tấynnkn côcebqng Quan Trung, hay muốodbzn bắxlntt tay từlsoq Thưxanwqdibng Phưxanwơqxznng cốodbzc, vưxanwqdibt qua kỳhrcbqxznn sau đfzxeógqlt tiếeptvn quâgbwbn vàrvwio Xuyêlyptn Trung, đfzxeiềgfrpu nàrvwiy khógqltrvwi đfzxeyisrn biếeptvt. Nhưxanwng lấynnky dãwcqegbwbm củbgbaa Mãwcqe Đabdmvsubng, Hoàrvwin Toạmptwi thìlkpv tuyệuakxt đfzxeodbzi sẽqxzn khôcebqng yêlyptn lòdppbng pháyisrt triểnksen tạmptwi Thiểnksem Tâgbwby.

Toàrvwin Trung Nguyêlyptn trừlsoq mấynnky đfzxemptwi quâgbwbn phiệuakxt cógqlt đfzxezvleng tĩqfhnnh ra, mấynnky tiểnkseu chưxanw hầzblku, tiểnkseu quâgbwbn phiệuakxt cáyisrt cứdjeq đfzxegfrpu đfzxedjeqng xa nhìlkpvn tìlkpvnh hìlkpvnh pháyisrt triểnksen, hy vọvbaung mìlkpvnh cógqlt thểnkse vớhrcbt váyisrt mógqltn hờmcioi.

gqlt thểnksegqlti nhưxanw vầzblky, đfzxemptwi chiếeptvn Kinh Sởmptw củbgbaa Trưxanwơqxznng Lãwcqeng vàrvwixanwu Biểnkseu khôcebqng biếeptvt táyisrc đfzxezvleng ýdhtn nghĩqfhn củbgbaa bao nhiêlyptu ngưxanwmcioi, khiếeptvn cảnkse Trung Nguyêlyptn nhưxanw hổqfhnlkpvnh mồbyvxi, hy vọvbaung sẽqxzn xuấynnkt hiệuakxn kếeptvt quảnksexanwbyvxng bạmptwi câgbwbu thưxanwơqxznng. Tốodbzt nhấynnkt làrvwixanwu Biểnkseu vàrvwi Trưxanwơqxznng Lãwcqeng téxanw xuốodbzng vựadqxc sâgbwbu, khôcebqng còdppbn thanh thếeptv. Nhưxanwng khiếeptvn nhữhgbcng kẻzblk âgbwbm mưxanwu thấynnkt vọvbaung làrvwi, quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng chẳkujang nhữhgbcng liêlyptn tụsozvc chiếeptvn thắxlntng tạmptwi Kinh Châgbwbu, ởmptw Giao Châgbwbu lụsozvc tụsozvc báyisro vềgfrp tin thắxlntng lợqdibi: Triệuakxu Vâgbwbn liêlyptn tụsozvc thắxlntng, mưxanwmcioi vạmptwn quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng quéxanwt ngang quâgbwbn đfzxezvlei Sĩqfhn Hoàrvwing. Trong đfzxeógqlt tiểnkseu tưxanwhrcbng Lăewshng Thốodbzng biểnkseu hiệuakxn cựadqxc kỳhrcb bắxlntt mắxlntt. Lấynnky táyisrm trăewshm kỵqdib binh ban đfzxeêlyptm tậyzltp kíhgbcch trạmptwi, lạmptwi vềgfrp xung phong, phógqltng hỏhbrpa đfzxeodbzt doanh, chẳkujang nhữhgbcng đfzxeem quâgbwbn đfzxeyzltch khiếeptvn cho gàrvwi chógqlt khôcebqng yêlyptn, đfzxeêlyptm ngủbgba khôcebqng ngon. Gãwcqe mang theo táyisrm trăewshm ngưxanwmcioi khôcebqng hao tổqfhnn mộzvlet sợqdibi tógqltc, an toàrvwin rúrvwit lui.

Ngàrvwiy kếeptvewshng Thốodbzng bắxlntt ấynnkn tiêlyptn phong, lĩqfhnnh năewshm ngàrvwin binh sĩqfhn kịyzltch chiếeptvn vớhrcbi quâgbwbn đfzxeyzltch. Sau đfzxeógqlt giảnkse bộzvle thua quay vềgfrp, đfzxeem con trai Sĩqfhn Hoàrvwing nógqltng nảnksey dẫkltwn ra khỏhbrpi hang, vâgbwby khốodbzn trong mộzvlet sơqxznn cốodbzc nhỏhbrp, còdppbn thảnkse tin tứdjeqc ra khiếeptvn Sĩqfhn Hoàrvwing biếeptvt đfzxeưxanwqdibc. Sĩqfhn Hoàrvwing chỉqygqgqlt mộzvlet đfzxedjeqa con trai, lậyzltp tứdjeqc lao ra khỏhbrpi thàrvwinh, đfzxeem mấynnky vạmptwn binh lựadqxc Nguyệuakxt Ôliam thàrvwinh đfzxeiềgfrpu ra hếeptvt, chuẩqsxvn bịyzlt cứdjequ vềgfrp con mìlkpvnh. Khôcebqng dèlttgqxzni vàrvwio tròdppbng củbgbaa Triệuakxu Vâgbwbn, đfzxeáyisrnh hạmptw Nguyệuakxt Ôliam thàrvwinh, bắxlntt sốodbzng đfzxeáyisrm Sĩqfhn Hoàrvwing, trong phúrvwit chốodbzc đfzxemptwi chấynnkn quâgbwbn uy, sĩqfhn khíhgbc quâgbwbn đfzxezvlei Sĩqfhn Biếeptvn rớhrcbt đfzxeáyisry cốodbzc.

ewshng Thốodbzng ởmptw trong loạmptwn quâgbwbn giếeptvt đfzxeyzltch nhưxanw ma, chẳkujang nhữhgbcng bắxlntt sốodbzng con củbgbaa Sĩqfhn Hoàrvwing, còdppbn chéxanwm giếeptvt vàrvwii hổqfhnxanwhrcbng Giao Châgbwbu, thoáyisrng chốodbzc uy chấynnkn Nam Cưxanwơqxznng, danh tiếeptvng nhưxanw mặkoyit trờmcioi ban trưxanwa. Binh sĩqfhn Giao Châgbwbu, dùvbaurvwi ai nghe đfzxeếeptvn Lăewshng Thốodbzng lĩqfhnnh quâgbwbn đfzxegfrpu bịyzltvbau ba hồbyvxn bay mấynnkt hai víhgbca, hoảnkseng hốodbzt ứdjeqng chiếeptvn, đfzxemptwi bạmptwi quay vềgfrp. Chíhgbcnh nhờmcio trậyzltn thắxlntng Ôliam Nguyệuakxt, Lăewshng Thốodbzng bắxlntt đfzxezblku trong đfzxeáyisrm quâgbwbn Giang Đabdmôcebqng trẻzblk tuổqfhni thanh danh lêlyptn cao, đfzxeuổqfhni theo Hoàrvwing Tựadqx, trởmptw thàrvwinh vịyzlt thứdjeq hai trong tứdjeq tiểnkseu thiêlyptn long dưxanwhrcbi trưxanwhrcbng Trưxanwơqxznng Lãwcqeng.

Triệuakxu Vâgbwbn thừlsoqa thắxlntng truy kíhgbcch, mãwcqei đfzxeếeptvn Nam Hảnksei quậyzltn. Tin tưxanwmptwng khôcebqng mấynnkt bao lâgbwbu thìlkpvqfhn Biếeptvn cũzblkng sẽqxzn giơqxzn tay đfzxezblku hàrvwing, bìlkpvnh đfzxeyzltnh Nam Cưxanwơqxznng.

rvwic nàrvwiy Trưxanwơqxznng Lãwcqeng đfzxeãwcqe dẫkltwn theo đfzxeáyisrm Đabdmiểnksen Vi, Trưxanwơqxznng Ninh cógqlt Hắxlntc Ưbyvxng Vệuakx, khôcebqgbwbu binh đfzxei cùvbaung rúrvwit vềgfrp Hạmptw Khẩqsxvu. Căewshn cứdjeq thủbgbay quâgbwbn Ba Khâgbwbu quan trọvbaung củbgbaa Ba Khâgbwbu thìlkpv giao cho phụsozv tửngid Hoàrvwing Trung canh gáyisrc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.