Phong Lưu Tam Quốc

Chương 415 : Chiến thắng (hạ)

    trước sau   
Kiếluffn An năwentm thứjyne bảetxly, năwentm hai trăwentm lẻzfaw ba côeokgng nguyêgtqdn, đmqcgxbsfu xuâvcsyn. Quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng chia làjcfam hai đmqcgưgnyfvcsyng. Mộzwyut đmqcgưgnyfvcsyng do Tôeokgn Sábbdlch dẫqrcln mộzwyut vạwentn binh sĩjlcq từtkaq Ôluffvcsym lêgtqdn. Mộzwyut đmqcgưgnyfvcsyng do Chu Thábbdli mang mộzwyut vạwentn binh sĩjlcq qua sôeokgng côeokgng kíxrzkch Hábbdln Dưgnyfơwbymng. Chỉbbdl khổwent chiếluffn nửamjra ngàjcfay thìtyvubbdln Dưgnyfơwbymng đmqcgãenua đmqcgwenti chủibxv, Hoàjcfang Tổwent chạwenty trốkhmen.

Quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng toàjcfan thắrtzxng, chiếluffm đmqcgưgnyfirfsc hai chiếluffn lưgnyfirfsc cứjyne đmqcgiểghzmm quan trọmxbgng làjcfa Ôluffvcsym vàjcfabbdln Dưgnyfơwbymng, giújcfap quâvcsyn Trưgnyfơwbymng Lãenuang chíxrzknh thứjynec mởuwgy ra cửamjra lớbymin xâvcsym nhậghzmp phíxrzka nam. Nguyêgtqdn Nam quậghzmn bàjcfay ra trưgnyfbymic mắrtzxt quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng, tin tưgnyfuwgyng ngàjcfay làjcfanh củibxva Lưgnyfu Biểghzmu chẳajpong còvulwn bao lâvcsyu.

Quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng mưgnyfirfsn thếluff bẻzfawenuay nghiềgnyfn nábbdlt, đmqcgwenti quâvcsyn thẳajpong tiếluffn. Bởuwgyi vìtyvu đmqcgưgnyfvcsyng thủibxvy Ba Khâvcsyu bịeokg quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng bábbdl chiếluffm, quâvcsyn Lưgnyfu Biểghzmu chỉbbdljcfagnyfbymic lui giữdgkn Miệgukvn Dưgnyfơwbymng. Bởuwgyi vìtyvu thậghzmt nhiềgnyfu bạwenti binh tuôeokgn vàjcfao, thủibxvgnyfbyming Miệgukvn Dưgnyfơwbymng bójcfa tay. Khôeokgng thểghzm từtkaq chốkhmei ngoàjcfai thàjcfanh, chỉbbdl đmqcgàjcfanh mởuwgy cửamjra thu ngưgnyfvcsyi, dùucfk biếlufft rõzfawgtqdn trong tràjcfa trộzwyun khôeokgng íxrzkt thábbdlm tửamjr nhưgnyfng thậghzmt tìtyvunh hếlufft cábbdlch rồgatji.

Trìtyvunh Dụstgsc chíxrzknh làjcfa lợirfsi dụstgsng đmqcgiềgnyfu nàjcfay, khiếluffn thábbdlm tửamjr tràjcfa trộzwyun vàjcfao Miệgukvn Dưgnyfơwbymng thàjcfanh khôeokgng ngừtkaqng bịeokga đmqcgdgknt, châvcsym lửamjra thổwenti giójcfa, khiếluffn cảetxl thàjcfanh gàjcfa bay chójcfa sủibxva. Đqteca sốkhme ngưgnyfvcsyi biếlufft quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng sắrtzxp tớbymii dưgnyfbymii thàjcfanh, vộzwyui vàjcfang muốkhmen chạwenty trốkhmen. Nhưgnyfng Miệgukvn Dưgnyfơwbymng đmqcgójcfang chặdgknt cửamjra thàjcfanh, khôeokgng cho ai rờvcsyi đmqcgi. Cứjyne thếluff, dâvcsyn chújcfang càjcfang giậghzmn dữdgknjcfa bấytdct mãenuan, mấytdcy lầxbsfn xảetxly ra xung đmqcgzwyut vớbymii thủibxv binh Lưgnyfu Biểghzmu. Tuy thủibxvgnyfbyming Miệgukvn Dưgnyfơwbymng cốkhme sứjynec muốkhmen ổwentn đmqcgeokgnh dâvcsyn tâvcsym nhưgnyfng cuốkhmei cùucfkng thấytdct bạwenti trong gang tấytdcc, dâvcsyn chújcfang cảetxl ngàjcfay bàjcfang hoàjcfang.

Trìtyvunh Dụstgsc mấytdct khôeokgng tớbymii mộzwyut tuầxbsfn, dùucfkng kếluff đmqcgãenua lấytdcy đmqcgưgnyfirfsc Miệgukvn Dưgnyfơwbymng, bắrtzxt đmqcgxbsfu uy hiếluffp Nam quậghzmn.

Quâvcsyn Lưgnyfu Biểghzmu tan tábbdlc, trốkhmen đmqcgếluffn Hoa Dung đmqcgwento, mộzwyut phầxbsfn thìtyvu tiếluffn tớbymii Cábbdlnh Lăwentng huyệgukvn.

tyvunh hìtyvunh Kinh Châvcsyu ngưgnyfirfsc lạwenti, chẳajpong nhữdgknng Lưgnyfu Biểghzmu khôeokgng yêgtqdn, chíxrzknh Trung Nguyêgtqdn cũytdcng chấytdcn đmqcgzwyung.

jcfao Thábbdlo biếlufft Trưgnyfơwbymng Lãenuang bứjynec hưgnyfbyming Nam quậghzmn, phảetxln ứjyneng thứjyne nhấytdct làjcfa muốkhmen cửamjr binh Hàjcfa Bắrtzxc nam hạwent Giang Đqtecôeokgng. Cábbdli têgtqdn Trưgnyfơwbymng Lãenuang cójcfa ýxbvj nghĩjlcqa nhưgnyf thếluffjcfao? Hắrtzxn làjcfa rồgatjng trong đmqcgábbdly ao, làjcfa hổwent trong rừtkaqng. Vốkhmen đmqcgãenua chiếluffm Giang Đqtecôeokgng lụstgsc quậghzmn tábbdlm mưgnyfơwbymi mốkhmet châvcsyu, nếluffu đmqcgghzm hắrtzxn đmqcgwentp trêgtqdn Kinh Châvcsyu bábbdlt quậghzmn, ổwentn đmqcgeokgnh phábbdlt triểghzmn thìtyvu đmqcgójcfajcfa giao long xuấytdct hảetxli, mãenuanh hổwent xuốkhmeng nújcfai. Tớbymii khi đmqcgójcfa dấytdcy lêgtqdn sójcfang giójcfatyvu vớbymii Trung Nguyêgtqdn thìtyvu khójcfajcfajcfai. Tàjcfao Thábbdlo muốkhmen ngay lújcfac nàjcfay đmqcgèzfaw édfjcp khíxrzk thếluff củibxva Trưgnyfơwbymng Lãenuang, nhưgnyfng chợirfst nhớbymi tớbymii tìtyvunh hìtyvunh hiệgukvn tạwenti củibxva mìtyvunh, bấytdct giábbdlc thởuwgyjcfai, suy sụstgsp xuốkhmeng. Dùucfk y mớbymii đmqcgwenti thắrtzxng Viêgtqdn Thiệgukvu, lạwenti hợirfsp nhấytdct mưgnyfvcsyi vạwentn tinh binh Hàjcfa Bắrtzxc, còvulwn vưgnyfirfst qua Hoàjcfang Hàjcfabbdli bắrtzxc, tiếluffn quâvcsyn Lêgtqdgnyfơwbymng, chuẩvluhn bịeokg tấytdcn côeokgng Kýxbvj Châvcsyu. Nhưgnyfng tụstgsc ngữdgknjcfai đmqcgújcfang, lạwentc đmqcgàjcfa gầxbsfy còvulwn lớbymin hơwbymn ngựtyvua. Viêgtqdn gia tốkhmet xấytdcu làjcfa tứjyne thếluff tam côeokgng, tạwenti Hàjcfa Bắrtzxc thâvcsym căwentn cốkhme đmqcgếluff, môeokgn sinh cốkhme lạwenti vôeokg sốkhme, trong phújcfat chốkhmec khôeokgng dễgbgg thanh lýxbvj. Nếluffu lújcfac nàjcfay y nam hạwent, khôeokgng nójcfai tớbymii cójcfa phầxbsfn thắrtzxng khôeokgng, chỉbbdljcfa đmqcgghzm Viêgtqdn Thiệgukvu cójcfawbym hộzwyui thởuwgy dốkhmec, khôeokgng ra vàjcfai năwentm sẽgbgg lạwenti cưgnyfvcsyng đmqcgwenti lêgtqdn, tớbymii lújcfac đmqcgójcfa nghiêgtqdm trọmxbgng uy hiếluffp phưgnyfơwbymng bắrtzxc nhấytdct thójcfang. Nghĩjlcq đmqcgếluffn đmqcgâvcsyy, Tàjcfao Thábbdlo bấytdct đmqcgrtzxc dĩjlcq thởuwgyjcfai. Xem ra dùucfk y cójcfa chuẩvluhn bịeokg rồgatji nhưgnyfng vẫqrcln chắrtzxn khôeokgng nổwenti bưgnyfbymic châvcsyn vùucfkng lêgtqdn củibxva Trưgnyfơwbymng Lãenuang.

Nghe tin Nam quậghzmn gặdgknp nguy, vui sưgnyfbyming nhấytdct làjcfa Trưgnyfơwbymng Lỗftqj, lo lắrtzxng nhấytdct vẫqrcln làjcfagnyfu Chưgnyfơwbymng. Trưgnyfơwbymng Lỗftqj cho rằgukvng Lưgnyfu Biểghzmu gặdgknp nguy thìtyvu tấytdct nhiêgtqdn sẽgbgg viếlufft thưgnyfjcfat Lưgnyfu Bịeokg vềgnyf, tớbymii lújcfac đmqcgójcfaenua sẽgbgg giảetxlm ábbdlp lựtyvuc. Dùucfk Thụstgsc Trung giàjcfau cójcfa nhưgnyfng Lưgnyfu Chưgnyfơwbymng khôeokgng hiểghzmu lợirfsi dụstgsng, gãenuagtqdn nhâvcsyn cơwbym hộzwyui tạwento ábbdlp lựtyvuc thêgtqdm nữdgkna cho Lưgnyfu Chưgnyfơwbymng.

gnyfu Chưgnyfơwbymng thìtyvuytdcng lo Lưgnyfu Bịeokg sẽgbgg bịeokggnyfu Biểghzmu đmqcgiềgnyfu đmqcgzwyung vềgnyf, mọmxbgi mặdgknt du thuyếlufft, hy vọmxbgng Lưgnyfu Bịeokgjcfa thểghzm từtkaq chốkhmei quâvcsyn lệgukvnh củibxva Lưgnyfu Biểghzmu, trợirfs giújcfap mìtyvunh đmqcgábbdlnh Trưgnyfơwbymng Lỗftqj. Cùucfkng lújcfac đmqcgójcfaenuajcfa chújcfat íxrzkch kỷvluh, hy vọmxbgng Trưgnyfơwbymng Lãenuang cójcfa thểghzm mộzwyut hơwbymi diệgukvt Lưgnyfu Biểghzmu, vậghzmy thìtyvugnyfu Bịeokg sẽgbgg ngoan ngoãenuan làjcfam việgukvc cho gãenua, thếluff thìtyvu đmqcgytdct Hábbdln Trung mộzwyut mìtyvunh gãenua đmqcgzwyuc chiếluffm. Đqteciềgnyfu nàjcfay cójcfa chỗftqj lợirfsi rấytdct lớbymin cho việgukvc Lưgnyfu Chưgnyfơwbymng ổwentn đmqcgeokgnh Xuyêgtqdn Trung.

enua Đqtecgukvng thìtyvu khôeokgng muốkhmen rảetxlnh rỗftqji, đmqcgãenua binh đmqcgếluffn Thiêgtqdn Thủibxvy, hoàjcfan toàjcfan khốkhmeng chếluffucfkng Thiểghzmm Tâvcsyy, đmqcgem đmqcgeokga bàjcfan vốkhmen thuộzwyuc vềgnyf Trưgnyfơwbymng Tếluff thu vàjcfao trong tújcfai. Còvulwn muốkhmen tiếluffn Tábbdln quan, đmqcgzwyu Trầxbsfn Thưgnyfơwbymng, tấytdcn côeokgng Quan Trung, hay muốkhmen bắrtzxt tay từtkaq Thưgnyfirfsng Phưgnyfơwbymng cốkhmec, vưgnyfirfst qua kỳiuldwbymn sau đmqcgójcfa tiếluffn quâvcsyn vàjcfao Xuyêgtqdn Trung, đmqcgiềgnyfu nàjcfay khójcfajcfa đmqcgbbdln biếlufft. Nhưgnyfng lấytdcy dãenuavcsym củibxva Mãenua Đqtecgukvng, Hoàjcfan Toạwenti thìtyvu tuyệgukvt đmqcgkhmei sẽgbgg khôeokgng yêgtqdn lòvulwng phábbdlt triểghzmn tạwenti Thiểghzmm Tâvcsyy.

Toàjcfan Trung Nguyêgtqdn trừtkaq mấytdcy đmqcgwenti quâvcsyn phiệgukvt cójcfa đmqcgzwyung tĩjlcqnh ra, mấytdcy tiểghzmu chưgnyf hầxbsfu, tiểghzmu quâvcsyn phiệgukvt cábbdlt cứjyne đmqcggnyfu đmqcgjyneng xa nhìtyvun tìtyvunh hìtyvunh phábbdlt triểghzmn, hy vọmxbgng mìtyvunh cójcfa thểghzm vớbymit vábbdlt mójcfan hờvcsyi.

jcfa thểghzmjcfai nhưgnyf vầxbsfy, đmqcgwenti chiếluffn Kinh Sởuwgy củibxva Trưgnyfơwbymng Lãenuang vàjcfagnyfu Biểghzmu khôeokgng biếlufft tábbdlc đmqcgzwyung ýxbvj nghĩjlcq củibxva bao nhiêgtqdu ngưgnyfvcsyi, khiếluffn cảetxl Trung Nguyêgtqdn nhưgnyf hổwenttyvunh mồgatji, hy vọmxbgng sẽgbgg xuấytdct hiệgukvn kếlufft quảetxlgnyfgatjng bạwenti câvcsyu thưgnyfơwbymng. Tốkhmet nhấytdct làjcfagnyfu Biểghzmu vàjcfa Trưgnyfơwbymng Lãenuang tédfjc xuốkhmeng vựtyvuc sâvcsyu, khôeokgng còvulwn thanh thếluff. Nhưgnyfng khiếluffn nhữdgknng kẻzfaw âvcsym mưgnyfu thấytdct vọmxbgng làjcfa, quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng chẳajpong nhữdgknng liêgtqdn tụstgsc chiếluffn thắrtzxng tạwenti Kinh Châvcsyu, ởuwgy Giao Châvcsyu lụstgsc tụstgsc bábbdlo vềgnyf tin thắrtzxng lợirfsi: Triệgukvu Vâvcsyn liêgtqdn tụstgsc thắrtzxng, mưgnyfvcsyi vạwentn quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng quédfjct ngang quâvcsyn đmqcgzwyui Sĩjlcq Hoàjcfang. Trong đmqcgójcfa tiểghzmu tưgnyfbyming Lăwentng Thốkhmeng biểghzmu hiệgukvn cựtyvuc kỳiuld bắrtzxt mắrtzxt. Lấytdcy tábbdlm trăwentm kỵirfs binh ban đmqcgêgtqdm tậghzmp kíxrzkch trạwenti, lạwenti vềgnyf xung phong, phójcfang hỏeokga đmqcgkhmet doanh, chẳajpong nhữdgknng đmqcgem quâvcsyn đmqcgeokgch khiếluffn cho gàjcfa chójcfa khôeokgng yêgtqdn, đmqcgêgtqdm ngủibxv khôeokgng ngon. Gãenua mang theo tábbdlm trăwentm ngưgnyfvcsyi khôeokgng hao tổwentn mộzwyut sợirfsi tójcfac, an toàjcfan rújcfat lui.

Ngàjcfay kếluffwentng Thốkhmeng bắrtzxt ấytdcn tiêgtqdn phong, lĩjlcqnh năwentm ngàjcfan binh sĩjlcq kịeokgch chiếluffn vớbymii quâvcsyn đmqcgeokgch. Sau đmqcgójcfa giảetxl bộzwyu thua quay vềgnyf, đmqcgem con trai Sĩjlcq Hoàjcfang nójcfang nảetxly dẫqrcln ra khỏeokgi hang, vâvcsyy khốkhmen trong mộzwyut sơwbymn cốkhmec nhỏeokg, còvulwn thảetxl tin tứjynec ra khiếluffn Sĩjlcq Hoàjcfang biếlufft đmqcgưgnyfirfsc. Sĩjlcq Hoàjcfang chỉbbdljcfa mộzwyut đmqcgjynea con trai, lậghzmp tứjynec lao ra khỏeokgi thàjcfanh, đmqcgem mấytdcy vạwentn binh lựtyvuc Nguyệgukvt Ôluff thàjcfanh đmqcgiềgnyfu ra hếlufft, chuẩvluhn bịeokg cứjyneu vềgnyf con mìtyvunh. Khôeokgng dèzfawwbymi vàjcfao tròvulwng củibxva Triệgukvu Vâvcsyn, đmqcgábbdlnh hạwent Nguyệgukvt Ôluff thàjcfanh, bắrtzxt sốkhmeng đmqcgábbdlm Sĩjlcq Hoàjcfang, trong phújcfat chốkhmec đmqcgwenti chấytdcn quâvcsyn uy, sĩjlcq khíxrzk quâvcsyn đmqcgzwyui Sĩjlcq Biếluffn rớbymit đmqcgábbdly cốkhmec.

wentng Thốkhmeng ởuwgy trong loạwentn quâvcsyn giếlufft đmqcgeokgch nhưgnyf ma, chẳajpong nhữdgknng bắrtzxt sốkhmeng con củibxva Sĩjlcq Hoàjcfang, còvulwn chédfjcm giếlufft vàjcfai hổwentgnyfbyming Giao Châvcsyu, thoábbdlng chốkhmec uy chấytdcn Nam Cưgnyfơwbymng, danh tiếluffng nhưgnyf mặdgknt trờvcsyi ban trưgnyfa. Binh sĩjlcq Giao Châvcsyu, dùucfkjcfa ai nghe đmqcgếluffn Lăwentng Thốkhmeng lĩjlcqnh quâvcsyn đmqcggnyfu bịeokgucfk ba hồgatjn bay mấytdct hai víxrzka, hoảetxlng hốkhmet ứjyneng chiếluffn, đmqcgwenti bạwenti quay vềgnyf. Chíxrzknh nhờvcsy trậghzmn thắrtzxng Ôluff Nguyệgukvt, Lăwentng Thốkhmeng bắrtzxt đmqcgxbsfu trong đmqcgábbdlm quâvcsyn Giang Đqtecôeokgng trẻzfaw tuổwenti thanh danh lêgtqdn cao, đmqcguổwenti theo Hoàjcfang Tựtyvu, trởuwgy thàjcfanh vịeokg thứjyne hai trong tứjyne tiểghzmu thiêgtqdn long dưgnyfbymii trưgnyfbyming Trưgnyfơwbymng Lãenuang.

Triệgukvu Vâvcsyn thừtkaqa thắrtzxng truy kíxrzkch, mãenuai đmqcgếluffn Nam Hảetxli quậghzmn. Tin tưgnyfuwgyng khôeokgng mấytdct bao lâvcsyu thìtyvujlcq Biếluffn cũytdcng sẽgbgg giơwbym tay đmqcgxbsfu hàjcfang, bìtyvunh đmqcgeokgnh Nam Cưgnyfơwbymng.

jcfac nàjcfay Trưgnyfơwbymng Lãenuang đmqcgãenua dẫqrcln theo đmqcgábbdlm Đqteciểghzmn Vi, Trưgnyfơwbymng Ninh cójcfa Hắrtzxc Ưdsfbng Vệgukv, khôeokgvcsyu binh đmqcgi cùucfkng rújcfat vềgnyf Hạwent Khẩvluhu. Căwentn cứjyne thủibxvy quâvcsyn Ba Khâvcsyu quan trọmxbgng củibxva Ba Khâvcsyu thìtyvu giao cho phụstgs tửamjr Hoàjcfang Trung canh gábbdlc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.