Phong Lưu Tam Quốc

Chương 414 : Chiến thắng (thượng)

    trước sau   
Chiếgktdn thắqbxang sắqbxap tớsvszi rồmjhui, chiếgktdn thắqbxang ởaiab ngay trưgtuysvszc mắqbxat. Mỗvmcgi mộyzwvt binh sĩzrhu Giang Đrzwxôyfigng đdaryxlrru vữgegwng tin vàyknmo tífbamn niệaxsmm nàyknmy. Tạdaryi Hạdary Khẩfgybu giằyknmng co hai năprmvm, huyếgktdt chiếgktdn vôyfig sốovua trậwkunn, trảmazk giákumsyfig sốovua mạdaryng sốovuang huynh đdaryaxsm, chiếgktdn thắqbxang rốovuat cuộyzwvc hiệaxsmn ra trưgtuysvszc mắqbxat. Màyknm bảmazkn thâovuan, làyknm mộyzwvt binh sĩzrhuyfigxlrrng bìcqufnh thưgtuyyfigng, lạdaryi sắqbxap trởaiab thàyknmnh ngưgtuyyfigi tạdaryo ra lịyskkch sửomwo. Sákumsch sửomwo viếgktdt giâovuay phúzrhut vinh quang nhấxmztt trong đdaryyfigi mìcqufnh. Chỉovua cầsflfn đdaryákumsnh hạdary Ôhixcovuam, tìcqufnh thếgktd Kinh Sởaiab sẽzrzi thay đdaryngpqi lớsvszn. Chỉovua cầsflfn đdaryákumsnh hạdary Ôhixcovuam, cửomwoa Nam quậwkunn hoàyknmn toàyknmn mởaiab rộyzwvng. Chỉovua cầsflfn đdaryákumsnh hạdary Ôhixcovuam, bákums nghiệaxsmp vĩzrhu đdarydaryi xâovuam nhậwkunp phífbama nam củfbama chúzrhua côyfigng sẽzrzigtuysvszc ra mộyzwvt bưgtuysvszc vữgegwng chắqbxac nhấxmztt.

- Giếgktdt!!!

Binh sĩzrhu đdaryxmztn cuồmjhung vìcquf sựquhp chiếgktdn thắqbxang cuốovuai cùxlrrng liềxlrru mạdaryng rốovuang to, xôyfigng pha chiếgktdn đdaryxmztu.

“Ùflxj ùxlrr ùxlrr!”

svszn xung phong khôyfigng ngừkumsng vang tậwkunn mâovuay xanh, bao phủfbam cảmazk thủfbamy trạdaryi Ôhixcovuam.

“Thùxlrrng thùxlrrng thùxlrrng!”


Trốovuang huyếgktdt chiếgktdn ởaiab hậwkunu phưgtuyơgegwng thúzrhuc giụgktdc bưgtuysvszc châovuan binh sĩzrhu liềxlrru mạdaryng tiếgktdn tớsvszi.

Trêxmztn cảmazkng thủfbamy trạdaryi đdaryãooow xếgktdp đdarysflfy xákumsc củfbama vôyfig sốovua binh sĩzrhu, nằyknmm ngãooow nghiêxmztng đdarysflfy đdaryxmztt. Mákumsu đdarylzny thắqbxam từkums thi thểlzny thỉovuanh thoảmazkng chảmazky ra, chảmazky tớsvszi mặwkunt đdaryxmztt, nhiễovuam đdarylzny đdaryxmztt vàyknmng. Vốovuan làyknmgtuysvszc biếgktdc nay bịyskk nhiễovuam thàyknmnh đdarylznykumsu.

ohgzo àyknmo àyknmo!*

Mộyzwvt đdaryákumsm binh sĩzrhu Giang Đrzwxôyfigng thàyknmnh côyfigng phákums hủfbamy hàyknmng ràyknmo canh phòazyhng củfbama quâovuan đdaryyskkch, họngpqgtuyng phấxmztn húzrhuoazxt. Mộyzwvt ngũsflf trưgtuyyfigng thưgtuyơgegwng binh khákumsc lậwkunp tứfnpsc từkumsoazx sau vọngpqt lêxmztn, mắqbxat tràyknmn đdarysflfy tia sákumsng ưgtuyng phấxmztn. Đrzwxi vàyknmo, đdaryãooow đdaryi vàyknmo, hệaxsm thốovuang phòazyhng ngựquhp chủfbam trạdaryi quâovuan đdaryyskkch đdaryãooow hoàyknmn toàyknmn bịyskk phákums hủfbamy. Chỉovua cầsflfn thêxmztm chúzrhut sứfnpsc làyknmqbxa thểlzny bắqbxat sốovuang Thákumsi Côyfigng.

Quâovuan Lưgtuyu Biểlznyu bắqbxat đdarysflfu toàyknmn tuyếgktdn tan vỡqjhc. Cóqbxa binh sĩzrhu chạdaryy tákumsn loạdaryn, binh sĩzrhuazyhn đdaryang phảmazkn khákumsng thìcquf rấxmztt nhanh rơgegwi vàyknmo trùxlrrng trùxlrrng vòazyhng vâovuay. Thỉovuanh thoảmazkng truyềxlrrn ra tiếgktdng héoazxt thảmazkm chẳghwpng nhữgegwng khôyfigng khiếgktdn binh sĩzrhu Giang Đrzwxôyfigng e sợjhji, ngưgtuyjhjic lạdaryi càyknmng kífbamch thífbamch xúzrhuc đdaryyzwvng khákumst mákumsu. Từkums khi nàyknmo thìcquf binh sĩzrhu Giang Đrzwxôyfigng yếgktdu mềxlrrm biếgktdn đdaryxmztn cuồmjhung nhưgtuy vậwkuny? Khiếgktdn quâovuan Lưgtuyu Biểlznyu mỗvmcgi mộyzwvt cákumsi xákumsc đdaryxlrru vôyfigxlrrng thêxmzt thảmazkm, tákumsch rờyfigi mấxmzty mảmazknh.

Thákumsi Côyfigng còazyhn đdaryang chỉovua huy binh sĩzrhu khổngpq sởaiab phòazyhng thủfbam, trong lòazyhng gãooow giữgegw lạdaryi mộyzwvt hy vọngpqng cuốovuai cùxlrrng. Hy vọngpqng quâovuan Hoàyknmng Bồmjhung sơgegwn cóqbxa thểlzny sớsvszm chúzrhut phákums tan phong tỏlznya cứfnpsu việaxsmn. Cũsflfng hy vọngpqng Hoàyknmng Tổngpqaiabkumsn Dưgtuyơgegwng biếgktdt tin Ôhixcovuam bákumso nguy, phákumsi đdarydaryi quâovuan xuốovuang.

Mấxmzty phóqbxagtuysvszng dưgtuysvszi tay Thákumsi Côyfigng cóqbxa bỏlzny mạdaryng, cóqbxa thưgtuyơgegwng tàyknmn, bâovuay giờyfig chỉovuaazyhn lạdaryi lẻknin tẻknin hai, ba ngưgtuyyfigi. Trong đdaryóqbxa hai ngưgtuyyfigi mắqbxat đdarymazko tròazyhn, hiểlznyn nhiêxmztn nảmazky ýmjhu sợjhjiooowi chuẩfgybn bịyskk bỏlzny trốovuan.

zrhuc nàyknmy mộyzwvt binh sĩzrhu chạdaryy tớsvszi nóqbxai thầsflfm vàyknmo tai phóqbxagtuysvszng.

Phóqbxagtuysvszng đdaryóqbxa gậwkunt đdarysflfu rồmjhui lạdaryi lắqbxac đdarysflfu, thởaiabyknmi mộyzwvt tiếgktdng, xua ngưgtuyyfigi kia đdaryi.

ooow tiếgktdn lêxmztn nóqbxai:

- Tưgtuysvszng quâovuan, rúzrhut đdaryi.

Thákumsi Côyfigng lạdarynh lùxlrrng liếgktdc gãooow, ákumsnh mắqbxat sắqbxac béoazxn đdaryâovuam vàyknmo ngựquhpc gãooow. Phóqbxagtuysvszng rùxlrrng mìcqufnh, bịyskkxlrr con mắqbxat trợjhjin tròazyhn.

Thákumsi Côyfigng quay đdarysflfu đdaryi, nhìcqufn quâovuan Giang Đrzwxôyfigng ngàyknmy càyknmng tớsvszi gầsflfn chủfbam trạdaryi củfbama mìcqufnh, trong mắqbxat cóqbxayknmi mêxmzt mang, lạdaryi cóqbxa chúzrhut khôyfigng cam lòazyhng.


Thákumsi Côyfigng khôyfigng quay đdarysflfu lạdaryi, nóqbxai:

- Cóqbxa phảmazki làyknm Hoàyknmng Tổngpq khôyfigng phákumsi việaxsmn quâovuan màyknm ngưgtuyjhjic lạdaryi tấxmztn côyfigng Hạdary Khẩfgybu?

Sau lưgtuyng vang lêxmztn giọngpqng nóqbxai run sợjhji:- Khôyfigng phảmazki, Hákumsn Dưgtuyơgegwng từkumskumsng hôyfigm nay đdaryãooow bịyskk quâovuan Giang Đrzwxôyfigng quấxmzty rầsflfy, lúzrhuc trưgtuya Chu Thákumsi dẫgktdn mộyzwvt vạdaryn thủfbamy quâovuan do Trìcqufnh Dụgktdc tựquhp thâovuan đdaryôyfign đdaryovuac, bắqbxat đdarysflfu tấxmztn côyfigng Hákumsn Dưgtuyơgegwng.

Thákumsi Côyfigng chau màyknmy, nóqbxai:

- Nếgktdu chỉovuayknm vậwkuny thìcquf Hoàyknmng Tổngpq cầsflfn mộyzwvt vạdaryn binh sĩzrhu thủfbam vịyskk trífbamyknm đdaryưgtuyjhjic. Quâovuan Giang Đrzwxôyfigng cóqbxa mạdarynh thìcquf rấxmztt khóqbxayfigng phákums, tớsvszi lúzrhuc đdaryóqbxaqbxa thểlzny phákumsi thêxmztm binh lựquhpc chi việaxsmn Ôhixcovuam ta, sẽzrzi khôyfigng biếgktdn thàyknmnh tìcqufnh hìcqufnh nhưgtuyovuay giờyfig. Ôhixcovuam vàyknmkumsn Dưgtuyơgegwng, môyfigi hởaiabprmvng lạdarynh, đdarydaryo lýmjhuyknmy hắqbxan nêxmztn biếgktdt. Ôhixcovuam ta thấxmztt thủfbam, Hákumsn Dưgtuyơgegwng củfbama hắqbxan cũsflfng đdarykumsng mơgegw giữgegw đdaryưgtuyjhjic!

Phóqbxagtuyaiabng giảmazki thífbamch nóqbxai:

- Kỳxmzt thựquhpc Hoàyknmng Tổngpqqbxa phákumsi mộyzwvt vạdaryn thủfbamy quâovuan chi việaxsmn chúzrhung ta, chỉovua khôyfigng ngờyfig quâovuan Giang Đrzwxôyfigng đdaryãooowfbamnh đdaryếgktdn nưgtuysvszc nàyknmy, trưgtuysvszc khiếgktdn Chu Nhiêxmztn dẫgktdn năprmvm ngàyknmn thủfbamy quâovuan ởaiab ki đdarysflfu chắqbxan việaxsmn quâovuan.

Thákumsi Côyfigng thởaiabyknmi mộyzwvt hơgegwi, ngưgtuyyfigi biếgktdn giàyknm đdaryi mưgtuyyfigi tuổngpqi, lẩfgybm bẩfgybm:

- Hôyfigm nay thua tâovuam phụgktdc khẩfgybu phụgktdc. Thuộyzwvc hạdary Trưgtuyơgegwng Lãooowng vôyfig sốovua kỳxmzt nhâovuan dịyskkzrhu, mưgtuyu tífbamnh đdaryếgktdn nưgtuysvszc nàyknmy, ta đdaryãooow khôyfigng còazyhn lờyfigi nàyknmo đdarylznyqbxai, chỉovuaqbxa thểlzny khâovuam phụgktdc họngpq thậwkunt cao minh. Chẳghwpng qua bâovuay giờyfig bổngpqn tưgtuysvszng quâovuan vẫgktdn chưgtuya hiểlznyu kỳxmzt binh Ôhixcovuam ki làyknm từkums đdaryâovuau nhảmazky ra. Còazyhn cóqbxa ngưgtuyyfigi đdaryơgegwn đdaryyzwvc khiêxmztu chiếgktdn giếgktdt đdaryưgtuyjhjic đdaryaxsm nhấxmztt mãooownh tưgtuysvszng củfbama ta. Ai, xem ra thếgktd bạdaryi củfbama chúzrhung ta đdaryãooow đdaryyskknh. Ngưgtuyơgegwi chuẩfgybn bịyskk đdaryi, dẫgktdn theo mấxmzty thuộyzwvc hạdary thâovuan tífbamn, đdaryem Thákumsi Thắqbxang chuyểlznyn ra ngoàyknmi.

Phóqbxagtuysvszng bụgktdng mừkumsng nhưgtuy đdaryxmztn nhưgtuyng khôyfigng dákumsm lộyzwv ra néoazxt mặwkunt, chầsflfn chờyfig hỏlznyi:

- Vậwkuny tưgtuysvszng quâovuan đdaryâovuau?

Thákumsi Côyfigng thảmazkn nhiêxmztn nóqbxai:

- Ta khôyfigng đdaryi.


Phóqbxagtuysvszng khuyêxmztn:

- Tưgtuysvszng quâovuan, giữgegw lạdaryi núzrhui xanh thìcquf lo gìcquf khôyfigng củfbami đdaryovuat?

Thákumsi Côyfigng trừkumsng gãooow, tứfnpsc giậwkunn nóqbxai:

- Ngưgtuyơgegwi cóqbxa đdaryi khôyfigng? Khôyfigng đdaryi ta khiếgktdn ngưgtuyyfigi khákumsc lo chuyệaxsmn nàyknmy, đdarykumsng nóqbxai nhảmazkm!

Phóqbxagtuysvszng giậwkunt nảmazky mìcqufnh, vộyzwvi nóqbxai:

- Thuộyzwvc hạdaryyknmm ngay!

Thákumsi Côyfigng thởaiabyknmi nhìcqufn gãooow rờyfigi đdaryi, mắqbxat tràyknmn đdarysflfy khinh thưgtuyyfigng.

Thákumsi Côyfigng lẩfgybm bẩfgybm:

- Nghĩzrhu đdaryếgktdn Thákumsi Côyfigng ta tung hoàyknmnh sa trưgtuyyfigng mấxmzty năprmvm, tuy khôyfigng phảmazki mỗvmcgi trậwkunn đdaryxlrru chiếgktdn thắqbxang nhưgtuyng chưgtuya thua vàyknmi lầsflfn. Chiếgktdn dịyskkch từkumsng thua dùxlrryknmkumsi nàyknmo đdaryxlrru khiếgktdn ta khôyfigng phụgktdc. Chỉovuaqbxa trậwkunn chiếgktdn hôyfigm nay làyknm ta thua khôyfigng còazyhn lờyfigi nàyknmo đdarylznyqbxai. Thôyfigi, sốovua trờyfigi đdaryãooow đdaryyskknh. Chúzrhua côyfigng, đdaryâovuay làyknm tộyzwvi thấxmztt trậwkunn, nhưgtuyng quâovuan đdaryyskkch quákums ranh ma, Thákumsi Côyfigng khôyfigng cóqbxa mặwkunt mũsflfi đdaryovuai diệaxsmn chúzrhua côyfigng. Hôyfigm nay ta chỉovua biếgktdt hếgktdt sứfnpsc chếgktdt trậwkunn bákumso đdaryákumsp âovuan tri ngộyzwv.

Thákumsi Côyfigng nóqbxai xong bỗvmcgng héoazxt lớsvszn mộyzwvt tiếgktdng, giọngpqng nhưgtuy chuôyfigng vang:

- Ngưgtuyyfigi đdaryâovuau, lấxmzty thưgtuyơgegwng tớsvszi!

Sau lưgtuyng gãooow mộyzwvt phóqbxagtuysvszng kinh sợjhjixmztu lêxmztn:

- Tưgtuysvszng quâovuan, ngàyknmi…?

Thákumsi Côyfigng lạdarynh lùxlrrng liếgktdc gãooow, thảmazkn nhiêxmztn nóqbxai:

- Ngưgtuyyfigi còazyhn thàyknmnh còazyhn, thàyknmnh mấxmztt ngưgtuyyfigi mấxmztt.

Thákumsi Côyfigng vung tay, héoazxt to:

- Hôyfigm nay Ôhixcovuam bịyskk phákums, chúzrhung ta còazyhn mặwkunt mũsflfi nàyknmo gặwkunp chúzrhua côyfigng chứfnps? Khôyfigng bằyknmng theo bổngpqn tưgtuysvszng quâovuan tiếgktdn lêxmztn chiếgktdn đdaryxmztu, nếgktdu thắqbxang thìcqufkumsc ngưgtuyơgegwi thàyknmnh dũsflfng sĩzrhu, dùxlrr chếgktdt trậwkunn cũsflfng cóqbxa tiếgktdng trung tâovuam! Tớsvszi đdaryâovuay đdaryi. Làyknm đdaryàyknmn ôyfigng nhiệaxsmt huyếgktdt hãooowy cầsflfm binh khífbam, theo bổngpqn tưgtuysvszng quâovuan bưgtuysvszc ra khỏlznyi hàyknmng, tửomwo chiếgktdn!

Thákumsi Côyfigng sảmazki bưgtuysvszc dàyknmi đdaryi tớsvszi, cầsflfm thiếgktdt thưgtuyơgegwng đdaryen sẫgktdm lóqbxae sákumsng, nhưgtuy trákumsng sĩzrhu đdaryfnpst đdarysflfu, khôyfigng ngoákumsi lạdaryi cấxmztt bưgtuysvszc đdaryi.

Tấxmztt cảmazk binh sĩzrhu nổngpqi lêxmztn lòazyhng ngưgtuyqjhcng mộyzwv anh hùxlrrng, bi trákumsng hy sinh.

Đrzwxa sốovua binh sĩzrhu im lặwkunng theo sau lưgtuyng Thákumsi Côyfigng, khôyfigng ai ra tiếgktdng. Bởaiabi vìcquf chúzrhung biếgktdt bưgtuysvszc ra mộyzwvt bưgtuysvszc nàyknmy chífbamnh làyknm con đdaryưgtuyyfigng khôyfigng lốovuai vềxlrr, cơgegw hộyzwvi sốovuang sóqbxat làyknm con sốovua khôyfigng. Sốovua ífbamt binh sĩzrhu trong lòazyhng do dựquhp thìcquf tụgktdt hậwkunu, rốovuat cuộyzwvc họngpq nghĩzrhu thếgktdyknmo thìcquf khôyfigng biếgktdt đdaryưgtuyjhjic.

Kiếgktdn An năprmvm thứfnpskumsu, năprmvm hai trăprmvm lẻknin hai côyfigng nguyêxmztn, hai mưgtuyơgegwi mốovuat thákumsng chạdaryp, thủfbamy quâovuan Giang Đrzwxôyfigng đdarydaryi phákums Ôhixcovuam, chéoazxm năprmvm ngàyknmn, bắqbxat giữgegw gầsflfn vạdaryn. Chủfbamgtuysvszng Thákumsi Côyfigng tửomwo chiếgktdn khôyfigng hàyknmng, cuốovuai cùxlrrng bịyskk giếgktdt. Trậwkunn chiếgktdn nàyknmy quâovuan Giang Đrzwxôyfigng tổngpqn thấxmztt mạdaryng ba ngàyknmn binh sĩzrhu, gầsflfn vạdaryn ngưgtuyyfigi bịyskk thưgtuyơgegwng. Tưgtuyaiabng Khâovuam bịyskk trọngpqng thưgtuyơgegwng nằyknmm tĩzrhunh dưgtuyqjhcng tạdaryi Xífbamch Bífbamch. Trậwkunn chiếgktdn tuy đdaryákumsnh thắqbxang nhưgtuyng chỉovuaqbxa thểlznycqufnh dung thắqbxang thảmazkm. Tuy nhiêxmztn, so vớsvszi ýmjhu nghĩzrhua to lớsvszn đdaryákumsnh hạdary Ôhixcovuam thìcquf hy sinh nàyknmy tuyệaxsmt đdaryovuai đdaryákumsng giákums.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.