Phong Lưu Tam Quốc

Chương 413 : Tưởng Khâm uy dũng (hạ)

    trước sau   
Ai biếlvjqt líbbdjnh truyềpzkln tin mặkcgtt nhưcygm đvpscưcygma đvpscádbscm nóaehyi:

- Tưcygmwinsng quâaplcn, việewfoc lớwinsn khônjkrng tốibygt, khi thuộdahuc hạkjmb vừzljfa tớwinsi thìfhdbnjkrn Sádbscch dẫzljfn theo mộdahut đvpscdahui quâaplcn Giang Đbtidônjkrng bádbsc chiếlvjqm Ôggsvaplcm ki, bâaplcy giờfdtd đvpscãelir cắggsvt đvpscotoyt con đvpscưcygmfdtdng duy nhấrzzzt giữaplca Bồzjgsng Sơqrytn vàlwbj Ôggsvaplcm. Tưcygmwinsng quâaplcn củlvjqa ta nônjkrn nóaehyng vốibygn muốibygn đvpscpzkl Thádbsci tưcygmwinsng quâaplcn đvpscưcygma qua mộdahut íbbdjt ngưcygmfdtdi hỗynle trợiimd, nàlwbjo biếlvjqt tìfhdbnh hìfhdbnh bêuvzon nàlwbjy còpzkln căkcgtng thẳvpscng hơqrytn.

Thádbsci Cônjkrng khônjkrng dádbscm tin mìfhdbnh nghe đvpscưcygmiimdc làlwbj sựtxjj thậnmlmt, vẻzygt mặkcgtt ngơqryt ngádbscc hỏynlei:

- Làlwbjm sao cóaehy thểpzkl? Làlwbjm sao cóaehy thểpzkl?

Phóaehycygmwinsng củlvjqa Thádbsci Cônjkrng cũzygtng khônjkrng thểpzkl tin đvpscưcygmiimdc, dấrzzzy lêuvzon xônjkrn xao.

btidc nàlwbjy cóaehy ngưcygmfdtdi vui mừzljfng hémvqxt to:


- Tưcygmwinsng quâaplcn xem kìfhdba, hạkjmb du cóaehy rấrzzzt nhiềpzklu đvpscdahui tàlwbju lêuvzon, chắggsvc làlwbjdbscn Dưcygmơqrytng biếlvjqt tin sai ngưcygmfdtdi chi việewfon!

Thádbsci Cônjkrng vộdahui nhìfhdbn phíbbdja xa, tâaplcm tìfhdbnh khônjkrng vui quémvqxt sạkjmbch.

- Ha ha ha, đvpscếlvjqn thậnmlmt đvpscúbtidng lúbtidc!

Thádbsci Cônjkrng chưcygma kịzjgsp vui mừzljfng bao lâaplcu thìfhdb mộdahut binh trinh sádbsct lậnmlmt đvpscnmlmt lạkjmbi đvpscâaplcy, hổbmgkn hểpzkln nóaehyi:

- Tưcygmwinsng quâaplcn, việewfoc lớwinsn khônjkrng hay rồzjgsi! Hạkjmb du xuấrzzzt hiệewfon rấrzzzt nhiềpzklu thủlvjqy quâaplcn, treo cờfdtd hiệewfou quâaplcn đvpsczjgsch Đbtidbmgkng Tậnmlmp, ưcygmwinsc chừzljfng mộdahut vạkjmbn ngưcygmfdtdi, rấrzzzt nhanh tham gia chiếlvjqn trưcygmfdtdng, bao vâaplcy Ôggsvaplcm!

Thádbsci Cônjkrng thấrzzzt thanh kêuvzou to:

- Cádbsci gìfhdb!?

elir chỉmura cảnbvrm thấrzzzy đvpscazoiu ùuvzo vang, trờfdtdi đvpscrzzzt nhưcygm quay cuồzjgsng, suýuqcyt témvqx ngãelir.

Thuộdahuc hạkjmb Thádbsci Cônjkrng, mấrzzzy têuvzon phóaehycygmwinsng mặkcgtt nhưcygm tro tàlwbjn, vốibygn tưcygmtixeng làlwbj cứotoyu binh đvpscếlvjqn ai dèzygtlwbjdbsct tinh, cádbsci nàlwbjy tiêuvzou thậnmlmt rồzjgsi.

Mộdahut phóaehycygmwinsng dìfhdbu Thádbsci Cônjkrng, hỏynlei khônjkrng đvpscúbtidng dịzjgsp rằfxunng:

- Tưcygmwinsng quâaplcn, giờfdtd phảnbvri làlwbjm sao đvpscâaplcy?

Thádbsci Cônjkrng đvpscazoiu óaehyc trốibygng rỗynleng, hiểpzkln nhiêuvzon còpzkln chưcygma hồzjgsi phụkjmbc tinh thầazoin khỏynlei đvpscnbvrbbdjch.

elir lầazoim bầazoim:


- Ta cũzygtng khônjkrng biếlvjqt làlwbjm sao mớwinsi tốibygt, cádbscc ngưcygmơqryti cóaehydbscch gìfhdb hay khônjkrng?

uvzon dưcygmwinsi mấrzzzy phóaehycygmwinsng hai mặkcgtt nhìfhdbn nhau, đvpscpzklu thấrzzzy sựtxjj sợiimdeliri trong mắggsvt đvpscibygi phưcygmơqrytng, nổbmgki lêuvzon ýuqcy chạkjmby trốibygn.

Thádbsci Cônjkrng thấrzzzy phóaehycygmwinsng ai cũzygtng lặkcgtng im khônjkrng nóaehyi, bỗynleng nhiêuvzon nóaehyng nảnbvry nhưcygm giẫzljfm phảnbvri lônjkri, túbtidm lấrzzzy vạkjmbt ádbsco mộdahut têuvzon, khônjkrng ngừzljfng lắggsvc lưcygm.

elir lớwinsn tiếlvjqng rốibygng:

- Khônjkrng phảnbvri bìfhdbnh thưcygmfdtdng cádbscc ngưcygmơqryti rấrzzzt cóaehydbscch sao? Tạkjmbi sao tớwinsi lúbtidc nàlwbjy cádbscc ngưcygmơqryti khônjkrng lêuvzon tiếlvjqng?

Phóaehycygmwinsng xui xẻzygto bịzjgs Thádbsci Cônjkrng lắggsvc lưcygm khônjkrng thởtixe nổbmgki, gòpzkldbsc đvpscynle nhưcygm gan heo.

Bỗynleng nhiêuvzon mộdahut phóaehycygmwinsng bêuvzon cạkjmbnh giảnbvri vâaplcy nóaehyi:

- Tưcygmwinsng quâaplcn, quâaplcn Giang Đbtidônjkrng cóaehy thểpzkl từzljf Hạkjmb Khẩzljfu chi việewfon xuốibygng, chúbtidng ta cũzygtng cóaehy thểpzkl khiếlvjqn Hoàlwbjng Tổbmgkcygmwinsng quâaplcn cứotoyu việewfon.

aplcy giờfdtd Thádbsci Cônjkrng lòpzklng rốibygi bờfdtdi, nghe thấrzzzy lờfdtdi nàlwbjy nhưcygm bắggsvt đvpscưcygmiimdc cọdattng cỏynle cứotoyu mạkjmbng cuốibygi cùuvzong, đvpsci lòpzklng vòpzklng.

eliraehyi:

- Đbtidúbtidng đvpscúbtidng đvpscúbtidng, ngưcygmơqryti lậnmlmp tứotoyc sai ngưcygmfdtdi nhanh chóaehyng đvpscưcygma tin cho Hoàlwbjng Tổbmgkcygmwinsng quâaplcn, kêuvzou hắggsvn phádbsci việewfon quâaplcn, nhanh lêuvzon!

Thádbsci Cônjkrng vừzljfa dứotoyt lờfdtdi thìfhdbaehy mộdahut tưcygmwinsng lĩbuocnh toàlwbjn thâaplcn đvpsczljfm mádbscu bịzjgs hai binh sĩbuocaplcng đvpsci càlwbj nhắggsvc đvpscếlvjqn.

Thádbsci Cônjkrng liếlvjqc nhìfhdbn, vốibygn mặkcgtt đvpscãelirdbsci nhợiimdt biếlvjqn thàlwbjnh xádbscm tro. Cảnbvrm xúbtidc gãelir mấrzzzt khốibygng chếlvjq, phádbsct đvpscuvzon lao lêuvzon ônjkrm tưcygmwinsng lĩbuocnh đvpscóaehy.


elir giậnmlmn dữaplc rốibygng:

- Thắggsvng nhi, tạkjmbi sao ngưcygmơqryti biếlvjqn thàlwbjnh nhưcygm vậnmlmy? Tìfhdbnh hìfhdbnh thủlvjqy trạkjmbi ra sao rồzjgsi?

Thádbsci Thắggsvng làlwbj con trai củlvjqa Thádbsci Cônjkrng, thâaplcn thểpzkl cựtxjjc kỳedaw yếlvjqu ớwinst, mộdahut tay che ngựtxjjc trádbsci, mádbscu từzljfng giọdattt mộdahut thấrzzzm ra khỏynlei giádbscp.

elircygmfdtdi thảnbvrm nóaehyi:

- Phụkjmb thâaplcn đvpsckjmbi nhâaplcn, hàlwbji nhi bấrzzzt tàlwbji, quâaplcn Giang Đbtidônjkrng đvpscãelir phádbsc tan cửfxuna thủlvjqy trạkjmbi, bắggsvt đvpscazoiu lêuvzon bờfdtd chiếlvjqn đvpscrzzzu.

- Cádbsci gìfhdb!?

Thádbsci Cônjkrng khônjkrng thểpzkl chịzjgsu nổbmgki kíbbdjch thíbbdjch, ngâaplcy ra nhưcygm phỗynleng.

Thádbsci Thắggsvng lấrzzzy hếlvjqt sứotoyc lựtxjjc cuốibygi cùuvzong, suy yếlvjqu thềpzklu thàlwbjo:

- Hàlwbji nhi chỉmura huy binh sĩbuoc khổbmgk chiếlvjqn tửfxun thủlvjq, vốibygn muốibygn trônjkrng nhờfdtdlwbjo hệewfo thốibygng phòpzklng ngựtxjj thủlvjqy trạkjmbi, nhốibygt quâaplcn đvpsczjgsch ngoàlwbji cửfxuna. Nàlwbjo biếlvjqt quâaplcn Giang Đbtidônjkrng cựtxjjc kỳedaw kiêuvzou dũzygtng, mỗynlei têuvzon đvpscpzklu khônjkrng sợiimd chếlvjqt, ngãelir mộdahut têuvzon làlwbjuvzon khádbscc liềpzkln xônjkrng lêuvzon. Quâaplcn đvpsclwbjn giốibygng nhưcygm thủlvjqy triềpzklu liêuvzon miêuvzon bấrzzzt tậnmlmn. Tuy cádbscc huynh đvpscewfo đvpsczljfm mádbscu anh dũzygtng chiếlvjqn đvpscrzzzu nhưcygmng khônjkrng thểpzkl chặkcgtn nổbmgki bọdattn chúbtidng luâaplcn phiêuvzon trùuvzong kíbbdjch, cuốibygi cùuvzong cửfxuna trạkjmbi thấrzzzt thủlvjq.

aehyi mộdahut hơqryti dàlwbji đvpsckjmbng chạkjmbm vếlvjqt thưcygmơqrytng, Thádbsci Thắggsvng đvpscau đvpscwinsn hônjkrn mêuvzo bấrzzzt tỉmuranh.

Thádbsci Cônjkrng bìfhdbnh tĩbuocnh ônjkrm Thádbsci Thắggsvng vàlwbjo lòpzklng, khônjkrng nóaehyi tiếlvjqng nàlwbjo, bởtixei vìfhdbelir khônjkrng biếlvjqt nêuvzon nóaehyi gìfhdb. Áfpsbnh mắggsvt âaplcm trầazoim, nghiếlvjqn răkcgtng ken kémvqxt, ádbscm thịzjgs trong lòpzklng gãelir giãeliry dụkjmba kịzjgsch liệewfot.

cygmtixeng Khâaplcm đvpscãelir tỉmuranh lạkjmbi khỏynlei hônjkrn mêuvzo, phảnbvrn ứotoyng đvpscazoiu tiêuvzon làlwbjuvzou lêuvzon:

- Thịzjgs binh!


- Tưcygmwinsng quâaplcn đvpscãelir tỉmuranh rồzjgsi!

Hai binh sĩbuoctixeuvzon cạkjmbnh trônjkrng chừzljfng, thấrzzzy Tưcygmtixeng Khâaplcm tỉmuranh thìfhdb ádbscnh mắggsvt tràlwbjn đvpscazoiy kíbbdjnh nểpzkl. Tưcygmtixeng Khâaplcm phádbsct hiệewfon mìfhdbnh bịzjgs đvpsckcgtt ởtixe mộdahut chiếlvjqc giưcygmfdtdng sạkjmbch sẽrzzz, ádbscnh sádbscng rấrzzzt tốibygi, trong thoádbscng chốibygc khônjkrng biếlvjqt đvpscang ởtixe đvpscâaplcu. Vếlvjqt thưcygmơqrytng nơqryti ngựtxjjc đvpscãelir đvpscưcygmiimdc xửfxunuqcy đvpscơqrytn giảnbvrn, bao lớwinsp vảnbvri dàlwbjy.

cygmtixeng Khâaplcm khônjkrng rảnbvrnh đvpscpzkl ýuqcy nhữaplcng thứotoylwbjy, căkcgtng thẳvpscng hỏynlei thịzjgs binh:

- Bâaplcy giờfdtd ta đvpscang ởtixe đvpscâaplcu?

Thịzjgs binh đvpscádbscp:

- Tưcygmwinsng quâaplcn ởtixe trêuvzon Mônjkrng Xung hạkjmbm.

cygmtixeng Khâaplcm nhẹbbdj nhõcygmm thởtixe phàlwbjo, đvpsczjgsnh ngồzjgsi dậnmlmy thìfhdb ngựtxjjc truyềpzkln đvpscếlvjqn đvpscau nhứotoyc nhóaehyi tim, khiếlvjqn gãelir khônjkrng thểpzkl khônjkrng ngãelir phịzjgsch ra.

cygmtixeng Khâaplcm nhíbbdju màlwbjy, khàlwbjn giọdattng nóaehyi:

- Dìfhdbu ta dậnmlmy.

Thịzjgs binh khônjkrng dádbscm làlwbjm trádbsci lờfdtdi Tưcygmtixeng Khâaplcm, cẩzljfn thậnmlmn nâaplcng gãelir.

cygmtixeng Khâaplcm cóaehy binh sĩbuocaplcng chậnmlmm rãeliri đvpsci ra khoang thuyềpzkln.

Khi Tưcygmtixeng Khâaplcm nhìfhdbn thấrzzzy trờfdtdi xanh mâaplcy trắggsvng thìfhdbaplcm tìfhdbnh thoảnbvri mádbsci rấrzzzt nhiềpzklu.

cygmtixeng Khâaplcm cưcygmfdtdi nóaehyi:

- Tìfhdbnh huốibygng bâaplcy giờfdtd ra sao?

Biểpzklu tìfhdbnh kíbbdjnh nểpzkl tràlwbjn ngậnmlmp trêuvzon mặkcgtt thịzjgs binh.

elirnjkruvzong cung kíbbdjnh nóaehyi:

- Tưcygmtixeng Thâaplcn tưcygmwinsng quâaplcn đvpscãelir mang theo binh sĩbuocnjkrng chiếlvjqn thủlvjqy trạkjmbi Ôggsvaplcm, cho đvpscếlvjqn nay đvpscãelir chiếlvjqm lấrzzzy cửfxuna thủlvjqy trạkjmbi Ôggsvaplcm, còpzkln phádbsc hủlvjqy cứotoy đvpsciểpzklm phòpzklng ngựtxjjuvzon ngoàlwbji. Bâaplcy giờfdtd đvpscang bắggsvt đvpscazoiu bao vâaplcy tổbmgkng chỉmura huy sởtixe củlvjqa đvpscibygi phưcygmơqrytng. Đbtidúbtidng rồzjgsi, còpzkln cóaehy Đbtidbmgkng Tậnmlmp tưcygmwinsng quâaplcn nửfxuna canh giờfdtd trưcygmwinsc từzljf hạkjmb du lêuvzon, đvpscãelir tham gia chiếlvjqn đvpscrzzzu.

cygmtixeng Khâaplcm cầazoim kíbbdjnh viễbbdjn vọdattng, nhìfhdbn chiếlvjqn trưcygmfdtdng hừzljfng hựtxjjc khíbbdj thếlvjq: mộdahut đvpscibygng quâaplcn Giang Đbtidônjkrng, cờfdtd hiệewfou rõcygmlwbjng rảnbvri rádbscc khắggsvp nơqryti trong thủlvjqy trạkjmbi Ôggsvaplcm, đvpscang chiếlvjqn đvpscrzzzu liềpzklu mạkjmbng vớwinsi quâaplcn Lưcygmu Biểpzklu giádbscp da đvpscen. Phádbscn đvpscdbscn sơqryt thìfhdb hiểpzkln nhiêuvzon tưcygmwinsng binh phe mìfhdbnh đvpscãelir đvpscádbscnh mộdahut lúbtidc, chiếlvjqm ưcygmu thếlvjq nhấrzzzt đvpsczjgsnh. Bốibygn phíbbdja thủlvjqy trạkjmbi bay khônjkrng íbbdjt thuyềpzkln khônjkrng ngưcygmfdtdi ládbsci bềpzklnh bồzjgsng trêuvzon sônjkrng nưcygmwinsc. Nhiềpzklu kiếlvjqn trúbtidc thủlvjqy trạkjmbi cuồzjgsn cuộdahun khóaehyi đvpsckcgtc, ngọdattn lửfxuna bậnmlmp bùuvzong, đvpsca sốibyg bịzjgs phádbsccygm. Nếlvjqu khônjkrng cóaehyfhdb ngoàlwbji ýuqcy muốibygn thìfhdb quâaplcn Lưcygmu Biểpzklu bịzjgs phe bêuvzon mìfhdbnh kiềpzklm chếlvjq, đvpscãelir khônjkrng khảnbvrkcgtng lậnmlmt ngưcygmiimdc tìfhdbnh thếlvjq. Tưcygmtixeng Khâaplcm nhìfhdbn tớwinsi đvpscâaplcy thìfhdbpzklng ngứotoya ngádbscy cựtxjjc kỳedaw, hậnmlmn mìfhdbnh khônjkrng thểpzkl lầazoin nữaplca vádbscc thưcygmơqrytng ra trậnmlmn. Làlwbjm mộdahut tưcygmwinsng quâaplcn, khônjkrng thểpzkl đvpscíbbdjch thâaplcn mang binh ra trậnmlmn giếlvjqt đvpsczjgsch thìfhdb thậnmlmt làlwbjnjkruvzong tiếlvjqc nuốibygi.

Theo quâaplcn Đbtidbmgkng Tậnmlmp tiếlvjqp việewfon, quâaplcn Giang Đbtidônjkrng khíbbdj thếlvjquvzong dũzygtng, mỗynlei binh sĩbuoc đvpscpzklu khônjkrng cam lòpzklng lạkjmbc hậnmlmu, anh dũzygtng đvpsci đvpscazoiu. Mỗynlei mộdahut binh sĩbuoc anh dũzygtng khắggsvp ngưcygmfdtdi díbbdjnh đvpscazoiy mádbscu kẻzygt đvpsczjgsch, vốibygn giádbscp màlwbju da cam sádbscng choang giờfdtd thìfhdb khônjkrng nhìfhdbn ra hìfhdbnh dạkjmbng cũzygt nữaplca. Đbtidádbscnh nhau kịzjgsch liệewfot đvpscbmgk mồzjgsnjkri cùuvzong vớwinsi mùuvzoi mádbscu trêuvzon khônjkrng trung hỗynlen hợiimdp thàlwbjnh thứotoyuvzoi kỳedaw lạkjmb.

Mắggsvt thấrzzzy thủlvjq quâaplcn Ôggsvaplcm liêuvzon tụkjmbc bạkjmbi lui, quâaplcn Giang Đbtidônjkrng càlwbjng đvpscrzzzu càlwbjng anh dũzygtng, binh sĩbuoc khônjkrng ngừzljfng giẫzljfm lêuvzon xádbscc kẻzygt đvpsczjgsch, đvpsckjmbp qua đvpscrzzzt nhiễbbdjm mádbscu đvpscynlelwbj tay châaplcn cụkjmbt. Giọdattng đvpscãelir nghẹbbdjn nhưcygmng vẫzljfn cốibyg sứotoyc kêuvzou gao. Lưcygmwelii dao biếlvjqn cùuvzon, toàlwbjn thâaplcn chíbbdjnh làlwbjzygt khíbbdj phádbsc đvpsczjgsch. Cho dùuvzoaehy chịzjgsu nhiềpzklu vếlvjqt thưcygmơqrytng, bòpzkl đvpscotoyng dậnmlmy cũzygtng quyếlvjqt khônjkrng ngãelir xuốibygng, cóaehy thểpzkl chiếlvjqn đvpscrzzzu quyếlvjqt khônjkrng nghỉmura ngơqryti. Đbtidádbscm binh sĩbuoc mấrzzzt đvpsci sứotoyc chiếlvjqn đvpscrzzzu khônjkrng thểpzkl tiếlvjqp tụkjmbc thìfhdbzygtng khônjkrng lùuvzoi xuốibygng, ởtixe hậnmlmu phưcygmơqrytng khônjkrng xa liềpzklu mạkjmbng vung cờfdtdpzkl reo, ủlvjqng hộdahubuoc khíbbdj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.