Phong Lưu Tam Quốc

Chương 412 : Tưởng Khâm uy dũng (thượng)

    trước sau   
Sa Mãpbsonh bỗvapkng héuqvbt to:

- Chịrpzcu chếgesqt đsvvti!

pbso nhưjqeb chim ưjqebng vồjqaz thỏidvf, thâvundn hìrxsrnh to lớlhohn bao phủxluy tầqbyqm mắlhoht Tưjqebgfosng Khâvundm.

Mắlhoht Tưjqebgfosng Khâvundm bỗvapkng lóuqvbe tia mừrxsrng nhưjqeb đsvvtlbbwn. Vốzyern gãpbso thụyormt lùbqssi bỗvapkng nhiêlbbwn bắlhohn ngưjqebvundc nhưjqeblbbwn rờsvvti dâvundy cung, phốzyeri kiếgesqm trong tay hóuqvba thàxsqqnh ảwdxpnh đsvvtao, tia chớlhohp đsvvtâvundm vàxsqqo Sa Mãpbsonh.

Sa Mãpbsonh khôfflkng ngờsvvtjqebgfosng Khâvundm trảwdxpi qua trậzsatn kịrpzcch chiếgesqn màxsqqcwtbn thểcgzo lựrqxyc nhưjqeb vậzsaty, néuqvb khôfflkng kịrpzcp bịrpzc phốzyeri kiếgesqm rạwsauch mộsqjot đsvvtưjqebsvvtng rộsqjong ba tấlhohc, máqtcou đsvvtidvf thắlhohm từrxsr từrxsrrmrha ra. Mắlhoht gãpbso lộsqjo vẻzrni giậzsatn dữsqls, răzndyng nghiếgesqn khanh kháqtcoch.

Sa Mãpbsonh héuqvbt lớlhohn:


- Đapcdjqaz đsvvtáqtcong ghéuqvbt, nạwsaup mạwsaung đsvvti!

jqebgfosng Khâvundm khôfflkng lùbqssi ngưjqebvundc lạwsaui tiếgesqn lêlbbwn, bưjqeblhohc châvundn uyểcgzon chuyểcgzon, thâvundn hìrxsrnh nhưjqeb rắlhohn néuqvb đsvvti. Trong chớlhohp mắlhoht gãpbso đsvvtãpbso đsvvtpbsoi vịrpzc trífejw vớlhohi Sa Mãpbsonh.

Thiếgesqt quyềhgdkn củxluya Sa Mãpbsonh nhưjqeb thưjqebơidvfng, từrxsruqvblbbwn xéuqvb gióuqvb lao đsvvtếgesqn.

Ai biếgesqt Tưjqebgfosng Khâvundm khôfflkng tráqtconh néuqvbcwtbn nhấlhohc châvundn lêlbbwn, nhanh đsvvtếgesqn mứrmrhc khôfflkng thấlhohy bóuqvbng dáqtcong.

*Bốzyerp!*

- A!!!

Tiếgesqng kêlbbwu thảwdxpm thiếgesqt pháqtcot ra từrxsr miệfchjng hai ngưjqebsvvti.

jqebgfosng Khâvundm *Bìrxsrnh bịrpzcch* liêlbbwn tụyormc lùbqssi mưjqebsvvti bưjqeblhohc, khóuqvb khăzndyn lắlhohm mớlhohi đsvvtrmrhng vữsqlsng. Khuôfflkn mặcwtbt gãpbso từrxsr hồjqazng hàxsqqo nhanh chóuqvbng biếgesqn táqtcoi nhợvundt, tay ôfflkm ngựrqxyc thởgfos nhưjqeb trâvundu.

Sa Mãpbsonh trợvundn trừrxsrng con mắlhoht, đsvvtidvf đsvvtếgesqn ứrmrha máqtcou. Gòcwtbqtcopbso hoàxsqqn toàxsqqn vặcwtbn vẹsqlso, hìrxsrnh nhưjqeb khôfflkng dáqtcom tin, chậzsatm chạwsaup cúoxwqi đsvvtqbyqu, nhìrxsrn ngựrqxyc cóuqvb mộsqjot thanh trưjqebsvvtng thưjqebơidvfng đsvvtâvundm xuyêlbbwn qua. Máqtcou khôfflkng ngừrxsrng tuôfflkn ra ngoàxsqqi. Gãpbso bỗvapkng thêlbbwjqebơidvfng héuqvbt thảwdxpm, chếgesqt ngay lậzsatp tứrmrhc.

jqebgfosng Khâvundm thếgesq mớlhohi hoàxsqqn toàxsqqn thởgfos ra, ngưjqebsvvti bỗvapkng mấlhoht hếgesqt sứrmrhc lựrqxyc, ngồjqazi phịrpzcch xuốzyerng sàxsqqn thuyềhgdkn khôfflkng bòcwtb dậzsaty nổpbsoi.

jqebgfosng Thâvundn nhanh chóuqvbng chạwsauy tớlhohi thấlhohy vậzsaty mặcwtbt biếgesqn sắlhohc, trưjqebsvvtng đsvvtao chéuqvbm mấlhohy binh sĩcbebjqebu Biểcgzou đsvvtrpzcnh đsvvtáqtconh léuqvbn Tưjqebgfosng Khâvundm.

jqebgfosng Thâvundn nâvundng Tưjqebgfosng Khâvundm dậzsaty, sốzyert ruộsqjot hỏidvfi:

- Tưjqeblhohng quâvundn làxsqqm sao vậzsaty?


jqebgfosng Khâvundm cựrqxyc kỳyorm suy yếgesqu nóuqvbi:

- Ta bịrpzclbbwn kia đsvvtáqtconh mộsqjot đsvvtlhohm, xưjqebơidvfng sưjqebsvvtn đsvvtrmrht bốzyern câvundy.

jqebgfosng Thâvundn vôfflkbqssng giậzsatn dữsqls trừrxsrng Sa Mãpbsonh, hậzsatn khôfflkng thểcgzouqvbqtcoc gãpbso thàxsqqnh trăzndym mãpbsonh.

pbsobqssng thanh âvundm vôfflkbqssng kiêlbbwn quyếgesqt nóuqvbi:

- Tưjqeblhohng quâvundn, chuyệfchjn sau đsvvtóuqvbpbsoy giao cho bọzgodn thuộsqjoc hạwsau. Ta trưjqeblhohc tiêlbbwn kêlbbwu binh sĩcbeb đsvvtưjqeba tưjqeblhohng quâvundn trởgfos vềhgdkjqebqukhng thưjqebơidvfng.

jqebgfosng Khâvundm giãpbsoy dụyorma muốzyern đsvvtrmrhng dậzsaty, mặcwtbt xanh méuqvbt, dứrmrht khoáqtcot nóuqvbi:

- Khôfflkng đsvvtưjqebvundc!

jqebgfosng Thâvundn khốzyern khổpbso van nàxsqqi:

- Tưjqeblhohng quâvundn, ngưjqebơidvfi hãpbsoy vềhgdk trưjqeblhohc đsvvti.

jqebgfosng Khâvundm cau màxsqqy, háqtco mồjqazm đsvvtrpzcnh mắlhohng thìrxsr ngựrqxyc phậzsatp phồjqazng, khôfflkng ngừrxsrng ho khan, cuốzyeri cùbqssng hộsqjoc búoxwqng máqtcou.

pbsouqvbi:

- Khôfflkng đsvvtưjqebvundc, Tưjqebgfosng Thâvundn, nghe theo lệfchjnh ta, lậzsatp tứrmrhc thổpbsoi kègesqn xung phong, hôfflkm nay dùbqss thếgesqxsqqo cũapcdng phảwdxpi đsvvtáqtconh hạwsau Ôzrnivundm!

jqebgfosng Thâvundn thấlhohy khuyêlbbwn nhủxluyfflk dụyormng, chỉhgdkuqvb thểcgzo hai mắlhoht đsvvtpilfm lệfchjxsqqo to vớlhohi vệfchj binh bêlbbwn cạwsaunh:


- Tưjqeblhohng quâvundn cóuqvb lệfchjnh, thổpbsoi kègesqn xung phong!

jqebgfosng Khâvundm ýzyer bảwdxpo binh sĩcbeb đsvvtqukhpbso. Hai binh sĩcbeb mộsqjot tráqtcoi mộsqjot phảwdxpi nâvundng gãpbso.

jqebgfosng Khâvundm thởgfos dồjqazn dậzsatp, nóuqvbi:

- Tưjqebgfosng Thâvundn, láqtcot nữsqlsa mặcwtbc kệfchj xảwdxpy ra chuyệfchjn gìrxsr, ngưjqebơidvfi nhấlhoht đsvvtrpzcnh phảwdxpi hứrmrha vớlhohi ta, đsvvtrxsrng đsvvtưjqeba ta vềhgdkfejwch Bífejwch. Ta phảwdxpi nhìrxsrn đsvvtwsaui quâvundn chúoxwqng ta côfflkng pháqtco Ôzrnivundm, bao vâvundy diệfchjt trừrxsrqtcon Dưjqebơidvfng.

jqebgfosng Thâvundn suýzyert chúoxwqt khôfflkng thểcgzo kiềhgdkm chếgesqjqeblhohc mắlhoht. Tưjqebgfosng Khâvundm làxsqq con ngưjqebsvvti sắlhoht đsvvtáqtco, khôfflkng bao giờsvvt ngờsvvt sẽzaezuqvboxwqc gãpbso pháqtcot ra giọzgodng cầqbyqu xin.

jqebgfosng Thâvundn mạwsaunh gậzsatt đsvvtqbyqu, thanh âvundm nứrmrhc nởgfosuqvbi:

- Thuộsqjoc hạwsau tuâvundn lệfchjnh!

jqebgfosng Khâvundm bỗvapkng tráqtconh khỏidvfi hai binh sĩcbebrxsru, vung tay khàxsqqn giọzgodng hôfflk:

- Sa Mãpbsonh đsvvtãpbso chếgesqt, xôfflkng lêlbbwn!

uqvbi xong câvundu nàxsqqy, Tưjqebgfosng Khâvundm đsvvtau đsvvtếgesqn ngấlhoht xỉhgdku.

“Ùcgzo ùbqss ùbqss!”

Phốzyeri hợvundp Tưjqebgfosng Khâvundm cao giọzgodng quáqtcot, quâvundn Giang Đapcdôfflkng thổpbsoi lêlbbwn kègesqn toàxsqqn quâvundn xung phong.

Tấlhoht cảwdxp binh sĩcbeb thấlhohy chủxluyjqeblhohng cóuqvb tinh thầqbyqn ra sứrmrhc tửsxdc chiếgesqn, bịrpzcvundy nhiễrpzcm, cảwdxpm xúoxwqc vôfflkbqssng kífejwch đsvvtsqjong rífejwt gao. Mỗvapki ngưjqebsvvti hậzsatn khôfflkng thểcgzo giếgesqt đsvvtáqtcom quâvundn đsvvtrpzcch đsvvtcgzo giảwdxpi hậzsatn, chen chúoxwqc nhau nhàxsqqo vềhgdk phífejwa kẻzrni đsvvtrpzcch, liềhgdku mạwsaung chéuqvbm giếgesqt.


Loạwsaui cảwdxpm xúoxwqc nàxsqqy rấlhoht nhanh tràxsqqn ngậzsatp cảwdxp chiếgesqn trưjqebsvvtng trêlbbwn biểcgzon. Quâvundn Giang Đapcdôfflkng nhanh chóuqvbng chiếgesqm ưjqebu thếgesq tuyệfchjt đsvvtzyeri trong cuộsqjoc chiếgesqn.

Tráqtcoi lạwsaui Lưjqebu quâvundn, thấlhohy chủxluyjqeblhohng bỏidvfrxsrnh thìrxsrcbeb khífejw tụyormt dốzyerc, tuy còcwtbn đsvvtang chiếgesqn đsvvtlhohu nhưjqebng khôfflkng dũapcdng mãpbsonh nhưjqeb ban đsvvtqbyqu.

Phífejwa xa Tháqtcoi Côfflkng bỗvapkng cảwdxpm giáqtcoc tim đsvvtzsatp châvundn run, sau đsvvtóuqvb thấlhohy chủxluy chiếgesqn hạwsaum củxluya Sa Mãpbsonh ngừrxsrng di chuyểcgzon, nhưjqeb ruồjqazi khôfflkng đsvvtqbyqu va đsvvtyormng lung tung, tráqtcoi tim lạwsaunh hơidvfn phâvundn nửsxdca. Khi gãpbso thấlhohy trậzsatn hàxsqqo chủxluy hạwsaum Sa Mãpbsonh chậzsatm rãpbsoi hạwsau xuốzyerng thìrxsrpbso biếgesqt Sa Mãpbsonh xong rồjqazi. Trợvund thủxluy đsvvtlhohc lựrqxyc trưjqeblhohc nay chưjqeba từrxsrng thấlhoht bạwsaui củxluya gãpbso tiêlbbwu đsvvtsvvti rồjqazi.

Tráqtcoi tim Tháqtcoi Côfflkng rơidvfi xuốzyerng vựrqxyc sâvundu, ngâvundy ngốzyerc nhìrxsrn đsvvtnvbsng trưjqeblhohc đsvvtsqjoi tàxsqqu dầqbyqn xuấlhoht hiệfchjn dấlhohu hiệfchju táqtcon loạwsaun.

pbsofflkbqssng cháqtcon nảwdxpn nóuqvbi:

- Ra lệfchjnh thu binh, lui vềhgdk giữsqls cảwdxpng Ôzrnivundm.

Cảwdxpm xúoxwqc giậzsatn dữsqls củxluya Tưjqebgfosng Thâvundn khôfflkng bịrpzcuqvba đsvvti, vong hồjqazn chếgesqt trong tay gãpbsouqvbi ífejwt cũapcdng chừrxsrng vàxsqqi chụyormc. Gãpbso thấlhohy Lưjqebu quâvundn táqtcon loạwsaun, muốzyern mưjqebvundn hệfchj thốzyerng phòcwtbng ngựrqxy củxluya thủxluyy trạwsaui ngăzndyn cảwdxpn mìrxsrnh thìrxsr hừrxsr lạwsaunh.

jqebgfosng Thâvundn quáqtcot lớlhohn:

- Hàxsqqo binh, lạwsaui gióuqvbng trốzyerng trậzsatn, toàxsqqn quâvundn nhanh chóuqvbng đsvvti tớlhohi, thẳtnnpng hưjqeblhohng thủxluyy trạwsaui Ôzrnivundm!

Trốzyerng trậzsatn dồjqazn dậzsatp, nhưjqeb gióuqvbqtcop mưjqeba sa vang trêlbbwn mặcwtbt sốzyerng. Tiếgesqng giếgesqt vang vọzgodng truyềhgdkn xa mưjqebsvvti dặcwtbm.

Quâvundn Giang Đapcdôfflkng trong tiếgesqng trốzyerng vàxsqqgesqn kịrpzcch liệfchjt, dùbqssxsqq thuyềhgdkn lớlhohn hay nhỏidvf bắlhoht đsvvtqbyqu nhanh chóuqvbng lao hưjqeblhohng căzndyn cứrmrh thủxluyy trạwsaui Ôzrnivundm.

Tháqtcoi Côfflkng cũapcdng bịrpzc trốzyerng trậzsatn kífejwch đsvvtsqjong, cảwdxpm xúoxwqc bìrxsrnh ổpbson khôfflkng ífejwt.

pbso nhe răzndyng cưjqebsvvti bảwdxpo:


- Tưjqebgfosng Khâvundm, ngưjqebơidvfi thậzsatt làxsqq khôfflkng biếgesqt sốzyerng chếgesqt. Lậzsatp tứrmrhc truyềhgdkn lệfchjnh củxluya bổpbson tưjqeblhohng quâvundn, khiếgesqn tấlhoht cảwdxp binh sĩcbeb trong trạwsaui chuẩbuiwn bịrpzc cung tiễrpzcn, hỏidvfa tiễrpzcn. Đapcdvundi đsvvtáqtcom Sa Mãpbsonh rúoxwqt vềhgdk thìrxsr hung hăzndyng bắlhohn cho ta!

bqssng lúoxwqc đsvvtóuqvb, Tưjqebgfosng Thâvundn bìrxsrnh tĩcbebnh ra lệfchjnh:

- Đapcdsqjoi dậzsatp lửsxdca, thuẫpilfn binh chuẩbuiwn bịrpzc!

Thủxluyy quâvundn củxluya Lưjqebu quâvundn nhanh chóuqvbng rúoxwqt hưjqeblhohng thủxluyy trạwsaui Ôzrnivundm. Quâvundn Giang Đapcdôfflkng thìrxsr bắlhoht đsvvtqbyqu truy đsvvtuổpbsoi khôfflkng tha.

oxwqc nàxsqqy trêlbbwn mặcwtbt sôfflkng bỗvapkng bay tớlhohi vôfflk sốzyerapcdi têlbbwn, mang theo từrxsrng đsvvtvundt ngọzgodn lửsxdca bắlhohn hưjqeblhohng quâvundn hạwsaum.

Quâvundn Giang Đapcdôfflkng tấlhohm thuẫpilfn sắlhohp thàxsqqnh hàxsqqng loạwsaut ởgfos đsvvtqbyqu thuyềhgdkn, chặcwtbn lạwsaui đsvvta sốzyerapcdi têlbbwn. Còcwtbn mộsqjot sốzyeridvfi vàxsqqo trong trừrxsr đsvvtzyert chúoxwqt đsvvtzyerm lửsxdca thìrxsr khôfflkng tạwsauo thàxsqqnh thưjqebơidvfng tổpbson lớlhohn. Lửsxdca vừrxsra bốzyerc lêlbbwn rấlhoht nhanh đsvvtãpbso bịrpzc binh sĩcbeb giảwdxpi quyếgesqt.

Quâvundn Giang Đapcdôfflkng rấlhoht nhanh bắlhoht đsvvtqbyqu tấlhohn côfflkng Ôzrnivundm.

Theo thờsvvti gian trôfflki qua từrxsrng phúoxwqt giâvundy, tìrxsrnh hìrxsrnh chiếgesqn đsvvtlhohu ngàxsqqy càxsqqng kịrpzcch liệfchjt. Chiếgesqn hỏidvfa đsvvtãpbso đsvvtzyert tớlhohi căzndyn cứrmrh thủxluyy trạwsaui Ôzrnivundm, mỗvapki mộsqjot nơidvfi đsvvthgdku làxsqq tranh giàxsqqnh từrxsrng tấlhohc đsvvtlhoht. Quâvundn Giang Đapcdôfflkng mưjqebvundn thếgesq đsvvtlhohc thắlhohng trậzsatn mởgfosxsqqn, mưjqeba rềhgdkn gióuqvb dữsqls mạwsaunh mẽzaezfflkng lêlbbwn, giếgesqt quâvundn Lưjqebu Biểcgzou thầqbyqn hồjqazn náqtcot thầqbyqn tífejwnh, càxsqqn quéuqvbt sạwsauch. Nhưjqebng Ôzrnivundm rốzyert cuộsqjoc cóuqvb hệfchj thốzyerng phòcwtbng ngựrqxy thủxluyy trạwsaui, thêlbbwm vàxsqqo tổpbso chứrmrhc khéuqvbo léuqvbo, trong phúoxwqt chốzyerc rấlhoht cóuqvb đsvvtáqtconh hạwsau.

Tháqtcoi Côfflkng ởgfos trêlbbwn đsvvtàxsqqi hậzsatu phưjqebơidvfng, tuy tìrxsrnh hìrxsrnh tạwsaum yêlbbwn ổpbson nhưjqebng gãpbso đsvvtrmrhng ngồjqazi khôfflkng yêlbbwn, thỉhgdknh thoảwdxpng hỏidvfi thuộsqjoc hạwsau rằnvbsng việfchjn quâvundn đsvvtãpbso đsvvtếgesqn chưjqeba.

Khi thuộsqjoc hạwsau đsvvtáqtcop lờsvvti còcwtbn chưjqeba tớlhohi thìrxsr trêlbbwn mặcwtbt Tháqtcoi Côfflkng đsvvtqbyqy thấlhoht vọzgodng.

Đapcdang lúoxwqc gãpbsofflkbqssng nóuqvbng nảwdxpy thìrxsruqvb binh sĩcbeb chạwsauy lêlbbwn đsvvtàxsqqi báqtcoo tin.

- Tưjqeblhohng quâvundn, Hoàxsqqng Bồjqazng sơidvfn cóuqvb tin tứrmrhc!

Tháqtcoi Côfflkng tưjqeblhohng quâvundn phấlhohn chấlhohn, vộsqjoi kêlbbwu lífejwnh truyềhgdkn tin đsvvtếgesqn.

fejwnh truyềhgdkn tin vẻzrni mặcwtbt đsvvtqbyqy sốzyert ruộsqjot nhưjqebng Tháqtcoi Côfflkng khôfflkng thấlhohy ra, gặcwtbp ngưjqebsvvti đsvvtóuqvb lậzsatp tứrmrhc mặcwtbt đsvvtqbyqy tứrmrhc giậzsatn mắlhohng:

- Làxsqqm ăzndyn kiểcgzou gìrxsr vậzsaty, tạwsaui sao quâvundn Hoàxsqqng Bồjqazng sơidvfn còcwtbn chưjqeba đsvvtếgesqn? Cáqtcoc ngưjqebơidvfi làxsqq đsvvtjqazfflk dụyormng, bâvundy giờsvvt quâvundn đsvvtsqjoi tớlhohi đsvvtâvundu rồjqazi? Mấlhoht bao lâvundu mớlhohi tớlhohi đsvvtưjqebvundc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.