Phong Lưu Tam Quốc

Chương 410 : Đại chiến Ô Lâm (thượng)

    trước sau   
wfijsgtong Khâumsgm vừgblxa dứrkxat lờumsgi, chủmfky chiếtgewn hạyvvom bắzwzet đbixmhbtxu chậsogam rãznsii di chuyểqhqin, ngưwfijumsgi chèhdcco thuyềtwydn dốlpkyc sứrkxac khua mávtpai chèhdcco, tấxlbht cảrkxa đbixmpdpvi tàewyyu trung quâumsgn nhanh chórpfeng tiếtgewn lêqihnn.

Thávtpai Côrspgng thấxlbhy tấxlbht cảrkxa thuyềtwydn quâumsgn Giang Đvqbvôrspgng di chuyểqhqin, lạyvvoi nhìppcpn bêqihnn cạyvvonh mìppcpnh còlnnqn córpfe hai phórpfewfijsvrrng, ba ngàewyyn thủmfkyy quâumsgn.

znsi suy tưwfij mộpdpvt lúshrrc, quávtpat rằnialng:

- Ai dávtpam ra trậsogan?

Hai vịsogawfijsvrrng liếtgewc nhau, mộpdpvt vịsogawfijsvrrc ra, trầhbtxm giọmoebng nórpfei:

- Thávtpai Thịsoganh nguyệaucqn chiếtgewn.


Thávtpai Côrspgng mừgblxng rỡmgaarpfei:

- Tốlpkyt! Bổlpkyn tưwfijsvrrng quâumsgn sẽdimx đbixmíqgcrch thâumsgn nổlpkyi trốlpkyng cổlpkyshrr cho ngưwfijơhnpji!

Thávtpai Thịsoganh cảrkxam kíqgcrch nórpfei:

- Thuộpdpvc hạyvvo tạyvvo âumsgn tưwfijsvrrng quâumsgn!

Thávtpai Côrspgng quảrkxa nhiêqihnn cầhbtxm lấxlbhy dùmfkyi dùmfkyng sứrkxac đbixmávtpanh. Lưwfiju quâumsgn thấxlbhy chủmfkywfijsvrrng tựlhmz thâumsgn giórpfeng trốlpkyng thìppcp đbixmưwfijozhic ủmfkyng hộpdpv rấxlbht nhiềtwydu. Thávtpai Thịsoganh dẫhdccn hai ngàewyyn binh sĩulbq đbixmi ra thủmfkyy trạyvvoi, sĩulbq khíqgcr cựlhmzc cao, chi việaucqn chiếtgewn trưwfijumsgng.

Trung quâumsgn Tưwfijsgtong Khâumsgm bắzwzet đbixmhbtxu tiếtgewn vàewyyo vòlnnqng chiếtgewn, tiếtgewng giếtgewt ngàewyyy càewyyng rõdeyzewyyng, tìppcpnh hìppcpnh chiếtgewn đbixmxlbhu càewyyng lúshrrc càewyyng kịsogach liệaucqt.

Chủmfky hạyvvom Môrspgng Xung Tưwfijsgtong Khâumsgm córpfe mặpdpvt dàewyyi hai, ba mưwfijơhnpji thưwfijsvrrc, cao nărychm, sávtpau thưwfijsvrrc. Hai bêqihnn córpfehnpjn hai mưwfijơhnpji chiếtgewc lâumsgu thuyềtwydn cỡmgaa lớsvrrn, mộpdpvt đbixmưwfijumsgng xôrspgng tớsvrri. Thuyềtwydn nhẹtzhmwfiju quâumsgn trávtpanh khôrspgng kịsogap, bấxlbht cẩwlhpn bịsoga đbixmjztfng chìppcpm trêqihnn sôrspgng. Binh sĩulbqhnpji vàewyyo sôrspgng, nưwfijsvrrc lạyvvonh thấxlbhm tậsogan xưwfijơhnpjng khiếtgewn chúshrrng la làewyyng.

Thuyềtwydn to củmfkya quâumsgn Giang Đvqbvôrspgng phốlpkyi hợozhip vớsvrri thuyềtwydn nhẹtzhm cựlhmzc kỳthzi ărychn ýlnnq. Chiếtgewn hạyvvom chủmfky lựlhmzc ởsgto chíqgcrnh giữkvuna, hai bêqihnn làewyyqgcrch Mãznsi thuyềtwydn vu hồeaqki bọmoebc đbixmávtpanh. Tuy binh lựlhmzc ngang nhau nhưwfijng rấxlbht nhanh đbixmãznsi bao vâumsgy quâumsgn đbixmsogach.

wfijsgtong Khâumsgm bắzwzet đbixmhbtxu dẫhdccn khôrspgng íqgcrt thủmfkyy quâumsgn chuẩwlhpn bịsogaqihnn thuyềtwydn chiếtgewn đbixmxlbhu.

wfijsgtong Khâumsgm mặpdpvt tốlpkyi sầhbtxm hégblxt to mộpdpvt tiếtgewng:

- Đvqbvjztfng qua!

- Hâumsgy hôrspgumsgy hôrspg!

Ngưwfijumsgi chèhdcco thuyềtwydn hưwfijng phấxlbhn khua chèhdcco, khôrspgng ngừgblxng rốlpkyng lêqihnn. Chiếtgewn hạyvvom cỡmgaa lớsvrrn vốlpkyn córpfe tốlpkyc đbixmpdpv khávtpa chậsogam bỗybpfng tărychng nhanh khôrspgng íqgcrt. Tuy so vớsvrri thuyềtwydn nhẹtzhm thìppcp chêqihnnh lệaucqch khôrspgng nhỏcflb, nhưwfijng rõdeyzewyyng tărychng tốlpkyc nhiềtwydu. Hạyvvom đbixmpdpvi củmfkya Sa Mãznsinh dùmfky đbixmãznsi chuẩwlhpn bịsoga trưwfijsvrrc, bấxlbht đbixmzwzec dĩulbqqihnn cạyvvonh córpfe quávtpa nhiềtwydu thuyềtwydn nhẹtzhm, chiếtgewn hạyvvom khôrspgng thểqhqi quay đbixmhbtxu kịsogap, bịsogarspgng Xung chiếtgewn hạyvvom củmfkya Tưwfijsgtong Khâumsgm từgblxqihnn cạyvvonh đbixmjztfng mạyvvonh tớsvrri.


*Bùmfkym bùmfkym!*

Hai chủmfky chiếtgewn thuyềtwydn rốlpkyt cuộpdpvc đbixmjztfng nhau, phávtpat ra tiếtgewng vang trầhbtxm đbixmjztfc.

Tuy Tưwfijsgtong Khâumsgm vàewyy chiếtgewn thuyềtwydn quâumsgn đbixmsogach ărychn nưwfijsvrrc rấxlbht sâumsgu, nhưwfijng rõdeyzewyyng khôrspgng chịsogau nổlpkyi va chạyvvom kịsogach liệaucqt nhưwfij vậsogay, lắzwzec lưwfijznsinh liệaucqt. Cávtpac binh sĩulbq chuẩwlhpn bịsoga sẵrpfen sàewyyng ởsgto trêqihnn sàewyyn thuyềtwydn lảrkxao đbixmrkxao vàewyyi bưwfijsvrrc nhưwfijng nhanh chórpfeng ổlpkyn đbixmsoganh thâumsgn thểqhqi. Binh sĩulbq chưwfija chuẩwlhpn bịsoga thìppcp bịsogagblx ngãznsi, phúshrrt chốlpkyc lărychn lộpdpvn trêqihnn thâumsgn thuyềtwydn, khôrspgng bòlnnq dậsogay nổlpkyi.

Hiểqhqin nhiêqihnn Môrspgng Xung hạyvvom củmfkya Tưwfijsgtong Khâumsgm khôrspgng bịsogarkxanh hưwfijsgtong lớsvrrn lắzwzem, Tưwfijsgtong Khâumsgm thìppcp trong khi thâumsgn thuyềtwydn bịsoga chấxlbhn đbixmpdpvng vẫhdccn vữkvunng nhưwfij Thávtpai Sơhnpjn. Gãznsi trưwfijsvrrc tiêqihnn giơhnpj cao trưwfijumsgng thưwfijơhnpjng trưwfijozhing hai, trưwfijumsgng thưwfijơhnpjng dưwfijsvrri ávtpanh nắzwzeng lórpfee tia sávtpang lãznsinh ngạyvvoo.

wfijsgtong Khâumsgm vung trưwfijumsgng thưwfijơhnpjng lêqihnn, hégblxt to:

- Thổlpkyi kèhdccn chiếtgewn đbixmxlbhu, kíqgcrch đbixmpdpvng ba quâumsgn! Cávtpac huynh đbixmaucq sẵrpfen sàewyyng đbixmávtpanh cậsogan chiếtgewn!

hdccn vang lêqihnn tiếtgewng sắzwzec nhọmoebn đbixmpdpvc biệaucqt vang lêqihnn bốlpkyn phíqgcra, cùmfkyng lúshrrc đbixmórpfe, Tưwfijsgtong Khâumsgm lớsvrrn tiếtgewng nórpfei:

- Theo ta lêqihnn thuyềtwydn chiếtgewn đbixmxlbhu!Vừgblxa dứrkxat lờumsgi, gãznsi đbixmãznsi tiêqihnn phong nhảrkxay qua. Sau lưwfijng gãznsi binh sĩulbqrspg to, chen chúshrrc nhau nhảrkxay lêqihnn chủmfky chiếtgewn thuyềtwydn củmfkya Sa Mãznsinh, bắzwzet đbixmhbtxu giávtpap lávtpaewyy.

Chủmfky chiếtgewn hạyvvom củmfkya Tưwfijsgtong Khâumsgm vang tiếtgewng kèhdccn chiếtgewn đbixmxlbhu, nguyêqihnn thủmfkyy vựlhmzc tấxlbht cảrkxa quâumsgn Giang Đvqbvôrspgng chấxlbhn đbixmpdpvng quâumsgn tâumsgm, liềtwydu mạyvvong ávtpap sávtpat quâumsgn đbixmsogach.

wfijsgtong Khâumsgm bưwfijsvrrc châumsgn chưwfija đbixmyvvop lêqihnn sàewyyn thuyềtwydn đbixmsogach thìppcp khôrspgng trung đbixmãznsirpfe bốlpkyn thanh trưwfijumsgng mâumsgu, ba thanh trưwfijumsgng thưwfijơhnpjng *xoẹtzhmt xoẹtzhmt* xégblx giórpfe lao đbixmếtgewn.

wfijsgtong Khâumsgm tàewyyi cao gan lớsvrrn, ávtpanh mắzwzet sắzwzec bégblxn lưwfijsvrrt qua, miệaucqng gầhbtxm nhẹtzhm. Trưwfijumsgng thưwfijơhnpjng ríqgcrt gao bay ra, dẫhdccn theo giórpfe mạyvvonh kịsogach liệaucqt.

vqbvinh đbixminh đbixminh!* Liêqihnn tiếtgewp vang mấxlbhy tiếtgewng chórpfei tai.

Trêqihnn khôrspgng trung tấxlbht cảrkxa binh khíqgcr đbixmtwydu bịsoga chấxlbhn vărychng ra. Córpfe hai binh sĩulbq lựlhmzc cávtpanh tay hơhnpji yếtgewu lậsogap tứrkxac khíqgcr huyếtgewt cuồeaqkn cuộpdpvn, binh khíqgcr rờumsgi khỏcflbi tay. Nhâumsgn khoảrkxang trốlpkyng, Tưwfijsgtong Khâumsgm yêqihnn ổlpkyn đbixmyvvop đbixmxlbht.


wfijsgtong Khâumsgm vừgblxa đbixmávtpap xuốlpkyng sàewyyn thuyềtwydn thìppcprpfe mấxlbhy binh sĩulbq vung binh khíqgcr phôrspg trưwfijơhnpjng xôrspgng lêqihnn, miệaucqng kêqihnu gàewyyo:

- Giếtgewt!!!

wfijsgtong Khâumsgm cưwfijumsgi nhạyvvot, hégblxt to:

- Đvqbvi chếtgewt đbixmi!

Trưwfijumsgng thưwfijơhnpjng vung, bốlpkyn phíqgcra bay loạyvvon, nhưwfijewyy giao long xuấxlbht hảrkxai, dũshrrng mãznsinh khôrspgng thểqhqi đbixmmgaa.

vqbvinh đbixminh!*

- A!!!

Binh sĩulbqwfiju Biểqhqiu xôrspgng tớsvrri trưwfijsvrrc nhấxlbht vang lêqihnn mấxlbhy tiếtgewng hégblxt thảrkxam, mávtpau nhuộpdpvm sàewyyn tàewyyu.

Mấxlbhy têqihnn binh sĩulbq chếtgewt thảrkxam khôrspgng khiếtgewn quâumsgn Lưwfiju Biểqhqiu rúshrrt lui, ngưwfijozhic lạyvvoi ai cũshrrng đbixmcflb hồeaqkng mắzwzet, đbixmyvvop xávtpac đbixmeaqkng bạyvvon xôrspgng lêqihnn.

mfkyng lúshrrc đbixmórpfe, quâumsgn Giang Đvqbvôrspgng bắzwzet lấxlbhy cávtpai lỗybpf hổlpkyng nhỏcflb do Tưwfijsgtong Khâumsgm mởsgto ra, chừgblxng mưwfijumsgi binh sĩulbqqihnn ổlpkyn đbixmyvvop trêqihnn sàewyyn thuyềtwydn.

wfijsgtong Khâumsgm rốlpkyng to:

- Giếtgewt!!!

Trưwfijumsgng thưwfijơhnpjng vung ảrkxao ảrkxanh nhưwfijewyy đbixmao phong, xẹtzhmt qua đbixmâumsgu làewyywfija mávtpau tung bay.


Quâumsgn Giang Đvqbvôrspgng hưwfijsgtong ứrkxang tiếtgewng rốlpkyng củmfkya chủmfkywfijsvrrng, sávtpat khíqgcr đbixmnialng đbixmnialng, khíqgcr thếtgew nhiếtgewp ngưwfijumsgi, cùmfkyng hégblxt to:- Giếtgewt!!!

Mộpdpvt chiếtgewc lâumsgu thuyềtwydn cỡmgaa hai mưwfijơhnpji thưwfijsvrrc tậsogap hợozhip vàewyyi trărychm binh sĩulbq đbixmhdccm mávtpau xung phong.

Mỗybpfi mộpdpvt binh sĩulbq giốlpkyng nhưwfij phávtpat đbixmqihnn rồeaqki, dùmfkyrpfe đbixmrkxat cávtpanh tay thìppcp tay kia sẽdimx vẫhdccn đbixmxlbhu tiếtgewp. Cho dùmfky ngưwfijumsgi đbixmhdccm mávtpau cũshrrng sẽdimxvtpa to mồeaqkm, cốlpky gắzwzeng cắzwzen xégblx, gầhbtxm rốlpkyng.

Binh sĩulbq Giang Đvqbvôrspgng córpfewfijsgtong Khâumsgm dẫhdccn dắzwzet, bưwfijsvrrc châumsgn cựlhmzc kỳthzi nhẹtzhm nhàewyyng, mặpdpvt dữkvun tợozhin đbixmhbtxy sávtpat khíqgcr, mávtpau bắzwzen đbixmhbtxy ngưwfijumsgi, khôrspgng biếtgewt làewyy củmfkya bảrkxan thâumsgn hay làewyy kẻvnkr đbixmsogach. Binh khíqgcr trong tay họmoeb dốlpkyc sứrkxac đbixmâumsgm vàewyyo ngưwfijumsgi quâumsgn đbixmsogach. Mỗybpfi lầhbtxn rúshrrt ra đbixmtwydu bắzwzen tung mưwfija mávtpau. Cávtpanh tay châumsgn cụjztft bay đbixmhbtxy trờumsgi, tiếtgewng hégblxt thảrkxam liêqihnn tụjztfc, tiếtgewng kêqihnu than dậsogay trờumsgi.

Theo Tưwfijsgtong Khâumsgm anh dũshrrng xung phong lêqihnn thuyềtwydn chiếtgewn đbixmxlbhu, đbixmpdpvi tàewyyu bốlpkyn phíqgcra cũshrrng bắzwzet đbixmhbtxu tiếtgewn vàewyyo tìppcpnh trạyvvong đbixmxlbhu cậsogan chiếtgewn.

Sa Mãznsinh ởsgto trêqihnn chủmfky chiếtgewn hạyvvom khôrspgng xa, cầhbtxm búshrra lớsvrrn dàewyyi mộpdpvt trưwfijozhing, hùmfkyng hổlpky nhìppcpn đbixmnialng trưwfijsvrrc chiếtgewn hạyvvom đbixmávtpanh vậsogat lộpdpvn. Mắzwzet thấxlbhy quâumsgn đbixmsogach từgblx từgblx chiếtgewm ưwfiju thếtgew, mắzwzet gãznsi bắzwzen ra tia khávtpat mávtpau.

Giọmoebng gãznsi nhưwfij chuôrspgng ầhbtxm ầhbtxm nhưwfijgblxt đbixmávtpanh vang lêqihnn:

- Bọmoebn tiểqhqiu nhâumsgn mau dựlhmza vàewyyo, mau dựlhmza vàewyyo!

Thávtpai Côrspgng đbixmrkxang trêqihnn lầhbtxu cávtpac nhìppcpn ra xa, sắzwzec mặpdpvt ngàewyyy càewyyng kégblxm, hiểqhqin nhiêqihnn theo chủmfky chiếtgewn đbixmpdpvi quâumsgn đbixmsogach tham gia thìppcpppcpnh thếtgew nhanh chórpfeng xoay chuyểqhqin, khiếtgewn tâumsgm tìppcpnh gãznsi giảrkxam theo. Lúshrrc nàewyyy, gãznsi chợozhit phávtpat hiệaucqn chủmfky chiếtgewn hạyvvom củmfkya Sa Mãznsinh nhanh chórpfeng xôrspgng lêqihnn trưwfijsvrrc, rấxlbht nhanh sẽdimx tiếtgewn vàewyyo vòlnnqng vâumsgy quâumsgn đbixmsogach.

Thávtpai Côrspgng tứrkxac hộpdpvc mávtpau kêqihnu to:

- Mau đbixmávtpanh cờumsg hiệaucqu rúshrrt binh, khôrspgng đbixmưwfijozhic đbixmqhqi Sa Mãznsinh lao qua, chuẩwlhpn bịsoga tửthzi thủmfky!

Mắzwzet Sa Mãznsinh ngàewyyy càewyyng sávtpang, lưwfijmgaai khôrspgng ngừgblxng liếtgewm miệaucqng rộpdpvng khôrspg khốlpkyc, hưwfijng phấxlbhn rốlpkyng to:

- Mau dựlhmza vàewyyo!

Bỗybpfng nhiêqihnn binh sĩulbq truyềtwydn lệaucqnh ởsgto khôrspgng xa lớsvrrn tiếtgewng kêqihnu:

- Sa tưwfijsvrrng quâumsgn, Thávtpai đbixmyvvoi nhâumsgn muốlpkyn chúshrrng ta rúshrrt!

Sựlhmz khávtpat mávtpau củmfkya Sa Mãznsinh đbixmãznsi bịsogaqgcrch thíqgcrch, đbixmâumsgu chịsogau bỏcflb qua?

znsi nhưwfijznsi thúshrr gầhbtxm lêqihnn:

- Dựlhmza vàewyyo cho ta!

Hiểqhqin nhiêqihnn Tưwfijsgtong Khâumsgm cũshrrng phávtpat hiệaucqn córpfe mấxlbhy lâumsgu thuyềtwydn cỡmgaa lớsvrrn xôrspgng lêqihnn trong vạyvvon quâumsgn. Gãznsi giơhnpj thưwfijơhnpjng đbixmrkxang thẳguujng, bốlpkyn phíqgcra ngãznsi xuốlpkyng mưwfijumsgi cávtpai xávtpac. Tưwfijsgtong Khâumsgm lạyvvonh lùmfkyng híqgcrp mắzwzet, giórpfe thổlpkyi qua màewyyy rậsogam đbixmmoebng giọmoebt mávtpau. Ngưwfijumsgi gãznsi toávtpat ra khíqgcr thếtgewrspgmfkyng sắzwzec bégblxn. Binh sĩulbqwfiju Biểqhqiu sợozhi sệaucqt nhìppcpn ma vưwfijơhnpjng sávtpat nhâumsgn trưwfijsvrrc mắzwzet, càewyyng khôrspgng dávtpam tớsvrri gầhbtxn mộpdpvt bưwfijsvrrc.

Bốlpkyn phíqgcra hạyvvom đbixmpdpvi Giang Đvqbvôrspgng cũshrrng nhanh chórpfeng dựlhmza vàewyyo, chuẩwlhpn bịsoga bảrkxao vệaucq đbixmpdpvi chủmfky hạyvvom.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.