Phong Lưu Tam Quốc

Chương 409 : Thái Công

    trước sau   
Thanh âqprcm nhưnois dờcuzqi númaili lấzojgp biểvlccn, kèbcgqn kêtvmpu, trốddsdng trậpznmn, nhạlcmvc đcuzqmbgri cùmyyang hòoslaa vàxyvko nhau, vẽswju ra hàxyvknh trìnoisnh đcuzqbhjnm mádmutu.

Trong cămbgrn cứlcmv thủfleny quâqprcn Xíxcufch Bíxcufch, tấzojgt cảvlya chiếlcmvn hạlcmvm cỡbsmu lớlddtn bắbhjnt đcuzqailzu chậpznmm rãmbgri khởlcmvi đcuzqmbgrng. Thuyềvmomn nhẹqiih loạlcmvi nhỏxmza đcuzqi đcuzqailzu.

Mộmbgrt vạlcmvn thủfleny quâqprcn hùmyyang hổivyo bắbhjnt đcuzqailzu chạlcmvy hưnoislddtng Ôevcsqprcm.

Bầailzu trờcuzqi chậpznmm rãmbgri dâqprcng lêtvmpn vệfbmpt trắbhjnng, ádmutnh bìnoisnh minh từzsgc từzsgc lan tỏxmzaa trêtvmpn mặijlct biểvlccn, ngàxyvky càxyvkng đcuzqpznmm nhưnois lửadpka. Mộmbgrt vòoslang tròoslan khổivyong lồziyv bắbhjnt đcuzqailzu dâqprcng lêtvmpn trêtvmpn mặijlct đcuzqzojgt, khôrteong ngừzsgcng tỏxmzaa ra ádmutnh sádmutng mêtvmp ngưnoiscuzqi, xua tan đcuzqi trờcuzqi đcuzqôrteong giádmutgpivt. Sópznmng vỗkikv mặijlct biểvlccn mêtvmpnh môrteong vôrteo bờcuzq, bởlcmvi vìnoisxyvk đcuzqôrteong lạlcmvnh nêtvmpn chim biểvlccn nhưnois hảvlyai âqprcu sớlddtm bay tớlddti phưnoisơbcgqng nam, nêtvmpn vùmyyang biểvlccn rấzojgt côrteo quạlcmvnh.

Trêtvmpn thủfleny trạlcmvi Ôevcsqprcm, sưnoisơbcgqng mùmyya mờcuzq nhạlcmvt mêtvmpnh môrteong bốddsdn phíxcufa. Sádmutng sớlddtm giópznm biểvlccn lạlcmvnh lẻpznmo thổivyoi qua cuốddsdn sưnoisơbcgqng bay tứlcmv phíxcufa. Thủfleny trạlcmvi mộmbgrt mảvlyanh yêtvmpn tĩmlucnh, đcuzqa sốddsd binh sĩmlucoslan đcuzqang ngủflenmyyai trong chămbgrn. Chỉxcufpznm binh sĩmlucdmutc đcuzqêtvmpm trêtvmpn lầailzu cádmutc thỉxcufnh thoảvlyang tròosla chuyệfbmpn, miệfbmpng đcuzqôrteoi khi phun ra khópznmi, dùmyyang đcuzqôrteoi mắbhjnt nửadpka ngủflen nửadpka tỉxcufnh quégpivt qua mặijlct biểvlccn trưnoislddtc mắbhjnt.

Phưnoisơbcgqng xa trêtvmpn mặijlct nưnoislddtc, mặijlct trờcuzqi đcuzqxmza rựbinwc đcuzqãmbgr hoàxyvkn toàxyvkn dâqprcng lêtvmpn trêtvmpn khôrteong trung, giốddsdng nhưnois mộmbgrt vòoslang tròoslan lửadpka lópznme sádmutng bầailzu trờcuzqi u ádmutm. Mộmbgrt gópznmc biểvlccn xa xôrteoi, nơbcgqi thịeawd giádmutc khôrteong thểvlcc trôrteong thấzojgy, chẳoslang biếlcmvt khi nàxyvko thìnois xuấzojgt hiệfbmpn mộmbgrt đcuzqiểvlccm đcuzqen, rồziyvi cádmuti thứlcmv hai, thứlcmv ba, ngàxyvky càxyvkng nhiềvmomu, cuốddsdi cùmyyang biếlcmvn thàxyvknh đcuzqen kịeawdt mộmbgrt đcuzqddsdng.


noisu quâqprcn trinh sádmutt mộmbgrt vòoslang trêtvmpn nưnoislddtc, đcuzqang đcuzqeawdnh kếlcmvt thúmailc côrteong việfbmpc quay vềvmom trạlcmvi, bỗkikvng nhiêtvmpn mộmbgrt binh sĩmlucmyyang tay bịeawd đcuzqôrteong lạlcmvnh đcuzqếlcmvn đcuzqxmzalcmvng chỉxcufxyvko mộmbgrt đcuzqddsdng đcuzqiểvlccm đcuzqen phíxcufa xa, kinh sợgpivtvmpu lêtvmpn:

- Ngũahmb trưnoiscuzqng, ngưnoisơbcgqi xem coi đcuzqópznmxyvkdmuti gìnois!?

Ngũahmb trưnoiscuzqng nhìnoisn chămbgrm chúmail đcuzqiểvlccm đcuzqen rậpznmm rạlcmvp, dưnoislddti ádmutnh nắbhjnng mặijlct trờcuzqi, hìnoisnh ảvlyanh ngàxyvky càxyvkng rõgtldxyvkng.

Con mắbhjnt gãmbgr trợgpivn to, hégpivt lớlddtn:

- Đbskrópznmxyvk đcuzqmbgri tàxyvku quâqprcn Giang Đbskrôrteong! Thủfleny quâqprcn Giang Đbskrôrteong giếlcmvt đcuzqếlcmvn rồziyvi! Mau phópznmng khópznmi bádmuto đcuzqmbgrng, thôrteong bádmuto cho đcuzqlcmvi trạlcmvi chuẩjtqrn bịeawd sẵtuecn sàxyvkng!

Mấzojgy binh sĩmlucqprcng dạlcmv, bỏxmza đcuzqi mádmuti chèbcgqo trong tay, ba châqprcn bốddsdn cẳoslang lấzojgy mộmbgrt cádmuti bồziyvn sắbhjnt, bỏxmzaxyvko cỏxmza khôrteo, bốddsdc chádmuty lêtvmpn. Rấzojgt nhanh, khópznmi đcuzqen đcuzqpznmm đcuzqijlcc thẳoslang lêtvmpn tậpznmn mâqprcy. Làxyvkm xong việfbmpc nàxyvky chúmailng mớlddti thởlcmvxyvki mộmbgrt hơbcgqi, lau mồziyvrteoi bởlcmvi vìnois cẳoslang thẳoslang màxyvk chảvlyay ra. Chúmailng dốddsdc sứlcmvc chèbcgqo, phúmailt chốddsdc khôrteong cảvlyam thấzojgy mặijlct sôrteong lạlcmvnh nữlddta.

myyang lúmailc đcuzqópznm, vàxyvki Lưnoisu quâqprcn ởlcmv trêtvmpn biểvlccn trinh sádmutt cũahmbng phádmutt hiệfbmpn quâqprcn Giang Đbskrôrteong, cùmyyang đcuzqddsdt khópznmi bádmuto đcuzqmbgrng.

Rấzojgt nhanh, binh sĩmluc trêtvmpn tiêtvmpu lâqprcu thủfleny trạlcmvi phádmutt hiệfbmpn đcuzquhhung trưnoislddtc sưnoisơbcgqng khópznmi mờcuzq nhạlcmvt, bìnoisnh tĩmlucnh thổivyoi kèbcgqn cảvlyanh giádmutc. Kèbcgqn kêtvmpu rấzojgt nhanh vang vọqzldng khắbhjnp đcuzqlcmvi trạlcmvi. Vốddsdn Ôevcsqprcm yêtvmpn tĩmlucnh phúmailt chốddsdc biếlcmvn xôrteon xao. Tấzojgt cảvlya binh sĩmluc lậpznmp tứlcmvc chui ra ổivyo chămbgrn ấzojgm, nhanh chópznmng mặijlcc vàxyvko mũahmb giádmutp, cầailzm lấzojgy binh khíxcuftvmpn giưnoiscuzqng, chạlcmvy nhanh ra ngoàxyvki doanh trưnoislddtng, bắbhjnt đcuzqailzu tậpznmp hợgpivp, chờcuzq chủflennoislddtng ra lệfbmpnh.

Thádmuti Côrteong sắbhjnc mặijlct âqprcm trầailzm, cópznmnoiscuzqi vịeawd phópznmnoislddtng theo cùmyyang leo lêtvmpn lầailzu cádmutc cao nhấzojgt, dõgtldi mắbhjnt nhìnoisn vùmyyang nưnoislddtc xa xămbgrm.

Sắbhjnc mặijlct Thádmuti Côrteong ngàxyvky càxyvkng khópznm xem, nửadpka ngàxyvky sau mớlddti sa sầailzm négpivt mặijlct nópznmi:

- Quâqprcn Giang Đbskrôrteong xuấzojgt đcuzqmbgrng ưnoislddtc chừzsgcng hai, ba mưnoisơbcgqi chiếlcmvc chiếlcmvn hạlcmvm cỡbsmu lớlddtn, thuyềvmomn loạlcmvi nhỏxmza trêtvmpn ngàxyvkn chiếlcmvc. Đbskrâqprcy gầailzn nhưnoisxyvk tấzojgt cảvlya lựbinwc lưnoisgpivng hiệfbmpn nay củflena Xíxcufch Bíxcufch. Lầailzn nàxyvky rầailzm rộmbgr tấzojgn côrteong Ôevcsqprcm ta, cópznm thểvlccpznmi làxyvk dốddsdc hếlcmvt sứlcmvc mạlcmvnh, muốddsdn mộmbgrt lầailzn xong hếlcmvt. Quâqprcn ta rấzojgt cópznm thểvlcc sẽswju phảvlyai khổivyo chiếlcmvn đcuzqâqprcy. Trưnoisơbcgqng Hạlcmvo, lậpznmp tứlcmvc thôrteong bádmuto cho Hoàxyvkng tưnoislddtng quâqprcn, khiếlcmvn họqzld nhanh chópznmng chuẩjtqrn bịeawd chi việfbmpn Ôevcsqprcm, vàxyvk khiếlcmvn Tưnoisơbcgqng Tảvlyalcmv Hoàxyvkng Bồziyvng sơbcgqn lậpznmp tứlcmvc dẫbhjnn tấzojgt cảvlya nhâqprcn mãmbgr tớlddti đcuzqâqprcy. Bổivyon tưnoislddtng quâqprcn muốddsdn xem coi làxyvkqprcu chúmailng nhọqzldn hay thuẫbhjnn củflena quâqprcn ta dàxyvky!

pznmi xong Thádmuti Côrteong bỗkikvng đcuzqbhjnc ýmyyanoiscuzqi.

Buồziyvn cưnoiscuzqi Thádmuti Côrteong cho rằuhhung mìnoisnh đcuzqãmbgr đcuzqdmutn ra tiêtvmpn cơbcgq quâqprcn đcuzqeawdch, nhưnoisng khôrteong biếlcmvt tấzojgt cảvlya nằuhhum trong dựbinwxcufnh củflena Đbskriềvmomn Phong.


Thádmuti Côrteong vừzsgca dứlcmvt lờcuzqi thìnoispznm mấzojgy phópznmnoislddtng vộmbgri vàxyvkng rờcuzqi đcuzqi.

mailc nàxyvky cópznm mộmbgrt tiểvlccu binh chạlcmvy tớlddti bádmuto rằuhhung:

- Bẩjtqrm tưnoislddtng quâqprcn, vàxyvki trămbgrm thuyềvmomn nhẹqiih quâqprcn tiêtvmpn phong củflena quâqprcn đcuzqeawdch Tưnoislcmvng Thâqprcn lĩmlucnh cádmutch thủfleny vựbinwc quâqprcn ta chưnoisa đcuzqếlcmvn mưnoiscuzqi dặijlcm, xin tưnoislddtng quâqprcn quyếlcmvt đcuzqeawdnh!

Thádmuti Côrteong nhìnoisn phíxcufa trưnoislddtc, trầailzm giọqzldng quádmutt:

- Sa Mãmbgrnh ởlcmv đcuzqâqprcu!?

Mộmbgrt gãmbgr đcuzqàxyvkn ôrteong cao thưnoislddtc tádmutm, mìnoisnh đcuzqziyvng da sắbhjnt lêtvmpn tiếlcmvng, bưnoislddtc ra ngoàxyvki. Ngưnoiscuzqi nàxyvky đcuzqailzu bádmuto mắbhjnt ưnoisng, râqprcu ria xồziyvm xoàxyvkm, thoạlcmvt trôrteong làxyvk hạlcmvng dũahmbng mãmbgrnh.

Thádmuti Côrteong khôrteong thèbcgqm liếlcmvc gãmbgr đcuzqãmbgrpznmi:

- Ngưnoisơbcgqi dẫbhjnn ba ngàxyvkn thủfleny quâqprcn xuấzojgt chiếlcmvn nghêtvmpnh đcuzqeawdch. Trậpznmn đcuzqailzu nếlcmvu yếlcmvu uy phong quâqprcn ta thìnois ngưnoisơbcgqi khôrteong cầailzn gặijlcp lạlcmvi ta nữlddta.

Sa Mãmbgrnh làxyvk man nhâqprcn, trưnoislddtc kia lưnoisu lạlcmvc tạlcmvi Tưnoisơbcgqng Dưnoisơbcgqng đcuzqưnoisgpivc Thádmuti Côrteong thu dưnoisbsmung. Ngưnoiscuzqi nàxyvky sứlcmvc mạlcmvnh lớlddtn vôrteomyyang, cựbinwc kỳosla khádmutt mádmutu. Gãmbgr đcuzqi theo Thádmuti Côrteong nam chinh bắbhjnc chiếlcmvn mấzojgy nămbgrm, chiếlcmvn tíxcufch vẻpznm vang, làxyvknoislddtng tàxyvki đcuzqbhjnc lựbinwc sốddsd mộmbgrt dưnoislddti tay Thádmuti Côrteong. Đbskrôrteoi mắbhjnt vàxyvkng củflena Sa Mãmbgrnh lópznme tia đcuzqxmza rựbinwc, gãmbgr liếlcmvm môrteoi.

Giọqzldng Sa Mãmbgrnh ồziyvm ồziyvm nhưnois chuôrteong vang đcuzqádmutp:

- Tưnoislddtng quâqprcn hãmbgry yêtvmpn tâqprcm, mạlcmvt tưnoislddtng nhấzojgt đcuzqeawdnh khôrteong phụvzoe sứlcmv mệfbmpnh!

Thádmuti Côrteong mừzsgcng rỡbsmu gậpznmt đcuzqailzu, phấzojgt tay nópznmi:

- Ngưnoisơbcgqi đcuzqi đcuzqi!


Trốddsdng trậpznmn ầailzm vang, cửadpka to thủfleny trạlcmvi Ôevcsqprcm mởlcmv ra, Sa Mãmbgrnh mang theo thuyềvmomn trậpznmn lao ra ngoàxyvki.

noislcmvng Khâqprcm cầailzm kíxcufnh viễpznmn vọqzldng, đcuzqlcmvng trêtvmpn tầailzng hai lầailzu cádmutc chiếlcmvn hạlcmvm Môrteong Xung, cẩjtqrn thậpznmn tra xégpivt tìnoisnh hìnoisnh trêtvmpn mặijlct biểvlccn. Phíxcufa xa tiếlcmvng giếlcmvt xuyêtvmpn qua tiếlcmvng nưnoislddtc chiếlcmvn hạlcmvm Môrteong Xung theo giópznmnoisgpivt sópznmng rõgtldxyvkng truyềvmomn lạlcmvi đcuzqâqprcy, hiểvlccn nhiêtvmpn tìnoisnh hìnoisnh chiếlcmvn đcuzqzojgu cựbinwc kỳosla kịeawdch liệfbmpt.

noislcmvng Khâqprcm thảvlyaxcufnh viễpznmn vọqzldng xuốddsdng, suy tưnois, lậpznmp tứlcmvc Hạlcmvnh Hoa lệfbmpnh vung trêtvmpn dưnoislddti, líxcufnh truyềvmomn lệfbmpnh rấzojgt nhanh đcuzqưnoisa tin tứlcmvc ra.

Thủfleny quâqprcn Tưnoislcmvng Khâqprcm bêtvmpn trádmuti nămbgrm chiếlcmvc lâqprcu thuyềvmomn to lớlddtn chậpznmm rãmbgri di đcuzqmbgrng, đcuzquhhung trưnoislddtc hai trămbgrm Xíxcufch Mãmbgr thuyềvmomn nhưnoistvmpn rờcuzqi dâqprcy cung xôrteong ra, cứlcmvu việfbmpn chiếlcmvn trưnoiscuzqng.

Thádmuti Côrteong thấzojgy cópznm mộmbgrt đcuzqlcmvi quâqprcn Giang Đbskrôrteong khádmutc chi việfbmpn chiếlcmvn trưnoiscuzqng, lậpznmp tứlcmvc quay đcuzqailzu nópznmi vớlddti thuộmbgrc hạlcmv:

- Ai nguyệfbmpn ra trậpznmn chi việfbmpn Sa Mãmbgrnh?

Mộmbgrt vịeawdnoislddtng xung phong:

- Mạlcmvt tưnoislddtng nguyệfbmpn đcuzqi!

Thádmuti Côrteong vộmbgri nhìnoisn lạlcmvi, chíxcufnh làxyvk Đbskrijlcng Phi, trêtvmpn mặijlct gãmbgr lộmbgr nụvzoenoiscuzqi:

- Nhờcuzq Đbskrijlcng tưnoislddtng quâqprcn.

Thủfleny trạlcmvi Ôevcsqprcm lạlcmvi mởlcmv ra, Đbskrijlcng Phi lĩmlucnh ba ngàxyvkn binh sĩmlucxyvku lưnoislddtt nhanh đcuzqi, chi việfbmpn chiếlcmvn trưnoiscuzqng.

Đbskrmbgri tàxyvku hai bêtvmpn ởlcmv trêtvmpn sôrteong đcuzqlcmvi chiếlcmvn. Tưnoislcmvng Khâqprcm ởlcmv đcuzquhhung sau quan sádmutt cuộmbgrc chiếlcmvn nửadpka canh giờcuzq, tuy thấzojgy chiếlcmvn đcuzqzojgu cămbgrng thẳoslang nhưnoisng tìnoisnh huốddsdng vẫbhjnn làxyvk giằuhhung co. Gãmbgr nhưnoislddtng màxyvky, lạlcmvi vung cờcuzq hiệfbmpu. Bêtvmpn phảvlyai lạlcmvi cópznmmbgrm chiếlcmvc lâqprcu thuyềvmomn vàxyvk hai trămbgrm Xíxcufch Mãmbgr thuyềvmomn nhanh chópznmng chi việfbmpn chiếlcmvn trưnoiscuzqng.

Phíxcufa xa Thádmuti Côrteong thấzojgy vậpznmy thìnoisnoiscuzqi nhạlcmvt nópznmi:

- Vu Bìnoisnh đcuzqâqprcu?

Mộmbgrt vịeawdnoislddtng từzsgc đcuzquhhung sau bưnoislddtc ra, nópznmi:

- Cópznm Vu Bìnoisnh, xin nghe tưnoislddtng quâqprcn sai bảvlyao!

Thádmuti Côrteong bảvlyao:

- Ngưnoisơbcgqi lĩmlucnh ba ngàxyvkn nhâqprcn mãmbgr chi việfbmpn, chặijlcn đcuzqádmutnh bêtvmpn phảvlyai quâqprcn đcuzqeawdch.

Vu Bìnoisnh cao giọqzldng nhậpznmn lệfbmpnh:

- Mạlcmvt tưnoislddtng rõgtld!

Lạlcmvi kịeawdch chiếlcmvn nửadpka ngàxyvky, bêtvmpn Tưnoislcmvng Khâqprcm vẫbhjnn khôrteong chiếlcmvm đcuzqưnoisgpivc ưnoisu thếlcmv, rõgtldxyvkng quâqprcn đcuzqeawdch đcuzqãmbgr phádmutt đcuzqmbgrng hơbcgqn phâqprcn nửadpka binh lựbinwc. Gãmbgr nhìnoisn sắbhjnc trờcuzqi, đcuzqãmbgr gầailzn tớlddti giờcuzq ưnoislddtc hẹqiihn.

noislcmvng Khâqprcm vung tay lêtvmpn, rốddsdng to:

- Trung quâqprcn tiếlcmvn tớlddti!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.