Phong Lưu Tam Quốc

Chương 408 : Trần Võ

    trước sau   
Trầcypdn Võdcku cao thưmngyfqtpc bảrrliy, mặrailt vàhhakng mắgjtmt đnhxsxcas, bộrail dạxubjng cựyceac kỳdcku quátckei lạxubjrailng bưmngyfqtpc ra khỏxcasi hàhhakng. Dùbxmcwulhhhakdcku phu, bộrail mặrailt cựyceac kỳdcku đnhxsátckeng sợmngy, nhưmngyng Trầcypdn Võdckuhhakm ngưmngyfqtpi vui tírcdfnh, tírcdfnh tìtynrnh ngay thẳathzng, rấhuptt tốbxmct ởxcra chung.

Trầcypdn Võdcku than vãwulhn rằgjjqng:

- Đzizqátckenh nhiềlcteu năzizqm nhưmngy vậjqrvy, chưmngya từlgebng buồaxwkn bựyceac nhưmngy hiệfddyn tạxubji. Rõdckuhhakng kẻathz đnhxsgjjqch ởxcra trưmngyfqtpc mặrailt, chúszgcng ta chỉbxmcriob thểvovr trơdjan mắgjtmt nhìtynrn bọtsmwn chúszgcng lạxubji khôdljfng córiobtckech nàhhako. Chúszgca côdljfng cũrailng thậjqrvt làhhak, đnhxsvovrhhakm chi khôdljfng phátckei Chu Du tưmngyfqtpng quâlcten giếkpiit tớfqtpi Ôzltslctem cho rồaxwki, cũrailng đnhxsvovr chúszgcng ta trúszgct giậjqrvn.

tckec vịgjjqmngyfqtpng tuy khôdljfng dátckem đnhxsaxwkng ýmrig Trầcypdn Võdckutcken thầcypdm Trưmngyơdjanng Lãwulhng, nhưmngyng cũrailng khôdljfng ra tiếkpiing phảrrlin đnhxsbxmci, hiểvovrn nhiêknqfn gãwulhriobi trúszgcng trátckei tim mọtsmwi ngưmngyfqtpi.

Chỉbxmctynrnh Trìtynrnh Dụgubkc mặrailt sa sầcypdm, vẻathz âlctem trầcypdm tràhhakn đnhxscypdy khuôdljfn mặrailt.

wulh hừlgeb lạxubjnh, nóriobi:


- Nếkpiiu trong lòdbemng Tửjrrh Liệfddyt đnhxsãwulh bựyceac mìtynrnh thìtynr bổhuptn thátckei thúszgc đnhxsrailc biệfddyt cho ngưmngyơdjani nghỉbxmc ngơdjani, đnhxsvovr ngưmngyơdjani vềlcte Mạxubjt Lăzizqng giảrrlii buồaxwkn. Đzizqmngyi kếkpiit thúszgcc cuộrailc chiếkpiin côdljfng phòdbemng Hạxubj Khẩnhxsu rồaxwki lạxubji gọtsmwi ngưmngyfqtpi vềlcte nhậjqrvp quâlcten, nhưmngy vậjqrvy chắgjtmc ngưmngyơdjani khôdljfng buồaxwkn bựyceac nữumrha chứdjan?

Trầcypdn Võdcku giậjqrvt nảrrliy mìtynrnh, vộraili vàhhakng lêknqfn tiếkpiing:

- Thátckei thúszgc đnhxsxubji nhâlcten, tuyệfddyt đnhxsbxmci khôdljfng đnhxsưmngymngyc! Đzizqvovr ta nhàhhakn rỗrcdfi ởxcra nhàhhak thìtynr chẳathzng bằgjjqng giếkpiit ta cho rồaxwki!

riobi xong bàhhakn tay to létbsun túszgcm y giátckep củathza Chu Thátckei bêknqfn cạxubjnh, hy vọtsmwng gãwulhriobi giúszgcp giùbxmcm mìtynrnh. Chu Thátckei dùbxmcrailng làhhak kẻathz thôdljf lỗrcdf nhưmngyng rõdckuhhakng khinh thưmngyfqtpng việfddyc Trầcypdn Võdckutcken trátckech Trưmngyơdjanng Lãwulhng, nghiêknqfng đnhxscypdu đnhxsi, phớfqtpt lờfqtp đnhxsrailng tátckec nhỏxcas củathza Trầcypdn Võdcku.

Trầcypdn Võdcku sốbxmct ruộrailt muốbxmcn chếkpiit, mặrailt đnhxsxcas hồaxwkng, suýmrigt chúszgct gàhhako la.

tckec vịgjjqmngyfqtpng nhìtynrn thấhupty thìtynrmngyfqtpi thầcypdm trong bụgubkng, nhưmngyng khôdljfng ai dátckem ra tiếkpiing giúszgcp gãwulh.

Trầcypdn Võdcku mặrailt nhưmngy đnhxsưmngya đnhxsátckem, cựyceac kỳdckuathzrail.

Đzizqang lúszgcc Trầcypdn Võdckudbemn muốbxmcn cầcypdu xin Trìtynrnh Dụgubkc thìtynr ngưmngyfqtpi kia khôdljfng córioblctem tìtynrnh trêknqfu chọtsmwc nữumrha, nhàhhakn nhạxubjt nóriobi.

- Đzizqưmngymngyc rồaxwki, ta khôdljfng lậjqrvp lờfqtp vớfqtpi cátckec ngưmngyơdjani nữumrha. Mớfqtpi nhậjqrvn đnhxsưmngymngyc tin, Tôdljfn Sátckech tưmngyfqtpng quâlcten dẫaxwkn năzizqm ngàhhakn nhâlcten mãwulh giếkpiit tớfqtpi Bồaxwk Kỳdcku, còdbemn ưmngyfqtpc hẹwulhn thờfqtpi gian vớfqtpi chúszgcng ta, chuẩnhxsn bịgjjq tấhuptn côdljfng Ôzltslctem, thờfqtpi đnhxsiểvovrm sẽxcashhaktckeng hôdljfm nay.

- A ôdljf!

Trìtynrnh Dụgubkc vứdjant dứdjant lờfqtpi, trong hộraili trưmngyfqtpng lậjqrvp tứdjanc vang tiếkpiing hoan hôdljf rầcypdm trờfqtpi.

Tuy mọtsmwi ngưmngyfqtpi sớfqtpm córiob chuẩnhxsn bịgjjq, nhưmngyng tin tứdjanc đnhxsếkpiin quátcke đnhxsếkpiin đnhxsrailt ngộrailt, khiếkpiin họtsmw rấhuptt làhhak vui vẻathz.

Mộrailt vịgjjqmngyfqtpng hưmngyng phấhuptn, cảrrlim thátcken nóriobi:


- Chúszgca côdljfng đnhxsúszgcng làhhaktckeng suốbxmct màhhak!

Mộrailt vịgjjqmngyfqtpng khátckec kiềlctem khôdljfng đnhxsưmngymngyc nịgjjqnh nọtsmwt bảrrlio:

- Chúszgca côdljfng đnhxsãwulh sớfqtpm biếkpiit thiêknqfn cơdjan, nắgjtmm chắgjtmc trong tầcypdm tay rồaxwki.

Mộrailt vịgjjqmngyfqtpng khátckec đnhxsknqfn khùbxmcng bảrrlio:

- Chúszgca côdljfng giỏxcasi quátcke, ta yêknqfu ngưmngyơdjani chếkpiit mấhuptt!

Trìtynrnh Dụgubkc nhìtynrn đnhxsátckem tưmngyfqtpng sĩhuptknqfn dưmngyfqtpi hưmngyng phấhuptn hỗrcdfn loạxubjn, quátcket to:

- Yêknqfn lặrailng!

Trìtynrnh Dụgubkc dùbxmcng ngóriobn tay chỉbxmchhako Trầcypdn Võdcku, mắgjtmt đnhxsxcasknqfn tứdjanc giậjqrvn quátcket:

- Ngưmngyơdjani!

- Córiob mạxubjt tưmngyfqtpng!

Trầcypdn Võdckulcteng cao tinh thầcypdn, lòdbemng mừlgebng nhưmngy đnhxsknqfn. Sẽxcas do ta xung phong hảrrli? Ha ha, sưmngyfqtpng chếkpiit mấhuptt!

Vốbxmcn khuôdljfn mặrailt căzizqng cứdjanng củathza Trìtynrnh Dụgubkc bỗrcdfng chuyểvovrn thàhhaknh bộrail dạxubjng gian thưmngyơdjanng, khôdljfng ngừlgebng cưmngyfqtpi nham hiểvovrm nóriobi:

- Trầcypdn Võdcku, bởxcrai vìtynr ngưmngyơdjani nóriobi năzizqng lộrailn xộrailn, còdbemn xúszgcc phạxubjm chúszgca côdljfng, đnhxsrailc biệfddyt lệfddynh ngưmngyơdjani dẫaxwkn ba ngàhhakn binh sĩhupt canh gátckec Hạxubj Khẩnhxsu đnhxsxubji thàhhaknh. Nếkpiiu córiob sai sóriobt thìtynr mang đnhxscypdu đnhxsếkpiin gặrailp ta!


*Bùbxmcm!* mộrailt tiếkpiing.Trầcypdn Võdcku ngãwulh quỳdcku xuốbxmcng đnhxshuptt, vẻathz mặrailt khôdljfng dátckem tin nhìtynrn Trìtynrnh Dụgubkc, ngơdjan ngátckec.

Nửjrrha ngàhhaky sau gãwulh lấhupty lạxubji tinh thầcypdn khỏxcasi đnhxsrrlircdfch, thêknqf thảrrlim tru lêknqfn:

- Thátckei thúszgc, thuộrailc hạxubj khôdljfng thủathz thàhhaknh đnhxsâlcteu! Ta phảrrlii ra thàhhaknh giếkpiit đnhxsgjjqch a a a!!!

Trìtynrnh Dụgubkc cưmngyfqtpi lạxubjnh nóriobi:

- Trầcypdn Võdcku, khôdljfng trừlgeb quâlcten chứdjanc củathza ngưmngyơdjani làhhak đnhxsãwulh cho mặrailt mũraili lắgjtmm rồaxwki, ngưmngyơdjani nêknqfn biếkpiit thỏxcasa mãwulhn đnhxsi.

tckec vịgjjqmngyfqtpng sĩhupt đnhxsátckenh rùbxmcng mìtynrnh, nhìtynrn Trìtynrnh Dụgubkc treo nụgubkmngyfqtpi nhạxubjt, toàhhakn thâlcten bỗrcdfng nổhupti da gàhhak, đnhxsaxwkng lòdbemng cho rằgjjqng, Trìtynrnh Dụgubkc làhhaktckei têknqfn cựyceac kỳdcku âlctem hiểvovrm xảrrlio trátcke, sau nàhhaky tuyệfddyt đnhxsbxmci khôdljfng thểvovr đnhxsgjtmc tộraili.

Trìtynrnh Dụgubkc mặrailc kệfddymngyfqtpng sĩhuptknqfn dưmngyfqtpi córiob ýmrigmngyxcrang gìtynr, nóriobi tiếkpiip:

- Mớfqtpi rồaxwki ta đnhxsãwulhhhakn bạxubjc vớfqtpi Đzizqiềlcten đnhxsxubji nhâlcten, bắgjtmt đnhxscypdu từlgeblctey giờfqtp, tấhuptt cảrrlimngyfqtpng quâlcten lĩhuptnh thuộrailc hạxubj củathza mìtynrnh, sẵfmpvn sàhhakng tùbxmcy thờfqtpi chiếkpiin đnhxshuptu.

tckec vịgjjqmngyfqtpng cùbxmcng vang dộraili nhậjqrvn lệfddynh.

Trìtynrnh Dụgubkc uy phong quátcket:

- Chu Nhiêknqfn đnhxsâlcteu?

- Córiob mạxubjt tưmngyfqtpng!

Mộrailt vịgjjqmngyfqtpng lĩhuptnh thoạxubjt trôdljfng tuổhupti khôdljfng quátcke hai mưmngyơdjani bưmngyfqtpc ra khỏxcasi hàhhakng.


- Ngưmngyơdjani lậjqrvp tứdjanc chuẩnhxsn bịgjjqzizqm ngàhhakn tinh binh thủathzy thưmngymngyng, xuôdljfi dòdbemng màhhakknqfn, dừlgebng ởxcra Thạxubjch Lâlctem ki. Nếkpiiu phátcket hiệfddyn Hátcken Dưmngyơdjanng córiob thủathzy quâlcten đnhxsếkpiin thìtynr tuyệfddyt đnhxsbxmci khôdljfng thểvovr bỏxcas qua!

- Mạxubjt tưmngyfqtpng rõdcku!

Chu Nhiêknqfn nhậjqrvn đnhxsưmngymngyc mệfddynh lệfddynh vẻathz mặrailt mừlgebng rỡycea, vui vẻathzmngyfqtpc nhanh nhưmngy bay đnhxsi ra.

- Chu Thátckei!

- Córiob mạxubjt tưmngyfqtpng!

Chu Thátckei nghe đnhxsếkpiin têknqfn mìtynrnh, mắgjtmt biếkpiin sátckeng ngờfqtpi.

Trìtynrnh Dụgubkc quảrrli quyếkpiit nóriobi:

- Ngưmngyơdjani đnhxsiểvovrm mộrailt vạxubjn thủathzy quâlcten, sátckeng hôdljfm nay bắgjtmt đnhxscypdu hưmngy trưmngyơdjanng thanh thếkpii vớfqtpi phòdbemng tuyếkpiin Hátcken Dưmngyơdjanng. Tớfqtpi buổhupti trưmngya thìtynrwulhnh liệfddyt tấhuptn côdljfng Hátcken Dưmngyơdjanng. Nhớfqtp kỹkgaw, đnhxslgebng tớfqtpi quátcke gầcypdn Thátckei Mạxubjo. Tấhuptn côdljfng Hátcken Dưmngyơdjanng khôdljfng phảrrlii mụgubkc đnhxsírcdfch màhhak chỉbxmchhak thủathz đnhxsoạxubjn, nhâlcten đnhxsóriob kiềlctem chếkpii khôdljfng đnhxsvovr chúszgcng cứdjanu việfddyn Ôzltslctem. Bổhuptn thátckei thúszgc sẽxcasxcra phírcdfa sau tựycea thâlcten đnhxsôdljfn đnhxsbxmcc ngưmngyơdjani chiếkpiin đnhxshuptu!

- Mạxubjt tưmngyfqtpng nhậjqrvn lệfddynh!

Chu Thátckei khôdljfng chúszgct suy nghĩhupt đnhxsaxwkng ýmrig. Chỉbxmc cầcypdn córiob thểvovr đnhxsátckenh làhhak đnhxsưmngymngyc, mặrailc kệfddyhhak ai đnhxsbxmcc thúszgcc.

- Đzizqhuptng Tậjqrvp đnhxsâlcteu!

- Córiob mạxubjt tưmngyfqtpng!

- Trong cátckec vịgjjqmngyfqtpng thìtynr ngưmngyơdjani làhhak trầcypdm ổhuptn nhấhuptt, đnhxsrailc biệfddyt lệfddynh cho ngưmngyơdjani dẫaxwkn mộrailt vạxubjn thủathzy quâlcten, trưmngyfqtpc canh năzizqm phảrrlii bírcdf mậjqrvt xuấhuptt phátcket, dọtsmwc bờfqtpdljfng màhhakknqfn, átckep sátcket Xírcdfch Bírcdfch. Trưmngyfqtpc buổhupti trưmngya phảrrlii khiếkpiin binh sĩhupt chạxubjy tớfqtpi, còdbemn phảrrlii bảrrlio đnhxsrrlim mỗrcdfi mộrailt têknqfn lírcdfnh córiob tinh thầcypdn cựyceac tốbxmct, sĩhupt khírcdf cao. Đzizqmngyi Tưmngyxcrang Khâlctem mãwulhnh liệfddyt tấhuptn côdljfng Ôzltslctem thìtynr trong mộrailt canh giờfqtp ngưmngyơdjani tham gia chiếkpiin cuộrailc, córiobtynr thắgjtmc mắgjtmc khôdljfng?


Trìtynrnh Dụgubkc nghiêknqfm túszgcc hỏxcasi.

Đzizqhuptng Tậjqrvp lắgjtmc đnhxscypdu ýmrig bảrrlio khôdljfng thàhhaknh vấhuptn đnhxslcte.

Trìtynrnh Dụgubkc rấhuptt vừlgeba lòdbemng gậjqrvt đnhxscypdu, nóriobi:

- Vậjqrvy ngưmngyơdjani đnhxsi đnhxsi.

Đzizqhuptng Tậjqrvp hùbxmcng hồaxwkn đnhxsátckep:

- Mạxubjt tưmngyfqtpng thềlcte sốbxmcng chếkpiit hoàhhakn thàhhaknh nhiệfddym vụgubk!

Theo Trìtynrnh Dụgubkc đnhxsiểvovrm danh từlgebng vịgjjqmngyfqtpng, từlgebng thanh âlctem nhiệfddyt huyếkpiit sụgubkc sôdljfi, tấhuptt cảrrlimngyfqtpng sĩhupt ngàhhaky càhhakng hưmngyng phấhuptn, đnhxsôdljfi mắgjtmt kírcdfch đnhxsrailng biếkpiin thàhhaknh đnhxsxcas rựyceac. Ngưmngyfqtpi đnhxsưmngymngyc chỉbxmcknqfn thìtynrbxmcng hổhupt đnhxsi ra lĩhuptnh binh. Khôdljfng đnhxsưmngymngyc kêknqfu thìtynr nắgjtmm tay rôdljfm rốbxmcp, bởxcrai vìtynr họtsmw hiểvovru rằgjjqng phátcke quâlcten Lưmngyu Biểvovru chỉbxmcriob hai ngàhhaky nàhhaky.

bxmcng lúszgcc đnhxsóriob, tạxubji Xírcdfch Bírcdfch.

mngyxcrang Khâlctem đnhxsdjanng trêknqfn lầcypdu cátckec, bầcypdu trờfqtpi tốbxmci đnhxsen đnhxsbxmci lậjqrvp hẳathzn vớfqtpi đnhxscypdy trờfqtpi átckenh lửjrrha.

mngyxcrang Khâlctem mắgjtmt hổhuptriobng látckenh nhìtynrn quétbsut thủathzy trạxubji dưmngyfqtpi lầcypdu cátckec. Binh sĩhupt rậjqrvm rạxubjp đnhxscypdy chiếkpiin thuyềlcten, binh khírcdfriob átckenh lửjrrha chiếkpiiu rọtsmwi lấhuptp látckenh.

wulh rốbxmcng to:

- Mọtsmwi ngưmngyfqtpi chuẩnhxsn bịgjjq sẵfmpvn sàhhakng chưmngya?

- Sẵfmpvn sàhhakng rồaxwki!

tckec binh sĩhupt cao giọtsmwng đnhxsátckep, thanh âlctem vang tậjqrvn mâlctey xanh.

mngyxcrang Khâlctem mạxubjnh vẫaxwky tay, trưmngyfqtpng thưmngyơdjanng trong tay dưmngyfqtpi átckenh trăzizqng lóriobe átckenh sátckeng lạxubjnh lẽxcaso.

wulh lạxubji rốbxmcng lêknqfn:

- Cầcypdm lấhupty binh khírcdf củathza cátckec ngưmngyơdjani, hãwulhy sụgubkc sôdljfi nhiệfddyt huyếkpiit củathza cátckec ngưmngyơdjani! Làhhak đnhxsàhhakn ôdljfng Giang Đzizqôdljfng, đnhxsãwulh chuẩnhxsn bịgjjq sẵfmpvn sàhhakng huyếkpiit nhiễjrixm sa trưmngyfqtpng, tửjrrh chiếkpiin vềlcte nhàhhak rồaxwki sao!?

- Sẵfmpvn sàhhakng rồaxwki!

Mộrailt vạxubjn thủathzy quâlcten cùbxmcng gàhhako, thanh âlctem đnhxsinh tai nhứdjanc óriobc, mátckeu nóriobng sụgubkc sôdljfi.

mngyxcrang Khâlctem lạxubji hétbsut to:

- Hôdljfm nay chỉbxmcriob thắgjtmng, khôdljfng đnhxsưmngymngyc thua! Ba quâlcten nghe lệfddynh, xuấhuptt phátcket!

- Xuấhuptt phátcket!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.