Phong Lưu Tam Quốc

Chương 407 : Phản công (hạ)

    trước sau   
Hắofhrn nóuuvui:

- Hiệftgfn nay tuy quâkbnqn ta vềtjos mặdbwqt chiếjkvln lưuycqqwqac toàofhrn cụdbwqc chiếjkvlm quyềtjosn chủustd đbuqiixxang, nhưuycqng khôftgfng cóuuvu ưuycqu thếjkvl tuyệftgft đbuqijbjgi. Lưuycqu Biểdbwqu ởlkgw Kinh Châkbnqu đbuqiãqbgd đbuqióuuvung hơxhcqn mưuycqwhqyi năwhqym, khôftgfng dáwhqym nóuuvui vữqbxfng nhưuycq đbuqiáwhqy nhưuycqng cũuuvung thâkbnqm căwhqyn cốjbjg đbuqiếjkvl. Lạdbwqc đbuqiàofhrjbjgm chếjkvlt cũuuvung cònornn to hơxhcqn con ngựhroia. Chúujudng ta tuyệftgft đbuqijbjgi khôftgfng thểdbwq tham mộixxat hơxhcqi nuốjbjgt trọkbnqn Kinh Châkbnqu.

Quáwhqych Gia nghe thếjkvl im lặdbwqng thậmtxkt lâkbnqu, dùjrtlnornng cóuuvuwhqych nghĩolrf kháwhqyc nhưuycqng gãqbgd khôftgfng phảqtihn báwhqyc. Bởlkgwi vìsebaqbgd hiểdbwqu đbuqiiểdbwqm yếjkvlu trong đbuqióuuvu: con sâkbnqu trăwhqym châkbnqn chếjkvlt cònornn chưuycqa cứieegng. Hiệftgfn giờwhqy mặdbwqc kệftgfuycqu Biểdbwqu cóuuvu thua cỡvzbqofhro, íolrft nhấdbwqt gãqbgd chưuycqa bịomuo dao đbuqiixxang căwhqyn bảqtihn. Mộixxat khi lấdbwqy lạdbwqi sứieegc thìseba tấdbwqt nhiêtdvwn sẽfqgpofhr trậmtxkn khổvzbq chiếjkvln. Hiệftgfn nay Trưuycqơxhcqng Lãqbgdng nhâkbnqn lúujudc quyềtjosn chủustd đbuqiixxang cònornn trong tay, trưuycqvjxfc nắofhrm bờwhqy bắofhrc Trưuycqwhqyng Giang, rồlfsxi mớvjxfi đbuqiuucny chiếjkvln lửhuyqa vàofhro trong Nam quậmtxkn, từtwsong bưuycqvjxfc mộixxat đbuqiáwhqynh tan thàofhrnh lũuuvuy phònornng tuyếjkvln vữqbxfng chắofhrc nhấdbwqt củustda Lưuycqu Biểdbwqu, khiếjkvln chúujudng mấdbwqt tựhroi tin, đbuqiâkbnqy đbuqiúujudng làofhrofhrnh đbuqiixxang cựhroic kỳlbyfwhqyng suốjbjgt.

ftgfn Sáwhqych lĩolrfnh năwhqym ngàofhrn binh tưuycqvjxfng tiếjkvln nhanh đbuqiếjkvln Bồlfsx Kỳlbyf.

Bởlkgwi vìseba ba vạdbwqn binh mãqbgd củustda Tháwhqyi Mạdbwqo đbuqiãqbgd bịomuo Chu Du đbuqióuuvung chặdbwqt tạdbwqi vùjrtlng Giang Lăwhqyng. Trừtwso tiềtjosn tuyếjkvln Ôvbvzkbnqm, Háwhqyn Dưuycqơxhcqng ra, gầqnvrn nhưuycq đbuqiem binh lựhroic cáwhqyc huyệftgfn Nam quậmtxkn rúujudt trốjbjgng rỗbwqfng. Tôftgfn Sáwhqych đbuqii qua đbuqiâkbnqu làofhr ai thấdbwqy cũuuvung đbuqiqnvru hàofhrng, nếjkvlu hơxhcqi ngăwhqyn cảqtihn liềtjosn gặdbwqp đbuqilfsxwhqyt tàofhrn nhẫhmzln. Mớvjxfi hơxhcqn mộixxat tuầqnvrn màofhrwhqym ngàofhrn binh mãqbgd đbuqiãqbgd hoàofhrn hảqtiho khôftgfng tổvzbqn hao gìseba đbuqii tớvjxfi Bồlfsx Kỳlbyf.

Tiếjkvlp theo khíolrf thếjkvl hợqwqap giáwhqyp củustda quâkbnqn Giang Đihybôftgfng đbuqiãqbgdsebanh thàofhrnh, trưuycqvjxfc mắofhrt Tôftgfn Sáwhqych trốjbjgng trảqtihi, đbuqiưuycqwhqyng chíolrfnh đbuqiôftgfng tiếjkvln chưuycqa đbuqiếjkvln trăwhqym dặdbwqm thìseba liềtjosn tớvjxfi Ôvbvzkbnqm, tâkbnqy đbuqii năwhqym, sáwhqyu ngàofhry sau làofhrjrtlng Háwhqyn Dưuycqơxhcqng bổvzbq cấdbwqp Miệftgfn Dưuycqơxhcqng. Tiếjkvln lùjrtli giốjbjgng nhưuycqnorn xo, co duỗbwqfi tựhroi nhiêtdvwn.


Tạdbwqi Hạdbwq Khẩuucnu.

Trìsebanh Dụdbwqc kíolrfch đbuqiixxang cầqnvrm láwhqy thưuycq trong tay, đbuqiqnvru ngóuuvun tay khôftgfng ngừtwsong run run, khuôftgfn mặdbwqt bởlkgwi vìsebauycqng phấdbwqn màofhr vặdbwqn vẹgdvno. Trong lònornng gãqbgd khôftgfng ngừtwsong héhuyqt: tớvjxfi quáwhqy đbuqiúujudng lúujudc, thậmtxkt làofhr quáwhqy đbuqiúujudng lúujudc!

Đihybiềtjosn Phong ngồlfsxi mộixxat bêtdvwn cóuuvu chúujudt bựhroic mìsebanh. Cho tớvjxfi nay, tuy tíolrfnh cáwhqych Trìsebanh Dụdbwqc hàofhro sảqtihng nhiệftgft liệftgft nhưuycqng chưuycqa từtwsong xúujudc đbuqiixxang nhưuycq vậmtxky. Gãqbgd cảqtihm thấdbwqy dưuycqwhqyng nhưuycq sắofhrp xảqtihy ra việftgfc lớvjxfn. Đihybiềtjosn Phong khôftgfng phảqtihi loạdbwqi ngưuycqwhqyi đbuqièttkshuyqn cảqtihm xúujudc củustda mìsebanh, đbuqiôftgfi mắofhrt nhìseban chằhxeom chằhxeom láwhqy thưuycq run rẩuucny trong tay Trìsebanh Dụdbwqc.

qbgd hỏvbvzi:

- Trìsebanh đbuqidbwqi nhâkbnqn, rốjbjgt cuộixxac xảqtihy ra chuyệftgfn gìseba?

Trìsebanh Dụdbwqc bỗbwqfng cưuycqwhqyi dàofhri, trong giọkbnqng nóuuvui tràofhrn ngậmtxkp vui vẻmtxk, sang sảqtihng. Gãqbgd mộixxat tay vỗbwqf vai Đihybiềtjosn Phong, bởlkgwi vìsebajrtlng sứieegc quáwhqy mạdbwqnh nêtdvwn lònornng bàofhrn tay têtdvwtdvw. Nhưuycqng đbuqiiềtjosu nàofhry chẳrxaong chúujudt khiếjkvln gãqbgd giảqtihm bớvjxft hưuycqng phấdbwqn. Trìsebanh Dụdbwqc thu lạdbwqi bàofhrn tay hơxhcqi đbuqivbvz, hoàofhrn toàofhrn khôftgfng đbuqiếjkvlm xỉihyba khuôftgfn mặdbwqt khổvzbq qua củustda Đihybiềtjosn Phong.

Trìsebanh Dụdbwqc vôftgfjrtlng hưuycqng phấdbwqn nóuuvui:

- Tin tốjbjgt, tin cựhroic kỳlbyf tốjbjgt! Tôftgfn Sáwhqych đbuqiãqbgduycqqwqat bờwhqy bắofhrc thẳrxaong tiếjkvln Bồlfsx Kỳlbyf!

Đihybiềtjosn Phong đbuqiieegng bậmtxkt dậmtxky, quêtdvwn mớvjxfi rồlfsxi đbuqiau đbuqivjxfn, đbuqiôftgfi tay vỗbwqf mộixxat cáwhqyi pháwhqyt ra tiếjkvlng vang.

qbgd trầqnvrm giọkbnqng nóuuvui:

- Vậmtxky thìseba đbuqiúujudng làofhr việftgfc lớvjxfn thàofhrnh rồlfsxi.

Trìsebanh Dụdbwqc mặdbwqt màofhry hớvjxfn hởlkgw, vui sưuycqvjxfng đbuqiếjkvln cựhroic đbuqiiểdbwqm. Hiêtdvwn nhiêtdvwn làofhrseba Hạdbwq Khẩuucnu chiếjkvln đbuqidbwqu khôftgfng cóuuvu tiếjkvln triểdbwqn khiếjkvln gãqbgd bịomuo áwhqyp lựhroic lâkbnqu rồlfsxi.

Trìsebanh Dụdbwqc siếjkvlt chặdbwqt nắofhrm tay, mạdbwqnh vung vẩuucny, lớvjxfn tiếjkvlng nóuuvui:


- Trong thưuycqftgfn Sáwhqych biểdbwqu đbuqidbwqt rõuycqofhrng muốjbjgn thủustdy quâkbnqn Xíolrfch Bíolrfch vàofhro ngàofhry chíolrfn tháwhqyng chạdbwqp phốjbjgi hợqwqap quâkbnqn bọkbnqn họkbnqofhrnh đbuqiixxang, mộixxat phen đbuqioạdbwqt Ôvbvzkbnqm, phảqtihn côftgfng Miệftgfn Dưuycqơxhcqng!

Đihybiềtjosn Phong ngồlfsxi khôftgfng yêtdvwn, tin nàofhry thậmtxkt làofhr rấdbwqt phấdbwqn chấdbwqn lònornng ngưuycqwhqyi.

Đihybiềtjosn Phong làofhrm ngưuycqwhqyi trầqnvrm ổvzbqn cũuuvung kiềtjosm khôftgfng đbuqiưuycqqwqac vộixxai nóuuvui:

- Việftgfc nàofhry khôftgfng thểdbwq chậmtxkm trễwlfg. Trìsebanh đbuqidbwqi nhâkbnqn, theo ýolrf kiếjkvln củustda thuộixxac hạdbwq, khôftgfng bằhxeong bâkbnqy giờwhqy chúujudng ta triệftgfu tậmtxkp tưuycqvjxfng sĩolrf phâkbnqn côftgfng nhiệftgfm vụdbwq, chuẩuucnn bịomuoofhrm sao phốjbjgi hợqwqap Tôftgfn Sáwhqych lấdbwqy Ôvbvzkbnqm nhỏvbvzhuyqofhry đbuqii!

Trìsebanh Dụdbwqc thếjkvlofhry mớvjxfi bìsebanh tĩolrfnh lạdbwqi, híolrft sâkbnqu, ổvzbqn đbuqiomuonh tâkbnqm tìsebanh kíolrfch đbuqiixxang.

qbgd gậmtxkt đbuqiqnvru cưuycqwhqyi nóuuvui:

- Tốjbjgt, cứieegofhrm theo lờwhqyi Phùjrtl Hạdbwqo. Lậmtxkp tứieegc triệftgfu tậmtxkp cáwhqyc tưuycqvjxfng sĩolrfofhrn bạdbwqc nêtdvwn hàofhrnh đbuqiixxang ra sao. Nhưuycqng quâkbnqn ta tạdbwqi đbuqiâkbnqy giằhxeong co vớvjxfi Lưuycqu Biểdbwqu íolrft nhấdbwqt nửhuyqa năwhqym rồlfsxi, Ôvbvzkbnqm béhuyqolrfu màofhr thậmtxkt khóuuvu bắofhrt lấdbwqy.

Hai con cáwhqyo giàofhr nhìseban nhau, cùjrtlng pháwhqyt ra tiếjkvlng cưuycqwhqyi gian.

whqym ngàofhry sau, canh bốjbjgn, trong phủustd Hạdbwq Khẩuucnu.

Tấdbwqt cảqtihuycqvjxfng lĩolrfnh cao cấdbwqp đbuqitjosu tậmtxkp hợqwqap lạdbwqi, chỉihybnh tềtjos sắofhrp thàofhrnh hai hàofhrng chờwhqy Trìsebanh Dụdbwqc sai bảqtiho.

Bởlkgwi vìseba Trìsebanh Dụdbwqc cóuuvu chứieegc tháwhqyi thúujud thốjbjgng lĩolrfnh Hạdbwq Khẩuucnu, tuy Đihybiềtjosn Phong chứieegc cònornn cao hơxhcqn gãqbgd, nhưuycqng Trưuycqơxhcqng Lãqbgdng chỉihyb đbuqidbwq Đihybiềtjosn Phong tớvjxfi hỗbwqf trợqwqa Trìsebanh Dụdbwqc, cho nêtdvwn mặdbwqt ngoàofhri thìseba vẫhmzln làofhr Trìsebanh Dụdbwqc lãqbgdnh đbuqidbwqo. Đihybiềtjosn Phong thìseba ngồlfsxi ởlkgw phíolrfa dưuycqvjxfi chóuuvut, nghiêtdvwm chỉihybnh khôftgfng cóuuvu chúujudt oáwhqyn giậmtxkn. Tấdbwqt nhiêtdvwn Trìsebanh Dụdbwqc, Đihybiềtjosn Phong làofhr tríolrf giảqtih sớvjxfm nhấdbwqt từtwso khi quâkbnqn Trưuycqơxhcqng Lãqbgdng dựhroing cờwhqy đbuqiếjkvln nàofhry, hai ngưuycqwhqyi cóuuvusebanh cảqtihm rấdbwqt sâkbnqu đbuqimtxkm.Bêtdvwn dưuycqvjxfi dưuycqwhqyng nhưuycq đbuqiang xìsebaofhro tạdbwqi sao lúujudc nàofhry tháwhqyi thúujud gọkbnqi họkbnq tớvjxfi. Trìsebanh Dụdbwqc ho nhẹgdvn hai tiếjkvlng, lậmtxkp tứieegc toàofhrn trưuycqwhqyng lặdbwqng ngắofhrt nhưuycq tờwhqy. Áqbgdnh mắofhrt cáwhqyc vịomuouycqvjxfng tậmtxkp trung vàofhro ngưuycqwhqyi gãqbgd, khôftgfng cóuuvu tiếjkvlng đbuqiixxang. Từtwso chuyệftgfn nàofhry cóuuvu thểdbwq thấdbwqy ra Trìsebanh Dụdbwqc ởlkgw lạdbwqi Hạdbwq Khẩuucnu mộixxat năwhqym nay cóuuvu uy vọkbnqng rấdbwqt cao.

Mắofhrt Trìsebanh Dụdbwqc quéhuyqt qua toàofhrn trưuycqwhqyng, thấdbwqy mọkbnqi ngưuycqwhqyi yêtdvwn tĩolrfnh chờwhqysebanh lêtdvwn tiếjkvlng thìseba rấdbwqt vừtwsoa lònornng.

qbgd mởlkgw to đbuqiôftgfi mắofhrt tríolrf tuệftgf, nhẹgdvn vuốjbjgt tóuuvuc mai dàofhri, chậmtxkm rãqbgdi nóuuvui:

- Chắofhrc mọkbnqi ngưuycqwhqyi rấdbwqt lấdbwqy làofhrm lạdbwqofhr tạdbwqi sao ta bỗbwqfng gọkbnqi cáwhqyc ngưuycqơxhcqi tớvjxfi vàofhro giờwhqy nay. Cáwhqyc ngưuycqơxhcqi đbuqitwsong vộixxai, ta sẽfqgpuuvui sựhroi việftgfc cho cáwhqyc ngưuycqơxhcqi nghe.

uuvui đbuqiếjkvln đbuqiâkbnqy, Trìsebanh Dụdbwqc cốjbjg ýolrf ngừtwsong lạdbwqi nhưuycq chọkbnqc mọkbnqi ngưuycqwhqyi tònornnorn, rồlfsxi mớvjxfi nóuuvui tiếjkvlp:

- Nhưuycqng trưuycqvjxfc khi ta tuyêtdvwn bốjbjg tin tứieegc, cáwhqyc ngưuycqơxhcqi hãqbgdy thảqtiho luậmtxkn cóuuvuwhqych gìseba tốjbjgt cóuuvu thểdbwq mộixxat hơxhcqi côftgfng kíolrfch phònornng tuyếjkvln củustda Lưuycqu Biểdbwqu đbuqii.

whqyc vịomuouycqvjxfng hai mặdbwqt nhìseban nhau, cuốjbjgi cùjrtlng đbuqiưuycqa mắofhrt tậmtxkp trung vàofhro ngưuycqwhqyi Chu Tháwhqyi. Chu Tháwhqyi cóuuvu danh tiếjkvlng cao nhấdbwqt trong đbuqiáwhqym tưuycqvjxfng sĩolrfofhry. Gãqbgd cảqtihm giáwhqyc áwhqynh mắofhrt củustda mọkbnqi ngưuycqwhqyi, khôftgfng chúujudt chầqnvrn chờwhqyuycqvjxfc ra khỏvbvzi hàofhrng, nhưuycqng trêtdvwn mặdbwqt cóuuvu hoang mang.

Chu Tháwhqyi nóuuvui:

- Tháwhqyi thúujud đbuqidbwqi nhâkbnqn, làofhrm sao tấdbwqn côftgfng thìseba trưuycqvjxfc đbuqiâkbnqy chúujudng ta cũuuvung thưuycqwhqyng thảqtiho luậmtxkn rồlfsxi. Muốjbjgn đbuqiixxat pháwhqy Ôvbvzkbnqm khôftgfng phảqtihi khôftgfng cóuuvuwhqych, nhưuycqng cóuuvu hai mấdbwqu chốjbjgt làofhr: thứieeg nhấdbwqt, chúujudng ta phảqtihi báwhqym thủustdy quâkbnqn chi việftgfn từtwsowhqyn Dưuycqơxhcqng xuốjbjgng. Thứieeg hai, chúujudng ta phảqtihi cóuuvu mộixxat đbuqiixxai ngũuuvuuuvu thểdbwq từtwsouycqvjxfi Ôvbvzkbnqm giếjkvlt ra, khốjbjgng chếjkvl nguyêtdvwn Ôvbvzkbnqm ki. Bởlkgwi vìseba Ôvbvzkbnqm cóuuvu Ôvbvzkbnqm thưuycqqwqang vàofhr Ôvbvzkbnqm hạdbwq, chíolrfnh giữqbxfa làofhr mộixxat hàofhrng lang hẹgdvnp dàofhri. Mộixxat mặdbwqt làofhr Hồlfsxng hồlfsx, mộixxat mặdbwqt làofhr Trưuycqwhqyng Giang. Chỉihyb cầqnvrn cóuuvu thểdbwq cắofhrt đbuqiieegt Lâkbnqm ki, lụdbwqc quâkbnqn Hoàofhrng Bồlfsxn sơxhcqn, cùjrtlng vớvjxfi thủustdy quâkbnqn Ôvbvzkbnqm. Mộixxat khi hếjkvlt bộixxa binh cứieegu việftgfn, chỉihyb bằhxeong năwhqym ngàofhrn thủustdy quâkbnqn Ôvbvzkbnqm, cùjrtlng vớvjxfi hiệftgfn nay chiếjkvln hạdbwqm ngàofhry càofhrng íolrft, khôftgfng cóuuvu khảqtihwhqyng chặdbwqn đbuqiưuycqqwqac quâkbnqn ta tấdbwqn côftgfng. Hiệftgfn giờwhqyuycqvjxfc đbuqiqnvru tiêtdvwn dễwlfgofhrm, mấdbwqu chốjbjgt làofhruycqvjxfc thứieeg hai. Muốjbjgn cóuuvu kỳlbyf binh giếjkvlt ra Ôvbvzkbnqm ki, sợqwqaofhruuvung chỉihybuuvu thểdbwq đbuqiqwqai tin tứieegc bêtdvwn chúujuda côftgfng. Nếjkvlu chúujudng ta muốjbjgn trảqtihwhqyi giáwhqy cựhroic nhỏvbvz lấdbwqy đbuqiếjkvln chỗbwqfofhry làofhr khôftgfng thểdbwqofhro.

Chu Tháwhqyi nóuuvui xong bỗbwqfng thởlkgwofhri, nóuuvui tiếjkvlp:

- Ngàofhry hôftgfm trưuycqvjxfc nhậmtxkn đbuqiưuycqqwqac tin, chúujuda côftgfng đbuqiãqbgd pháwhqyi Chu Du tưuycqvjxfng quâkbnqn lĩolrfnh mộixxat vạdbwqn thủustdy quâkbnqn ra Ba Khâkbnqu tiếjkvln lêtdvwn, chuẩuucnn bịomuo tấdbwqn côftgfng hang ổvzbq Nam quậmtxkn làofhr Giang Lăwhqyng. Lấdbwqy mộixxat vạdbwqn binh lựhroic củustda Chu Du, chỉihyb sợqwqaofhr

kbnqu sau Chu Tháwhqyi khôftgfng nóuuvui ra nhưuycqng ngụdbwq ýolrf đbuqiãqbgd quáwhqyuycqofhrng, khôftgfng hềtjos đbuqiáwhqynh giáwhqy cao tiềtjosn cảqtihnh củustda Chu Du.

Trìsebanh Dụdbwqc khôftgfng lêtdvwn tiếjkvlng, chỉihyb nhẹgdvn gậmtxkt đbuqiqnvru, hìsebanh nhưuycqqbgd vẫhmzln khôftgfng đbuqiomuonh nóuuvui ra tin tứieegc Tôftgfn Sáwhqych.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.