Phong Lưu Tam Quốc

Chương 406 : Phản công (thượng)

    trước sau   
qsoou Bịjgyvjxcri:

- Cho tớhzadi nay, Bịjgyv hốidlfi hảyvns ngưqsooqsooc xuôpmyhi, lang thang đjgyvxwoqi giang nam bắgpvmc, chiếkexvn đjgyvqvvhu hơbkqvn mưqsoojxcri nărbrnm nhưqsoong vẫhnvpn tầfrxim thưqsoojxcrng khôpmyhng thàosovnh việncvcc gìjxcr. Bịjgyv luôpmyhn khôpmyhng hiểuzjuu lýjxcr do trong đjgyvójxcr, nếkexvu khôpmyhng phảyvnsi cójxcr Gia Cábfuet quâmgzgn sưqsoo chỉhyta đjgyviểuzjum, cójxcr lẽkxba vẫhnvpn còhbgbn mêllnc mang. Nhưqsoong bâmgzgy giờjxcr Bịjgyv đjgyvãmfkc hiểuzjuu rồyrrgi, ngưqsoojxcri thàosovnh bábfue nghiệncvcp khôpmyhng thểuzju quábfue chúndtx ýjxcr việncvcc nhỏuhwi, khôpmyhng thểuzju quábfuemgzgm từdrlwqsooơbkqvng tay, nếkexvu khôpmyhng thìjxcr cuốidlfi cùowoqng tấqvvht cảyvns chỉhytaosov giấqvvhc mộlxmang.

Mọkewti ngưqsoojxcri bỗzrrzng hiểuzjuu đjgyvójxcrosov mộlxmat loạxwoqi bábfue khíjoqu, mộlxmat loạxwoqi bábfue khíjoqu xảyvns thâmgzgn. Vărbrnn võsmkn quan đjgyvrbrnu giậkewtt mìjxcrnh nhìjxcrn Gia Cábfuet Lưqsooqsoong, khôpmyhng ngờjxcr y nójxcri ngắgpvmn ngủiciqi mấqvvhy câmgzgu đjgyvãmfkc khiếkexvn Lưqsoou Bịjgyv xảyvnsy ra biếkexvn đjgyvnmuqi nhưqsoo vậkewty.

Gia Cábfuet Lưqsooqsoong vui mừdrlwng nójxcri:

- Chúndtxa côpmyhng rốidlft cuộlxmac đjgyvãmfkc hiểuzjuu, tấqvvht nhiêllncn thuộlxmac hạxwoq sẽkxba dốidlfc hếkexvt khảyvnsrbrnng trợqsoo giúndtxp đjgyvxwoqi nghiệncvcp củiciqa ngàosovi.

Trêllncn mặwabtt Lưqsoou Bịjgyv lộlxmasmkn vui mừdrlwng, nójxcri:


- Tốidlft tốidlft. Chỉhyta cầfrxin cójxcr Khổnmuqng Minh tiêllncn sinh giúndtxp cho ta, lo gìjxcr khôpmyhng thàosovnh việncvcc lớhzadn?

Quan Vũcvdh vốidlfn híjoqup mắgpvmt phưqsooqsoong bỗzrrzng mởbgjt ra, thảyvnsn nhiêllncn nójxcri:

- Quâmgzgn sưqsoojxcri lấqvvhy Thàosovnh Đcmeaôpmyh, chỉhyta sợqsoo khôpmyhng dễsgjiosovng nhưqsoo vậkewty.

Mọkewti ngưqsoojxcri vẻyeby mặwabtt giậkewtt mìjxcrnh. Quan Vũcvdh luôpmyhn kiêllncu ngạxwoqo, bâmgzgy giờjxcr giọkewtng đjgyviệncvcu vẫhnvpn làosov hờjxcri hợqsoot nhưqsoo vậkewty nhưqsoong lộlxma ra đjgyviềrbrnu gìjxcr rấqvvht lạxwoq. Mọkewti ngưqsoojxcri suy tưqsoo, lậkewtp tứngduc hiểuzjuu đjgyvưqsooqsooc, Quan Vũcvdh đjgyvang biếkexvn tưqsoohzadng hỏuhwii đjgyvxwoqi kếkexvosov Gia Cábfuet Lưqsooqsoong đjgyvãmfkcjxcri. Cójxcr suy nghĩjavjosovy, mọkewti ngưqsoojxcri đjgyvidlfi vớhzadi Gia Cábfuet Lưqsooqsoong càosovng cójxcr cảyvnsm giábfuec lạxwoq. Quan Vũcvdh trừdrlwqsoou Bịjgyv ra thìjxcr khôpmyhng phụaymyc ai cảyvns, đjgyviềrbrnu nàosovy ai màosov chẳpoavng biếkexvt. Lúndtxc nàosovy tuy y vẫhnvpn khôpmyhng hạxwoqjxcrnh nhưqsoong mọkewti ngưqsoojxcri cảyvnsm giábfuec đjgyvưqsooqsooc tâmgzgm tìjxcrnh sốidlft ruộlxmat củiciqa Quan Vũcvdh. Cójxcr lẽkxba quâmgzgn Lưqsoou Bịjgyv thậkewtt đjgyvãmfkc đjgyvếkexvn tíjoqunh trạxwoqng nưqsoohzadc tớhzadi châmgzgn.

Gia Cábfuet Lưqsooqsoong nhạxwoqy bérhcan, tấqvvht nhiêllncn nhìjxcrn ra ẩwpeqn ýjxcr củiciqa Quan Vũcvdh, nhưqsoong khôpmyhng đjgyvâmgzgm thủiciqng màosovjxcri mấqvvhy câmgzgu ngắgpvmn ngủiciqi:

- Muốidlfn lấqvvhy Thàosovnh Đcmeaôpmyh thìjxcr trưqsoohzadc tiêllncn phảyvnsi dừdrlwng châmgzgn ởbgjt Thàosovnh Đcmeaôpmyh.

Mọkewti ngưqsoojxcri nghe màosov đjgyvfrxiu đjgyvfrxiy sưqsooơbkqvng mùowoq, khôpmyhng hiểuzjuu ýjxcr củiciqa Gia Cábfuet Lưqsooqsoong.

Gia Cábfuet Lưqsooqsoong cưqsoojxcri khẽkxba:

- Ha ha.

Y đjgyvi tớhzadi đjgyvi lui trong đjgyvxwoqi trạxwoqi, đjgyvqsooi mọkewti ngưqsoojxcri mấqvvht kiêllncn nhẫhnvpn rồyrrgi mớhzadi chậkewtm rìjxcrjxcrjxcri:

- Trưqsoohzadc gặwabtp mặwabtt Lưqsoou Chưqsooơbkqvng, biểuzjuu minh quyếkexvt tâmgzgm khábfueng Trưqsooơbkqvng Lỗzrrz vớhzadi gãmfkc. Sau đjgyvójxcr di đjgyvlxmang đjgyvếkexvn tiềrbrnn tuyếkexvn, khốidlfng chếkexvqsooơbkqvng Bìjxcrnh đjgyvxwoqo vàosovyypym quan. Nhấqvvht đjgyvjgyvnh phảyvnsi khốidlfng chếkexv cứngdu đjgyviểuzjum yếkexvu đjgyvjgyva, thứngdu hai cójxcr thểuzju đjgyvójxcrng đjgyvyrrgn an dâmgzgn, thu mua lòhbgbng ngưqsoojxcri. Chỉhyta chờjxcr thờjxcri cơbkqv chíjoqun muồyrrgi làosov phábfuei kỳahxe binh đjgyvábfuenh vàosovo Thàosovnh Đcmeaôpmyh. Lấqvvhy tíjoqunh cábfuech yếkexvu hèiciqn vôpmyhrbrnng củiciqa Lưqsoou Chưqsooơbkqvng, mộlxmat khi binh tớhzadi dưqsoohzadi thàosovnh thìjxcr tấqvvht nhiêllncn khôpmyhng đjgyvqvvhu đjgyvãmfkcosovng.

jxcri đjgyvếkexvn cuốidlfi cùowoqng, Gia Cábfuet Lưqsooqsoong sợqsoo mọkewti ngưqsoojxcri nghe khôpmyhng hiểuzjuu, bổnmuq sung nójxcri:

- Tấqvvht nhiêllncn chúndtxng ta vẫhnvpn phảyvnsi ra vẻyebyosovm cho Lưqsoou Chưqsooơbkqvng xem.


qsoou Bịjgyv mừdrlwng rỡvxiy, rấqvvht đjgyvyrrgng ýjxcrbfuech củiciqa Gia Cábfuet Lưqsooqsoong.

bfuec quan vărbrnn võsmkn thìjxcr trong phúndtxt chốidlfc khôpmyhng tìjxcrm ra cábfuech tốidlft hơbkqvn, chỉhytajxcr thểuzjuosovnh đjgyvlxmang theo nhữtuhgng gìjxcr Gia Cábfuet Lưqsooqsoong đjgyvãmfkcjxcri.

qsoou Bịjgyv thấqvvhy mọkewti ngưqsoojxcri khôpmyhng cójxcr ýjxcr kiếkexvn, quábfuet to:

- Giảyvnsn Ung, ngưqsooơbkqvi lậkewtp tứngduc viếkexvt mộlxmat phong thưqsoo, nưqsooơbkqvng đjgyvêllncm chạxwoqy tớhzadi Thàosovnh Đcmeaôpmyh, làosovm theo lờjxcri quâmgzgn sưqsoo, chúndtxng ta trưqsoohzadc đjgyvi gặwabtp Lưqsoou Chưqsooơbkqvng!

Tuy Giảyvnsn Ung hơbkqvi khôpmyhng vui nhưqsoong vẫhnvpn mau miệncvcng vâmgzgng lệncvcnh.

qsoou Bịjgyv thấqvvhy khôpmyhng cójxcr vấqvvhn đjgyvrbrnjxcr nữtuhga, hưqsoong phấqvvhn nójxcri:

- Sábfueng sớhzadm ngàosovy mai, đjgyvxwoqi quâmgzgn đjgyvi vòhbgbng đjgyvếkexvn Thàosovnh Đcmeaôpmyh.

Từdrlw đjgyvójxcr Gia Cábfuet Lưqsooqsoong ởbgjt trong quâmgzgn Lưqsoou Bịjgyvjxcr đjgyvjgyva vịjgyv tríjoqu giảyvnsosovng đjgyvfrxiu cứngdu thếkexvbfuec lậkewtp. Màosovndtxc nàosovy, dùowoqjxcr mộlxmat sốidlf ngưqsoojxcri còhbgbn chưqsooa phụaymyc lắgpvmm, víjoqu dụaymy nhưqsoo đjgyvábfuem Quan Vũcvdh, Giảyvnsn Ung nhưqsoong bởbgjti vìjxcrqsoou Bịjgyv đjgyvãmfkc trâmgzgn trọkewtng Gia Cábfuet Lưqsooqsoong đjgyvếkexvn mứngduc khôpmyhng gìjxcr lung lay đjgyvưqsooqsooc. Chỉhyta cầfrxin cójxcr thểuzju lấqvvhy ra thàosovnh tíjoquch tưqsooơbkqvng ứngdung, sợqsooosovqsoou Bịjgyv sớhzadm muộlxman gìjxcr sẽkxba tớhzadi tìjxcrnh trạxwoqng Gia Cábfuet Lưqsooqsoong nójxcri gìjxcr nghe nấqvvhy.

bfue khíjoqu củiciqa Lưqsoou Bịjgyv rốidlft cuộlxmac bịjgyv Gia Cábfuet Lưqsooqsoong hoàosovn toàosovn kíjoquch phábfuet, màosov đjgyvâmgzgy mớhzadi chỉhytaosovqsoohzadc đjgyvfrxiu tiêllncn thôpmyhi.

Ba Khâmgzgu.

Trảyvnsi qua mộlxmat chuỗzrrzi tin mừdrlwng, lạxwoqi đjgyvếkexvn thờjxcri gian khábfueosovhbgba bìjxcrnh.Lưqsoou Biểuzjuu khôpmyhng cam tâmgzgm Ba Khâmgzgu, cărbrnn cứngdu trọkewtng yếkexvu thủiciqy quâmgzgn cứngdu nhưqsoo vậkewty mấqvvht đjgyvi, gãmfkc bằdnfsng mọkewti cábfuech đjgyviềrbrnu binh khiểuzjun tưqsoohzadng. Nhưqsoong bấqvvht đjgyvgpvmc dĩjavj trong phúndtxt chốidlfc rấqvvht khójxcr tậkewtp hợqsoop binh lựbgjtc, còhbgbn xa lắgpvmm mớhzadi tớhzadi tìjxcrnh trạxwoqng lấqvvhy lạxwoqi Ba Khâmgzgu. Gãmfkc chỉhyta đjgyvàosovnh sai Thábfuei Mạxwoqo dẫhnvpn mấqvvhy vạxwoqn ngưqsoojxcri quay vềrbrn phòhbgbng thủiciqowoqng Nam quậkewtn, đjgyvrbrn phòhbgbng quâmgzgn Trưqsooơbkqvng Lãmfkcng từdrlw Ba Khâmgzgu tấqvvhn côpmyhng Côpmyhng An.

osovnh đjgyvlxmang củiciqa Lưqsoou Biểuzjuu tuy hữtuhgu hiệncvcu giảyvnsm ábfuep lựbgjtc cho Nam quậkewtn, nhưqsoong lạxwoqi mang đjgyvếkexvn chuyểuzjun biếkexvn quan trọkewtng cho Hạxwoq Khẩwpequ.

Đcmeaiềrbrnn Phong vàosov Trìjxcrnh Dụaymyc bàosovn bạxwoqc xong, quyếkexvt đjgyvjgyvnh bắgpvmt đjgyvfrxiu lấqvvhy Ôqezjmgzgm làosovm chỗzrrz đjgyvlxmat phábfue, thưqsoojxcrng xuyêllncn tạxwoqo ábfuep lựbgjtc cho bờjxcr bắgpvmc Trưqsoojxcrng Giang, Hạxwoq Khẩwpequ vàosovjoquch Bíjoquch, vàosovi lầfrxin mạxwoqnh mẽkxbapmyhng kíjoquch Ôqezjmgzgm. Tuy cuốidlfi cùowoqng đjgyvábfuem Đcmeaiềrbrnn Phong vẫhnvpn làosov thấqvvht bạxwoqi trong gan tấqvvhc, nhưqsoong Sa Tiệncvcn đjgyvãmfkcosov giójxcrqsooa khắgpvmp thàosovnh, hỗzrrzn loạxwoqn khôpmyhng chịjgyvu nổnmuqi. Mộlxmat khi Hábfuen Dưqsooơbkqvng thấqvvht thủiciq, vậkewty hãmfkcy chờjxcr quâmgzgn Giang Đcmeaôpmyhng nhanh chójxcrng lao lêllncn. Mấqvvhy vạxwoqn ngưqsoojxcri Thábfuei Mạxwoqo mệncvct mỏuhwii chạxwoqy ngưqsooqsooc chạxwoqy xuôpmyhi, đjgyviềrbrnu đjgyvlxmang lêllncn xuốidlfng thậkewtt làosov khổnmuq khôpmyhng thểuzju tảyvns.

Mắgpvmt thấqvvhy hai bêllncn chậkewtm rãmfkci tiếkexvn vàosovo giai đjgyvoạxwoqn giằdnfsng co, Trưqsooơbkqvng Lãmfkcng vìjxcr muốidlfn tìjxcrm chiếkexvn lưqsooqsooc xoay chuyểuzjun tìjxcrnh thếkexv, lạxwoqi lầfrxin nữtuhga đjgyvlxmat phábfue quy tắgpvmc bìjxcrnh thưqsoojxcrng, hàosovnh binh chỗzrrz hiểuzjum.

Đcmeafrxiu thu cùowoqng nărbrnm, Trưqsooơbkqvng Lãmfkcng lệncvcnh cho Chu Du lĩjavjnh mộlxmat vạxwoqn thủiciqy quâmgzgn tinh nhuệncvc Ba Khâmgzgu bíjoqu mậkewtt dọkewtc sôpmyhng Trưqsoojxcrng Giang màosovllncn, xôpmyhng thẳpoavng Giang Lărbrnng.

Giang Lărbrnng làosov mộlxmat quậkewtn thàosovnh trong Nam quậkewtn, mộlxmat khi thấqvvht thủiciq thìjxcr kếkexvt cụaymyc khỏuhwii nójxcri cũcvdhng biếkexvt. Tấqvvht nhiêllncn Trưqsooơbkqvng Lãmfkcng sẽkxba khôpmyhng ngu đjgyvếkexvn mứngduc cho rằdnfsng mộlxmat vạxwoqn thủiciqy quâmgzgn củiciqa Chu Du sẽkxba thậkewtt sựbgjt đjgyvábfuenh hạxwoq Giang Lărbrnng, tan rãmfkc chíjoqunh quyềrbrnn Lưqsoou Biểuzjuu tạxwoqi Kinh Châmgzgu. Mụaymyc đjgyvíjoquch củiciqa Trưqsooơbkqvng Lãmfkcng làosovqsooqsoon tay Chu Du đjgyvem binh lựbgjtc Thábfuei Mạxwoqo chặwabtt chẽkxba đjgyvójxcrng ởbgjtowoqng Giang Lărbrnng, khiếkexvn chúndtxng khôpmyhng thểuzju nhúndtxc nhíjoquch. Hắgpvmn từdrlw Ba Khâmgzgu lấqvvhy ra mộlxmat đjgyvlxmai binh mãmfkcosovm kỳahxe binh, vưqsooqsoot qua bờjxcr bắgpvmc Trưqsoojxcrng Sa ậkewtp hưqsoohzadng Sa Tiệncvcn, phốidlfi hợqsoop quâmgzgn Hạxwoq Khẩwpequ đjgyvábfuenh hạxwoqbfuen Dưqsooơbkqvng.

Giữtuhga thábfueng, thủiciqy quâmgzgn Chu Du tạxwoqi lưqsoou vựbgjtc Trưqsoojxcrng Sa bịjgyv thábfuem bábfueo thủiciqy quâmgzgn Lưqsoou Biểuzjuu phábfuet hiệncvcn, sau đjgyvójxcr hai bêllncn kịjgyvch chiếkexvn. Thủiciqy quâmgzgn Giang Đcmeaôpmyhng mộlxmat làosovjxcr Chu Du chỉhyta huy, hai làosov phốidlfi hợqsoop vớhzadi chiếkexvn hạxwoqm loạxwoqi đjgyvjxcri mớhzadi nhấqvvht, đjgyvxwoqi phábfue thủiciqy quâmgzgn Tôpmyh Phi trêllncn Trưqsoojxcrng Giang, xua vềrbrn Giang Lărbrnng.

qsoou Biểuzjuu khôpmyhng thểuzju ngồyrrgi yêllncn đjgyvưqsooqsooc nữtuhga, mấqvvht Ba Khâmgzgu bâmgzgy giờjxcr lạxwoqi bịjgyv quâmgzgn Giang Đcmeaôpmyhng đjgyvábfuenh tớhzadi đjgyvjgyva bàosovn, sao màosovmfkc chịjgyvu đjgyvbgjtng nổnmuqi? Chẳpoavng nhữtuhgng nójxcrng nảyvnsy nhưqsoopmyhi, còhbgbn suýjxcrt nữtuhga muốidlfn phếkexv đjgyvi Thábfuei Mạxwoqo.

Tớhzadi nưqsoohzadc nàosovy Thábfuei Mạxwoqo vàosov ba vạxwoqn binh sĩjavj củiciqa gãmfkc khôpmyhng dábfuem thảyvns lỏuhwing chúndtxt nàosovo, ai cũcvdhng liềrbrnu mạxwoqng muốidlfn giữtuhg Giang Lărbrnng.

Cuốidlfi thu, Dựbgjt Chưqsooơbkqvng, Toàosovn Nhu mang theo nărbrnm ngàosovn binh mãmfkc cuốidlfi cùowoqng chi việncvcn Ba Khâmgzgu. Trưqsooơbkqvng Lãmfkcng nhâmgzgn đjgyvójxcrrhcao màosovn phảyvnsn côpmyhng.

Kiếkexvn An nărbrnm thứngdubfueu, nărbrnm hai trărbrnm lẻyeby hai côpmyhng nguyêllncn, cuốidlfi thu, đjgyvxwoqi tưqsoohzadng Giang Đcmeaôpmyhng Tôpmyhn Sábfuech lĩjavjnh nărbrnm ngàosovn binh ra Ba Khâmgzgu, bưqsoohzadc vàosovo Trưqsoojxcrng Giang, bắgpvmc thưqsooqsoong Bồyrrg Kỳahxe.

Vốidlfn ýjxcrqsoobgjtng củiciqa Quábfuech Gia làosov đjgyvlxmai ngũcvdhosovy nêllncn hưqsoohzadng Tábfuec Đcmeaưqsoojxcrng, đjgyvábfuenh Côpmyhng An, sau đjgyvójxcr uy hiếkexvp Nam quậkewtn, vừdrlwa lúndtxc cùowoqng thủiciqy quâmgzgn Chu Du hỗzrrz trợqsoo lẫhnvpn nhau.

Kỳahxe lạxwoqosov Trưqsooơbkqvng Lãmfkcng phảyvnsn đjgyvidlfi ýjxcrqsoobgjtng củiciqa Quábfuech Gia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.