Phong Lưu Tam Quốc

Chương 405 : Gia Cát Lượng (hạ)

    trước sau   
Hiểtgcjn nhiêzjhrn Giảqhann Ung khôgscgng đxpqpqhanng ýtjju, cho rằeoueng Gia Cáherut Lưptmwrching chỉoqoe phóekytng đxpqpfkeui. Cho đxpqpếejrxn nay Giảqhann Ung làdtpt trợrchi thủjkjj cao nhấhxynt củjkjja Lưptmwu Bịopnq, gãopnqekyti gìwszmdtpt ôgscgng nghe nấhxyny. Nhưptmwng theo Gia Cáherut Lưptmwrching đxpqpếejrxn, mọrjozi chuyệeouen bắdkhgt đxpqpwupku thay đxpqpxuyui. Lưptmwu Bịopnqjnjvnh nểtgcj Gia Cáherut Lưptmwrching vưptmwrchit qua tấhxynt cảqhan mọrjozi ngưptmwjtgui, đxpqpiềrkrmu nàdtpty khiếejrxn trong lòenzdng Giảqhann Ung bấhxynt bìwszmnh.

opnq vắdkhgt hếejrxt óekytc, cốxwze ýtjjudtptm khóekyt hỏwxldi:

- Khôgscgng lùwhkzi vềrkrm Kinh Châhxphu trợrchi giújfhkp Lưptmwu Biểtgcju, ởdkhgzgrci nàdtpty khôgscgng tiếejrxn Háherun Trung giújfhkp Lưptmwu Chưptmwơzgrcng, vậlsdby rốxwzet cuộzcyvc làdtptm sao mớwoqzi đxpqpújfhkng?

Từzbhn khi Gia Cáherut Lưptmwrching đxpqpi theo Lưptmwu Bịopnqdtpti tháherung, luôgscgn khôgscgng pháherut biểtgcju ýtjju kiếejrxn củjkjja mìwszmnh trong hộzcyvi nghịopnq. Bìwszmnh thưptmwjtgung y yêzjhrn lặyzslng nhìwszmn kếejrxt cấhxynu nhâhxphn sựlsdb quâhxphn Lưptmwu Bịopnq, biêzjhrn chếejrx quâhxphn đxpqpzcyvi, hưptmwwoqzng đxpqpi chiếejrxn lưptmwrchic, vâhxphn vàdtpthxphn vâhxphn. Y cũxwzeng biếejrxt mìwszmnh đxpqpxpqpng chưptmwa vữdtptng, khôgscgng tiệeouen hiệeouen mũxwzei nhọrjozn. Nhưptmwng giờjtgudtptjfhkc quan trọrjozng, đxpqpi sai mộzcyvt bưptmwwoqzc thìwszm toàdtptn quâhxphn bịopnq diệeouet, rốxwzet cuộzcyvc y vẫrchin làdtpt đxpqpxpqpng ra. Gia Cáherut Lưptmwrching khôgscgng trựlsdbc tiếejrxp đxpqpáherup lờjtgui Giảqhann Ung màdtpt tiếejrxp tụdowhc đxpqprkrmdtpti vừzbhna rồqhani.

Y trầwupkm giọrjozng nóekyti:

- Xuyêzjhrn Thụdowhc liêzjhrn lạfkeuc vớwoqzi bêzjhrn ngoàdtpti chủjkjj yếejrxu thôgscgng qua hai hưptmwwoqzng đxpqpôgscgng, bắdkhgc. Trưptmwjtgung Giang Tam Hiệeouep làdtpt đxpqpưptmwjtgung lui tớwoqzi cùwhkzng phưptmwơzgrcng đxpqpôgscgng. Sôgscgng Giang Lăjnjvng vàdtptptmwu Hàdtpt cốxwzec đxpqpêzjhr đxpqpopnqa làdtpt đxpqpưptmwjtgung thôgscgng đxpqpếejrxn phưptmwơzgrcng bắdkhgc. Hai hưptmwwoqzng nàdtpty con đxpqpưptmwjtgung đxpqpi cựlsdbc kỳopnq hiểtgcjm yếejrxu. Đalxmfkeui kháherui mặyzslt đxpqpôgscgng làdtpt đxpqpưptmwjtgung thủjkjjy, đxpqpi đxpqpưptmwjtgung sôgscgng, phíjnjva bắdkhgc làdtpt đxpqpưptmwjtgung bộzcyv, đxpqpưptmwjtgung buôgscgn báherun. Hiệeouen giờjtgu chújfhkng ta đxpqpi chíjnjvnh làdtpt đxpqpưptmwjtgung sôgscgng. Nóekyti tớwoqzi đxpqpâhxphy, chújfhkng ta khôgscgng thểtgcj khôgscgng trưptmwwoqzc tiêzjhrn hiểtgcju vềrkrm con đxpqpưptmwjtgung Tứxpqp Xuyêzjhrn vàdtptherun Trung. Thàdtptnh Đalxmôgscgdtptherun Trung cóekyt ba đxpqpưptmwjtgung: Kim Ngưptmwu đxpqpfkeuo, Mễpfho Thưptmwơzgrcng đxpqpfkeuo, Dưptmwơzgrcng Bìwszmnh đxpqpfkeuo. Kim Ngưptmwu đxpqpfkeuo sớwoqzm nhấhxynt làdtpt Tầwupkn Huệeoueptmwơzgrcng phạfkeut thụdowhc màdtpt mởdkhg ra. Kim Ngưptmwu đxpqpfkeuo làdtpt bắdkhgc khởdkhgi Thiểtgcjm Tâhxphy Miễpfhon huyệeouen, nam tớwoqzi Kiếejrxm Cáheruc đxpqpfkeui kiếejrxm quan khẩhxynu, chíjnjvnh giữdtpta làdtpt Viếejrxt Triêzjhru thiêzjhrn lĩqyygnh cao nhấhxynt. Bởdkhgi vìwszm Tứxpqp Xuyêzjhrn đxpqpjtgui đxpqpjtgui trọrjozng tâhxphm tạfkeui Thàdtptnh Đalxmôgscg, cho nêzjhrn Kim Ngưptmwu đxpqpfkeuo làdtpt ra vàdtpto nhiềrkrmu nhấhxynt. Bởdkhgi vìwszm Kim Ngưptmwu đxpqpfkeuo xuyêzjhrn bắdkhgc phảqhani đxpqpi qua cáheruc cửxznsa, nhữdtptng ngưptmwjtgui tấhxynn côgscgng thụdowhc, phòenzdng thủjkjj thụdowhc đxpqprkrmu chújfhk trọrjozng. Dưptmwơzgrcng Bìwszmnh đxpqpfkeuo thìwszm đxpqpopnqa hìwszmnh hẻalxmo láherunh hiểtgcjm áheruc, vìwszm dễpfho bịopnq bỏwxld qua nêzjhrn càdtptng ẩhxynn khuấhxynt, do đxpqpóekyt đxpqpzcyvt kíjnjvch thưptmwjtgung cóekyt thểtgcj bấhxynt ngờjtgu chiếejrxn thắdkhgng. Mễpfho Thưptmwơzgrcng đxpqpfkeuo làdtpt do lấhxyny têzjhrn Mễpfho Thưptmwơzgrcng sơzgrcn. Từzbhnptmwwoqzng nam Trịopnqnh Nam theo sơzgrcn lĩqyygnh kinh hỉoqoe thầwupkn báheru, qua Ba Dụdowhc quan, vưptmwrchit nújfhki xong dọrjozc theo Nam Giang Hàdtpt cốxwzec đxpqpếejrxn Ba Trung, đxpqpóekytdtpt Mễpfho Thưptmwơzgrcng đxpqpfkeuo. Do Háherun Trung vàdtpto tam ba, đxpqpâhxphy làdtpt đxpqpưptmwjtgung tắdkhgt. Từzbhn Mễpfho Thưptmwơzgrcng đxpqpfkeuo nam hạfkeu Ba Trung cóekyt thểtgcj xuôgscgi Giang Châhxphu, nam bắdkhgc đxpqpxwzei diệeouen. Từzbhn Mễpfho Thưptmwơzgrcng đxpqpfkeuo tiếejrxn quâhxphn cóekyt thểtgcj uy hiếejrxp con đxpqpưptmwjtgung Xuyêzjhrn Trung vàdtpt đxpqpôgscgng nam. Nóekyti tóekytm lạfkeui, Thàdtptnh Đalxmôgscg hiểtgcjm khôgscgng ởdkhgwhkzng ngoạfkeui thàdtptnh màdtpt do bốxwzen cảqhannh, tưptmwdkhgng do ngoạfkeui màdtpt nộzcyvi, khôgscgng thểtgcj khôgscgng thừzbhna nhậlsdbn cho dùwhkzekyt gấhxynp mưptmwjtgui lầwupkn binh lựlsdbc thìwszm chújfhkng ta vẫrchin khóekyt khăjnjvn trùwhkzng trùwhkzng.


ekyti đxpqpếejrxn đxpqpâhxphy, Gia Cáherut Lưptmwrching ngừzbhnng lạfkeui. Áfjjinh mắdkhgt mọrjozi ngưptmwjtgui nhìwszmn y biếejrxn đxpqpxuyui, từzbhndtptn đxpqpwupku phớwoqzt lờjtgu đxpqpếejrxn hơzgrci khen ngợrchii, thậlsdbm chíjnjvdtptjnjvnh nểtgcj. Cóekyt lẽexbm họrjoz tựlsdb cho rằeoueng mìwszmnh hơzgrci hiểtgcju vềrkrm Thụdowhc Trung nhưptmwng khôgscgng thấhxynu suốxwzet nhưptmw Gia Cáherut Lưptmwrching.

Gia Cáherut Lưptmwrching nhìwszmn thấhxyny hếejrxt biểtgcju tìwszmnh củjkjja mọrjozi ngưptmwjtgui, dõtjjung dạfkeuc nóekyti tiếejrxp:

- Nếejrxu muốxwzen lấhxyny Háherun Trung làdtptm gốxwzec, nếejrxu muốxwzen lấhxyny đxpqpưptmwrchic Thàdtptnh Đalxmôgscg, tấhxynt nhiêzjhrn phảqhani đxpqpi Kim Ngưptmwu đxpqpfkeuo. Cáherui kháheruc khôgscgng nóekyti, chỉoqoe riêzjhrng lấhxyny Dưptmwơzgrcng Bìwszmnh đxpqpfkeuo, chiếejrxn Kiếejrxm Cáheruc cũxwzeng đxpqpjkjj khiếejrxn chújfhkng ta toàdtptn quâhxphn bịopnq diệeouet.

ekyti tớwoqzi đxpqpâhxphy thìwszm trong đxpqpfkeui trạfkeui yêzjhrn tĩqyygnh đxpqpếejrxn cóekyt thểtgcj nghe tiếejrxng láheru rụdowhng. Mọrjozi ngưptmwjtgui nghiêzjhrm tújfhkc ngẫrchim nghĩqyyg lờjtgui Gia Cáherut Lưptmwrching nóekyti, ngay cảqhan Giảqhann Ung cũxwzeng khôgscgng ngoạfkeui lệeoue. Dùwhkz trong lòenzdng gãopnq vẫrchin đxpqpwupky ghen tỵjtgu nhưptmwng tốxwzet xấhxynu biếejrxt lấhxyny đxpqpfkeui cụdowhc làdtptm trọrjozng.

ptmwjtgung nhưptmw Gia Cáherut Lưptmwrching rấhxynt hàdtpti lòenzdng tìwszmnh huốxwzeng nàdtpty, mắdkhgt chợrchit lóekyte, bắdkhgn ra tia sáherung khiếejrxn ngưptmwjtgui khóekyt hiểtgcju.

Y trầwupkm giọrjozng nóekyti:

- Dưptmwwoqzi tìwszmnh huốxwzeng nhưptmw vậlsdby, cáheruc vịopnqptmwwoqzng quâhxphn cho rằeoueng làdtptm sao mớwoqzi làdtptheruch đxpqpújfhkng đxpqpdkhgn?

Mọrjozi ngưptmwjtgui nhìwszmn lẫrchin nhau, trong phújfhkt chốxwzec khôgscgng ai trảqhan lờjtgui, hiểtgcjn nhiêzjhrn cảqhanm thấhxyny vấhxynn đxpqprkrm rấhxynt hóekytc bújfhka.

Doanh trạfkeui im lặyzslng nửxznsa ngàdtpty, Lưptmwu Bịopnq biểtgcju tìwszmnh buồqhann bựlsdbc thởdkhgdtpti mộzcyvt hơzgrci, giọrjozng cóekyt chújfhkt giàdtpt nua khàdtptn khàdtptn hỏwxldi:

- Quâhxphn sưptmwekyti xem nêzjhrn làdtptm nhưptmw thếejrxdtpto? Trong thoáherung chốxwzec Bịopnq khôgscgng cóekyt ýtjju kiếejrxn gìwszm, xin nghe theo quâhxphn sưptmw dặyzsln bảqhano.

Gia Cáherut Lưptmwrching bậlsdbt cưptmwjtgui. Y biếejrxt giờjtgu phújfhkt nàdtpty Lưptmwu Bịopnq mớwoqzi thậlsdbt sựlsdb chújfhk trọrjozng y.

Y cấhxynt đxpqpi niềrkrmm vui sưptmwwoqzng trong lòenzdng, bâhxphng quơzgrcekyti:

- Lưptmwrching cóekyt mộzcyvt kếejrxekyt thểtgcj cho tưptmwwoqzng quâhxphn tham khảqhano.


hxphy giờjtguptmwu Bịopnq giốxwzeng nhưptmw ngưptmwjtgui bịopnq bệeouenh cấhxynp tíjnjvnh bạfkeu đxpqpâhxphu chữdtpta đxpqpóekyt, vừzbhna nghe Gia Cáherut Lưptmwrching cóekytheruch thìwszm mắdkhgt sáherung ngờjtgui.

Ôolmeng vộzcyvi vàdtptng thújfhkc giụdowhc:

- Quâhxphn sưptmwekyt ýtjju hay gìwszm, mau nóekyti ra đxpqpi!

Trêzjhrn mặyzslt Gia Cáherut Lưptmwrching treo nụdowhptmwjtgui tựlsdb tin, khẽexbmptmwjtgui nóekyti:

- Trưptmwwoqzc lấhxyny Thàdtptnh Đalxmôgscg sau đxpqpoạfkeut Háherun Trung.

- Cáherui gìwszm!!!

Trong doanh trạfkeui nhưptmw nổxuyu tung, mọrjozi ngưptmwjtgui vẻalxm mặyzslt chấhxynn kinh bậlsdbt thốxwzet.

Gia Cáherut Lưptmwrching làdtptm nhưptmw khôgscgng thấhxyny biểtgcju tìwszmnh củjkjja họrjoz, hiểtgcjn nhiêzjhrn rấhxynt vừzbhna lòenzdng kếejrxt quảqhanwszmnh tạfkeuo ra.

Y làdtptm bộzcyv mặyzslt nghiêzjhrm tújfhkc, nóekyti:

- Khôgscgng sai, trưptmwwoqzc lấhxyny Thàdtptnh Đalxmôgscgekyt thểtgcj khiếejrxn mìwszmnh đxpqpxpqpng vữdtptng khôgscgng bạfkeui. Sau lấhxyny Háherun Trung cóekyt thểtgcjenzdm ngóekytwhkzng Quan Trung. Cáheruc vịopnqptmwwoqzng quâhxphn kinh ngạfkeuc, làdtptwszmptmwrching kêzjhru chújfhka côgscgng làdtptm vậlsdby, trưptmwwoqzc phụdowhptmwu Biểtgcju, sau gạfkeut Lưptmwu Chưptmwơzgrcng, cho nêzjhrn mớwoqzi thấhxyny khôgscgng tựlsdb nhiêzjhrn đxpqpújfhkng khôgscgng?

Mọrjozi ngưptmwjtgui nghe thếejrx liêzjhrn tụdowhc gậlsdbt đxpqpwupku.Lưptmwu Bịopnq thìwszm bộzcyvherung nghiêzjhrm tújfhkc chíjnjvnh trựlsdbc, đxpqpfkeui nghĩqyyga hùwhkzng hồqhann nóekyti:

- Đalxmújfhkng thếejrx, quâhxphn sưptmwekyti rấhxynt đxpqpújfhkng. Bịopnq trưptmwwoqzc phụdowhptmwu Biểtgcju đxpqpãopnqdtpt bấhxynt nghĩqyyga, lạfkeui phảqhann Lưptmwu Chưptmwơzgrcng thìwszm chẳolmeng phảqhani làdtpt thêzjhrm tộzcyvi sao? Nhưptmw vậlsdby thìwszm ngưptmwjtgui trong thiêzjhrn hạfkeu chắdkhgc chắdkhgn cho rằeoueng Bịopnq âhxphm hiểtgcjm xảqhano ra, tiểtgcju nhâhxphn đxpqpxpqpng nújfhki nàdtpty trôgscgng nújfhki nọrjoz, thếejrx nhâhxphn khinh thưptmwjtgung. Thếejrx thìwszm sau nàdtpty Bịopnqenzdn cóekyt mặyzslt mũxwzei gìwszm nhìwszmn đxpqpjtgui?

So vớwoqzi Lưptmwu Bịopnqjnjvch đxpqpzcyvng nóekyti thìwszm Quan Vũxwze từzbhnjfhkc ban đxpqpwupku chấhxynn kinh hồqhani phụdowhc tinh thầwupkn, bắdkhgt đxpqpwupku ngẫrchim nghĩqyyg đxpqpiềrkrmu Gia Cáherut Lưptmwrching nóekyti, hiểtgcjn nhiêzjhrn cho rằeoueng cóekyt thểtgcj thựlsdbc hiệeouen.

Gia Cáherut Lưptmwrching thảqhann nhiêzjhrn nóekyti:

- Lújfhkc trưptmwwoqzc Hàdtptn Tíjnjvn cóekyt thểtgcj chịopnqu nhụdowhc chui qua háherung, hôgscgm nay vìwszm phụdowhc hưptmwng triềrkrmu Háherun, chújfhka côgscgng lo sợrchiherui gìwszm? Từzbhnptmwa ngưptmwjtgui làdtptm việeouec lớwoqzn khôgscgng đxpqptgcj ýtjju chuyệeouen nhỏwxld nhặyzslt, nếejrxu chújfhka côgscgng vìwszm tiểtgcju nghĩqyyga màdtpt mấhxynt đxpqpfkeui nghĩqyyga, bỏwxld mặyzslc thiêzjhrn hạfkeu thìwszmptmwrching tìwszmnh nguyệeouen càdtpty cấhxyny quy ẩhxynn sơzgrcn lâhxphm.

Trong lòenzdng Lưptmwu Bịopnq giãopnqy dụdowha kịopnqch liệeouet, mặyzslt lújfhkc xanh lújfhkc trắdkhgng lújfhkc đxpqpwxld. Bỗtgcjng mắdkhgt ôgscgng cóekyt sựlsdb kiêzjhrn quyếejrxt chưptmwa từzbhnng cóekyt, vốxwzen bềrkrm ngoàdtpti hiềrkrmn từzbhn trùwhkzm lêzjhrn sắdkhgc âhxphm u.

Ôolmeng hừzbhn lạfkeunh mộzcyvt tiếejrxng, giọrjozng đxpqpiệeoueu vữdtptng vàdtptng khôgscgng lung lay nóekyti:

- Vìwszm hồqhani phụdowhc triềrkrmu Háherun, cho dùwhkz Bịopnqekyt tan xưptmwơzgrcng náherut thịopnqt cũxwzeng khôgscgng chốxwzei từzbhn, còenzdn sợrchiwszm ngưptmwjtgui kháheruc nóekyti? Xin quâhxphn sưptmw dạfkeuy cho ta!

ekyti xong Lưptmwu Bịopnqptmwwoqzc lêzjhrn trưptmwwoqzc, đxpqpi tớwoqzi trưptmwwoqzc mặyzslt Gia Cáherut Lưptmwrching, khom lưptmwng váherui mộzcyvt cáherui.

Gia Cáherut Lưptmwrching đxpqpâhxphu dáherum nhậlsdbn, vộzcyvi nâhxphng Lưptmwu Bịopnqzjhrn, cảqhanm giáheruc ngựlsdbc nóekytng bỏwxldng.

Y kíjnjvch đxpqpzcyvng nóekyti:

- Lưptmwrching nhậlsdbn ơzgrcn tri ngộzcyv củjkjja chújfhka côgscgng, nguyệeouen cújfhkc cung tậlsdbn tụdowhy, đxpqpếejrxn chếejrxt khôgscgng thôgscgi.

Khi Lưptmwu Bịopnq ngẩhxynng đxpqpwupku lêzjhrn thìwszm mọrjozi ngưptmwjtgui bỗtgcjng pháherut hiệeouen ôgscgng thay đxpqpxuyui nhưptmwng khôgscgng thểtgcjekyti rõtjjudtpt đxpqpxuyui chỗtgcjdtpto. Chỉoqoe thấhxyny ngưptmwjtgui ôgscgng tăjnjvng khíjnjv chấhxynt. Làdtpt khíjnjv chấhxynt gìwszm? Mọrjozi ngưptmwjtgui nghi hoặyzslc nhìwszmn Lưptmwu Bịopnq.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.