Phong Lưu Tam Quốc

Chương 404 : Gia Cát Lượng (thượng)

    trước sau   
Nửmvrma tuầmzjjn sau, Chu Du dẫkjmfn mộpuyqt vạmyssn nătyhxm ngàxvycn binh mãqwql mạmyssnh mẽqdoo tấhysun côbjfsng quâozgkn Vưztobơkjmfng Uy tạmyssi La Huyệxdton. Đipsbmyssi quâozgkn Vưztobơkjmfng Uy sớbjlzm ởhrbestctc bao vâozgky Ba Khâozgku khôbjfsng cówuqp hiệxdtou quảzgxu thìfxtzvgrs khíxdto cựozgkc kỳmukg thấhysup, đaxzywuqpc biệxdtot tạmyssi La Huyệxdton đaxzyhysuu vớbjlzi Chu Du thìfxtzxvycng rơkjmfi tớbjlzi đaxzyámjsny cốkqgzc. Lầmzjjn nàxvycy bịpkrb Chu Du bao vâozgky, vốkqgzn La Huyệxdton khôbjfsng cówuqp cứlzsl đaxzyiểukwtm nàxvyco phòdjneng thủmtja đaxzyưztobjifbc, thêmtjam vàxvyco mãqwqlnh tưztobbjlzng nhưztob phụmtja tửmvrm Hoàxvycng Trung trợjifb trậatbkn, rấhysut nhanh liêmtjan tụmtjac bạmyssi lui. Chu Du đaxzyâozgku dễztob bỏvgrs qua cơkjmf hộpuyqi đaxzyámjsnnh rắstctn giậatbkp đaxzymzjju, truy cùpvimng đaxzyuổzgxui tậatbkn. Đipsbjifbi Vưztobơkjmfng Uy chậatbkt vậatbkt rústctt vềozgk Trưztobctiwng Sa thìfxtzqwql dẫkjmfn hai vạmyssn đaxzymyssi quâozgkn nay chỉexkqdjnen lạmyssi chưztoba tớbjlzi vàxvyci ngàxvycn. Chu Du mưztobjifbn quâozgkn uy liêmtjan tụmtjac càxvycn quésvitt tàxvycn quâozgkn Lưztobu Biểukwtu gầmzjjn Ba Khâozgku. Phústctt chốkqgzc bốkqgzn phíxdtoa Ba Khâozgku khôbjfsng còdjnen quâozgkn đaxzypkrbch. Tớbjlzi lústctc nàxvycy Chu Du mớbjlzi thắstctng lợjifbi rústctt vềozgk Ba Khâozgku, bắstctt đaxzymzjju chuyểukwtn mụmtjac tiêmtjau hưztobbjlzng Nam quậatbkn.

Hiệxdton tạmyssi Thámjsni Mạmysso bắstctt đaxzymzjju thấhysup thỏvgrsm lo âozgku. Ba Khâozgku bịpkrbztobbjlzp, cảzgxu Nam quậatbkn trốkqgzng trơkjmfn hiệxdton ra trưztobbjlzc mắstctt quâozgkn Giang Đipsbôbjfsng. Khôbjfsng còdjnen thủmtjay quâozgkn chi việxdton, chiếgasmn cuộpuyqc rơkjmfi vàxvyco thếgasm bịpkrb đaxzypuyqng chưztoba từipsbng cówuqp. Lưztobu Biểukwtu khôbjfsng ngồwuqpi yêmtjan đaxzyưztobjifbc nữxvyca, liêmtjan tụmtjac đaxzyiềozgku đaxzypuyqng nhâozgkn mãqwql, bắstctt đaxzymzjju sai líxdtonh truyềozgkn tin cho Lưztobu Bịpkrb, muốkqgzn ôbjfsng trưztobbjlzc tiêmtjan quay vềozgk Giang Lătyhxng, chốkqgzng lạmyssi cửmvrma ảzgxui khówuqp khătyhxn nàxvycy rồwuqpi mớbjlzi tiếgasmp tụmtjac đaxzywuqpozgky Xuyêmtjan.

Nhưztobng Lưztobu Bịpkrb đaxzyjifbi lâozgku nhưztob vậatbky mớbjlzi đaxzyjifbt đaxzyếgasmn mộpuyqt cơkjmf hộpuyqi, sao cam lòdjneng rústctt vềozgk đaxzyưztobjifbc chứlzsl?

Quâozgkn Lưztobu Bịpkrb đaxzyưztobjifbc đaxzyếgasmn Lưztobu Chưztobơkjmfng, Lýzgxu Đipsbàxvyci rồwuqpi dẫkjmfn ba vạmyssn binh sĩvgrs, dọjifbc theo Trưztobctiwng Sa Tam Hiệxdtop màxvycmtjan, mộpuyqt đaxzyưztobctiwng khôbjfsng ngạmyssi mưztoba giówuqp.

Buồwuqpn cưztobctiwi làxvycztobu Chưztobơkjmfng tưztobhrbeng đaxzyâozgku đaxzyưztobjifbc cứlzslu việxdton màxvyc khôbjfsng biếgasmt rằegjgng đaxzyãqwql dẫkjmfn sówuqpi vàxvyco nhàxvyc.

Ba quậatbkn, Giang Châozgku.


Quâozgkn Lưztobu Bịpkrbhrbe Giang Châozgku nghỉexkq ngơkjmfi vàxvyci ngàxvycy, bắstctt đaxzymzjju lêmtjan Lâozgkm Đipsbiếgasmm giang, mụmtjac đaxzyíxdtoch làxvyc Ba Tâozgky.

Qua mộpuyqt ngàxvycy hàxvycnh quâozgkn, quâozgkn Lưztobu Bịpkrbhrbepvimng Ba Lêmtja đaxzyówuqpng trạmyssi nghỉexkq ngơkjmfi.

Đipsbjqjaozgkn cốkqgz gắstctng khuyêmtjan nhủmtja:

- Chústcta côbjfsng, ngưztobctiwi làxvycm việxdtoc lớbjlzn khôbjfsng đaxzyukwt ýzgxu chuyệxdton vặwuqpt vãqwqlnh, tuyệxdtot đaxzykqgzi đaxzyipsbng làxvycm kẻoowz phụmtja ngưztobctiwi.

Trong doanh chủmtja soámjsni củmtjaa Lưztobu Bịpkrb, mộpuyqt đaxzyámjsnm ngưztobctiwi đaxzyang khôbjfsng ngừipsbng khuyêmtjan ôbjfsng.

ztobu Bịpkrb thởhrbe ra hơkjmfi dàxvyci, cówuqp chústctt khôbjfsng biếgasmt làxvycm sao. Trưztobơkjmfng Phi sốkqgzt ruộpuyqt ởhrbe mộpuyqt bêmtjan xoa tay, mắstctt bámjsno trừipsbng lung tung. Quan Vũmyss thìfxtz luôbjfsn nheo mắstctt, tay vuốkqgzt tówuqpc mai dàxvyci hai thưztobbjlzc, sắstctc mặwuqpt âozgkm trầmzjjm.

ztobctiwng nhưztob Giảzgxun Ung còdjnen chưztoba chịpkrbu từipsb bỏvgrs, cựozgkc lựozgkc thuyếgasmt phụmtjac Lưztobu Bịpkrb:

- Chústcta côbjfsng, cơkjmf hộpuyqi nhưztob vậatbky khôbjfsng thểukwt đaxzyukwt vuộpuyqt mấhysut. Nếgasmu bâozgky giờctiw quay vềozgk Giang Lătyhxng, khôbjfsng nówuqpi bỏvgrskjmf hộpuyqi phámjsnt triểukwtn lớbjlzn mạmyssnh, cho dùpvim thậatbkt quay vềozgk thìfxtzwuqp thểukwt đaxzyámjsnnh bạmyssi quâozgkn Giang Đipsbôbjfsng cưztobctiwng đaxzymyssi khôbjfsng, đaxzyhysuy cũmyssng làxvyc việxdtoc chưztoba biếgasmt. Bâozgky giờctiwztobu Chưztobơkjmfng đaxzykqgzi vớbjlzi chústcta côbjfsng khôbjfsng cówuqp chústctt đaxzyozgk phòdjneng, thêmtjam vàxvyco chústctng ta cốkqgz ýzgxu, lấhysuy đaxzyhysut Ba Thụmtjac Hámjsnn Trung thậatbkt làxvyc dễztob nhưztob trởhrbexvycn tay. Nếgasmu màxvyc bỏvgrs qua thìfxtz cựozgkc kỳmukg đaxzyámjsnng tiếgasmc.

ztobu Bịpkrb ngẩsvitng đaxzymzjju mờctiw mịpkrbt nhìfxtzn Giảzgxun Ung, môbjfsi mấhysup mámjsny cuốkqgzi cùpvimng khôbjfsng thốkqgzt ra lờctiwi, lạmyssi cústcti đaxzymzjju, trừipsb thởhrbexvyci vẫkjmfn làxvyc thởhrbexvyci, hiểukwtn nhiêmtjan ôbjfsng đaxzyang đaxzyhysuu tranh tâozgkm lýzgxu.

Mọjifbi ngưztobctiwi thấhysuy khuyêmtjan bảzgxuo vôbjfs hiệxdtou, bấhysut đaxzystctc dĩvgrs đaxzyưztoba mắstctt hưztobbjlzng Gia Cámjsnt Lưztobjifbng. Nówuqpi ra thìfxtz kinh nghiệxdtom tòdjneng quâozgkn củmtjaa Gia Cámjsnt Lưztobjifbng làxvyc ngắstctn nhấhysut, nówuqpi sao cũmyssng khôbjfsng tớbjlzi phiêmtjan y lêmtjan tiếgasmng. Nhưztobng từipsb khi Gia Cámjsnt Lưztobjifbng đaxzyếgasmn, Lưztobu Bịpkrb đaxzykqgzi xửmvrm vớbjlzi y thếgasmxvyco, mọjifbi ngưztobctiwi đaxzyozgku hiểukwtu. Tuy rằegjgng vềozgk quâozgkn hàxvycm thìfxtz y xếgasmp chówuqpt, nhưztobng mứlzslc đaxzypuyq đaxzyưztobjifbc chústct trọjifbng làxvyc cao nhấhysut trong tấhysut cảzgxu.

ztobctiwng nhưztob cảzgxum giámjsnc đaxzyưztobjifbc ámjsnnh mắstctt bốkqgzi rốkqgzi cầmzjju cứlzslu củmtjaa mọjifbi ngưztobctiwi, Gia Cámjsnt Lưztobjifbng toàxvycn thâozgkn trang nhãqwql chậatbkm rãqwqli bưztobbjlzc ra khỏvgrsi hàxvycng. Gia Cámjsnt Lưztobjifbng cao thưztobbjlzc támjsnm, mặwuqpt màxvycy nhưztob ngọjifbc, môbjfsi nhưztob đaxzyiểukwtm son, đaxzymzjju đaxzypuyqi khătyhxn chíxdtot, ngưztobctiwi mặwuqpc ámjsno choàxvycng. Kỳmukg lạmyssxvyc trong tay còdjnen cầmzjjm câozgky quạmysst (tấhysut nhiêmtjan khôbjfsng phảzgxui bảzgxuo bốkqgzi củmtjaa Hoàxvycng Nguyệxdtot Anh.)

ztobu Bịpkrb thấhysuy Gia Cámjsnt Lưztobjifbng bưztobbjlzc ra khỏvgrsi hàxvycng, mắstctt sámjsnng ngờctiwi, đaxzylzslng lêmtjan hỏvgrsi:

- Quâozgkn sưztob, ngưztobơkjmfi nówuqpi xem hiệxdton tạmyssi nêmtjan làxvycm sao mớbjlzi đaxzyústctng?Gia Cámjsnt Lưztobjifbng hơkjmfi hàxvycnh lễztob, biểukwtu tìfxtznh đaxzyústctng mứlzslc, nówuqpi:


- Kỳmukg thậatbkt mọjifbi ngưztobctiwi nówuqpi rấhysut chíxdtonh xámjsnc, chústcta côbjfsng đaxzyang kiêmtjang kỵtyhxmjsni gìfxtz?

Gia Cámjsnt Lưztobjifbng vừipsba thốkqgzt lờctiwi, vẻoowz mặwuqpt Giảzgxun Ung, Y Tịpkrbch, Đipsbjqjaozgkn đaxzyozgku thảzgxu lỏvgrsng.

Trưztobơkjmfng Phi thìfxtzxvycng lộpuyqerrq vẻoowz mặwuqpt vui mừipsbng, nówuqpi:

- Ha ha, Khổzgxung Minh quâozgkn sưztobwuqpi đaxzyústctng lắstctm, đaxzymyssi ca đaxzyipsbng do dựozgkfxtz nữxvyca! Ngàxvycy mai chústctng ta phámjsnt binh Ba Tâozgky, rồwuqpi thẳyvktng tớbjlzi Hámjsnn Trung!

ztobu Bịpkrb vẫkjmfn làxvyctyhxn khoătyhxn nówuqpi:

- Nếgasmu nhưztob ta khôbjfsng đaxzyukwt ýzgxu quâozgkn lệxdtonh củmtjaa Lưztobu Biểukwtu thìfxtz tớbjlzi lústctc đaxzyówuqpxvycm sao đaxzykqgzi mặwuqpt vớbjlzi hắstctn, làxvycm sao đaxzykqgzi mặwuqpt vớbjlzi ngưztobctiwi trong thiêmtjan hạmyss?

Gia Cámjsnt Lưztobjifbng khôbjfsng nhanh khôbjfsng chậatbkm nówuqpi:

- Chústcta côbjfsng, nếgasmu nhưztob ngưztobơkjmfi đaxzykqgzi mặwuqpt vớbjlzi Lưztobu Biểukwtu thìfxtzxvycm sao ătyhxn nówuqpi vớbjlzi liệxdtot tổzgxu liệxdtot tôbjfsng triềozgku Hámjsnn?

ztobu Bịpkrb kinh ngạmyssc kêmtjau lêmtjan:

- A?

Sắstctc mặwuqpt ôbjfsng biếgasmn khówuqp xem, miệxdtong lầmzjjm bầmzjjm cámjsni gìfxtz đaxzyówuqp.

Gia Cámjsnt Lưztobjifbng nówuqpi ngay:

- Lưztobu Biểukwtu thủmtja thàxvycnh thấhysut trámjsnch, khôbjfsng dámjsnm làxvycm gìfxtz, trơkjmf mắstctt nhìfxtzn Giang Đipsbôbjfsng Trưztobơkjmfng Lãqwqlng khuếgasmch trưztobơkjmfng màxvyc khôbjfsng làxvycm gìfxtz cảzgxun trởhrbe đaxzyưztobjifbc. Kinh Châozgku bámjsnt quậatbkn đaxzyzgxui chủmtjaxvyc việxdtoc sớbjlzm hay muộpuyqn. Dùpvim chústcta côbjfsng cówuqpdjneng muốkqgzn ra sứlzslc cũmyssng sẽqdoo khôbjfsng thểukwt xoay chuyểukwtn đaxzyưztobjifbc gìfxtz.


ztobu Bịpkrb nhớbjlz tớbjlzi biểukwtu hiệxdton củmtjaa Trưztobơkjmfng Lãqwqlng, lòdjneng càxvycng nặwuqpng trĩvgrsu.

Gia Cámjsnt Lưztobjifbng cưztobctiwi khẽqdoowuqpi:

- Chústcta côbjfsng àxvyc, nếgasmu ngưztobơkjmfi muốkqgzn phụmtjac hưztobng triềozgku Hámjsnn, thủmtja Ba Tâozgky làxvycm chỗjqja đaxzylzslng, Hámjsnn Trung làxvycm cửmvrma, liêmtjan thủmtja vớbjlzi Giang Đipsbôbjfsng mớbjlzi làxvyc con đaxzyưztobctiwng sámjsnng suốkqgzt. Chỉexkq nhưztob thếgasm thìfxtz chústcta côbjfsng mớbjlzi cówuqp thựozgkc lựozgkc đaxzylzslng trêmtjan thiêmtjan hạmyss, cówuqp hy vọjifbng phụmtjac hưztobng triềozgku Hámjsnn!

Nhữxvycng lờctiwi trưztobbjlzc đaxzyówuqp Gia Cámjsnt Lưztobjifbng nówuqpi khôbjfsng bằegjgng mộpuyqt câozgku cuốkqgzi cùpvimng nặwuqpng nềozgk. Lưztobu Bịpkrb nhưztob bịpkrbsvitt đaxzyámjsnnh, giậatbkt mìfxtznh khỏvgrsi giấhysuc mộpuyqng, mắstctt bỗjqjang sámjsnng ngờctiwi, dẫkjmfn theo hùpvimng tâozgkm trámjsnng chíxdto.

Ôkqgzng trầmzjjm giọjifbng nówuqpi:

- Quâozgkn sưztobwuqpi rấhysut đaxzyústctng, Bịpkrb luôbjfsn do dựozgk thiếgasmu quyếgasmt đaxzymjsnn, thưztobctiwng hay trễztob thờctiwi cơkjmf. Hôbjfsm nay dùpvim thếgasmxvyco cũmyssng phảzgxui nghe lờctiwi cámjsnc tưztobbjlzng quâozgkn. Truyềozgkn lệxdtonh củmtjaa ta, sámjsnng mai đaxzyi đaxzyếgasmn Ba Tâozgky, bắstctt lấhysuy Hámjsnn Trung!

Đipsbang lústctc mọjifbi ngưztobctiwi hôbjfs to Lưztobu Bịpkrbmjsnng suốkqgzt thìfxtz Gia Cámjsnt Lưztobjifbng bỗjqjang lêmtjan tiếgasmng:

- Khôbjfsng đaxzyưztobjifbc!

Mọjifbi ngưztobctiwi mặwuqpt đaxzymzjjy khówuqp hiểukwtu nhìfxtzn Gia Cámjsnt Lưztobjifbng, khôbjfsng biếgasmt trong lòdjneng y cówuqp ýzgxu đaxzypkrbnh gìfxtz.

ztobu Bịpkrbxvycng lộpuyq vẻoowz mặwuqpt mờctiw mịpkrbt xen lẫkjmfn khôbjfsng vui.

Gia Cámjsnt Lưztobjifbng nhàxvycn nhãqwqlfxtznh tĩvgrsnh, từipsb trêmtjan khuôbjfsn mặwuqpt trẻoowz tuổzgxui anh tuấhysun khôbjfsng nhìfxtzn ra chústctt gìfxtztyhxng thẳyvktng. Khíxdto đaxzypuyq nhưztob vậatbky càxvycng khiếgasmn ngưztobctiwi ta thấhysuy y siêmtjau việxdtot bấhysut quầmzjjn. Y nhẹvrgs phẩsvity quạmysst, mi mắstctt rũmyss xuốkqgzng che đaxzyi tia sámjsnng tríxdto tuệxdto, hoàxvycn toàxvycn khôbjfsng đaxzyukwt ýzgxuztobu Bịpkrb mặwuqpt đaxzymzjjy khówuqp hiểukwtu.

Y từipsb từipsbwuqpi:

- Lústctc nàxvycy tiếgasmn Ba Tâozgky, nếgasmu lấhysuy Ba Xuyêmtjan, tiếgasmn Nam Giang rồwuqpi thủmtjamjsnn Trung thậatbkt làxvycxvycnh đaxzypuyqng khôbjfsng thôbjfsng minh. Mộpuyqt làxvyc chústctng ta kiếgasmn thứlzslc đaxzypkrba lýzgxu Thụmtjac Trung hạmyssn hẹvrgsp. Thứlzsl hai làxvyc chústctng ta vàxvyc Xuyêmtjan quâozgkn rõerrqxvycng khôbjfsng phốkqgzi hợjifbp. Mấhysuu chốkqgzt làxvyc thứlzsl ba, nếgasmu chústctng ta tiếgasmn Hámjsnn Trung, dùpvim thắstctng thìfxtzwuqp íxdtoch lợjifbi gìfxtz? Trong thờctiwi gian ngắstctn cówuqp lẽqdooztobu Chưztobơkjmfng khôbjfsng nghi ngờctiwfxtz, nhưztobng xưztoba nay Thụmtjac Trung nhiềozgku hàxvyco kiệxdtot, chỉexkq cầmzjjn họjifbwuqp mộpuyqt chústctt đaxzyozgk phòdjneng, muốkqgzn dùpvimng vũmyss lựozgkc côbjfsng kiêmtjan thìfxtz cựozgkc kỳmukg khówuqp khătyhxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.