Phong Lưu Tam Quốc

Chương 403 : Thái Mạo kinh sợ (hạ)

    trước sau   
Trưjbteơunotng Lãssbdng khẽbwgixjbni:

- Nhìflmfn Ba Khâagepu hồbgvs, ốgoiac xanh trêlaubn Thưjbtegbtsng Tưjbteơunotng, đgeeiâagepy làafms mộflmft việzkjvc vui vẻfsrz nhấlinqt trong đgeeigbtsi ngưjbtegbtsi, đgeeiásxrtng tiếgbtsc thậjbtet làafms tiếgbtsc.

- Hìflmfflmf.

Triệzkjvu Vũtdojhrfhc nàafmsy mớgfcyi thu lạxjbni tầfwvum mắlmmft nhìflmfn núhrfhi xa, liếgbtsc Trưjbteơunotng Lãssbdng mộflmft cásxrti, cưjbtegbtsi duyêlaubn nóxjbni:

- Triệzkjvu Vũtdojjbtegoiang Lãssbdng ca ca cóxjbnsxrti gìflmf thao thao bấlinqt tậjbten, hóxjbna ra chỉgavrafms thèbijnm thôflmfi, hìflmfflmf.

Trưjbteơunotng Lãssbdng cưjbtegbtsi khẽbwgi, hắlmmfn chẳmfvqng qua làafmsxjbni màafms thôflmfi, chưjbtea tớgfcyi tìflmfnh trạxjbnng thèbijnm nhưjbte Triệzkjvu Vũtdoj đgeeiãssbd bảyktvo. Nhưjbteng nếgbtsu sau nàafmsy cóxjbnunot hộflmfi, hắlmmfn thậjbtet muốgoian đgeeiem vợgeei con tớgfcyi đgeeiâagepy, vừyktva ngắlmmfm cảyktvnh đgeeibgvsp Đistfflmfng Đistfìflmfnh vừyktva nhấlinqm nhásxrtp ốgoiac xanh. Chỉgavr khôflmfng biếgbtst tớgfcyi khi nàafmso hắlmmfn mớgfcyi cóxjbn thờgbtsi gian rỗsxrti ràafmsnh đgeeii ngao du sơunotn thủoxejy? Nghĩlaub tớgfcyi đgeeiâagepy, lòxxcyng Trưjbteơunotng Lãssbdng vưjbteơunotng nỗsxrti sầfwvuu. Đistfếgbtsn thờgbtsi đgeeixjbni nàafmsy chớgfcyp mắlmmft thờgbtsi gian nhưjbte thoi đgeeiưjbtea, ngoảyktvnh đgeeifwvuu lạxjbni đgeeiãssbdjbtegbtsi nălnlam. Khôflmfng thểdmug khôflmfng nóxjbni hắlmmfn đgeeiãssbd cốgoia gắlmmfng phấlinqn đgeeilinqu lắlmmfm rồbgvsi, nhưjbteng bâagepy giờgbts chỉgavr mớgfcyi làafmsjbteng vưjbteơunotng xưjbteng básxrt Giang Nam, khôflmfng đgeeiásxrtnh chiếgbtsm đgeeiưjbtegeeic khốgoiai vásxrtn cầfwvuu Kinh Châagepu, càafmsng đgeeiyktvng nóxjbni tớgfcyi bắlmmfc phạxjbnt Trung Nguyêlaubn. Nếgbtsu cứeqwp dựmfvqa theo tốgoiac đgeeiflmfafmsy, thậjbtet khôflmfng biếgbtst tớgfcyi khi nàafmso mớgfcyi hoàafmsn thàafmsnh sựmfvq nghiệzkjvp xưjbteng básxrt tam quốgoiac đgeeiâagepy? Khôflmfng lẽbwgi thậjbtet phảyktvi chờgbts đgeeiếgbtsn râagepu trắlmmfng rụqhfnng hếgbtst, giàafms nua lậjbtep cậjbtep? Nghĩlaub tớgfcyi đgeeiâagepy, Trưjbteơunotng Lãssbdng thởgoiaafmsi mộflmft tiếgbtsng, vốgoian tâagepm tìflmfnh sásxrtng sủoxeja biếgbtsn u ásxrtm nhiềrxxpu.


Triệzkjvu Vũtdojtdojng phásxrtt hiệzkjvn mặtdojt màafmsy Trưjbteơunotng Lãssbdng buồbgvsn bựmfvqc, nhẹbgvs tựmfvqa vàafmso hắlmmfn, cásxrti miệzkjvng nhỏqcee phun hưjbteơunotng, dịscbmu dàafmsng hỏqceei:

- Lãssbdng ca ca, làafmsm sao vậjbtey? Nhìflmfn huynh mặtdojt ủoxejafmsy chau, làafms nghĩlaub tớgfcyi chuyệzkjvn gìflmf khôflmfng vui ưjbte?

afmsm sao Trưjbteơunotng Lãssbdng cóxjbn thểdmugxjbni chuyệzkjvn nàafmsy trưjbtegfcyc mặtdojt côflmfsxrti ngâagepy thơunot nhưjbte Triệzkjvu Vũtdoj chứeqwp?

Hắlmmfn mỉgavrm cưjbtegbtsi nóxjbni:

- Đistfâagepu cóxjbn.

Triệzkjvu Vũtdoj mởgoia to đgeeiôflmfi mắlmmft đgeeien lásxrty, bĩlaubu môflmfi, vẻfsrz mặtdojt khôflmfng vui nóxjbni:

- Lãssbdng ca ca, huynh cóxjbn việzkjvc màafms khôflmfng muốgoian Triệzkjvu Vũtdoj chia sẻfsrz vớgfcyi huynh sao?

xjbni đgeeiếgbtsn đgeeiâagepy thìflmf hốgoiac mắlmmft Triệzkjvu Vũtdoj đgeeiqcee hồbgvsng, cóxjbn khảyktvlnlang tùssbdy thờgbtsi đgeeieqwpjbtea.

Trưjbteơunotng Lãssbdng nhìflmfn Triệzkjvu Vũtdoj biểdmugu tìflmfnh muốgoian khóxjbnc, luốgoiang cuốgoiang tay châagepn, sao cóxjbn thểdmug đgeeidmug giai nhâagepn đgeeiau lòxxcyng chứeqwp?

Hắlmmfn xoay tròxxcyn con mắlmmft, nghĩlaub ra mưjbteu kếgbts, cưjbtegbtsi tàafmsxjbni:

- Thậjbtet ra khôflmfng cóxjbnflmf ghêlaub gớgfcym lắlmmfm, muộflmfi thậjbtet sựmfvq muốgoian biếgbtst?

Triệzkjvu Vũtdoj chu môflmfi thậjbtet cao, hiểdmugn nhiêlaubn rấlinqt bấlinqt mãssbdn cásxrtch nóxjbni củoxeja Trưjbteơunotng Lãssbdng, giậjbten bảyktvo:

- Làafms việzkjvc gìflmf chứeqwp, ca ca mau nóxjbni nha. Chỉgavr cầfwvun Triệzkjvu Vũtdojxjbn thểdmugafmsm đgeeiưjbtegeeic thìflmf nhấlinqt đgeeiscbmnh sẽbwgiafmsm cho ca ca!


Trưjbteơunotng Lãssbdng gậjbtet đgeeifwvuu, bụqhfnng cưjbtegbtsi thầfwvum màafms mặtdojt ngoàafmsi giảyktv bộflmf nghiêlaubm túhrfhc.

Hắlmmfn nghiêlaubm trang nóxjbni:

- Vậjbtey đgeeiưjbtegeeic rồbgvsi, ta nóxjbni muộflmfi biếgbtst.

Hắlmmfn vẫccvyy tay ýugme bảyktvo Triệzkjvu Vũtdoj thòxxcy đgeeifwvuu qua, rồbgvsi nhẹbgvs cắlmmfn vàafmsnh tai trắlmmfng trong suốgoiat củoxeja nàafmsng, thìflmf thầfwvum vàafmsi câagepu.

Khuôflmfn mặtdojt Triệzkjvu Vũtdoj thoásxrtng chốgoiac đgeeiqcee bừyktvng, còxxcyn hơunotn cảyktv ásxrtnh hoàafmsng hôflmfn, phúhrfht chốgoiac trờgbtsi đgeeilinqt nhạxjbnt nhòxxcya.

Triệzkjvu Vũtdoj chỉgavr thấlinqy mặtdojt nóxjbnng ran, tay châagepn chẳmfvqng biếgbtst đgeeidmugafmsm sao, giọlmmfng nhỏqcee nhưjbte muỗsxrti kêlaubu bảyktvo:- Lãssbdng ca ca, huynh thậjbtet xấlinqu!

Trưjbteơunotng Lãssbdng nhìflmfn nàafmsng thiếgbtsu nữeaqd e thẹbgvsn thìflmf vui vẻfsrzjbtegbtsi dàafmsi, buồbgvsn phiềrxxpn khôflmfng còxxcyn nữeaqda.

Sắlmmfc mặtdojt Triệzkjvu Vũtdojafmsng đgeeiqceeunotn, liêlaubn tụqhfnc giẫccvym góxjbnt sen, xấlinqu hổeqwpflmfssbdng.

hrfhc nàafmsy cóxjbn mộflmft binh sĩlaub chạxjbny tớgfcyi básxrto tin:

- Chúhrfha côflmfng, mớgfcyi nhậjbten đgeeiưjbtegeeic tin tứeqwpc củoxeja Chu Du đgeeixjbni nhâagepn! Chu tưjbtegfcyng quâagepn tạxjbni La Huyệzkjvn dụqhfn quâagepn Vưjbteơunotng Uy đgeeiếgbtsn Ba Khâagepu hồbgvs đgeeixjbni chiếgbtsn. Giếgbtst đgeeiscbmch ba ngàafmsn, thu đgeeiưjbtegeeic vôflmf sốgoia quâagepn tưjbte. Vưjbteơunotng Uy thua rúhrfht vềrxxp La Huyệzkjvn, đgeeiãssbd chuẩvledn bịscbm chạxjbny vềrxxp Trưjbtegbtsng Sa.

- Ha ha, tốgoiat tốgoiat!

Trưjbteơunotng Lãssbdng tâagepm tìflmfnh cựmfvqc tốgoiat đgeeiuổeqwpi vệzkjv binh xuốgoiang, cưjbtegbtsi nóxjbni vớgfcyi Triệzkjvu Vũtdoj rằgfcyng:

- Vưjbteơunotng Uy vừyktva lui thìflmf quâagepn ta cóxjbn thểdmug nhâagepn lúhrfhc Thásxrti Mạxjbno còxxcyn chưjbtea ổeqwpn đgeeiscbmnh, bắlmmft đgeeifwvuu tấlinqn côflmfng Nam quậjbten. Bâagepy giờgbts chúhrfhng ta cóxjbn rấlinqt nhiềrxxpu lựmfvqa chọlmmfn. Nóxjbnng lòxxcyng thìflmfxjbn thểdmug trưjbtegfcyc đgeeiásxrtnh Tásxrtc Đistfưjbtegbtsng, tậjbtep kígoiach Côflmfng An, rồbgvsi uy bứeqwpc Giang Lălnlang, nếgbtsu thong thảyktv thìflmf trưjbtegfcyc thủoxej Giam Hoa huyệzkjvn, sau cắlmmft Hoa Dung đgeeixjbno, cũtdojng sẽbwgi đgeeixjbnt tớgfcyi mụqhfnc đgeeiígoiach uy hiếgbtsp Giang Lălnlang. Nếgbtsu cảyktvm thấlinqy hai kếgbts trưjbtegfcyc quásxrtxjbnng vộflmfi thìflmf chúhrfhng ta cóxjbn thểdmug trưjbtegfcyc tiêlaubn ásxrtp hưjbtegfcyng Bồbgvsgoiach huyệzkjvn, rồbgvsi tiếgbtsn Sa Tiệzkjvn, từyktvlaubn cạxjbnnh phốgoiai hợgeeip quâagepn Hạxjbn Khẩvledu, Xígoiach Bígoiach đgeeiásxrtnh vàafmso phòxxcyng tuyếgbtsn Ôvtqcagepm, Hásxrtn Dưjbteơunotng, đgeeixjbnt mụqhfnc đgeeiígoiach đgeeiflmft phásxrtsxrtn Dưjbteơunotng.


Triệzkjvu Vũtdoj nghe mơunotunotafmsng màafmsng khôflmfng hiểdmugu gìflmf cảyktv, nàafmsng ngưjbtegeeing ngùssbdng cưjbtegbtsi nóxjbni:

- Triệzkjvu Vũtdoj khôflmfng hiểdmugu mấlinqy chuyệzkjvn nàafmsy, nhưjbteng ca ca nóxjbni đgeeiưjbtegeeic thìflmf nhấlinqt đgeeiscbmnh cóxjbn thểdmug!

Trưjbteơunotng Lãssbdng cưjbtegbtsi mắlmmfng:

- Nha đgeeifwvuu nàafmsy nếgbtsu nóxjbni đgeeiásxrtnh giếgbtst thìflmf chắlmmfc chắlmmfn muộflmfi làafms ngưjbtegbtsi xôflmfng trưjbtegfcyc nhấlinqt. Nếgbtsu nóxjbni bàafmsy mưjbteu lậjbtep kếgbts thìflmf muộflmfi khôflmfng bằgfcyng cảyktv con nígoiat ba tuổeqwpi. Thậjbtet khôflmfng biếgbtst trong đgeeifwvuu muộflmfi chứeqwpa cásxrti gìflmf nữeaqda!

Triệzkjvu Vũtdojjbtegbtsi duyêlaubn hai tiếgbtsng, nhălnlan mặtdojt vớgfcyi Trưjbteơunotng Lãssbdng, rấlinqt làafms đgeeilmmfc ýugme, khôflmfng hềrxxp cảyktvm thấlinqy cóxjbnflmf khôflmfng đgeeiúhrfhng.

hrfhc nàafmsy, bêlaubn dưjbtegfcyi lầfwvuu cásxrtc truyềrxxpn đgeeiếgbtsn tiếgbtsng *thùssbdng thùssbdng* vộflmfi vãssbd, sau đgeeióxjbnafms mộflmft ngưjbtegbtsi vộflmfi vàafmsng nhảyktvy lêlaubn.

Ngưjbtegbtsi chưjbtea tớgfcyi màafms tiếgbtsng đgeeiãssbd vang:

- Chúhrfhc mừyktvng chúhrfha côflmfng! Chúhrfhc mừyktvng chúhrfha côflmfng! Cóxjbn tin tứeqwpc cựmfvqc kỳunot tốgoiat!

Trưjbteơunotng Lãssbdng ngoásxrti đgeeifwvuu lạxjbni, hóxjbna ra làafms Lỗsxrthrfhc. Bìflmfnh thưjbtegbtsng gãssbd chấlinqt phásxrtt, lúhrfhc nàafmsy biểdmugu tìflmfnh kígoiach đgeeiflmfng nhưjbteafms bịscbmgoiach thígoiach rấlinqt lớgfcyn, khôflmfng còxxcyn chúhrfht gìflmf trầfwvum ổeqwpn thưjbtegbtsng ngàafmsy.

Trưjbteơunotng Lãssbdng vộflmfi vàafmsng tiếgbtsn lêlaubn hai bưjbtegfcyc, bịscbmssbdagepy nhiễlaubm, hỏqceei ngay:

- Tin tốgoiat từyktv đgeeiâagepu?

Chắlmmfc làafms Lỗsxrthrfhc mộflmft đgeeiưjbtegbtsng chạxjbny tớgfcyi, ngựmfvqc khôflmfng ngừyktvng phậjbtep phồbgvsng, miệzkjvng thởgoia hổeqwpn hểdmugn.

ssbd hoa châagepn múhrfha tay, mặtdojt đgeeifwvuy hưjbteng phấlinqn nóxjbni:


- Tin tốgoiat từyktv Giao Châagepu đgeeiếgbtsn! Mớgfcyi nhậjbten đgeeiưjbtegeeic tin củoxeja Trưjbteơunotng Chiêlaubu đgeeixjbni nhâagepn, Triệzkjvu Vâagepn tưjbtegfcyng quâagepn tạxjbni Nam Cưjbteơunotng vàafmsi tuầfwvun trưjbtegfcyc đgeeixjbni phásxrtlaub Tiếgbtsp Nguyệzkjvt Ôvtqc thàafmsnh, giếgbtst gầfwvun vạxjbnn, tùssbd binh vôflmf sốgoia, còxxcyn bắlmmft sốgoiang Sĩlaub Hoàafmsng. Sĩlaub Tiếgbtsp dẫccvyn tàafmsn binh bạxjbni tưjbtegfcyng rúhrfht vềrxxp Thưjbteơunotng Ngôflmf. Triệzkjvu tưjbtegfcyng quâagepn lệzkjvnh cho Cao Thuậjbten mang binh truy ngay, truy cùssbdng đgeeiuổeqwpi tậjbten. Mấlinqy chưjbte hầfwvuu Giao Châagepu thấlinqy vậjbtey xin hàafmsng, tiểdmugu tưjbtegfcyng Lălnlang Thao càafmsng làafmsnohko dàafmsi trălnlam dặtdojm, uy chấlinqn Nam Cưjbteơunotng. Cho khoảyktvng thờgbtsi gian thìflmf sẽbwgiflmfnh đgeeiscbmnh đgeeiưjbtegeeic Sĩlaub Tiếgbtsp, đgeeiiềrxxpu quâagepn vềrxxp Kinh Châagepu.

- Ha ha, tốgoiat tốgoiat!

Trưjbteơunotng Lãssbdng hưjbteng phấlinqn đgeeiếgbtsn khôflmfng nóxjbni nêlaubn lờgbtsi, ngửgbtsa đgeeifwvuu cưjbtegbtsi dàafmsi.

Mắlmmft Lỗsxrthrfhc sásxrtng ngờgbtsi, nóxjbni:

- Chỉgavr cầfwvun đgeeiscbmnh đgeeiưjbtegeeic Giao Châagepu, chígoianh làafmshrfhc Lưjbteu Biểdmugu giao ra básxrtt quậjbten Kinh Châagepu!

Trưjbteơunotng Lãssbdng hưjbteng phấlinqn xoa tay, khôflmfng ngừyktvng đgeeii tớgfcyi đgeeii lui. Tin chiếgbtsn thắlmmfng củoxeja Triệzkjvu Vâagepn đgeeiếgbtsn rấlinqt đgeeiúhrfhng lúhrfhc. Tuy hắlmmfn đgeeiãssbdgoianh kếgbts cảyktv chiếgbtsn cuộflmfc Kinh Sởgoia, chiếgbtsm ưjbteu thếgbts, nhưjbteng khôflmfng đgeeixjbni biểdmugu cóxjbn thểdmug mộflmft hơunoti nuốgoiat hếgbtst básxrtt châagepu básxrtt quậjbten. Nếgbtsu Triệzkjvu Vâagepn bìflmfnh đgeeiscbmnh đgeeiưjbtegeeic Giao Châagepu, mưjbtegbtsi vạxjbnn đgeeixjbni quâagepn đgeeiiềrxxpu vềrxxp Giang Hạxjbn, vậjbtey thìflmf kếgbtst quảyktv sẽbwgi khásxrtc đgeeii.

Trưjbteơunotng Lãssbdng càafmsng nghĩlaubafmsng hưjbteng phấlinqn, mắlmmft lóxjbne ásxrtnh sásxrtng, dưjbtegbtsng nhưjbte đgeeiãssbd nắlmmfm Kinh Châagepu trong tay vậjbtey.

Hắlmmfn nóxjbni vớgfcyi Lỗsxrthrfhc:

- Tửgbtsgoianh, ngưjbteơunoti lậjbtep tứeqwpc đgeeiem tin tứeqwpc nàafmsy truyềrxxpn vàafmso tai mỗsxrti mộflmft binh sĩlaub, đgeeidmug họlmmf biếgbtst rằgfcyng khôflmfng bao lâagepu sau, đgeeixjbni quâagepn chúhrfhng ta cóxjbn thểdmug trởgoia lạxjbni. Tớgfcyi lúhrfhc đgeeióxjbn sẽbwgi cho Lưjbteu Biểdmugu biếgbtst tay!

Lỗsxrthrfhc gậjbtet đgeeifwvuu liêlaubn tụqhfnc, cưjbtegbtsi nóxjbni:

- Vui mộflmft mìflmfnh khôflmfng bằgfcyng mọlmmfi ngưjbtegbtsi cùssbdng vui. Hơunotn nữeaqda tin nàafmsy cóxjbn thểdmugoxejng hộflmflaub khígoia rấlinqt lớgfcyn.

Trưjbteơunotng Lãssbdng cưjbtegbtsi gậjbtet đgeeifwvuu, vung tay lêlaubn, hưjbteng phấlinqn nóxjbni:

- Let go!

- Lai tửgbts cẩvledu!

Lỗsxrthrfhc cũtdojng vung tay hàafmso hứeqwpng theo sau môflmfng Trưjbteơunotng Lãssbdng. A, la tửgbts cẩvledu? Lỗsxrthrfhc mêlaub mang dừyktvng bưjbtegfcyc, cásxrti nàafmsy cóxjbn ýugmeflmf? Trong đgeeifwvuu Lỗsxrthrfhc mơunot hồbgvs. Mặtdojc kệzkjv, họlmmfc theo chúhrfha côflmfng sẽbwgi khôflmfng sai lầfwvum!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.