Phong Lưu Tam Quốc

Chương 402 : Thái Mạo kinh sợ (thượng)

    trước sau   
Khôeqxxng phảeqxxi đkpdqnpptu đkpdqếvjygn chếvjygt thìwhrxiddj bịnlta bắpfnct.

Đwaoneqxxo mắpfnct Ba Khâaixqu đkpdqãgsve phòfnrwng thủasgf vữrlsyng gầiddjn hai tháiqrmng, Trưiddjơwhrxng Lãgsveng sớgjlkm đkpdqem chiếvjygn cuộrglgc từjxbr ban đkpdqiddju giằsvjong co chuyểifdfn thàiddjnh nắpfncm quyềrglgn chủasgf đkpdqrglgng. Lúnpptc nàiddjy tâaixqm tìwhrxnh Tháiqrmi Mạaixqo khóvjyg chịnltau đkpdqếvjygn cựnvvsc đkpdqiểifdfm, tấnpptn côeqxxng Hạaixq Khẩgjlku thìwhrx Ba Khâaixqu làiddjm sao đkpdqâaixqy? Nếvjygu gãgsve chuyểifdfn dờlwuli khỏfggti Hạaixq Khẩgjlku, lỡxrmt đkpdqâaixqu Hạaixq Khẩgjlku chĩnltaa mũfcrfi giáiqrmo lạaixqi thìwhrxiqrmn Dưiddjơwhrxng thấnpptt thủasgf, lúnpptc đkpdqóvjyg lạaixqi nêaixqn làiddjm sao? Đwaoniddju đkpdqeqxxi khóvjyg thểifdf lo.

Đwaonang lúnpptc Tháiqrmi Mạaixqo chầiddjn chờlwul thìwhrxaixqn Giang Đwaonôeqxxng truyềrglgn đkpdqếvjygn tin tứptswc khiếvjygn gãgsveeqxxkpdqng kinh sợlgst.

Chu Du dẫfvcnn khoảeqxxng mộrglgt vạaixqn thủasgfy quâaixqn từjxbr Tam Giang dọudnnc theo đkpdqưiddjlwulng thủasgfy Trưiddjlwulng Giang chi việzbxtn, khôeqxxng qua mộrglgt ngàiddjy làiddj tớgjlki Ba Khâaixqu. Cứptsw thếvjyg thìwhrx Tháiqrmi Mạaixqo khôeqxxng thểifdf khôeqxxng làiddjm ra lựnvvsa chọudnnn. Lúnpptc nàiddjy gãgsvevjyg ba vạaixqn binh sĩnlta đkpdqóvjygng tạaixqi Háiqrmn Dưiddjơwhrxng đkpdqếvjygn Ôzvgoaixqm, tạaixqi Miệzbxtn Dưiddjơwhrxng cóvjyg hai vạaixqn binh sĩnlta, còfnrwn cóvjyg hai vạaixqn đkpdqaixqi quâaixqn Vưiddjơwhrxng Uy vàiddj Kim Toàiddjn bao vâaixqy Ba Khâaixqu khôeqxxng cóvjyg kếvjygt quảeqxx, lúnpptc nàiddjy bởhohki vìwhrx quâaixqn lưiddjơwhrxng khôeqxxng đkpdqasgfiddj khôeqxxng thểifdf khôeqxxng rúnpptt lui đkpdqếvjygn La Huyệzbxtn. Tổnvlqng cộrglgng bảeqxxy vạaixqn nhâaixqn mãgsve, rốkfygt cuộrglgc làiddjaixqn cưiddjgjlkp Ba Khâaixqu hay tấnpptn côeqxxng Hạaixq Khẩgjlku đkpdqâaixqy, phảeqxxi làiddjm ra quyếvjygt đkpdqnltanh. Mộrglgt vạaixqn thủasgfy quâaixqn Giang Đwaonôeqxxng chi việzbxtn Ba Khâaixqu, mụdyrhc đkpdqínyhzch đkpdqãgsve quáiqrmiqrniddjng rồatkci, đkpdqóvjygiddj phảeqxxi giữrlsy vữrlsyng yếvjygu đkpdqnltaa chiếvjygn lưiddjlgstc nàiddjy, cắpfnct đkpdqptswt tấnpptt cảeqxxiddjnh đkpdqrglgng chi việzbxtn đkpdqưiddjlwulng thủasgfy củasgfa Kinh Châaixqu, hơwhrxn nữrlsya chuẩgjlkn bịnlta nộrglgi thiếvjygt tấnpptn côeqxxng Nam quậfcrfn.

Tháiqrmi Mạaixqo rốkfygt cuộrglgc phảeqxxi làiddjm sao mớgjlki tốkfygt đkpdqâaixqy?

Ba Khâaixqu.

- Ha ha ha, chờlwul tớgjlki chờlwul lui rốkfygt cuộrglgc chờlwul tớgjlki ngàiddjy Côeqxxng Cẩgjlkn tớgjlki rồatkci. Ngưiddjơwhrxi biếvjygt khôeqxxng, hai tháiqrmng nàiddjy ta vàiddj đkpdqáiqrmm Phụdyrhng Hiếvjygu đkpdqúnpptng làiddj đkpdqau đkpdqiddju vắpfnct óvjygc phậfcrfp phồatkcng lo sợlgst.

Tiếvjygng cưiddjlwuli sang sảeqxxng củasgfa Trưiddjơwhrxng Lãgsveng vang trong bếvjygn cảeqxxng thủasgfy trạaixqi. Lúnpptc nàiddjy hắpfncn dẫfvcnn theo đkpdqáiqrmm vămvepn quan võiqrniddjgjlkng nghêaixqnh đkpdqóvjygn thủasgfy quâaixqn Chu Du, hưiddjng phấnpptn cưiddjlwuli bảeqxxo.

Chu Du vừjxbra bưiddjgjlkc ra chiếvjygn thuyềrglgn Môeqxxng Xung lêaixqn bờlwul vừjxbra hàiddjnh lễiqrn vớgjlki Trưiddjơwhrxng Lãgsveng.

Cuốkfygi cùkpdqng y cưiddjlwuli nóvjygi:

- Chúnppta côeqxxng cầiddjn gìwhrx khiêaixqm tốkfygn nhưiddj vậfcrfy. Nam hạaixq Trưiddjlwulng Sa, đkpdqáiqrmnh vàiddjo Táiqrmc Đwaonưiddjlwulng, vu hồatkci Côeqxxng An, mấnppty phen mưiddju kếvjyg cuốkfygi cùkpdqng làiddj đkpdqiệzbxtu hổnvlq ly sơwhrxn, sau đkpdqóvjyg nắpfncm lấnppty Ba Khâaixqu, cóvjyg lầiddjn nàiddjo khôeqxxng phảeqxxi sựnvvs nghiệzbxtp vĩnlta đkpdqaixqi kinh ngưiddjlwuli? Ngưiddjlgstc lạaixqi khiếvjygn thuộrglgc hạaixqeqxxkpdqng hâaixqm mộrglg, chỉyhytvjyg chúnppta côeqxxng đkpdqaixqi trínyhz đkpdqaixqi dũfcrfng mớgjlki hoàiddjn thàiddjnh việzbxtc lớgjlkn nhưiddj vậfcrfy!

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng túnpptm lấnppty cáiqrmnh tay Chu Du, lôeqxxi kéwhrxo y cưiddjlwuli nóvjygi rằsvjong:

- Cuộrglgc chiếvjygn Kinh Sởhohk hai phâaixqn đkpdqoạaixqn mấnpptu chốkfygt nhấnpptt ta đkpdqãgsve hoàiddjn thàiddjnh mộrglgt cáiqrmi, tiếvjygp theo nêaixqn giao nhiệzbxtm vụdyrh cho ngưiddjơwhrxi rồatkci. Bắpfnct đkpdqiddju hoàiddjn thàiddjnh mụdyrhc tiêaixqu phảeqxxn côeqxxng đkpdqi.

Trêaixqn khuôeqxxn mặycdst anh tuấnpptn củasgfa Chu Du lộrglg ra sựnvvs sợlgstgsvei vàiddj vui mừjxbrng, đkpdqang đkpdqnltanh nóvjygi tạaixq ơwhrxn thìwhrx đkpdqãgsve bịnlta Trưiddjơwhrxng Lãgsveng đkpdqgjlky lêaixqn ngựnvvsa nóvjygi.

- Chúnpptng ta trởhohk vềrglg rồatkci nóvjygi.

Đwaoniddjn ngưiddjlwuli rấnpptt nhanh quay vềrglgmvepn cứptsw thủasgfy trạaixqi.

Thủasgfy quâaixqn củasgfa Chu Du đkpdqi lêaixqn, chẳvahlng nhữrlsyng khiếvjygn Trưiddjơwhrxng Lãgsveng yêaixqn tâaixqm hơwhrxn, càiddjng khiếvjygn binh sĩnlta tửlgst thủasgf chiếvjygn tuyếvjygn Ba Khâaixqu thởhohk ra, tămvepng cao tinh thầiddjn.

iddjo trong đkpdqaixqi đkpdqưiddjlwulng thủasgfy trạaixqi, mọudnni ngưiddjlwuli ngồatkci xuốkfygng.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng dẫfvcnn đkpdqiddju mởhohk miệzbxtng nóvjygi:


- Chúnpptng ta đkpdqãgsve hoàiddjn thàiddjnh trậfcrfn chiếvjygn từjxbr thủasgf sang côeqxxng, tiếvjygp theo làiddjnpptc tấnpptn côeqxxng rồatkci. Con bàiddjvjyg, cứptsw bịnltaiddju Biểifdfu đkpdqèmvep đkpdqiddju thếvjygiddjy thậfcrft làiddj khóvjyg chịnltau muốkfygn chếvjygt!

iqrmc vịnltaiddjgjlkng đkpdqãgsveaixqu khôeqxxng nghe Trưiddjơwhrxng Lãgsveng chửlgsti tụdyrhc, tuy cảeqxxm thấnppty khôeqxxng ổnvlqn nhưiddjng trong lòfnrwng cóvjyg phầiddjn cảeqxxm giáiqrmc thâaixqn thiếvjygt.

Quáiqrmch Gia nham hiểifdfm cưiddjlwuli khiếvjygn ngưiddjlwuli thấnppty sởhohkn tóvjygc gáiqrmy.

gsve tiếvjygp lờlwuli nóvjygi:- Chúnpptng ta chẳvahlng nhữrlsyng chiếvjygm Ba Khâaixqu còfnrwn thàiddjnh côeqxxng phòfnrwng thủasgf, tin tưiddjhohkng chẳvahlng nhữrlsyng Lưiddju Biểifdfu kinh ngạaixqc, ngay cảeqxx Trung Nguyêaixqn cũfcrfng phảeqxxi liếvjygc mắpfnct nhìwhrxn. Tiếvjygp theo khôeqxxng cầiddjn nghĩnltafcrfng biếvjygt, Tháiqrmi Mạaixqo sẽkpdqwhrxo vềrglg binh sĩnlta Miệzbxtn Dưiddjơwhrxng, nhưiddjng muốkfygn cùkpdqng lúnpptc bảeqxxo vệzbxt Sa Tiệzbxtn vàiddjeqxxng An, đkpdqnvlqi côeqxxng làiddjm thủasgf thìwhrx, ha ha, thậfcrft làiddjiddjm khóvjyggsve.

Trong đkpdqiddju mọudnni ngưiddjlwuli tưiddjhohkng tưiddjlgstng bộrglgiqrmng Tháiqrmi Mạaixqo vòfnrw đkpdqiddju bứptswt tai thìwhrxkpdqng bậfcrft cưiddjlwuli.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng hưiddjng phấnpptn cưiddjlwuli hìwhrxwhrxvjygi:

- Lúnpptc nàiddjy mấnppty vạaixqn binh lựnvvsc Tưiddjơwhrxng Dưiddjơwhrxng đkpdqãgsve bịnlta Từjxbr Hoảeqxxng kiềrglgm chếvjyg hoàiddjn toàiddjn, Lưiddju Bịnlta tiếvjygn Xuyêaixqn ba vạaixqn nhâaixqn mãgsve muốkfygn đkpdqiềrglgu đkpdqrglgng lạaixqi cũfcrfng khôeqxxng đkpdqưiddjlgstc. Từjxbriqrnmvepng tậfcrfp hợlgstp ba vạaixqn nhâaixqn mãgsve tốkfygi đkpdqa chỉyhyt giúnpptp Nam quậfcrfn phòfnrwng thủasgf đkpdqưiddjlgstc màiddj thôeqxxi, ngưiddjlgstc lạaixqi nhâaixqn mãgsveiddjơwhrxng Uy tạaixqi La Huyệzbxtn khôeqxxng thểifdf khôeqxxng cẩgjlkn thậfcrfn đkpdqrglg phòfnrwng.

Trêaixqn mặycdst Chu Du tuy cóvjyg sựnvvs mệzbxtt mỏfggti do hàiddjnh quâaixqn đkpdqưiddjlwulng dàiddji nhưiddjng tinh thầiddjn vẫfvcnn rấnpptt tốkfygt.

Y gậfcrft đkpdqiddju nóvjygi:

- Tấnpptt nhiêaixqn sẽkpdq bắpfnct Vưiddjơwhrxng Uy rồatkci, thưiddjlwulng bịnlta đkpdqâaixqm sau lưiddjng làiddj cảeqxxm giáiqrmc khóvjyg chịnltau nhấnpptt. Đwaonúnpptng rồatkci, lúnpptc thuộrglgc hạaixq đkpdqi qua Xínyhzch Bínyhzch cóvjygiddjn bạaixqc vớgjlki Đwaoniềrglgn đkpdqaixqi nhâaixqn. Đwaoniềrglgn đkpdqaixqi nhâaixqn cho rằsvjong cóvjyg thuộrglgc hạaixq chi việzbxtn thìwhrx Tháiqrmi Mạaixqo sẽkpdq chuyểifdfn trọudnnng tâaixqm đkpdqếvjygn Ba Khâaixqu, đkpdqaixqi nhâaixqn muốkfygn hỏfggti chúnppta côeqxxng làiddjaixqy giờlwulvjyg bắpfnct đkpdqiddju từjxbr Ôzvgoaixqm đkpdqrglgt pháiqrm chưiddja, rồatkci đkpdqlgsti thờlwuli cơwhrx chínyhzn muồatkci chúnppta côeqxxng lạaixqi tấnpptn côeqxxng Côeqxxng An?

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng suy tưiddj nửlgsta ngàiddjy, lắpfncc đkpdqiddju nóvjygi:

- Khôeqxxng, vịnlta trínyhz Ba Khâaixqu thậfcrft rấnpptt lýgyjriddjhohkng, phưiddjơwhrxng hưiddjgjlkng chủasgfeqxxng chắpfncc sẽkpdq vẫfvcnn tạaixqi đkpdqâaixqy, khôeqxxng biếvjygn đkpdqnvlqi mớgjlki tốkfygt. Đwaoniềrglgn Phong cóvjyg thểifdf từjxbraixqy giờlwul bắpfnct đkpdqiddju tămvepng áiqrmp lựnvvsc lêaixqn vùkpdqng Ôzvgoaixqm vàiddjiqrmn Dưiddjơwhrxng. Đwaonúnpptng rồatkci, trảeqxxi qua hai tháiqrmng áiqrmc chiếvjygn, bêaixqn Hạaixq Khẩgjlku còfnrwn bao nhiêaixqu binh mãgsve?

Vấnpptn đkpdqrglgiddjy chẳvahlng nhữrlsyng Trưiddjơwhrxng Lãgsveng quan tâaixqm, tấnpptt cảeqxxmvepn võiqrn quan cũfcrfng rấnpptt đkpdqifdf ýgyjr. Bởhohki vìwhrx binh sĩnlta nhiềrglgu ínyhzt trựnvvsc tiếvjygp ảeqxxnh hưiddjhohkng lựnvvsa chọudnnn tấnpptn côeqxxng.


Chu Du cưiddjlwuli, vẻhizc mặycdst rấnpptt làiddj thoảeqxxi máiqrmi nóvjygi:

- Chúnppta côeqxxng yêaixqn tâaixqm đkpdqi, bâaixqy giờlwul Hạaixq Khẩgjlku còfnrwn đkpdqang trúnppt đkpdqóvjygng hai vạaixqn nămvepm ngàiddjn binh sĩnlta.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng cau màiddjy hỏfggti:

- Vậfcrfy vùkpdqng Xínyhzch Bínyhzch?

Chu Du đkpdqáiqrmp:

- Cóvjyg mộrglgt vạaixqn binh sĩnlta.

Thếvjygiddjy châaixqn màiddjy Trưiddjơwhrxng Lãgsveng mớgjlki giãgsven ra, nhưiddjng thanh âaixqm vẫfvcnn làiddj trầiddjm trầiddjm nóvjygi:

- Ba vạaixqn nămvepm trămvepm binh sĩnlta, xem ra tổnvlqn thấnpptt vẫfvcnn rấnpptt thảeqxxm.

Chu Du cưiddjlwuli to nóvjygi:

- Chúnppta côeqxxng lo quáiqrm rồatkci, còfnrwn cóvjygmvepm ngàiddjn binh sĩnlta củasgfa Phan Chưiddjơwhrxng tưiddjgjlkng quâaixqn tạaixqi bờlwul nam Trưiddjlwulng Giang rảeqxxi ráiqrmc canh gáiqrmc nữrlsya.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng vẫfvcnn làiddj lắpfncc đkpdqiddju thởhohkiddji, nóvjygi:

- Dùkpdqiddj vậfcrfy thìwhrx chúnpptng ta vẫfvcnn tổnvlqn thấnpptt bảeqxxy vạaixqn huynh đkpdqzbxt!

Chu Du cảeqxxm giáiqrmc ra Trưiddjơwhrxng Lãgsveng nặycdsng nềrglg, an ủasgfi nóvjygi:

- Chúnppta côeqxxng, chiếvjygn trưiddjlwulng chínyhznh làiddj thếvjyg, đkpdqjxbrng quáiqrm buồatkcn.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng bỗuqlqng ưiddjxrmtn ngựnvvsc, bỏfggt qua vừjxbra rồatkci suy sụdyrhp, nghiêaixqm túnpptc nóvjygi:

- Đwaonưiddjlgstc rồatkci, chúnpptng ta bàiddjn bạaixqc bưiddjgjlkc tiếvjygp theo rốkfygt cuộrglgc nêaixqn làiddjm sao đkpdqi. Phảeqxxi làiddjm sao dùkpdqng tốkfygc đkpdqrglg nhanh nhấnpptt đkpdqáiqrmnh vàiddjo hang ổnvlq Nam quậfcrfn củasgfa Lưiddju Biểifdfu.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng đkpdqptswng trêaixqn lầiddju cáiqrmc tâaixqy thàiddjnh, tắpfncm trong áiqrmnh chiềrglgu tàiddj, gióvjyg thu mơwhrxn man.

Từjxbr xa nhìwhrxn Ba Khâaixqu hồatkc, Hàiddjm Tưiddjơwhrxng sơwhrxn, Trưiddjlwulng Giang cuồatkcn cuộrglgn ra vàiddjo, sóvjygng nưiddjgjlkc lămvepn tămvepn, muôeqxxn hìwhrxnh vạaixqn vẻhizc, phong cảeqxxnh mêaixq ngưiddjlwuli.

- Nhìwhrxn xa Đwaonrglgng Đwaonìwhrxnh sơwhrxn nưiddjgjlkc biếvjygc, ngâaixqn bàiddjn nhấnpptt ốkfygc xanh, đkpdqáiqrmng tiếvjygc, thậfcrft làiddj tiếvjygc.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng xúnpptc cảeqxxnh sinh tìwhrxnh, thấnpptp giọudnnng ngâaixqm nga.

- Đwaonáiqrmng tiếvjygc cáiqrmi gìwhrx?

Triệzbxtu Vũfcrf đkpdqptswng bêaixqn cạaixqnh hắpfncn, mắpfnct to đkpdqen láiqrmy nhìwhrxn chằsvjom chằsvjom phínyhza trưiddjgjlkc, hiểifdfn nhiêaixqn cũfcrfng bịnlta Ba Khâaixqu hồatkc dậfcrfp dờlwuln ngọudnnn sóvjygng, sắpfncc màiddju rựnvvsc rỡxrmt, cảeqxxnh sắpfncc đkpdqnvlqi thay mêaixq hoặycdsc, vẻhizc mặycdst si mêaixq hỏfggti.

Trưiddjơwhrxng Lãgsveng quay đkpdqiddju lạaixqi nhìwhrxn Triệzbxtu Vũfcrf. Ásawxnh hoàiddjng hôeqxxn đkpdqfggt nhạaixqt rơwhrxi trêaixqn khuôeqxxn mặycdst nhưiddj hoa nhưiddj ngọudnnc củasgfa Triệzbxtu Vũfcrf, nhưiddj mặycdsc lêaixqn mộrglgt tầiddjng ráiqrmng chiềrglgu mỹgsve lệzbxt. Cho dùkpdq hắpfncn đkpdqãgsve thấnppty qua vôeqxx sốkfyg tuyệzbxtt sắpfncc thếvjyg gian, vẫfvcnn làiddj nhìwhrxn ngâaixqy ra, áiqrmnh mắpfnct biếvjygn đkpdqnvlqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.