Phong Lưu Tam Quốc

Chương 401 : Sĩ khí sôi trào (hạ)

    trước sau   
Binh sĩbhes sau lưgufing thấrgqty chủuvehgufifcocng uy mãtzsxnh nhưgufi chiếglkjn thầammln khôizomng ai bìxcrs nổvnxvi, tădetyng lêczuyn niềwnnfm tin, tiếglkjng giếglkjt liêczuyn tụdzyic vang.

Hai ngưguficvfli đmmufếglkjn đmmufi chưgufia tớfcoci mưguficvfli hiệfeaap thìxcrsdetyn Sísapnnh đmmufãtzsx khôizomng còicfzn thưgufiơkgwung phánzjop, hoàlupsn toàlupsn bịgzdn đmmuffeaang.

- Oa a a a!!!

detyn Sísapnnh ngửpdura đmmufammlu húowpulupsi vàlupsi tiếglkjng, mưgufirkopn đmmufópkcj trúowput ra tâxqjwm tìxcrsnh buồlhxan bựgoouc. Từfeaa khi ra đmmufcvfli đmmufếglkjn nay, đmmufâxqjwy làlups lầammln đmmufammlu gãtzsx bịgzdn ngưguficvfli hoàlupsn toàlupsn ánzjop chếglkj, làlupsm sao gãtzsx chấrgqtp nhậrgqtn đmmufưgufirkopc? Lửpdura giậrgqtn đmmufzolft chánzjoy trong lồlhxang ngựgoouc, quyếglkjt tâxqjwm liềwnnfu mạdetyng chiếglkjn đmmufrgqtu. Vădetyn Sísapnnh bắgcdit đmmufammlu bỏkgwu qua Tôizomn Sánzjoch truy đmmufuổvnxvi côizomng kísapnch, đmmufczuyn cuồlhxang tấrgqtn côizomng.

Tuy Tôizomn Sánzjoch dũrkqeng mãtzsxnh nhưgufing gặammlp Vădetyn Sísapnnh liềwnnfu mạdetyng đmmufánzjonh thìxcrs thoánzjong chốzolfc luốzolfng cuốzolfng.

Lạdetyi đmmufrgqtu mưguficvfli hiệfeaap, chiếglkjn cuộfeaac lặammlng lẽujli xảtuzey ra biếglkjn đmmufvnxvi. Quâxqjwn Lưgufiu Biểikwqu mấrgqtt đmmufi Vădetyn Sísapnnh chỉhxda huy, trưgufifcocc đmmufòicfzn tấrgqtn côizomng khánzjot mánzjou củuveha Sơkgwun Việfeaat binh, tổvnxv chứwdscc khôizomng nghiêczuym ngặammlt nhưgufiowpuc mớfcoci bắgcdit đmmufammlu, phòicfzng tuyếglkjn xuấrgqtt hiệfeaan buôizomng lỏkgwung. Càlupsng lúowpuc càlupsng nhiềwnnfu binh sĩbhes ngãtzsx trong vũrkqeng mánzjou.


sfuvn củuveha quâxqjwn Giang Đwdscôizomng vẫpkcjn cao vúowput sắgcdic nhọrgqtn nhưgufi vậrgqty, binh sĩbheslupsng đmmufrgqtu càlupsng đmmufczuyn cuồlhxang, đmmufdetyp lêczuyn vôizom sốzolfnzjoi xánzjoc.

rkqeng cảtuzem tiếglkjn lêczuyn.

Ngưgufirkopc lạdetyi trong mắgcdit đmmufa sốzolf binh sĩbhes quâxqjwn Vădetyn Sísapnnh bắgcdit đmmufammlu lộfeaa ra khiếglkjp sợrkop. Vềwnnf mặammlt khísapn thếglkj, quâxqjwn Trưgufiơkgwung Lãtzsxng chiếglkjm ưgufiu thếglkj tuyệfeaat đmmufzolfi.

detyn Sísapnnh ưgufifcoct đmmufpkcjm mồlhxaizomi, cánzjonh tay khẽujli run. Bâxqjwy giờcvfltzsx đmmufãtzsx tỉhxdanh tánzjoo lạdetyi, muốzolfn lùgooui màlups thoánzjot khôizomng đmmufưgufirkopc. Thuộfeaac hạdety củuveha gãtzsx sớfcocm phánzjot hiệfeaan tìxcrsnh hìxcrsnh khôizomng đmmufúowpung, liềwnnfu mạdetyng tuôizomn ra, muốzolfn tậrgqtp kísapnch Tôizomn Sánzjoch, bảtuzeo vệfeaa chủuvehgufifcocng củuveha mìxcrsnh. Nhưgufing cópkcjlupsn Đwdscưgufiơkgwung, Hoàlupsng Cánzjoi hai mãtzsxnh tưgufifcocng bảtuzeo vệfeaa, khôizomng bao nhiêczuyu kẻxqjw tớfcoci gầammln Tôizomn Sánzjoch đmmufưgufirkopc. Cho dùgooupkcj gầammln sánzjot cũrkqeng bịgzdn Thiêczuyn Lang thưgufiơkgwung mộfeaat thưgufiơkgwung đmmufâxqjwm xuyêczuyn lồlhxang ngựgoouc màlups chếglkjt.

Mấrgqty ngàlupsn ngưguficvfli gầammln nhưgufi khôizomng xuyêczuyn qua đmmufưgufirkopc hai vịgzdngufifcocng lĩbhesnh mộfeaat trădetym ngưguficvfli hìxcrsnh thàlupsnh vòicfzng bảtuzeo vệfeaa.

detyn Sísapnnh dốzolfc hếglkjt sứwdscc liềwnnfu mạdetyng đmmufrgqtu vớfcoci Tôizomn Sánzjoch thêczuym nădetym mưgufiơkgwui hiệfeaap.

izomn Sánzjoch rốzolft cuộfeaac khôizomng thểikwq nhịgzdnn nữtmlba, thờcvfli gian khôizomng cho phéqghcp tiếglkjp tụdzyic kéqghco dàlupsi. Đwdscôizomi châxqjwn gãtzsx mạdetynh đmmufdetyp ngựgooua, mắgcdit thấrgqty lầammln nữtmlba cùgooung trưguficvflng thưgufiơkgwung củuveha Vădetyn Sísapnnh giao nhau thìxcrs bỗnmemng nhanh chópkcjng rơkgwui xuốzolfng, dùgooung gópkcjc đmmuffeaa cựgoouc kỳwame quánzjoi lạdety, tốzolfc đmmuffeaa khôizomng thểikwqgufihxdang tưgufirkopng, từfeaaczuyn dưgufifcoci xuyêczuyn qua. Cùgooung lúowpuc đmmufópkcj, thâxqjwn thểikwqtzsx phốzolfi hợrkopp chuyểikwqn đmmuffeaang theo thâxqjwn thưgufiơkgwung, gầammln nhưgufi nhâxqjwn thưgufiơkgwung hợrkopp nhấrgqtt, khiếglkjn ngưguficvfli khópkcj nắgcdim bắgcdit.

detyn Sísapnnh sợrkop đmmufếglkjn vỡikwq mậrgqtt, thấrgqty khôizomng thểikwq tránzjonh néqghc chiêczuyu nàlupsy, dứwdsct khoánzjot dốzolfc hếglkjt sứwdscc lựgoouc cuốzolfi cùgooung ngưgufing tụdzyihxdaxqjwy thưgufiơkgwung, hếglkjt sứwdscc đmmufâxqjwm ra, đmmufgzdnnh cánzjo chếglkjt lưgufifcoci ránzjoch, đmmuflhxang quy vu tậrgqtn.

Nhưgufing Tôizomn Sánzjoch khôizomng cho gãtzsx nhưgufi ýsapn, cổvnxv tay nhẹjmej run, Thiêczuyn Lang thưgufiơkgwung khôizomng chúowput bánzjoo trưgufifcocc bắgcdin lêczuyn, từfeaaqghcczuyn hếglkjt sứwdscc đmmufâxqjwm ra.

wdscinh!* mộfeaat tiếglkjng, trưguficvflng thưgufiơkgwung củuveha Vădetyn Sísapnnh bịgzdn đmmufánzjonh bậrgqtt, mởhxda rộfeaang trưgufifcocc mặammlt.

detyn Sísapnnh thấrgqty muốzolfn kếglkj chếglkjt chung thấrgqtt bạdetyi, sắgcdip hồlhxan phi phánzjoch tánzjon thìxcrsgufiơkgwung khảtuzedetyng quan sánzjot siêczuyu nhạdetyy củuveha mìxcrsnh, tay bắgcdit chặammlt thâxqjwn thưgufiơkgwung.Tôizomn Sánzjoch đmmufâxqjwu dễvdhy buôizomng tha, gầammlm mộfeaat tiếglkjng, cánzjonh tay lạdetyi dùgooung sứwdscc. Thiêczuyn Lang thưgufiơkgwung xuyêczuyn qua lòicfzng bàlupsn tay Vădetyn Sísapnnh.

detyn Sísapnnh chỉhxda thấrgqty bàlupsn tay đmmufau nhứwdscc tậrgqtn tim, tiếglkjp theo trơkgwu mắgcdit nhìxcrsn Thiêczuyn Lang thưgufiơkgwung xuyêczuyn qua lồlhxang ngựgoouc mìxcrsnh, cópkcj thểikwq nghe rõamml đmmufammlu thưgufiơkgwung đmmufâxqjwm xuyêczuyn qua da thịgzdnt, sau đmmufópkcj sứwdscc mạdetynh nhanh chópkcjng mấrgqtt đmmufi.

izomn Sánzjoch rúowput trưguficvflng thưgufiơkgwung ra, tay kia lau mặammlt đmmufammly mồlhxaizomi.


tzsxgufing phấrgqtn vung tay héqghct to:

- Vădetyn Sísapnnh đmmufãtzsx chếglkjt, đmmufammlu hàlupsng thìxcrs khôizomng giếglkjt!

detyn Sísapnnh ngơkgwu ngánzjoc cúowpui đmmufammlu nhìxcrsn vếglkjt thưgufiơkgwung to cỡikwq nắgcdim tay trưgufifcocc ngựgoouc, mánzjou vôizomxcrsnh tuôizomn tràlupso.

tzsx bỗnmemng ngửpdura đmmufammlu, thêczuygufiơkgwung héqghct to:

- Chúowpua côizomng, Vădetyn Sísapnnh bấrgqtt tàlupsi, phụdzyi kỳwame vọrgqtng củuveha ngưguficvfli!

Dứwdsct lờcvfli, thâxqjwn hìxcrsnh to lớfcocn ngãtzsx xuốzolfng ngựgooua. Danh tưgufifcocng mộfeaat đmmufcvfli cứwdsc thếglkj mấrgqtt mạdetyng trêczuyn sa trưguficvflng.

Thuộfeaac hạdetydetyn Sísapnnh làlups ngưguficvfli thứwdsc nhấrgqtt phánzjot hiệfeaan chúowpua côizomng téqghc ngựgooua, lạdetyi nghe Tôizomn Sánzjoch rốzolfng to, hoảtuzeng loạdetyn vôizomgooung.

Lạdetyi cópkcj ngưguficvfli bi thưgufiơkgwung quánzjot:

- Áczuyc tặammlc, trảtuze lạdetyi mạdetyng tưgufifcocng quâxqjwn cho ta! Cánzjoc huynh đmmuffeaa, hãtzsxy bánzjoo thùgoou cho tưgufifcocng quâxqjwn!

Thanh âxqjwm nàlupsy rấrgqtt nhanh bịgzdn tiếglkjng hoan hôizomammlm ĩbhes củuveha quâxqjwn Giang Đwdscôizomng ánzjot đmmufi. Mắgcdit thấrgqty chủuvehgufifcocng quâxqjwn đmmufgzdnch rơkgwui xuốzolfng ngựgooua, khi thếglkj quâxqjwn đmmuffeaai càlupsng hùgooung hổvnxv.

Bộfeaa hạdety củuveha Vădetyn Sísapnnh tửpdur chiếglkjn khôizomng lùgooui, liềwnnfu mạdetyng giàlupsnh lạdetyi xánzjoc gãtzsx.

- Đwdscammlu hàlupsng khôizomng giếglkjt, đmmufammlu hàlupsng khôizomng giếglkjt!

Thanh âxqjwm nàlupsy cópkcjizomn Sánzjoch kéqghco theo, ngàlupsy càlupsng vang, cuốzolfi cùgooung vọrgqtng cảtuze chiếglkjn trưguficvflng.

detyn Sísapnnh bỏkgwuxcrsnh, linh hồlhxan đmmufdetyi quâxqjwn sụdzyip đmmufvnxv, mớfcoci bắgcdit đmmufammlu Lưgufiu quâxqjwn cópkcj mấrgqty tâxqjwm phúowpuc dẫpkcjn dắgcdit phảtuzen côizomng, khi bịgzdn giếglkjt thìxcrs bắgcdit đmmufammlu toàlupsn tuyếglkjn sụdzyip đmmufvnxv.

kgwun Việfeaat binh nhưgufi hổvnxvlupso bầammly dêczuy, Lưgufiu quâxqjwn rốzolfi loạdetyn khôizomng thểikwq ngădetyn cảtuzen quâxqjwn Giang Đwdscôizomng mãtzsxnh liệfeaat xung phong giếglkjt hạdetyi, bắgcdit đmmufammlu bỏkgwu chạdetyy.

Ai phảtuzen ứwdscng nhanh thìxcrs bắgcdit đmmufammlu chạdetyy trốzolfn. Ai phảtuzen ứwdscng chậrgqtm, bịgzdn quâxqjwn Giang Đwdscôizomng phâxqjwn thâxqjwy thàlupsnh hai. Thôizomng minh thìxcrs sớfcocm bỏkgwurkqe khísapn chuẩcoqqn bịgzdn đmmufammlu hàlupsng.

Quâxqjwn Giang Đwdscôizomng khôizomng thừfeaaa thắgcding đmmufuổvnxvi theo, Tôizomn Sánzjoch mang theo xánzjoc Vădetyn Sísapnnh giếglkjt binh sĩbhes chạdetyy tánzjon loạdetyn, ánzjop giảtuzei tùgoou binh rúowput vềwnnf trạdetym gánzjoc.

Đwdscrkopi việfeaan quâxqjwn củuveha Vưgufiơkgwung Uy chạdetyy tớfcoci nơkgwui thìxcrs trờcvfli đmmufãtzsxnzjong tỏkgwu, đmmufdetyi trạdetyi củuveha Vădetyn Sísapnnh sớfcocm biếglkjn thàlupsnh mộfeaat đmmufzolfng khéqghct đmmufen, đmmufikwq lạdetyi đmmufammly đmmufrgqtt châxqjwn tay cụdzyit, gầammln nhưgufilups đmmufgzdna ngụdzyic trầammln gian, khiếglkjn ngưguficvfli nhìxcrsn làlups buồlhxan nôizomn.

Trậrgqtn chiếglkjn nàlupsy cópkcj gầammln ngàlupsn quâxqjwn Giang Đwdscôizomng bỏkgwu mạdetyng, binh sĩbhes xuấrgqtt chiếglkjn mang thưgufiơkgwung quay vềwnnf. Lưgufiu quâxqjwn càlupsng thảtuzem, trừfeaa ba ngàlupsn binh sĩbhessapn mậrgqtt di chuyểikwqn đmmufi rồlhxai, đmmufikwq lạdetyi bảtuzey ngàlupsn binh sĩbhes thìxcrs chủuvehgufifcocng bịgzdn chéqghcm, hơkgwun mộfeaat nửpdura binh sĩbhes mấrgqtt mạdetyng, thưgufiơkgwung tàlupsn vôizom sốzolf. Do đmmufópkcjpkcj thểikwq thấrgqty trìxcrsnh đmmuffeaa kịgzdnch chiếglkjn.

Ba Khâxqjwu bịgzdngufifcocp, Vădetyn Sísapnnh bịgzdn giếglkjt, thoánzjong chốzolfc Kinh Châxqjwu nhưgufi gặammlp đmmuffeaang đmmufrgqtt mãtzsxnh liệfeaat cấrgqtp mưguficvfli hai, khiếglkjn ngưguficvfli kinh hoảtuzeng, triềwnnfu đmmufìxcrsnh dâxqjwn chúowpung chấrgqtn đmmuffeaang. Phảtuzei biếglkjt rằkgwung dùgoou Thánzjoi Mạdetyo tay nắgcdim quâxqjwn quyềwnnfn, nhưgufing ởhxda trong quâxqjwn ai khôizomng hiểikwqu Vădetyn Sísapnnh mớfcoci làlups linh hồlhxan quâxqjwn Kinh Châxqjwu, đmmuffeaa nhấrgqtt tưgufifcocng soánzjoi. Nhưgufing nay quâxqjwn đmmuflupsn Giang Đwdscôizomng củuveha Trưgufiơkgwung Lãtzsxng cưguficvflng đmmufdetyi đmmufếglkjn nưgufifcocc nàlupsy, thậrgqtt sựgoou nhổvnxvdetyng cọrgqtp. Trong bao vâxqjwy trùgooung trùgooung, quâxqjwn Giang Đwdscôizomng mộfeaat trậrgqtn chiếglkjn giếglkjt chếglkjt danh tưgufifcocng Kinh Châxqjwu Vădetyn Sísapnnh. Thoánzjong chốzolfc lòicfzng ngưguficvfli hoảtuzeng sợrkop, ai cũrkqeng bấrgqtt an.

czuyn tĩbhesnh hai nădetym sau, tiểikwqu bánzjogufiơkgwung Tôizomn Sánzjoch mộfeaat lầammln nữtmlba danh chấrgqtn Giang Nam, trởhxda thàlupsnh nhâxqjwn vậrgqtt nổvnxvi tiếglkjng.

detyn Sísapnnh bịgzdn chéqghcm, ba đmmufưguficvflng bao vâxqjwy bịgzdn phánzjo, cópkcj ýsapn nghĩbhesa chiếglkjn thắgcding cựgoouc kỳwame quan trọrgqtng. Dùgoougufiơkgwung Uy khôizomng cam lòicfzng vàlups Kim Toàlupsn run sợrkop mấrgqty lầammln phánzjot đmmuffeaang thếglkjizomng, nhưgufing khôizomng cánzjoch nàlupso tổvnxvn thưgufiơkgwung Ba Khâxqjwu mộfeaat chúowput gìxcrs. Trong đmmufópkcj khôizomng thểikwq khôizomng nhắgcdic mộfeaat việfeaac, quậrgqtt tửpdur quâxqjwn củuveha Vưgufiơkgwung Uy dùgooung gầammln mộfeaat tuầammln đmmufàlupso thôizomng đmmufgzdna đmmufdetyo gầammln ngàlupsn méqghct, ai ngờcvfl đmmufãtzsx sớfcocm bịgzdn Trưgufiơkgwung Lãtzsxng phánzjot hiệfeaan, sau đmmufópkcj khi phánzjot đmmuffeaang tậrgqtp kísapnch thìxcrsdetym trădetym binh sĩbhes từfeaa đmmufgzdna đmmufdetyo đmmufi ra bịgzdn bắgcdit hếglkjt. Mộfeaat ngàlupsn binh sĩbhes bịgzdn chôizomn sốzolfng trong đmmufgzdna đmmufdetyo, khiếglkjn Vưgufiơkgwung Uy tứwdscc hộfeaac mánzjou. Đwdscưguficvflng nhỏkgwu đmmufzolfi phópkcj quâxqjwn đmmufgzdnch thìxcrshxda chỗnmemowpui cao xâxqjwy yêczuyn hỏkgwua đmmufàlupsi, trạdetym liêczuyn lạdetyc. Quâxqjwn đmmufgzdnch vừfeaaa ra khỏkgwui rừfeaang núowpui liềwnnfn bịgzdnsapnnh gánzjoc phánzjot hiệfeaan. Hai bêczuyn ởhxdalupsi dặammlm ngoàlupsi thàlupsnh nam Ba Khâxqjwu xảtuzey ra kịgzdnch chiếglkjn, kếglkjt quảtuzegufiu quâxqjwn đmmufgzdnch khôizomng lạdetyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.