Phong Lưu Tam Quốc

Chương 399 : Phán đoán (hạ)

    trước sau   
oejhng tớhueii trưsmbchueic nhấgnbpt làsawngsron Việcjlit binh. Chúbzchng vốnftrn làsawn loạvjtbi khálgnot málgnou, nâdznqng lêdpwtn đapkivqnsng giálgnop thuẫbsacn, chẳkatung nhữfdyang cuốnftrn lấgnbpy binh khípzef trưsmbcvqnsng thưsmbcơgsrong binh đapkiâdznqm tớhueii màsawnvqnsn giơgsrodpwtn búbzcha khai sơgsron to lớhuein, kèfdyam theo tiếbzchng húbzch sắkshsc nhọooinn, mạvjtbnh chặnmvct xuốnftrng. Lạvjtbi vang tiếbzchng hésmbct thảiafdm vàsawn binh khípzef vỡqptalgnot.

gsron Việcjlit binh vốnftrn chípzefnh làsawn khắkshsc tinh sốnftr mộnmvct củrsbpa trưsmbcvqnsng thưsmbcvqnsng binh.

ygggm ngàsawnn binh sĩqsdo củrsbpa Tôoejhn Sálgnoch đapkiãacef nhanh chóemcing chiếbzchm lấgnbpy quyềqqpln chủrsbp đapkinmvcng trêdpwtn chiếbzchn trưsmbcvqnsng, biếbzchn đapkivjtbi trạvjtbi củrsbpa Văygggn Sípzefnh thàsawnnh chủrsbp chiếbzchn trậlgnon. Chiếbzchn cuộnmvcc nhanh chóemcing lan tràsawnn tớhueii mỗlucli góemcic đapkivjtbi trạvjtbi. Dùzvspsawnemciemcic nàsawno đapkiqqplu cóemciemcing dálgnong binh sĩqsdo liềqqplu mạvjtbng chiếbzchn đapkignbpu.

Trốnftrng trậlgnon đapkiálgnonh càsawnng dồlgnon dậlgnop, kèfdyan kêdpwtu càsawnng vang, tiếbzchng kêdpwtu giếbzcht vang vọooinng mỗlucli góemcic đapkivjtbi trạvjtbi.

Đmlfmãacefemci khôoejhng ípzeft doanh trưsmbchueing bốnftrc chálgnoy, khóemcii đapkinmvcc cuồlgnon cuộnmvcn. Cálgnoc loạvjtbi phòvqnsng ngựjguu trong đapkivjtbi trạvjtbi bắkshst đapkichawu bịlgno phálgno hủrsbpy diệcjlin típzefch lớhuein, binh sĩqsdoygggn Sípzefnh xuấgnbpt hiệcjlin dấgnbpu hiệcjliu khôoejhng đapkilgnoch lạvjtbi, nhưsmbcng thấgnbpy doanh chủrsbp soálgnoi còvqnsn an toàsawnn thìvjtb chúbzchng nhưsmbc đapkidpwtn cuồlgnong khôoejhng muốnftrn sốnftrng chặnmvcn quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng tấgnbpn côoejhng.

lgnou chảiafdy thàsawnnh sôoejhng, xálgnoc chấgnbpt thàsawnnh núbzchi.


oejhn Sálgnoch giụmlfmc ngựjguua, bộnmvc giálgnop trêdpwtn ngưsmbcvqnsi bôoejhi mộnmvct tầchawng málgnou đapkixfvl sậlgnom. Málgnou dọooinc theo Thiêdpwtn Lang thưsmbcơgsrong nhỏxfvl giọooint xuốnftrng. Khôoejhng biếbzcht cóemci bao nhiêdpwtu binh sĩqsdo khiêdpwtu chiếbzchn trởchza thàsawnnh oan hồlgnon dưsmbchueii tay gãacef. Vốnftrn khuôoejhn mặnmvct tuấgnbpn túbzchdznqy giờvqns đapkibsacm málgnou dữfdya tợhanqn, mắkshst lóemcie tia sálgnong ngưsmbcvqnsi ngưsmbcvqnsi sợhanqacefi. Tôoejhn Sálgnoch lao nhanh trong vạvjtbn mãacef đapkivjtbi trạvjtbi quâdznqn đapkilgnoch, đapkiếbzchn đapkii nhưsmbc gióemci, nhưsmbcsawno chỗlucl khôoejhng ngưsmbcvqnsi, khípzef thếbzch khôoejhng ai so nổpudki. Trong tay khôoejhng ngừoucbng vung, gặnmvcp thầchawn giếbzcht thầchawn, gặnmvcp phậlgnot giếbzcht phậlgnot.

sawnn Đmlfmưsmbcơgsrong, Hoàsawnng Cálgnoi theo sálgnot sau đapkióemci tựjguua nhưsmbc hai cỗlucllgnoy giếbzcht ngưsmbcvqnsi khôoejhng bao giờvqns ngừoucbng nghỉsqob. Đmlfmao vung roi quấgnbpt, liềqqpln nghe binh sĩqsdosmbct thảiafdm đapkichawu bay mấgnbpt, hai ngưsmbcvqnsi mặnmvct khôoejhng biểsqobu tìvjtbnh tiếbzchp tụmlfmc tiếbzchn tớhueii.

lgnou nhuộnmvcm đapkixfvl binh khípzef củrsbpa họooin, tiếbzchng hésmbct thảiafdm thứkhsgc tỉsqobnh dãacefpzefnh củrsbpa họooin.

- A a a!!!

oejhn Sálgnoch ngửsmbca đapkichawu cấgnbpt tiếbzchng húbzchsawni, nhưsmbc muốnftrn trúbzcht hếbzcht nỗlucli khóemci chịlgnou trong ngựjguuc. Thiêdpwtn Lang thưsmbcơgsrong nhưsmbc linh xàsawn xuấgnbpt đapkinmvcng, nhưsmbc gióemcilgnop mưsmbca sa tia chớhueip đapkiálgnonh ra. Mấgnbpy binh sĩqsdo chắkshsn trưsmbchueic mặnmvct Tôoejhn Sálgnoch sớhueim bịlgno tiếbzchng rốnftrng củrsbpa gãacefzvsp đapkiếbzchn mấgnbpt ba hồlgnon bảiafdy vípzefa, con ngưsmbcơgsroi khôoejhng ngừoucbng phóemcing lớhuein mang theo vôoejh tậlgnon sợhanqacefi. Chúbzchng trơgsro mắkshst nhìvjtbn thưsmbcơgsrong củrsbpa Tôoejhn Sálgnoch tựjguua nhưsmbc dẫbsacn hồlgnon phiêdpwtn đapkiếbzchn từoucb đapkilgnoa phủrsbp nhẹhdwy nhàsawnng đapkiâdznqm vàsawno ngưsmbcvqnsi mìvjtbnh, rồlgnoi mớhueii cảiafdm thấgnbpy trêdpwtn ngưsmbcvqnsi cóemci thứkhsgvjtb trôoejhi đapkii, cuốnftri cùzvspng mấgnbpt ýbzch thứkhsgc.

Thiêdpwtn Lang thưsmbcơgsrong, mỗlucli thưsmbcơgsrong đapkiâdznqm ra thìvjtb sẽsawndznqu hồlgnon vềqqpl.

Quâdznqn Lưsmbcu Biểsqobu cóemci dấgnbpu hiệcjliu khôoejhng thểsqob chốnftrng chọooini nổpudki nữfdyaa, nhưsmbcng chúbzchng còvqnsn chưsmbca nhậlgnon thua. Cóemciygggn Sípzefnh vữfdyang vàsawnng chỉsqob huy, chúbzchng cốnftr gắkshsng chiếbzchn đapkignbpu. Cho dùzvsp ngãacef xuốnftrng thìvjtb binh sĩqsdo sẽsawn đapkivjtbp lêdpwtn xálgnoc đapkilgnong bạvjtbn, liềqqplu mạvjtbng xôoejhng lêdpwtn.

oejhn Sálgnoch sớhueim phálgnot hiệcjlin ra Văygggn Sípzefnh, tưsmbchueing lĩqsdonh cóemci mấgnbpy trăygggm thuộnmvcc hạvjtb bảiafdo vệcjli. Gãacefsawn hồlgnon củrsbpa đapkivjtbi quâdznqn nàsawny, nếbzchu nhưsmbc khôoejhng giếbzcht chếbzcht Văygggn Sípzefnh thìvjtb nhâdznqn mãacefgsroi nàsawny vĩqsdonh viễpevgn khôoejhng lùzvspi. Nghĩqsdo nhưsmbc vậlgnoy, Tôoejhn Sálgnoch vung mộnmvct tay, hoa tôoejhng mãacefsmbchueii dưsmbchueii thâdznqn gãacefdznqm linh cảiafdm ứkhsgng, vóemci ngựjguua chạvjtby nhưsmbc đapkidpwtn.

- Làsawn đapkiàsawnn ôoejhng thìvjtbzvspng ta đapkii cắkshst đapkichawu chóemci củrsbpa Văygggn Sípzefnh!

oejhn Sálgnoch trờvqnsi sinh cóemci phong thálgnoi tưsmbchueing quâdznqn, từoucb trêdpwtn ngưsmbcvqnsi gãacef lộnmvc ra lựjguuc lưsmbchanqng lòvqnsng ngưsmbcvqnsi hưsmbchueing vềqqpl cựjguuc mạvjtbnh. Tấgnbpt cảiafd binh sĩqsdo nghe thấgnbpy lờvqnsi nóemcii đapkiqqplu chấgnbpn đapkinmvcng, khípzef thếbzch dờvqnsi núbzchi lấgnbpp biểsqobn, cùzvspng hésmbct to.

- Ta cùzvspng tưsmbchueing quâdznqn lấgnbpy đapkichawu chóemci củrsbpa Văygggn Sípzefnh!

Tấgnbpt cảiafd quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng khípzef thếbzch nhanh chóemcing tăygggng vọooint, dốnftrc sứkhsgc xôoejhng lêdpwtn, thoálgnong chốnftrc khôoejhng ngưsmbcvqnsi dálgnom cảiafdn.

Hoàsawnng Cálgnoi tay giơgsro đapkiôoejhi roi, hắkshsc tôoejhng mãacef theo sálgnot phípzefa sau, râdznqu dàsawni bay theo gióemci, quálgnot to:


- Tưsmbchueing quâdznqn, ta theo ngưsmbcơgsroi đapkii lấgnbpy đapkichawu chóemci củrsbpa gãacef!

sawnn Đmlfmưsmbcơgsrong lậlgnot trưsmbcvqnsng đapkiao, râdznqu tóemcic dựjguung đapkikhsgng, trong ngàsawnn vạvjtbn binh sĩqsdo lộnmvcnpma uy phong.Gãacef rốnftrng nóemcii:

- Côoejhng Phủrsbp đapkioucbng giàsawnnh vớhueii ta, đapkichawu chóemci củrsbpa Văygggn Sípzefnh đapkisqob cho Hàsawnn Đmlfmưsmbcơgsrong!

Vừoucba dứkhsgt lờvqnsi thìvjtbacef giụmlfmc ngựjguua nhưsmbc tia chớhueip vưsmbchanqt qua Hoàsawnng Cálgnoi, đapkiuổpudki theo Tôoejhn Sálgnoch.

- Ha ha ha, đapkioucbng tranh giàsawnnh, xem ai nhanh tay hơgsron! Ai lấgnbpy đapkichawu Văygggn Sípzefnh thìvjtb ta ởchza trưsmbchueic mặnmvct chúbzcha côoejhng sẽsawndpwtu côoejhng đapkichawu!

Ngựjguua Tôoejhn Sálgnoch sớhueim đapkiãacef chạvjtby xa, nhưsmbcng trêdpwtn khôoejhng trung vẫbsacn đapkisqob lạvjtbi câdznqu nóemcii rõnpmasawnng, khípzefch lệcjli mỗlucli mộnmvct binh sĩqsdosmbcng phấgnbpn đapkiuổpudki theo.

sawnn Đmlfmưsmbcơgsrong vung trưsmbcvqnsng đapkiao, giụmlfmc ngựjguua chạvjtby nhanh, hésmbct to:

- Cálgnoc huynh đapkicjli, theo ta xôoejhng lêdpwtn!

- Giếbzcht!!!

Quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng giếbzcht đapkixfvl cảiafd mắkshst, bịlgnogsron Việcjlit binh ảiafdnh hưsmbcchzang khípzef thếbzchzvspng hổpudk, dũhdwyng khôoejhng thểsqob đapkiqpta, bắkshst đapkichawu đapkignbpu tranh.

Quâdznqn tâdznqm Lưsmbcu Biểsqobu nảiafdy ra ýbzch sợhanqacefi, tuy nhiêdpwtn thàsawn chếbzcht chứkhsg khôoejhng chịlgnou nhụmlfmc. Hai quâdznqn đapkinftri đapkichawu, muốnftrn chésmbcm chếbzcht chủrsbpsmbchueing quâdznqn đapkilgnoch nóemcii dễpevggsron làsawnm. Chípzefnh làsawnoejhn Sálgnoch vàsawn quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng xem thưsmbcvqnsng mọooini thứkhsg, chọooinc giậlgnon quâdznqn Lưsmbcu Biểsqobu, mỗlucli ngưsmbcvqnsi đapkinmvct nhiêdpwtn nhưsmbcsawnvứkhsgt bỏxfvl sốnftrng chếbzcht vàsawnsmbchueing bậlgnon trong lòvqnsng, bắkshst đapkichawu dùzvspng thâdznqn thểsqobsawnlgnou củrsbpa mìvjtbnh chốnftrng cựjguu quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng đapkidpwtn cuồlgnong tấgnbpn côoejhng.

Sa trưsmbcvqnsng rung đapkinmvcng lòvqnsng ngưsmbcvqnsi, binh sĩqsdo mấgnbpt đapkii vũhdwy khípzef, ngãacef gụmlfmc trong vũhdwyng málgnou đapkiqqplu khiếbzchn ngưsmbcvqnsi khôoejhng dálgnom thảiafd lỏxfvlng chúbzcht nàsawno. Bởchzai vìvjtb bảiafdn thâdznqn khôoejhng biếbzcht cóemci phảiafdi làsawn họooin sẽsawn bỗluclng nhiêdpwtn nhảiafdy lêdpwtn mộnmvct đapkiao đapkiâdznqm vàsawno mìvjtbnh khôoejhng.

gsron Việcjlit binh nổpudki málgnou tàsawnn sálgnot cũhdwyng bịlgno thưsmbcơgsrong, đapkidpwtn cuồlgnong cắkshsn xésmbc, thậlgnom chípzefsawnsmbc thịlgnot ngưsmbcvqnsi sốnftrng.


Tấgnbpt cảiafd đapkiqqplu álgnom thịlgno quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng rơgsroi vàsawno trậlgnon chiếbzchn gian khổpudk. Mộnmvct khi trong thờvqnsi gian ngắkshsn khôoejhng đapkiálgnonh vỡqpta đapkiưsmbchanqc phòvqnsng tuyếbzchn kẻacef đapkilgnoch, vậlgnoy phảiafdi lo ngạvjtbi đapkinmvci việcjlin quâdznqn củrsbpa Vưsmbcơgsrong Uy, còvqnsn cóemci phòvqnsng tuyếbzchn phe ta đapkiãacef giảiafdm mộnmvct nửsmbca binh lựjguuc.

Chiếbzchn trưsmbcvqnsng đapkiãacef tớhueii tìvjtbnh hìvjtbnh gay cấgnbpn, hai bêdpwtn thưsmbcơgsrong vong vôoejh sốnftr, con sốnftr liêdpwtn tụmlfmc tăygggng cao.

Tuy quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng khípzef thếbzchzvspng hồlgnon, nhưsmbcng álgnop sálgnot cálgnoch chủrsbpsmbchueing đapkinftri phưsmbcơgsrong ngàsawnn bưsmbchueic thìvjtbvjtbnh hìvjtbnh bỗluclng khựjguung lạvjtbi.Trêdpwtn khuôoejhn mặnmvct thâdznqm trầchawm củrsbpa Văygggn Sípzefnh rốnftrt cuộnmvcc lộnmvc ra nụmlfmsmbcvqnsi phảiafdi nhìvjtbn kỹkwgw mớhueii thấgnbpy. Bởchzai vìvjtb vừoucba rồlgnoi gãacef nhậlgnon đapkiưsmbchanqc tin tứkhsgc, Vưsmbcơgsrong Uy biếbzcht chỗluclacef bịlgno quâdznqn Giang Đmlfmôoejhng mãacefnh liệcjlit côoejhng kípzefch đapkiãacef phálgnoi ra năygggm ngàsawnn việcjlin quâdznqn. Chỉsqob cầchawn gãacef chịlgnou đapkijguung mộnmvct canh giờvqns nữfdyaa, vậlgnoy ngưsmbcvqnsi chiếbzchn thắkshsng chípzefnh làsawnacef.

oejhn Sálgnoch biếbzcht đapkiếbzchn lúbzchc mìvjtbnh phảiafdi đapkikhsgng ra rồlgnoi. Dựjguua vàsawno sứkhsgc mạvjtbnh củrsbpa mộnmvct, hai ngưsmbcvqnsi cóemci lẽsawn khôoejhng cứkhsgu đapkiưsmbchanqc chiếbzchn cuộnmvcc, nhưsmbcng ípzeft nhấgnbpt gãacefemci thểsqob đapkiálgnonh vỡqptavjtbnh hìvjtbnh bếbzch tắkshsc, hơgsron nữfdyaa Tôoejhn Sálgnoch rấgnbpt tựjguu tin vàsawno năygggng lựjguuc củrsbpa mìvjtbnh.

oejhn Sálgnoch quálgnot:

- Mao Anh, Mao Kiệcjlit tổpudk chứkhsgc Sơgsron Việcjlit binh đapkivqnsng trưsmbchueic, khinh bộnmvc binh phípzefa sau, lầchawn nữfdyaa phálgnot đapkinmvcng trùzvspng kípzefch mạvjtbnh nhấgnbpt cho ta!

- Tuâdznqn lệcjlinh!!!

Hai đapkiưsmbcvqnsng huynh đapkicjli đapkiãacef sớhueim giếbzcht ngưsmbcvqnsi khôoejhng gớhueim tay, bàsawnn tay dípzefnh đapkichawy málgnou củrsbpa vôoejh sốnftr ngưsmbcvqnsi. Vòvqnsng tai vốnftrn làsawnsawnu ngâdznqn bạvjtbch bịlgnolgnou nhuộnmvcm thàsawnnh màsawnu đapkixfvl sậlgnom, lóemcie tia sálgnong kỳtlfu lạvjtb. Họooin nghe mệcjlinh lệcjlinh củrsbpa Tôoejhn Sálgnoch, khôoejhng chúbzcht nghĩqsdo ngợhanqi hưsmbcng phấgnbpn nhậlgnon lệcjlinh.

Trêdpwtn mặnmvct Tôoejhn Sálgnoch tràsawnn ngậlgnop chiếbzchn ýbzch, đapkiôoejhi mắkshst lóemcie tia sálgnong cuồlgnong ngạvjtbo, ngạvjtbo nghễpevg nhìvjtbn thiêdpwtn hạvjtb.

acefemcii:

- Hàsawnn Đmlfmưsmbcơgsrong, Hoàsawnng Cálgnoi, cálgnoc ngưsmbcơgsroi dẫbsacn mộnmvct trăygggm đapkinmvci nhỏxfvl theo sálgnot sau lưsmbcng ta. Ai dálgnom chặnmvcn đapkiưsmbcvqnsng thìvjtb chúbzchng ta giếbzcht kẻacef đapkióemci!

Hai ngưsmbcvqnsi cùzvspng lớhuein tiếbzchng đapkiálgnop:

- Mạvjtbt tưsmbchueing tuâdznqn lệcjlinh!

Trêdpwtn mặnmvct Tôoejhn Sálgnoch chưsmbca bao giờvqnsemci vẻacef nghiêdpwtm trọooinng nhưsmbc vậlgnoy, bấgnbpt giálgnoc đapkiôoejhi tay nắkshsm chặnmvct Thiêdpwtn Lang thưsmbcơgsrong, đapkiôoejhi châdznqn kẹhdwyp chặnmvct bàsawnn đapkivjtbp.

acef trầchawm giọooinng hỏxfvli:

- Chuẩojufn bịlgno sẵzgcan sàsawnng chưsmbca?

Hai tưsmbchueing sĩqsdosmbcng phấgnbpn gậlgnot đapkichawu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.