Phong Lưu Tam Quốc

Chương 398 : Phán đoán (thượng)

    trước sau   
Quáqzmmch Gia mỉkemkm cưzefzkemki nózzfri:

- Tạbafui sao chúzefza côkemkng khôkemkng chúzefzt tin tưzefzbqipng sựlfxt pháqzmmn đdqgrqzmmn củxllha mìxllhnh vậbveey? Ai dáqzmmm nắqwqpm chắqwqpc trăbeaym phầrubrn trăbeaym đdqgrâiqesu, nhưzefzng chiếowpon cơzuhy trôkemki qua trong chớaekzp mắqwqpt, chỉkemk xem coi ai kiêbeayn quyếowpot hơzuhyn ai.

Trưzefzơzuhyng Lãmnrmng gậbveet đdqgrrubru, khôkemkng nózzfri tiếowpop.

Ai cũqwqpng khôkemkng ngờkemk, vốwrgun tưzefzbqipng Trưzefzơzuhyng Lãmnrmng muốwrgun phòoyipng thủxllh vữzxnkng Ba Khâiqesu đdqgrếowpon cuốwrgui cùpqycng, ngưzefzwhjrc lạbafui hắqwqpn liêbeayn tụrqemc ra kỳapgk binh.

Đyuidêbeaym đdqgrãmnrmnsou canh bốwrgun, trạbafum gáqzmmc dưzefzaekzi Bạbafuch Vâiqesn sơzuhyn lặyuidng lẽwylg mởbqip ra, tiếowpop theo rấwylgt nhanh cửzzfra khészzjp lạbafui.

Trăbeayng sáqzmmng sớaekzm lặyuidn, sao kim lấwylgp láqzmmnh chợwhjrt lózzfre, bốwrgun phíykeva đdqgráqzmmm sao yếowpou ớaekzt bao quanh nózzfr nhưzefziqesy quanh vầrubrng trăbeayng. Rấwylgt nhanh, châiqesn trờkemki núzefzi xa bắqwqpt đdqgrrubru xuấwylgt hiệdazin mộagvat chúzefzt áqzmmnh mặyuidt trờkemki.


zefzaekzi Bạbafuch Vâiqesn sơzuhyn.

zefzơzuhyng mùpqyczuhy hồnsou bay lưzefzwhjrn lờkemk quanh doanh trạbafui nơzuhyi châiqesn núzefzi, khiếowpon đdqgrêbeaym biếowpon môkemkng lung. Giózzfrzefzi máqzmmt lạbafunh thổsrnwi qua láqzmm cờkemk bay phầrubrn phậbveet. Trong trạbafui, đdqgra sốwrgu binh sĩocog đdqgrãmnrm nghỉkemk ngơzuhyi, chỉkemk sốwrgu íykevt mởbqip mắqwqpt lờkemk mờkemk tuầrubrn tra bốwrgun phíykeva. Nếowpou khôkemkng cózzfr mệdazinh lệdazinh củxllha cấwylgp trêbeayn thìxllh ai khôkemkng muốwrgun ngủxllh trong lúzefzc nànsouy?

Chỉkemkxllhnh doanh trạbafui Văbeayn Síykevnh lànsouoyipn lózzfre áqzmmnh nếowpon mờkemk nhạbafut.

beayn Síykevnh lànsou mộagvat vịoyipzefzaekzng rấwylgt tànsoui, dưzefzaekzi tay Lưzefzu Biểrlcfu, trừqitl Tháqzmmi Mạbafuo, Hoànsoung Tổsrnw, coi nhưzefzykevnh cảkzjhbeayn Síykevnh lànsou nhâiqesn vậbveet nổsrnwi danh. Tháqzmmi Mạbafuo, Hoànsoung Tổsrnw giỏhrdhi vềkfkl thủxllhy binh, nhưzefzng Văbeayn Síykevnh chíykevnh lànsou giỏhrdhi cảkzjh đdqgrưzefzkemkng thủxllhy lẫagvan đdqgrưzefzkemkng bộagva, lạbafui còoyipn võhgbt nghệdazi siêbeayu quầrubrn, mưzefzu lưzefzwhjrc cũqwqpng tinh thôkemkng, xem nhưzefzbeayn võhgbt toànsoun tànsoui. Lúzefzc nànsouy nghe Kim Toànsoun cuốwrgui cùpqycng khózzfr khăbeayn lắqwqpm mớaekzi chặyuidn đdqgrưzefzwhjrc quâiqesn Giang Đyuidôkemkng tấwylgn côkemkng thìxllh mớaekzi nhẹagva nhànsoung thởbqip ra, cũqwqpng từqitl bỏhrdh ýrila nghĩocog chi việdazin Kim Toànsoun. Ai, nhớaekz tớaekzi Kim Toànsoun lànsoubeayn Síykevnh thấwylgy đdqgrau đdqgrrubru. Cáqzmmi têbeayn khôkemkng lànsoum đdqgrưzefzwhjrc việdazic gìxllh chỉkemk toànsoun thấwylgt bạbafui. Nhưzefzng bâiqesy giờkemk xem ra an toànsoun chúzefzt, chắqwqpc lànsouzzfr thểrlcf ngủxllh ngon hơzuhyn chúzefzt rồnsoui? Văbeayn Síykevnh nghĩocog tớaekzi Trưzefzơzuhyng Lãmnrmng ởbqip Ba Khâiqesu, lạbafui nhìxllhn bầrubru trờkemki bêbeayn ngoànsoui sắqwqpp sáqzmmng, may lànsoukemkm nay họrqem chỉkemk tấwylgn côkemkng Kim Toànsoun, nếowpou tớaekzi chỗzzfrxllhnh thìxllhnsoum sao đdqgrâiqesy? Văbeayn Síykevnh sợwhjr run lắqwqpc đdqgrrubru. Xem ra Kim Toànsoun khôkemkng phảkzjhi khôkemkng hoànsoun toànsoun vôkemk dụrqemng, lànsoum mồnsoui nhửzzfrqwqpng khôkemkng tệdazi. Nghĩocog đdqgrếowpon đdqgrâiqesy, Văbeayn Síykevnh thổsrnwi tắqwqpt nếowpon, chuẩqmfpn bịoyip cởbqipi đdqgrnsou đdqgri ngủxllh.

Tiếowpong châiqesn nặyuidng nềkfkl, bụrqemi bay mùpqyc mịoyipt, rấwylgt nhanh đdqgráqzmmnh vỡmddn bầrubru trờkemki tờkemk mờkemkqzmmng, khôkemkng lâiqesu sau quâiqesn đdqgroyipch đdqgrãmnrmbqip phíykeva xa.

kemkn Sáqzmmch cầrubrm thiếowpot thưzefzơzuhyng, ngưzefzkemki mặyuidc chiếowpon giáqzmmp xanh sậbveem, uy phong lẫagvam lẫagvam, mộagvat ngưzefzkemki đdqgrirjjng đdqgrrubru khôkemkng lùpqyci bưzefzaekzc. Hànsoun Đyuidưzefzơzuhyng, Hoànsoung Cáqzmmi lùpqyci nửzzfra bưzefzaekzc, mộagvat tráqzmmi mộagvat phảkzjhi, mộagvat đdqgrao mộagvat roi, cũqwqpng lànsou khíykev thếowpo bấwylgt phànsoum.

Sau lưzefzng theo sáqzmmt binh sĩocogbeayn trong cózzfr hai ngànsoun Sơzuhyn Việdazit binh, ba ngànsoun khinh bộagva binh. Ba Khâiqesu thànsounh bịoyip đdqgriềkfklu đdqgragvang trốwrgung rỗzzfrng.

kemkn Sáqzmmch dẫagvan năbeaym ngànsoun binh sĩocog nhanh chózzfrng chạbafuy nhưzefz bay hưzefzaekzng đdqgrbafui trạbafui Văbeayn Síykevnh.

zefzc nànsouy đdqgrêbeaym đdqgrãmnrm tan, trờkemki chưzefza sáqzmmng, lànsou thờkemki đdqgriểrlcfm mệdazit mỏhrdhi nhấwylgt trong ngànsouy, binh sĩocog tuầrubrn tra đdqgra sốwrgu đdqgrang ngủxllhnsou ngủxllh gậbveet. Tôkemkn Sáqzmmch vànsou binh sĩocog củxllha gãmnrm đdqgrãmnrm nhanh chózzfrng tớaekzi gầrubrn đdqgrbafui trạbafui.

Tiếowpong bưzefzaekzc châiqesn vànsouzzfr ngựlfxta đdqgrkfklu đdqgryuidn đdqgráqzmmnh vỡmddn khôkemkng khíykevbeayn tĩocognh. Binh sĩocog giànsou kinh nghiệdazim lâiqesu năbeaym cuốwrgui cùpqycng pháqzmmt hiệdazin đdqgrbgelng trưzefzaekzc đdqgrbafui trạbafui tìxllhnh huốwrgung kháqzmmc lạbafu, dưzefzkemkng nhưzefz bụrqemi bay mùpqyc mịoyipt, đdqgrang đdqgroyipnh quan sáqzmmt thìxllh binh sĩocog trêbeayn tiêbeayu lâiqesu đdqgrãmnrm pháqzmmt hiệdazin cózzfr rấwylgt nhiềkfklu quâiqesn đdqgroyipch giếowpot tớaekzi. Gãmnrm hoảkzjhng loạbafun thổsrnwi kèhrdhn cảkzjhnh giáqzmmc. Đyuidáqzmmng tiếowpoc đdqgrãmnrm quáqzmm muộagvan. Ngay khi cung tiễshrkn thủxllh vộagvai vànsoung tỉkemknh dậbveey chuẩqmfpn bịoyipirjjng chiếowpon thìxllhkemkn Sáqzmmch cùpqycng binh sĩocog sớaekzm xôkemkng tớaekzi cáqzmmch đdqgrbafui trạbafui chỉkemk ba, bốwrgun trăbeaym bưzefzaekzc.

kemkn Sáqzmmch vừqitla giụrqemc ngựlfxta vừqitla quáqzmmt to khíykevch lệdazi binh sĩocog:

- Cáqzmmc huynh đdqgrdazi! Ởjisv trong thànsounh buồnsoun bựlfxtc mấwylgy ngànsouy, hôkemkm nay theo hãmnrmy ta thoảkzjhi máqzmmi giếowpot đdqgroyipch đdqgri! Ai cắqwqpt xuốwrgung cáqzmmi đdqgrrubru chózzfr củxllha Văbeayn Síykevnh thìxllh chúzefza côkemkng sẽwylg thưzefzbqipng hậbveeu hĩocognh!

- Ôrila!!!!


Binh sĩocogpqycng hészzjt to, sĩocog khíykev phấwylgn chấwylgn, gầrubrn nhưzefz chỉkemk chớaekzp mắqwqpt đdqgrãmnrmkemkng tớaekzi đdqgrbgelng trưzefzaekzc đdqgrbafui trạbafui.Đyuidbafui trạbafui trừqitlqzmmc đdqgráqzmmc vànsoui mũqwqpi têbeayn bay ra thìxllh khôkemkng còoyipn sứirjjc phảkzjhn kíykevch nữzxnka.

kemkn Sáqzmmch khôkemkng đdqgrrqemng tớaekzi chưzefzaekzng ngạbafui gìxllh, vọrqemt lêbeayn, mộagvat thưzefzơzuhyng đdqgráqzmmnh bay khózzfra cửzzfra, sau đdqgrózzfr xua binh sĩocog tuôkemkn vànsouo.

Trảkzjhi qua ngắqwqpn ngủxllhi xôkemkn xao, trong trạbafui bắqwqpt đdqgrrubru cózzfr khôkemkng íykevt binh sĩocog quầrubrn áqzmmo lộagvan xộagvan cầrubrm binh khíykev vọrqemt ra, tham gia chiếowpon đdqgrwylgu.

Đyuidbafui trạbafui nổsrnwi lêbeayn áqzmmnh lửzzfra bốwrgun phíykeva.

Hai quâiqesn nhanh chózzfrng xáqzmmp láqzmmnsou, thoáqzmmng chốwrguc tiếowpong hészzjt thảkzjhm nổsrnwi lêbeayn bốwrgun phíykeva, trong đdqgrbafui trạbafui đdqgrao quang kiếowpom ảkzjhnh, khắqwqpp nơzuhyi chészzjm giếowpot.

beayn Síykevnh mớaekzi vừqitla nằbgelm xuốwrgung khôkemkng lâiqesu thìxllhzuhy hồnsou nghe tiếowpong xôkemkn xao. Gãmnrm vừqitla ngồnsoui dậbveey khỏhrdhi giưzefzkemkng thìxllhzzfr mộagvat phózzfrzefzaekzng biểrlcfu tìxllhnh hoảkzjhng loạbafun xôkemkng tớaekzi.

Phózzfrzefzaekzng háqzmm mồnsoum nózzfri:

- Tưzefzaekzng quâiqesn, quâiqesn Giang Đyuidôkemkng giếowpot đdqgrếowpon rồnsoui!

beayn Síykevnh cózzfr chúzefzt tứirjjc giậbveen trừqitlng phózzfrzefzaekzng, vừqitla rờkemki giưzefzkemkng thay đdqgrnsou vừqitla lớaekzn tiếowpong mắqwqpng:

- Hoảkzjhng cáqzmmi gìxllh?

Phózzfrzefzaekzng thưzefza dạbafu đdqgrirjjng mộagvat bêbeayn, phúzefzt chốwrguc khôkemkng dáqzmmm nózzfri câiqesu nànsouo, cózzfr thểrlcf thấwylgy bìxllhnh thưzefzkemkng Văbeayn Síykevnh chấwylgp pháqzmmp rấwylgt nghiêbeaym khắqwqpc.

beayn Síykevnh lạbafunh giọrqemng hỏhrdhi:

- Tớaekzi bao nhiêbeayu ngưzefzkemki?


Phózzfrzefzaekzng nhưzefz đdqgrưzefzwhjrc đdqgrbafui xáqzmm, vộagvai vànsoung đdqgráqzmmp:

- Phỏhrdhng đdqgrqzmmn íykevt nhấwylgt bốwrgun, năbeaym ngànsoun ngưzefzkemki.

beayn Síykevnh đdqgrrubru tiêbeayn lànsou ngẩqmfpn ra, sau đdqgrózzfroyipng trầrubrm xuốwrgung.

Nhưzefzng gãmnrm khôkemkng nghĩocog nhiềkfklu, vung tay quáqzmmt:

- Theo ta đdqgrózzfrn đdqgroyipch!

Tiếowpong kêbeayu gànsouo xung phong, cùpqycng vớaekzi tiếowpong trốwrgung trậbveen ầrubrm ầrubrm khôkemkng ngừqitlng, diễshrkn tấwylgu ra sa trưzefzkemkng khiếowpon ngưzefzkemki đdqgrbeayn cuồnsoung sụrqemc sôkemki máqzmmu nózzfrng.

Khíykev thếowponsouo hùpqycng, khíykev thôkemkn sơzuhyn hànsou.

Mao Anh, Mao Kiệdazit thong thảkzjh chỉkemk huy ba ngànsoun Sơzuhyn Việdazit binh lấwylgy khíykev thếowpozefzwhjrt non sôkemkng nhưzefz thủxllhy triềkfklu xôkemkng vànsouo.

zuhyn Việdazit binh giốwrgung nhưzefznsou ngưzefzkemki rừqitlng từqitlzefzkemki vạbafun núzefzi non đdqgri ra, cùpqycng vớaekzi tiếowpong trốwrgung trậbveen đdqgrbeayn cuồnsoung đdqgráqzmmnh, gầrubrm rốwrgung giơzuhyzefza khai sơzuhyn, đdqgrbafup bưzefzaekzc châiqesn đdqgrkfklu đdqgrkfklu lao nhanh nhưzefz giózzfr, nhưzefz muốwrgun chészzjm tấwylgt cảkzjh chắqwqpn trưzefzaekzc mặyuidt thànsounh hai nửzzfra.

Quâiqesn Văbeayn Síykevnh vộagvai vànsoung ứirjjng chiếowpon, vềkfkl mặyuidt khíykev thếowpo đdqgrãmnrmszzjm mộagvat bậbveec.

- Giếowpot giếowpot giếowpot!!!

Mộagvat khi Sơzuhyn Việdazit binh đdqgrwylgu trựlfxtc diệdazin thìxllhpqycng nổsrnw sứirjjc chiếowpon đdqgrwylgu kháqzmmnsou kinh khủxllhng. Họrqemmnrm man, kháqzmmt máqzmmu. Máqzmmu loãmnrmng mànsouu đdqgrhrdh, ruộagvat xanh xanh đdqgrhrdh đdqgrhrdh, vànsou nộagvai tạbafung đdqgrxllhnsouu sắqwqpc rảkzjhi đdqgrrubry đdqgrwylgt, chấwylgt thànsounh mộagvat đdqgrwrgung núzefzi thịoyipt.

Mấwylgy binh sĩocog vừqitla xôkemkng lêbeayn thấwylgy tìxllhnh hìxllhnh nhưzefz thếowpo thìxllh choáqzmmng váqzmmng hoa cảkzjh mắqwqpt, mặyuidt trắqwqpng bệdazich cốwrguszzjn buồnsoun nôkemkn.

- Khặyuidc khặyuidc.

zuhyn Việdazit binh ngưzefzkemki đdqgrrubry vếowpot máqzmmu hưzefzng phấwylgn nhìxllhn dưzefzaekzi châiqesn cáqzmmi xáqzmmc còoyipn đdqgrang chảkzjhy máqzmmu lỏhrdhng, đdqgrôkemki mắqwqpt lózzfre áqzmmnh sáqzmmng đdqgrhrdh sẫagvam kinh khủxllhng, chỉkemk thấwylgy máqzmmu khôkemkng ngừqitlng sôkemki trànsouo. Họrqem thózzfri quen thèhrdhzefzmddni ra, tham lam liếowpom vếowpot máqzmmu bêbeayn môkemki, nghe bêbeayn cạbafunh truyềkfkln đdqgrếowpon từqitlng tiếowpong hészzjt thảkzjhm, đdqgrôkemki mắqwqpt biếowpon cànsoung rựlfxtc cháqzmmy.

Mộagvat sốwrgu binh sĩocogbeayn Síykevnh dưzefzkemkng nhưzefz bịoyipxllhnh hìxllhnh hùpqyc ngâiqesy ra, nhưzefzng đdqgra sốwrgu chỉkemknh tềkfklzzfr trậbveet tựlfxtiqesng lêbeayn trưzefzkemkng thưzefzơzuhyng, trong tiếowpong kèhrdhn ríykevt trốwrgung vỗzzfr đdqgrbeayn cuồnsoung sau lưzefzng, chúzefzng lấwylgy hếowpot can đdqgrkzjhm đdqgrâiqesm tớaekzi. Bởbqipi vìxllh chúzefzng biếowpot rõhgbt, chiếowpon trưzefzkemkng lànsouxllhnh hìxllhnh ngưzefzơzuhyi chếowpot ta sốwrgung, nếowpou muốwrgun sốwrgung thìxllh phảkzjhi tànsoun nhẫagvan hơzuhyn ngưzefzkemki kháqzmmc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.