Phong Lưu Tam Quốc

Chương 397 : Lỗ Túc hiến kế (hạ)

    trước sau   
Quáruklch Gia suy nghĩjvez mộvrjyt lúvsjhc, khôndblng dáruklm khẳebmqng đshzlrpginh ngay màeaor phỏfykxng đshzlrukln rằvrjyng:

- Phònyivng tuyếshzln Ba Khâwdqdu dễzdki thủtnjg khójosendblng, theo cáruklch bìbbljnh thưkgwmwzmong đshzláruklnh chiếshzlm thìbblj gầmzokn nhưkgwmeaor khôndblng khảkjoznyivng. Theo thuộvrjyc hạrpgi thấvntjy thìbblj họvwnx chắokmrc chắokmrn muốhrgen ra kỳwdqd binh, màeaor kỳwdqd binh nàeaory khôndblng ngoàeaori dựfknl đshzlrukln làeaorjose hai con đshzlưkgwmwzmong, mộvrjyt làeaor đshzlưkgwmwzmong thủtnjgy. Nhưkgwmng vấvntjn đshzlhxykeaorwdqdy giờwzmo chúvsjhng khôndblng tiệkuhrn kiếshzlm thuyềhxykn, cho dùkire kiếshzlm đshzlưkgwmlszxc chỉeaor sợlszx khójose tráruklnh khỏfykxi quâwdqdn ta giáruklm thịrpgi trêdzitn nưkgwmdiahc. Nếshzlu chúvsjhng muốhrgen giốhrgeng nhưkgwm chúvsjha côndblng lúvsjhc trưkgwmdiahc lấvntjy Hạrpgi Khẩdiahu dùkireng cáruklch bơaftfi lộvrjyi thìbblj thuộvrjyc hạrpgi tin rằvrjyng ngoàeaori Hắokmrc Ưnimkng Vệkuhr củtnjga chúvsjha côndblng, khôndblng đshzlrpgii quâwdqdn nàeaoro cójose bảkjozn lĩjveznh nhưkgwm vậndbly. Cho dùkireeaor trứbblj danh thủtnjgy chiếshzln quâwdqdn Kinh Châwdqdu cũgnvhng khôndblng ngoạrpgii lệkuhr. Nếshzlu đshzlãkeqt vậndbly thìbblj chỉeaorjose mộvrjyt con đshzlưkgwmwzmong, đshzlójoseeaor đshzlưkgwmwzmong núvsjhi. Hễzdkieaor đshzlưkgwmwzmong núvsjhi thìbbljjose lớdiahn nhỏfykx đshzlưkgwmwzmong mònyivn, Ba Khâwdqdu tam sơaftfn nhấvntjt thủtnjgy trừrpgi Ngũgnvh Tiêdzitm sơaftfn lưkgwmng dựfknla bờwzmo nam Trưkgwmwzmong Giang cójose thểvrjy bỏfykx qua ra, Thiêdzitn Nhạrpgic sơaftfn vàeaor Bạrpgich Vâwdqdn sơaftfn dùkirevsjhi cao hiểvrjym trởxcnf nhưkgwmng bịrpgi chúvsjhng ta chặnabmn trạrpgim gáruklc, nhưkgwmng khójose bảkjozo đshzlkjozm chỗdfbm đshzlójosejose đshzlưkgwmwzmong nhỏfykxjose thểvrjy xuyêdzitn qua sơaftfn mạrpgich, tớdiahi phònyivng tuyếshzln củtnjga chúvsjhng ta, tiếshzlp theo nộvrjyi ngoạrpgii giáruklp côndblng làeaorjose thểvrjy phárukl quan tạrpgip. Vềhxyk đshzliềhxyku nàeaory thìbbljaftfi nguy hiểvrjym chúvsjht, nêdzitn thuộvrjyc hạrpgi cho rằvrjyng, đshzláruklm Vănyivn Sítnjgnh rấvntjt cójose khảkjoznyivng xuyêdzitn qua sơaftfn mạrpgich ýcrja đshzlmiqm đshzláruklnh bấvntjt ngờwzmo quâwdqdn ta.

Tuy Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng khôndblng dáruklm khẳebmqng đshzlrpginh ýcrja nghĩjvez củtnjga Quáruklch Gia nhưkgwmng cảkjozm thấvntjy rấvntjt cójosecrja, nójosei:

- Rấvntjt cójosecrja. Vưkgwmơaftfng Uy ởxcnf Ba Khâwdqdu nójosei dàeaori khôndblng dàeaori, nójosei ngắokmrn cũgnvhng khôndblng ngắokmrn, muốhrgen pháruklt hiệkuhrn mộvrjyt con đshzlưkgwmwzmong nhỏfykx khôndblng phảkjozi khôndblng thểvrjy. Nhưkgwmng cho dùkire chúvsjhng ta biếshzlt ýcrja đshzlmiqm củtnjga đshzláruklm Vănyivn Sítnjgnh thìbbljeaorm sao đshzlhxyk phònyivng đshzlâwdqdy?

Lỗdfbmvsjhc từrpgi từrpgijosei:

- Chúvsjha côndblng, cứbblj ngồmiqmi suy đshzlrukln hàeaornh đshzlvrjyng củtnjga đshzlhrgei thủtnjg thìbblj chẳebmqng bằvrjyng tấvntjn côndblng dònyivxcnft thựfknlc hưkgwm củtnjga chúvsjhng. Nếshzlu chúvsjhng thậndblt cójose ýcrja đshzlmiqm thìbblj tấvntjt nhiêdzitn làeaor đshzliềhxyku đshzlvrjyng khôndblng ítnjgt binh lựfknlc. Nếshzlu pháruklt hiệkuhrn thựfknlc lựfknlc quâwdqdn đshzlvrjyi củtnjga chúvsjhng giảkjozm thấvntjp nhiềhxyku, ta trưkgwmdiahc tiêdzitn chặnabmn đshzlrpgii quâwdqdn bêdzitn ngoàeaori củtnjga chúvsjhng, rồmiqmi mớdiahi đshzlójoseng cửsmvda đshzláruklnh chójose, thuộvrjyc hạrpgi khôndblng tin chúvsjhng cònyivn cójose thểvrjyeaorm gìbblj.


Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng vỗdfbm tay kêdzitu to:

- Đzutaúvsjhng thếshzl, tiểvrjyu Vũgnvh, nàeaorng lậndblp tứbbljc đshzli gọvwnxi đshzláruklm Ngụvwnxy Diêdzitn tớdiahi đshzlâwdqdy ngay!

Ai biếshzlt Lỗdfbmvsjhc khôndblng chúvsjht nghĩjvez ngợlszxi ra tiếshzlng phảkjozn đshzlhrgei:

- Chúvsjha côndblng, khôndblng đshzlưkgwmlszxc! Lúvsjhc nàeaory ra khỏfykxi thàeaornh, nójosei khôndblng chừrpging quâwdqdn đshzlrpgich đshzlãkeqt đshzlnabmt bẫlxngy sẵmuvjn chờwzmo chúvsjhng ta thìbblj sao? Bịrpgi chúvsjhng diệkuhrt trừrpgi mộvrjyt phầmzokn làeaor chúvsjhng ta sẽfhzn thiếshzlu mộvrjyt phầmzokn sứbbljc chiếshzln đshzlvntju. Nếshzlu khôndblng hoàeaorn toàeaorn nắokmrm chắokmrc thìbblj chúvsjhng ta khôndblng nêdzitn tùkirey tiệkuhrn tấvntjn côndblng mớdiahi tốhrget.

Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng khôndblng nghĩjvez tớdiahi Lỗdfbmvsjhc bỗdfbmng dưkgwmng phảkjozn đshzlhrgei, kinh ngạrpgic nójosei:

- Ýrgcc kiếshzln làeaor ngưkgwmơaftfi nêdzitu, phảkjozn đshzlhrgei cũgnvhng làeaor ngưkgwmơaftfi, rốhrget cuộvrjyc ngưkgwmơaftfi muốhrgen ta làeaorm sao đshzlâwdqdy? Khôndblng lẽfhzn muốhrgen ta thậndblt sựfknl ngồmiqmi chờwzmo chếshzlt tạrpgii đshzlâwdqdy chănyivng?

Lỗdfbmvsjhc cưkgwmwzmoi khẽfhzn, khuôndbln mặnabmt thậndblt thàeaor nhưkgwmng lạrpgii lójosee tia gian xảkjozo, đshzliềhxyku nàeaory khiếshzln lònyivng Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng thítnjgt chặnabmt, đshzlúvsjhng làeaor nhìbbljn ngưkgwmwzmoi khôndblng thểvrjy xem bềhxyk ngoàeaori.

keqtjosei rằvrjyng:

- Chúvsjha côndblng đshzlrpging vộvrjyi, chúvsjhng ta nhấvntjt đshzlrpginh phảkjozi xuấvntjt binh dònyivxcnft nhưkgwmng khôndblng phảkjozi lúvsjhc nàeaory.

Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng mêdzit mang, hỏfykxi:

- Vậndbly lúvsjhc nàeaoro?

Lỗdfbmvsjhc nójosei khẽfhzn:

- Đzutaêdzitm qua đshzli, trưkgwmdiahc bìbbljnh minh.


Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng lậndblp tứbbljc hiểvrjyu ra, vỗdfbm đshzlmzoku mìbbljnh, cưkgwmwzmoi nójosei:- Ta thậndblt làeaor, tạrpgii sao trởxcnfdzitn nôndbln nójoseng thếshzl nhỉeaor?

Quáruklch Gia đshzlãkeqtwdqdu khôndblng lêdzitn tiếshzlng bỗdfbmng nhiêdzitn mởxcnf miệkuhrng:

- Chúvsjha côndblng, cáruklc ngưkgwmwzmoi cójose pháruklt hiệkuhrn mộvrjyt chuyệkuhrn kỳwdqd lạrpgi khôndblng? Quâwdqdn Vưkgwmơaftfng Uy hai ngàeaory nay khôndblng tấvntjn côndblng trạrpgim gáruklc, lạrpgii khinh thưkgwmwzmong quâwdqdn ta khôndblng dáruklm xuấvntjt chiếshzln trựfknlc tiếshzlp đshzlem đshzlrpgii trạrpgii đshzlójoseng dưkgwmdiahi Bạrpgich Vâwdqdn sơaftfn, cáruklch trạrpgim gáruklc củtnjga chúvsjhng ta chỉeaoreaori dặnabmm. Hơaftfn nữuthba chúvsjhng cònyivn ởxcnf giữuthba sưkgwmwzmon núvsjhi dựfknlng khôndblng ítnjgt tiêdzitu lâwdqdu, tiễzdkin tháruklp, chứbbljng tỏfykxshzleaor muốhrgen quan sáruklt từrpging đshzlvrjyng tĩjveznh Bạrpgich Vâwdqdn sơaftfn. Cho dùkire quâwdqdn ta muốhrgen đshzlêdzitm tậndblp kítnjgch thìbblj chúvsjhng cũgnvhng cójose thểvrjy trưkgwmdiahc mộvrjyt bưkgwmdiahc pháruklt hiệkuhrn.

Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng tứbbljc giậndbln vỗdfbmeaorn mắokmrng:

- Hay cho Vưkgwmơaftfng Uy, kiêdzitu ngạrpgio khôndblng coi ai ra gìbblj nhưkgwm thếshzl, tớdiahi thờwzmoi cơaftf rồmiqmi coi ta làeaorm sao xửsmvdcrja hắokmrn!

Quáruklch Gia khôndblng thèkzbim đshzlvrjy ýcrja Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng mắokmrng, suy tưkgwmjosei:

- Hàeaornh đshzlvrjyng nàeaory rấvntjt kháruklc thưkgwmwzmong, trong phúvsjht chốhrgec thuộvrjyc hạrpgi khôndblng nghĩjvez ra ýcrja đshzlrpginh củtnjga chúvsjhng. Tấvntjt nhiêdzitn chúvsjhng sẽfhzn khôndblng ngốhrgec đshzlếshzln mứbbljc thậndblt vìbblj giáruklm sáruklt từrpging hàeaornh đshzlvrjyng Bạrpgich Vâwdqdn sơaftfn, hiểvrjyn nhiêdzitn sau lưkgwmng cònyivn cójose chiêdzitu gìbblj, vềhxyk đshzliểvrjym nàeaory chúvsjhng tuyệkuhrt đshzlhrgei khôndblng thểvrjy khôndblng đshzlhxyk phònyivng.

Mọvwnxi ngưkgwmwzmoi khôndblng nójosei chuyệkuhrn rơaftfi vàeaoro suy tưkgwm, ai cũgnvhng tâwdqdm sựfknl nặnabmng nềhxyk, đshzlãkeqt nghe ra áruklm chỉeaor củtnjga Quáruklch Gia.

Nửsmvda ngàeaory sau Quáruklch Gia ngẩdiahng đshzlmzoku lêdzitn, từrpgi từrpgijosei:

- Thuộvrjyc hạrpgi cho rằvrjyng, rấvntjt cójose thểvrjykgwmơaftfng Uy muốhrgen tạrpgii đshzlâwdqdy che giấvntju chuyệkuhrn gìbblj, cárukli việkuhrc cầmzokn che giấvntju làeaor khôndblng thểvrjy khôndblng đshzldiahy phònyivng tuyếshzln tớdiahi gầmzokn trạrpgim gáruklc quâwdqdn ta. Chỉeaor cầmzokn chúvsjhng ta chịrpgiu nghĩjvez thìbblj khôndblng phảkjozi khójose đshzlrukln.

Lỗdfbmvsjhc bỗdfbmng nhiêdzitn thốhrget ra câwdqdu kinh ngưkgwmwzmoi:

- Rấvntjt cójose thểvrjy chúvsjhng đshzlang đshzlàeaoro đshzlưkgwmwzmong núvsjhi.

Quáruklch Gia vỗdfbm mạrpginh tay, trầmzokm giọvwnxng nójosei:


- Khôndblng sai, ta cójose phárukli ‘đshzlrpgia thítnjgnh’ đshzliềhxyku tra, họvwnx bao lạrpgii rằvrjyng đshzlúvsjhng làeaorjose tiếshzlng chấvntjn đshzlvrjyng nhẹriyb. Títnjgnh theo vịrpgi trítnjg thìbblj chắokmrc làeaorxcnf bắokmrc Bạrpgich Vâwdqdn sơaftfn.

Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng cănyivng thẳebmqng thấvntjt thanh nójosei:

- Khôndblng phảkjozi chứbblj! Tạrpgic mộvrjyt con đshzlưkgwmwzmong núvsjhi cầmzokn bao lâwdqdu? Khôndblng mấvntjt nửsmvda nănyivm, mộvrjyt nănyivm thìbblj sao cójose thểvrjy dễzdkieaorng hoàeaorn thàeaornh? Vưkgwmơaftfng Uy chắokmrc khôndblng ngu đshzlếshzln mứbbljc đshzlójose chứbblj?

Quáruklch Gia lắokmrc đshzlmzoku nójosei:

- Méxcnfwdqdy Bạrpgich Vâwdqdn sơaftfn kèkzbim theo nưkgwmdiahc Ba Khâwdqdu, đshzlrpgia chấvntjt khárukl xốhrgep mềhxykm. Hơaftfn nữuthba cójose mộvrjyt ngọvwnxn núvsjhi ngănyivn cáruklch, nếshzlu khôndblng phảkjozi ngọvwnxn núvsjhi nàeaory cójoseruklch đshzlárukl nhưkgwm đshzlao cắokmrt rấvntjt khójose leo, chỉeaor sợlszx sớdiahm làeaor nhưkgwmlszxc đshzliểvrjym lớdiahn rồmiqmi. Thuộvrjyc hạrpgi cho rằvrjyng Vưkgwmơaftfng Uy đshzlãkeqt sớdiahm nghĩjvez tớdiahi đshzliềhxyku nàeaory, cũgnvhng pháruklt hiệkuhrn nhưkgwmlszxc đshzliểvrjym đshzlójose, nếshzlu khôndblng thìbblj tạrpgii sao ngừrpging bao vâwdqdy màeaor bắokmrt đshzlmzoku đshzlàeaoro núvsjhi?

Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng nghe thếshzl cựfknlc kỳwdqd nhứbbljc đshzlmzoku, rấvntjt làeaor buồmiqmn rầmzoku nójosei:

- Hay lắokmrm, kêdzitu cáruklc ngưkgwmơaftfi phâwdqdn títnjgch giờwzmoaftf hởxcnf chồmiqmng chấvntjt, làeaorm sao đshzláruklnh đshzlâwdqdy?

Mắokmrt Quáruklch Gia sáruklng lójoseng láruklnh nójosei:

- Tấvntjt cảkjoz chỉeaoreaor suy đshzlrukln, nhưkgwmng nếshzlu sớdiahm thàeaornh lậndblp, chịrpgiu nộvrjyi ngoạrpgii giáruklp côndblng nhưkgwmng nếshzlu chúvsjhng khôndblng thàeaornh côndblng thìbblj tấvntjt cảkjoz chỉeaoreaorjosei suôndblng thôndbli. Hơaftfn nữuthba đshzlâwdqdy cũgnvhng làeaor thờwzmoi cơaftf tốhrget nhấvntjt cho chúvsjha côndblng phárukl đshzlrpgich.

Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng đshzlãkeqt sớdiahm lấvntjy lạrpgii tinh thầmzokn, hắokmrn nghe ca liềhxykn biếshzlt ẩdiahn ýcrja, âwdqdm hiểvrjym cưkgwmwzmoi nójosei:

- Nójosei vậndbly làeaorkgwmơaftfng Uy tạrpgim thờwzmoi khôndblng thểvrjy đshzlvrjyng, Kim Toàeaorn vừrpgia bắokmrt đshzlmzoku liềhxykn bịrpgi ta cưkgwmdiahp trạrpgii, nhuệkuhr khítnjg giảkjozm thấvntjp nhiềhxyku, ta đshzlrukln chúvsjhng khôndblng dáruklm xuấvntjt binh đshzli đshzlưkgwmwzmong nhỏfykx. Vậndbly chỉeaornyivn lạrpgii đshzlvrjyi Vănyivn Sítnjgnh. Thếshzl thìbblj tốhrgei nay đshzlvrjy ta giảkjozi quyếshzlt cho, xem coi hắokmrn cònyivn lạrpgii bao nhiêdzitu câwdqdn lưkgwmlszxng.

Lỗdfbmvsjhc vàeaor Quáruklch Gia nhìbbljn nhau cưkgwmwzmoi.

Lỗdfbmvsjhc nhắokmrc nhởxcnfjosei:

- Chúvsjha côndblng giỏfykxi nhấvntjt làeaor giưkgwmơaftfng đshzlôndblng kítnjgch tâwdqdy. Trưkgwmdiahc tiêdzitn phárukli mộvrjyt đshzlvrjyi binh sĩjvez đshzláruklnh vàeaoro đshzlrpgii trạrpgii củtnjga Kim Toàeaorn, khiếshzln chỗdfbmnyivn Sítnjgnh thảkjoz lỏfykxng tinh thầmzokn chúvsjht, sau đshzlójose bỗdfbmng nhiêdzitn tậndblp trung tấvntjt cảkjoz binh lựfknlc đshzláruklnh đshzlrpgii trạrpgii Vănyivn Sítnjgnh. Khôndblng đshzlvntju thìbblj thôndbli, vừrpgia chiếshzln liềhxykn đshzláruklnh chúvsjhng đshzlrpgii thưkgwmơaftfng nguyêdzitn khítnjg, khiếshzln chúvsjhng khôndblng thểvrjy cấvntju thàeaornh uy hiếshzlp nữuthba. Cứbblj thếshzl, ba đshzlvrjyi đshzli mấvntjt mộvrjyt, cho dùkirekgwmơaftfng Uy cójose thầmzokn thôndblng tớdiahi đshzlâwdqdu thìbblj sợlszx rằvrjyng kếshzlt phưkgwmwzmong vớdiahi Kim Toàeaorn vôndbl dụvwnxng, đshzlếshzln cuốhrgei cùkireng đshzlàeaornh bójose tay.

Trưkgwmơaftfng Lãkeqtng cưkgwmwzmoi to, hiểvrjyn nhiêdzitn tâwdqdm tìbbljnh cựfknlc kỳwdqd tốhrget, nhưkgwmng tiếshzlp theo hắokmrn ngẫlxngm nghĩjvez, lạrpgii hỏfykxi:

- Vậndbly nếshzlu đshzláruklm Vănyivn Sítnjgnh khôndblng đshzli đshzlưkgwmwzmong nhỏfykx thìbblj sao? Tớdiahi lúvsjhc đshzlójosetnjgnh sao bâwdqdy giờwzmo?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.