Phong Lưu Tam Quốc

Chương 396 : Lỗ Túc hiến kế (thượng)

    trước sau   
Lỗpuioemsrc đtwmaưpxvjgfugc Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng khen ngợgfugi thìdztt to gan hơpuion chúemsrt, nójlbei tiếzighp:

- Nếzighu nhưpxvj việzooxn quâhgbwn củbeqfa Chu Du tưpxvjinzung quâhgbwn xuốvrdrng dưpxvjinzui thìdztt tin tưpxvjnfncng khôyqpang bao lâhgbwu sau, đtwmabeqfn đtwmao lợgfugi hạohywi rồmczci Tháwlgti Mạohywo sẽgtfy đtwmazight trọpxvjng tâhgbwm vàrzaao Nam Di, muốvrdrn đtwmaoạohywt trởnfnc lạohywi Ba Khâhgbwu. Tớinzui lúemsrc đtwmaójlbe đtwmaohywi quâhgbwn nam hạohywrzaaemsrc Hạohyw Khẩhwyqu bắbeqft đtwmaykfzu phảwnbmn côyqpang.

Quáwlgtch Gia thậmwxat lâhgbwu khôyqpang lêajnjn tiếzighng, biểtwmau tìdzttnh tràrzaan đtwmaykfzy kinh ngạohywc nhìdzttn Lỗpuioemsrc vẻpjra mặzight chấmjmkt pháwlgtc, thầykfzm nghĩykfz quảwnbm nhiêajnjn mộamgtt ngưpxvjwkbyi kếzigh ngắbeqfn hai ngưpxvjwkbyi kếzighrzaai. Ngưpxvjwkbyi cójlbe thểtwma khiếzighn chúemsra côyqpang chúemsr trọpxvjng đtwmaúemsrng làrzaa khôyqpang cójlbe ai ălcawn chay cảwnbm. Mấmjmky ngàrzaay qua gãlfgddztt lấmjmky đtwmaưpxvjgfugc Ba Khâhgbwu màrzaa vộamgti đtwmaếzighn sứbmsjt đtwmaykfzu mẻpjra tráwlgtn, khôyqpang chúemsr ýajnj tớinzui nưpxvjinzuc cờwkby Chu Du, xem ra muốvrdrn lậmwxat ngưpxvjgfugc bàrzaan cờwkby thìdztt phảwnbmi trôyqpang vàrzaao Chu Du rồmczci.

Tuy Quáwlgtch Gia nghĩykfz vậmwxay nhưpxvjng miệzooxng khôyqpang quêajnjn nójlbei:

- Chúemsrng ta còwlgtn chưpxvja thểtwma quáwlgt đtwmazight hy vọpxvjng vàrzaao Chu Du. Theo thưpxvjwlgto thìdztt Chu Du đtwmai xuốvrdrng tớinzui lui phảwnbmi mấmjmkt mộamgtt, hai tuầykfzn, cho nêajnjn trong hai tháwlgtng nàrzaay phòwlgtng thủbeqf vữigffng Ba Khâhgbwu mớinzui làrzaa việzooxc gấmjmkp rúemsrt.

Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng rấmjmkt đtwmamczcng ýajnjwlgtch nójlbei củbeqfa Quáwlgtch Gia.


Hắbeqfn vỗpuio tay, lớinzun tiếzighng nójlbei:

- Cốvrdr gắbeqfng đtwmai, chúemsrng ta đtwmaang thắbeqfng lợgfugi. Chúemsrng ta mong chờwkby nhìdzttn thấmjmky ba đtwmaưpxvjwkbyng nhâhgbwn mãlfgd quâhgbwn đtwmaoputch phảwnbmn kívivfch sẽgtfy cựwkbyc kỳgfcm thảwnbmm liệzooxt. Cho nêajnjn hy vọpxvjng mọpxvji ngưpxvjwkbyi nâhgbwng cao tinh thầykfzn. Nhưpxvjng trưpxvjinzuc đtwmaójlbe, chúemsrng ta vẫnfncn phảwnbmi trưpxvjinzuc xửhwyqajnj Kim Toàrzaan đtwmaãlfgd, rồmczci chơpuioi đtwmaùpydma vớinzui đtwmaáwlgtm Vălcawn Sívivfnh, Vưpxvjơpuiong Uy.

Bởnfnci vìdztt trong lòwlgtng mọpxvji ngưpxvjwkbyi cójlbe hy vọpxvjng mớinzui nêajnjn cảwnbmm xúemsrc tălcawng vọpxvjt, hălcawng háwlgti xin chiếzighn.

Hai ngàrzaay sau, ba đtwmaưpxvjwkbyng đtwmaohywi quâhgbwn Vălcawn Sívivfnh rốvrdrt cuộamgtc cójlbe đtwmaamgtng táwlgtc, cùpydmng lúemsrc đtwmaójlbe áwlgtp hưpxvjinzung Ba Khâhgbwu. Mộamgtt đtwmaưpxvjwkbyng do Vưpxvjơpuiong Uy lĩykfznh hai vạohywn nhâhgbwn mãlfgd tớinzui gầykfzn Bạohywch Vâhgbwn sơpuion, giằaqaung co vớinzui gãlfgdrzaa phụrans tửhwyq Hoàrzaang Trung, Mao Anh, Vưpxvjơpuiong Côyqpan, hai ngàrzaan Sơpuion Việzooxt binh phốvrdri hợgfugp mộamgtt ngàrzaan khôyqpahgbwu binh. Mộamgtt đtwmaưpxvjwkbyng do Vălcawn Sívivfnh thốvrdrng lĩykfznh mộamgtt vạohywn nhâhgbwn mãlfgd đtwmaãlfgd rờwkbyi khỏadgzi Thiêajnjn Nhạohywc sơpuion khôyqpang đtwmabeqflcawm mưpxvjơpuioi dặzighm tạohywm xâhgbwy dựwkbyng cơpuio sởnfnc. Tôyqpan Sáwlgtch, Mao Kiệzooxt, Vưpxvjơpuiong Trọpxvjng, cáwlgtc vịoputpxvjinzung cùpydmng vớinzui mộamgtt ngàrzaan Sơpuion Việzooxt binh, mộamgtt ngàrzaan khôyqpahgbwu binh trấmjmkn giữigff yếzighu đtwmaoputa. Mộamgtt đtwmaưpxvjwkbyng kháwlgtc làrzaa Kim Toàrzaan kếzight hợgfugp vớinzui nălcawm ngàrzaan binh sĩykfzyqpang An cộamgtng vớinzui mộamgtt vạohywn đtwmaôyqpang nghìdzttn nghịoputt đtwmai tớinzui Ngũssiv Tiêajnjm sơpuion. Phụrans tửhwyq Hoàrzaang Trung, Hoàrzaang Tựwkbyykfznh mộamgtt ngàrzaan tinh binh, Trưpxvjơpuiong Ninh lĩykfznh mộamgtt ngàrzaan khôyqpahgbwu binh canh giữigff trạohywm gáwlgtc. Hàrzaan Đulroưpxvjơpuiong, Hoàrzaang Cáwlgti dẫnfncn hai ngàrzaan tinh binh canh gáwlgtc thủbeqfy trạohywi. Mộamgtt ngàrzaan binh sĩykfzjlbe Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng thốvrdrng lĩykfznh thìdzttpydmng Quáwlgtch Gia, Lỗpuioemsrc, Triệzooxu Vũssiv phòwlgtng thủbeqf Ba Khâhgbwu thàrzaanh.

Khôyqpahgbwu binh củbeqfa Trưpxvjơpuiong Ninh lầykfzn đtwmaykfzu tiêajnjn lấmjmky cáwlgtch hỗpuio trợgfug phốvrdri hợgfugp binh chủbeqfng kháwlgtc ra trậmwxan. Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng mởnfnc rộamgtng kho binh khívivf, đtwmaiềdvfdu ra vàrzaai chụransc vạohywn mũssivi têajnjn phójlbeng ởnfnc ba trạohywm gáwlgtc đtwmatwmalcawng cưpxvjwkbyng phòwlgtng vệzoox.

Đulroêajnjm hôyqpam đtwmaójlbe, canh ba, Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng ởnfnc trong thàrzaanh cùpydmng vớinzui ba ngàrzaan binh sĩykfz thủbeqfy trạohywi, thêajnjm vàrzaao mộamgtt ngàrzaan binh sĩykfz Hoàrzaang Trung gầykfzn nhưpxvj dốvrdrc hếzight sứbmsjc đtwmaêajnjm tậmwxap kívivfch đtwmaohywi trạohywi củbeqfa Kim Toàrzaan. Bởnfnci vìdztt Kim Toàrzaan cho rằaqaung Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng cójlbe ba đtwmaưpxvjwkbyng nhâhgbwn mãlfgd bảwnbmo vệzoox sẽgtfy chỉxfyh co đtwmaykfzu rúemsrt cổrzaa phòwlgtng ngựwkby, kếzight quảwnbmlfgd khôyqpang đtwmadvfd phòwlgtng gìdztt cảwnbm, bịoput Hoàrzaang Trung, Hoàrzaang Tựwkby tớinzui lui đtwmaamgtt kívivfch mấmjmky lầykfzn, giếzight đtwmaoputch gầykfzn ngàrzaan, thưpxvjơpuiong tàrzaan hơpuion phâhgbwn nửhwyqa, đtwmaohywi trạohywi bịoput đtwmavrdrt cháwlgty, chỉxfyhjlbe thểtwmaemsrt lui hơpuion mưpxvjwkbyi dặzighm.

Hoàrzaang Trung khôyqpang dáwlgtm đtwmauổrzaai theo, rúemsrt vềdvfd Ngũssiv Tiêajnjm sơpuion.

Hai đtwmaưpxvjwkbyng nhâhgbwn mãlfgd kháwlgtc nghe tin, kếzigh hoạohywch chuẩhwyqn bịoput bởnfnci vìdztt Kim Toàrzaan bạohywi lui màrzaa bịoput rốvrdri loạohywn, hai bêajnjn khôyqpang hẹdozpn màrzaapydmng tấmjmkn côyqpang trạohywm gáwlgtc Bạohywch Vâhgbwn sơpuion vàrzaa Thiêajnjn Nhạohywc sơpuion dồmczcn dậmwxap, đtwmatwma khi chủbeqf lựwkbyc Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng chưpxvja quay vềdvfd thìdzttpxvjgfcmng éfslyp đtwmaáwlgtnh chiếzighm trạohywm gáwlgtc. Nàrzaao biếzight hai trạohywm gáwlgtc sớinzum cójlbe phòwlgtng bịoput, tuy mỗpuioi trạohywm gáwlgtc chỉxfyhjlbe hai ngàrzaan binh sĩykfz nhưpxvjng dựwkbya núemsri nưpxvjơpuiong sôyqpang, đtwmaoputa thếzigh vữigffng chắbeqfc, thêajnjm vàrzaao cung têajnjn đtwmaykfzy đtwmabeqf, rấmjmkt nhanh đtwmauổrzaai đtwmaáwlgtnh từpmylng đtwmagfugt đtwmaamgtt kívivfch củbeqfa đtwmavrdri phưpxvjơpuiong.

Tớinzui khi trờwkbyi sáwlgtng thìdzttpxvju quâhgbwn thưpxvjơpuiong vong liêajnjn tụransc tălcawng cao, quâhgbwn Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng ívivft khi bỏadgzdzttnh, thưpxvjơpuiong tàrzaan vàrzaai trălcawm.

Tớinzui khi Hoàrzaang Trung rúemsrt vềdvfd, chi việzooxn hai trạohywm gáwlgtc kháwlgtc thìdzttlcawn Sívivfnh mớinzui cảwnbmm thấmjmky khôyqpang ổrzaan, dẫnfncn đtwmaykfzu rúemsrt binh.

Khôyqpang lâhgbwu sau Vưpxvjơpuiong Uy cũssivng bắbeqft đtwmaykfzu rúemsrt vềdvfd đtwmaohywi trạohywi.

Trậmwxan chiếzighn phòwlgtng thủbeqf giếzight ba ngàrzaan kẻpjra đtwmaoputch, chếzight trậmwxan chưpxvja tớinzui bốvrdrn trălcawm, cójlbe thểtwmajlbei làrzaa thắbeqfng lớinzun.

Mấmjmky ngàrzaay sau, Vưpxvjơpuiong Uy, Vălcawn Sívivfnh trừpmyl pháwlgti phâhgbwn đtwmaamgti nhỏadgz quấmjmky rầykfzy ra thìdztt khôyqpang đtwmaamgtng đtwmamwxay, hiểtwman nhiêajnjn muốvrdrn chờwkby quâhgbwn Kim Toàrzaan tậmwxap hợgfugp trởnfnc lạohywi rồmczci cùpydmng nhau tấmjmkn côyqpang ba trạohywm gáwlgtc.


Lầykfzn nàrzaay Kim Toàrzaan họpxvjc khôyqpan, từpmylng bưpxvjinzuc cẩhwyqn thậmwxan. Hoàrzaang Trung bấmjmkt đtwmabeqfc dĩykfz, mắbeqft thấmjmky chúemsrng đtwmaãlfgd tớinzui dưpxvjinzui núemsri ba mưpxvjơpuioi dặzighm, lúemsrc nàrzaay quâhgbwn Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng lầykfzn nữigffa chủbeqf đtwmaamgtng xuấmjmkt kívivfch, ýajnj đtwmaoputnh biếzighn đtwmarzaai. Sựwkby thậmwxat chứbmsjng minh, đtwmaiềdvfdu Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng làrzaam làrzaa cựwkbyc kỳgfcm chívivfnh xáwlgtc.

Chịoputu đtwmawkbyng mấmjmky ngàrzaay Vưpxvjơpuiong Uy, Vălcawn Sívivfnh, Kim Toàrzaan ba đtwmaưpxvjwkbyng nhâhgbwn mãlfgd bao vâhgbwy Ba Khâhgbwu, chiếzighn cuộamgtc bắbeqft đtwmaykfzu dịoputu lạohywi, nhưpxvjng Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng khôyqpang dáwlgtm thảwnbm lỏadgzng chúemsrt nàrzaao. Bởnfnci vìdztt hắbeqfn biếzight rõmwxalfgdo tốvrdr qua đtwmai làrzaa ngắbeqfn ngủbeqfi bìdzttnh tĩykfznh, tiếzighp theo sẽgtfyvivfch lũssivy giôyqpang tốvrdrrzaang lớinzun hơpuion nữigffa. Cho nêajnjn phảwnbmi tậmwxap trung tinh thầykfzn hếzight sứbmsjc, lỡgfcm đtwmaâhgbwu cójlbe sai sójlbet gìdztt sẽgtfy thua cảwnbm cuộamgtc chơpuioi.

Nhưpxvjng chuyệzooxn tiếzighp theo ra ngoàrzaai dựwkby đtwmawlgtn củbeqfa Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng. Vălcawn Sívivfnh đtwmaamgtt nhiêajnjn khôyqpang tấmjmkn côyqpang nữigffa, đtwmaãlfgd bốvrdrn ngàrzaay khôyqpang cójlbe tiếzighng đtwmaamgtng gìdztt, đtwmaiềdvfdu nàrzaay khiếzighn Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng vôyqpapydmng bấmjmkt an. Ngẫnfncm nghĩykfz vịoput trívivf chiếzighn lưpxvjgfugc Ba Khâhgbwu cójlbe tầykfzm quan trọpxvjng cỡgfcmrzaao, quâhgbwn đtwmaoputch khôyqpang khảwnbmlcawng cứbmsj bỏadgz mặzighc nhưpxvj vậmwxay, bâhgbwy giờwkby chúemsrng khôyqpang chúemsrt đtwmaamgtng tĩykfznh dưpxvjwkbyng nhưpxvj đtwmaang áwlgtm thịoput sau lưpxvjng cójlbe âhgbwm mưpxvju gìdztt. Nếzighu nhưpxvjrzaa minh đtwmaao thìdztt Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng khôyqpang sợgfug, chỉxfyh lo lắbeqfng làrzaa áwlgtm tiễrzaan củbeqfa chúemsrng thôyqpai. Sau lưpxvjng Vălcawn Sívivfnh chắbeqfc chắbeqfn cójlbepxvju kếzighdztt, Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng khẳzooxng đtwmaoputnh nhưpxvj vậmwxay.

Mộamgtt ngàrzaay lo lắbeqfng phậmwxap phồmczcng trôyqpai qua, rốvrdrt cuộamgtc Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng khôyqpang thểtwma nhịoputn đtwmaưpxvjgfugc nữigffa. Cho tớinzui nay hắbeqfn lợgfugi dụransng ưpxvju đtwmaiểtwmam bảwnbmn thâhgbwn, chủbeqf đtwmaamgtng tấmjmkn côyqpang, thưpxvjwkbyng cójlbe thểtwma dắbeqft mũssivi kẻpjra đtwmaoputch. Nếzighu nhưpxvj cứbmsj ngồmczci chờwkby chếzight thìdztt khôyqpang phảwnbmi phong cáwlgtch củbeqfa hắbeqfn. Xem ra phảwnbmi mộamgtt lầykfzn nữigffa chủbeqf đtwmaamgtng tấmjmkn côyqpang pháwlgt đtwmaoputch, nghịoputch chuyểtwman tìdzttnh hìdzttnh khôyqpang ổrzaan nàrzaay.

Ban đtwmaêajnjm, Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng kêajnju Quáwlgtch Gia vàrzaa Lỗpuioemsrc tiếzighn vàrzaao bàrzaan bạohywc.

Hiểtwman nhiêajnjn hai ngưpxvjwkbyi cũssivng biếzight tạohywi sao Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng gọpxvji họpxvj tớinzui.

Vừpmyla mớinzui vàrzaao phủbeqfhgbwu thìdztt Quáwlgtch Gia lậmwxap tứbmsjc mởnfnc miệzooxng nójlbei:

- Chúemsra côyqpang, xem tìdzttnh hìdzttnh thìdztt sẽgtfyjlbe biếzighn đtwmaamgtng, đtwmaáwlgtm Vălcawn Sívivfnh mấmjmky ngàrzaay nay khôyqpang cójlbe đtwmaamgtng tĩykfznh gìdztt, thuộamgtc hạohyw nghi ngờwkby chúemsrng giởnfnc tròwlgtdztt đtwmaójlbe.

Trưpxvjơpuiong Lãlfgdng áwlgtnh mắbeqft ýajnj bảwnbmo hai ngưpxvjwkbyi ngồmczci xuốvrdrng ghếzigh, sau đtwmaójlbe sắbeqfc mặzight nghiêajnjm trọpxvjng nójlbei:

- Cũssivng vìdztt ta nghi ngờwkby đtwmaiềdvfdu nàrzaay nêajnjn mớinzui đtwmaêajnjm khuya kêajnju cáwlgtc ngưpxvjơpuioi tớinzui bàrzaan bạohywc.

Quáwlgtch Gia nâhgbwng lêajnjn táwlgtch tràrzaa thịoput nữigffpxvjng tớinzui, uốvrdrng mộamgtt ngụransm rồmczci đtwmazight xuốvrdrng, suy tưpxvj. Nếzighu họpxvj pháwlgtt hiệzooxn Triệzooxu Vũssiv tuy khôyqpang cójlbe danh phậmwxan nhưpxvjng làrzaa phu nhâhgbwn thậmwxat sựwkby đtwmaưpxvja tràrzaajlbet nưpxvjinzuc cho họpxvj, chỉxfyh sợgfug vinh hạohywnh muốvrdrn chếzight, sẽgtfy khôyqpang bìdzttnh tĩykfznh uốvrdrng nưpxvjinzuc nhưpxvj vậmwxay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.