Phong Lưu Tam Quốc

Chương 395 : Kỳ binh (hạ)

    trước sau   
Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang chỉhrfdfvhwo phíjgypa xa, trầglwem giọdmjlng nóurlji:

- Tháracmm báracmo pháracmt hiệdaqan tung tíjgypch củbpxqa Vưbpxqơfaqsng Uy đpqyuãiwwa qua hai ngàfvhwy. Hai ngàfvhwy nàfvhwy bọdmjln chúnrhtng khôqvcxng cóurlj chúnrhtt đpqyuucyzng tĩiwwanh nàfvhwo, theo ta thấnezby thìhdpl chắcnhuc chúnrhtng đpqyuang chờbpxqhdpln Síjgypnh, Kim Toàfvhwn, ba đpqyuưbpxqbpxqng binh mãiwwa hợdgxgp lạdmjli tấnezbn côqvcxng Ba Khâglweu củbpxqa ta. Nếdmjlu mỗqdqti mộucyzt đpqyuưbpxqbpxqng tấnezbn côqvcxng mộucyzt trạdmjlm gáracmc, chỉhrfd sợdgxg chúnrhtng ta sẽcpau rấnezbt khóurlj chịifgeu đpqyuxxhlng.

Hoàfvhwng Trung nóurlji:

- Chúnrhta côqvcxng nóurlji rấnezbt đpqyuúnrhtng. Ba đpqyuưbpxqbpxqng trạdmjlm gáracmc, từhufing chỗqdqtqvcxng pháracm, chúnrhtng ta lạdmjli khôqvcxng thểorzw ngay bâglwey giờbpxq lui vềkoif giữsdla Ba Khâglweu thàfvhwnh, vậugxuy thìhdplbpxqơfaqsng đpqyuưbpxqơfaqsng nhưbpxqbpxqng bếdmjln cảeejcng cho ngưbpxqbpxqi. Đbghfiềkoifu nàfvhwy ngưbpxqdgxgc lạdmjli vớhseci ýhufibpxqorzwng củbpxqa chúnrhta côqvcxng làfvhw ban đpqyuglweu khốocvvng chếdmjl bếdmjln cảeejcng, khốocvvng chếdmjl đpqyuưbpxqbpxqng thủbpxqy Trưbpxqbpxqng Giang.

Mắcnhut Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang lóurlje tia sáracmng kháracmc lạdmjl, lạdmjlnh lùuhcing nóurlji:

- Mặoaqwc kệdaqa ra sao, chúnrhtng ta chỉhrfdurljbpxqhsecc tửhsec chiếdmjln đpqyuếdmjln cùuhcing, chếdmjlt cũdgxgng phảeejci giữsdla vữsdlang.


Quáracmch Gia suy tưbpxqurlji:

- Nếdmjlu khe núnrhti bảeejco vệdaqa đpqyuưbpxqdgxgc Ba Khâglweu, chỉhrfd phòkekkng thủbpxqfvhw cựxxhlc kỳviiz khóurlj khăhdpln. Chúnrhtng ta cầglwen ba đpqyuưbpxqbpxqng nhâglwen mãiwwa giáracmp côqvcxng, mỗqdqti cứhdpl đpqyuiểorzwm đpqyuocvvi vớhseci chúnrhtng ta cựxxhlc kỳviiz quan trọdmjlng. Theo đpqyuifgea hìhdplnh hiệdaqan tạdmjli muốocvvn phòkekkng thủbpxq thìhdpl khôqvcxng thểorzw lấnezby cáracmch bìhdplnh thưbpxqbpxqng suy tíjgypnh.

qvcxn Sáracmch lêgvxon tiếdmjlng:

- Khôqvcxng sai, chúnrhtng ta khôqvcxng thểorzw bịifge đpqyuucyzng phòkekkng thủbpxq. Ngưbpxqbpxqi xưbpxqa cóurljglweu, trong thủbpxq mang côqvcxng. Câglweu nóurlji nàfvhwy thíjgypch hợdgxgp nhấnezbt vớhseci chúnrhtng ta hiệdaqan nay. Chỉhrfd cầglwen nghĩiwwaracmch gìhdpl khi chúnrhtng cho rằucyzng chúnrhtng ta thửhsec tủbpxq thìhdpl bỗqdqtng phâglwen ra mộucyzt đpqyuucyzi ngũdgxg, thếdmjl thìhdpl áracmp lựxxhlc củbpxqa chúnrhtng ta sẽcpau giảeejcm bớhsect nhiềkoifu, phòkekkng thủbpxq Ba Khâglweu cũdgxgng tăhdplng lớhsecn xáracmc xuấnezbt thàfvhwnh côqvcxng.

racmc vịifgebpxqhsecng rấnezbt đpqyuiufvng ýhufiracmch nghĩiwwa củbpxqa Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang.

Hoàfvhwng Trung cưbpxqbpxqi nóurlji:

- Nếdmjlu đpqyuãiwwa muốocvvn xuấnezbt kíjgypch, ba đpqyuưbpxqbpxqng binh mãiwwagvxon lựxxhla chọdmjln mộucyzt. Theo thuộucyzc hạdmjl thấnezby, Võjfjnhdplng Kim Toàfvhwn cóurlj thểorzwfvhwm đpqyuocvvi thủbpxq ra tay. Ngưbpxqbpxqi nàfvhwy mơfaqsbpxqorzwng hãiwwao huyềkoifn, làfvhwm việdaqac xúnrhtc đpqyuucyzng, cóurlj thểorzw nhâglwen lúnrhtc còkekkn chưbpxqa ổuyqqn đpqyuifgenh thìhdpl ba quâglwen cưbpxqhsecp trạdmjli ra, trưbpxqhsecc phong tỏuyqqa nhuệdaqa khíjgyp, sau pháracmdgxgi nhọdmjln, Kim Toàfvhwn chắcnhuc chắcnhun thấnezbt bạdmjli. Hai đpqyuưbpxqbpxqng kháracmc tấnezbt nhiêgvxon sẽcpau khôqvcxng ngồiufvi yêgvxon đpqyuưbpxqdgxgc, cưbpxqbpxqng côqvcxng Ba Khâglweu, đpqyuếdmjln lúnrhtc đpqyuóurlj khiếdmjln chúnrhtng cóurlj đpqyui màfvhw khôqvcxng cóurlj vềkoif, xem thửhsec sựxxhl lợdgxgi hạdmjli củbpxqa chúnrhta côqvcxng.

Quáracmch Gia gậugxut đpqyuglweu, đpqyuiufvng ýhufiurlji:

- Cáracmch củbpxqa Hoàfvhwng tưbpxqhsecng quâglwen cóurlj thểorzwfvhwm, đpqyuáracmnh bấnezbt ngờbpxq, đpqyuucyzt ngộucyzt ra tay thìhdpl tấnezbt nhiêgvxon sẽcpau ra ngoàfvhwi dựxxhl đpqyuracmn củbpxqa kẻifge đpqyuifgech.

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang dùuhcing ngóurljn tay gõjfjn mặoaqwt bàfvhwn, sau đpqyuóurlj từhufi từhufi lắcnhuc đpqyuglweu.

Hắcnhun trầglwem giọdmjlng nóurlji:

- Cáracmch nàfvhwy chỉhrfdurlj thểorzw đpqyueejcjgypch sĩiwwa khíjgyp quâglwen đpqyuifgech chứhdpl khôqvcxng châglwen chíjgypnh đpqyuáracmnh gụcpauc Kim Toàfvhwn đpqyuưbpxqdgxgc. Chờbpxqiwwa tậugxup hợdgxgp lạdmjli thìhdpl tấnezbt nhiêgvxon sẽcpau tậugxup trung tinh thầglwen cao đpqyuucyz, vịifgebpxqhsecng nàfvhwy cựxxhlc kỳviiz nguy hiểorzwm.

Quáracmch Gia thảeejcn nhiêgvxon nóurlji:


- Lấnezby tìhdplnh hìhdplnh trưbpxqhsecc kia xem ra, muốocvvn mộucyzt ngụcpaum nuốocvvt hếdmjlt ai đpqyukoifu cựxxhlc kỳviiz khóurlj khăhdpln.

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang vắcnhut óurljc nghĩiwwa nửhseca ngàfvhwy, thởorzwfvhwi nóurlji:

- Xem ra lờbpxqi củbpxqa Háracmn Thăhdplng cũdgxgng làfvhwracmch hay. Tưbpxqơfaqsng đpqyuocvvi vớhseci Văhdpln Síjgypnh hay Vưbpxqơfaqsng Uy, Kim Toàfvhwn đpqyuúnrhtng làfvhw dễhphfurljp hơfaqsn. Tốocvvt lắcnhum, vậugxuy cứhdpl quyếdmjlt đpqyuifgenh nhưbpxq thếdmjl. Nhưbpxqng nhấnezbt đpqyuifgenh phảeejci đpqyukoif cao cảeejcnh giáracmc hai đpqyuưbpxqbpxqng kháracmc, đpqyuoaqwc biệdaqat làfvhwracmi têgvxon Vưbpxqơfaqsng Uy, gãiwwabpxqơfaqsng đpqyuưbpxqơfaqsng quen thuộucyzc ưbpxqu khuyếdmjlt đpqyuiểorzwm phòkekkng tuyếdmjln Ba Khâglweu. Chúnrhtng ta tuyệdaqat đpqyuocvvi khôqvcxng thểorzw khinh thưbpxqbpxqng. Ai, mộucyzt mìhdplnh táracmc chiếdmjln, chúnrhtng ta khôqvcxng thểorzw khôqvcxng suy xékoift tấnezbt cảeejc khóurlj khăhdpln.

nrhtc nàfvhwy Lỗqdqtnrhtc vẻifge mặoaqwt chấnezbt pháracmc đpqyuhdplng phíjgypa dưbpxqhseci Tôqvcxn Sáracmch, bỗqdqtng bưbpxqhsecc ra khỏuyqqi hàfvhwng.Gãiwwa nghiêgvxom túnrhtc nóurlji:

- Tưbpxqhsecng quâglwen, kỳviiz thựxxhlc chúnrhtng ta vốocvvn khôqvcxng cầglwen mộucyzt mìhdplnh táracmc chiếdmjln. Hiệdaqan nay chúnrhtng ta chiếdmjlm lĩiwwanh Ba Khâglweu, tạdmjli sao khôqvcxng sai líjgypnh truyềkoifn tin cho Đbghfiềkoifn đpqyudmjli nhâglwen, đpqyuorzw họdmjl đpqyuiềkoifu đpqyuucyzng mộucyzt vạdmjln thủbpxqy quâglwen, dọdmjlc theo Xíjgypch Bíjgypch xuốocvvng sôqvcxng chi việdaqan? Nhưbpxq vậugxuy chẳgvxong nhữsdlang tăhdplng mạdmjlnh khốocvvng chếdmjl Ba Khâglweu, còkekkn cóurlj thểorzwhdplng sứhdplc uy hiếdmjlp đpqyuocvvi vớhseci Giang Lăhdplng. Hơfaqsn nữsdlaa bảeejcn thâglwen cóurlj khảeejchdplng hàfvhwnh đpqyuucyzng hơfaqsn.

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang vỗqdqt đpqyuùuhcii, giốocvvng nhưbpxq tỉhrfdnh giấnezbc mộucyzng, hôqvcx to:

- Chếdmjlt tiệdaqat, nếdmjlu khôqvcxng phảeejci Tửhsecjgypnh nhắcnhuc nhởorzw thìhdpl ta quêgvxon mấnezbt!

qvcxn Sáracmch mặoaqwt đpqyuglwey mêgvxo mang nóurlji:

- Đbghfiềkoifu đpqyuucyzng thủbpxqy quâglwen Xíjgypch Bíjgypch xuốocvvng dưbpxqhseci? Vậugxuy Hạdmjl Khẩazwqu nêgvxon làfvhwm sao? Hơfaqsn nữsdlaa quâglwen đpqyuifgech khôqvcxng thểorzwfvhwo khôqvcxng pháracmt hiệdaqan ra!

Mắcnhut Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang híjgypp thàfvhwnh khe hởorzw, cưbpxqbpxqi toe toékoift cắcnhut ngang:

- Báracm Phùuhci, nếdmjlu nhưbpxq ta đpqyuiềkoifu đpqyuucyzng thủbpxqy quâglwen đpqyuếdmjln Ba Khâglweu, ngưbpxqbpxqi nóurlji đpqyuáracmm Tháracmi Mạdmjlo, Hoàfvhwng Tổuyqq sẽcpau nghĩiwwa sao, sẽcpauurljfvhwnh đpqyuucyzng gìhdpl?

qvcxn Sáracmch nhưbpxqhsecng màfvhwy kiếdmjlm, khôqvcxng chúnrhtt suy nghĩiwwaurlji:

- Chắcnhuc chắcnhun sẽcpauhdplng cưbpxqbpxqng thếdmjlqvcxng vớhseci Hạdmjl Khẩazwqu!


Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang cưbpxqbpxqi hìhdplhdpl gậugxut đpqyuglweu, nóurlji tiếdmjlp:

- Cho dùuhci binh sĩiwwa phòkekkng thủbpxq củbpxqa ta dọdmjlc theo sôqvcxng đpqyui lêgvxon, ngưbpxqơfaqsi nóurlji xem trong khoảeejcng thờbpxqi gian ngắcnhun chúnrhtng cóurlj thểorzw đpqyuáracmnh chiếdmjlm Hạdmjl Khẩazwqu, Xíjgypch Bíjgypch đpqyuưbpxqdgxgc khôqvcxng?

qvcxn Sáracmch vẻifge mặoaqwt nghiêgvxom túnrhtc nóurlji:

- Lờbpxqi nàfvhwy rấnezbt khóurljurlji, lấnezby mưbpxqu lưbpxqdgxgc củbpxqa Đbghfiềkoifn tiêgvxon sinh, Hoàfvhwng Tổuyqq khôqvcxng khảeejchdplng mộucyzt hơfaqsi nuốocvvt vàfvhwo Hạdmjl Khẩazwqu, Xíjgypch Bíjgypch, cứhdpl đpqyuiểorzwm cóurlj lựxxhlc phòkekkng ngựxxhl cựxxhlc mạdmjlnh nhưbpxq thếdmjl. Nhưbpxqng đpqyuiềkoifu đpqyuucyzng mộucyzt vạdmjln binh sĩiwwa rồiufvi chỉhrfd sợdgxg ngắcnhun thìhdpl ba tuầglwen, dàfvhwi thi mộucyzt tháracmng Hạdmjl Khẩazwqu sẽcpauurlj nguy hiểorzwm.

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang nghiêgvxom túnrhtc nóurlji:

- Khôqvcxng sai, nhưbpxqng nóurlji đpqyui phảeejci nóurlji lạdmjli, ta khôqvcxng phảeejci thậugxut sựxxhl đpqyuiềkoifu đpqyuucyzng binh lựxxhlc Hạdmjl Khẩazwqu, nhưbpxq vậugxuy tưbpxqơfaqsng đpqyuưbpxqơfaqsng vớhseci đpqyuem ưbpxqu thếdmjlhdplnh mớhseci xâglwey dựxxhlng hủbpxqy bỏuyqq. Chiếdmjlm đpqyuưbpxqdgxgc Ba Khâglweu màfvhw mấnezbt Xíjgypch Bíjgypch, đpqyuưbpxqdgxgc mộucyzt cáracmi mấnezbt mộucyzt cáracmi thìhdpl chúnrhtng ta vẫwnsmn khôqvcxng cóurlj lợdgxgi gìhdpl.

qvcxn Sáracmch mêgvxo mang hỏuyqqi:

- Vậugxuy ýhufi củbpxqa chúnrhta côqvcxng làfvhw?

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang cưbpxqbpxqi to nóurlji:

- Ta thậugxut sựxxhl quêgvxon mấnezbt, lúnrhtc chúnrhtng ta đpqyui ra chẳgvxong phảeejci đpqyuãiwwa lệdaqanh cho Chu Du, khiếdmjln hắcnhun dẫwnsmn theo mộucyzt vạdmjln thủbpxqy quâglwen còkekkn đpqyuang luyệdaqan tậugxup tạdmjli Nhu Tu lĩiwwanh, dọdmjlc theo sôqvcxng đpqyui lêgvxon chi việdaqan tiềkoifn tuyếdmjln sao?

qvcxn Sáracmch vỗqdqt tráracmn, mắcnhut lóurlje tia sáracmng hưbpxqng phấnezbn, hékoift to:

- Đbghfúnrhtng rồiufvi!

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang nóurlji:

- Qua hơfaqsn mộucyzt tháracmng, chắcnhuc bọdmjln họdmjl sắcnhup đpqyuếdmjln Hạdmjl Khẩazwqu rồiufvi.

qvcxn Sáracmch giãiwwan đpqyuôqvcxi màfvhwy chau, gậugxut đpqyuglweu liêgvxon tụcpauc.

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang lạdmjli cưbpxqbpxqi dàfvhwi vàfvhwi tiếdmjlng, hiểorzwn nhiêgvxon tâglwem tìhdplnh rấnezbt tốocvvt.

Hắcnhun quay đpqyuglweu nóurlji vớhseci cáracmc vịifgebpxqhsecng:

- Mộucyzt vạdmjln đpqyudmjli quâglwen củbpxqa Chu Du nếdmjlu thậugxut sựxxhl đpqyuếdmjln thìhdpl chiếdmjln dịifgech sẽcpau kháracmfvhw thúnrht vịifge. Tháracmi Mạdmjlo tưbpxqorzwng tấnezbn côqvcxng Hạdmjl Khẩazwqu, trong khoảeejcng thờbpxqi gian ngắcnhun khôqvcxng thểorzw đpqyuáracmnh chiếdmjlm đpqyuưbpxqdgxgc. Cùuhcing lúnrhtc đpqyuóurlj trong lòkekkng gãiwwa sẽcpau lo lắcnhung Ba Khâglweu tạdmjlo ra uy hiếdmjlp, đpqyuiềkoifu binh đpqyui thìhdpl lạdmjli sợdgxg Hạdmjl Khẩazwqu phảeejcn côqvcxng, khôqvcxng đpqyui thìhdpl lo lắcnhung ta sẽcpau thẳgvxong đpqyuếdmjln Nam quậugxun. Ha ha, thậugxut làfvhw quáracm thúnrht vịifge.

racmc vịifgebpxqhsecng nghe Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang nóurlji thìhdplglwem tìhdplnh biếdmjln vui sưbpxqhsecng, ai cũdgxgng lộucyz vẻifge mặoaqwt vui mừhufing, giốocvvng nhưbpxq Kinh Châglweu đpqyuãiwwa nằucyzm trong tay vậugxuy.

Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang đpqyui tớhseci bêgvxon cạdmjlnh Lỗqdqtnrhtc, vỗqdqt mạdmjlnh bảeejc vai khôqvcxng tíjgypnh rộucyzng củbpxqa gãiwwa, cảeejcm kíjgypch nóurlji:

- Tửhsecjgypnh bìhdplnh thưbpxqbpxqng khôqvcxng nóurlji khôqvcxng rằucyzng, tớhseci lúnrhtc mấnezbu chốocvvt mộucyzt chữsdla ngàfvhwn vàfvhwng, mộucyzt câglweu bừhufing tỉhrfdnh ngưbpxqbpxqi trong mộucyzng. Nếdmjlu cóurlj thểorzw xoay chuyểorzwn cụcpauc diệdaqan bịifge đpqyuucyzng giằucyzng co, ngưbpxqơfaqsi chíjgypnh làfvhwurljqvcxng đpqyuglweu!

Lỗqdqtnrhtc lầglwen đpqyuglweu tiêgvxon ởorzw trưbpxqhsecc mặoaqwt nhiềkoifu ngưbpxqbpxqi đpqyuưbpxqdgxgc Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang khen ngợdgxgi, gòkekkracmurljng ran, gãiwwafvhw ngưbpxqbpxqi thàfvhwnh thậugxut chỉhrfd biếdmjlt cưbpxqbpxqi ngâglwey ngôqvcx.

nrhtc nàfvhwy Trưbpxqơfaqsng Lãiwwang đpqyuãiwwa sớhsecm khôqvcxng còkekkn vẻifge buồiufvn bựxxhlc trưbpxqhsecc đpqyuóurlj, cưbpxqbpxqi tưbpxqơfaqsi nóurlji:

- Tạdmjli sao ngay từhufi đpqyuglweu ta khôqvcxng nghĩiwwa tớhseci chứhdpl? Chiếdmjlm cứhdpl Ba Khâglweu chẳgvxong nhữsdlang cắcnhut đpqyuhdplt đpqyuưbpxqbpxqng thủbpxqy củbpxqa Lưbpxqu quâglwen, cũdgxgng mởorzw ra con đpqyuưbpxqbpxqng từhufi Trưbpxqbpxqng Giang thôqvcxng đpqyuếdmjln Kinh Châglweu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.