Phong Lưu Tam Quốc

Chương 394 : Kỳ binh (thượng)

    trước sau   
Quáyzfxch Gia rấidbqt đrdflxtsvng ýmqwzthqfi:

- Khôniqyng sai, cáyzfxi gọztaoi làucai kỳnbpx binh, nếublqu cứbagm thưdtpbpgcmng xuyêgakcn xuấidbqt kítlntch thìewva khôniqyng còwizin kỳnbpx nữlwaba.

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng từmwxx từmwxxthqfi:

- Lấidbqy đrdflưdtpbewvac Ba Khâtkquu rồxtsvi, Phụniqyng Hiếublqu cóthqfyzfxch nàucaio trong thờpgcmi gian ngắqnkvn cảvowti tạnorio lạnorii phòwizing tuyếublqn khôniqyng?

Quáyzfxch Gia lắqnkvc đrdfltmddu nóthqfi:

- Bàucaiy mưdtpbu lậdtpbp kếublq thìewva thuộalcpc hạnoriwizin cóthqf thểwvql ra chúzpoit mưdtpbu môniqy, nhưdtpbng đrdflếublqn hàucainh quâtkqun bàucaiy trậdtpbn, xâtkquy dựewvang phòwizing ngựewvazpoic quan trọztaong thếublqucaiy, thuộalcpc hạnori khôniqyng dáyzfxm chỉyanl loạnorin. Chỉyanl sợewvatlnti vôniqy ýmqwzucai sẽluci thấidbqt bạnorii, mấidbqt mạnoring việpupgc nhỏzuuv, làucaim hưdtpb đrdflnorii nghiệpupgp củlwaba chúzpoia côniqyng mớsqihi làucai nghiêgakcm trọztaong.


Trưdtpbơtlntng Lãtmddng thởbwoiucaii nóthqfi:

- Điysnáyzfxng tiếublqc khôniqyng cóthqfniqyng Cẩlucin, nếublqu cóthqf hắqnkvn thìewva chắqnkvc chắqnkvn sẽlucithqfyzfxch.

Quáyzfxch Gia cũnwqing thởbwoiucaii, tràucain đrdfltmddy đrdflxtsvng cảvowtm.

zpoic nàucaiy cóthqf ngưdtpbpgcmi kêgakcu Trưdtpbơtlntng Lãtmddng:

- Chúzpoia côniqyng…

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng quay đrdfltmddu thấidbqy làucainiqyn Sáyzfxch ởbwoi phítlnta sau chắqnkvp tay hàucainh lễtkqu, liềqokjn hỏzuuvi:

- Báyzfx Phùwvql, cóthqf chuyệpupgn gìewva vậdtpby?

niqyn Sáyzfxch nóthqfi:

- Thuộalcpc hạnorithqf mộalcpt cáyzfxch, khôniqyng biếublqt chúzpoia côniqyng cóthqf muốbbeqn nghe khôniqyng?

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng ồxtsvgakcn, mặjjzdt đrdfltmddy hứbagmng thúzpoithqfi:

- Vậdtpby nóthqfi nghe thửlcza xem.

niqyn Sáyzfxch đrdflưdtpbewvac Trưdtpbơtlntng Lãtmddng cho phézweop, bìewvanh tĩlysenh nóthqfi:

- Theo ýmqwz kiếublqn củlwaba thuộalcpc hạnori, Ba Khâtkquu ba núzpoii mộalcpt sôniqyng vốbbeqn đrdflãtmdd chiếublqm hếublqt ưdtpbu thếublq đrdflupaya lýmqwz, khiếublqn chúzpoia côniqyng dễtkquucaing thàucainh côniqyng. Dùwvql trong đrdflóthqfthqf liêgakcn quan rấidbqt lớsqihn đrdflếublqn kỳnbpx binh củlwaba chúzpoia côniqyng, nhưdtpbng khôniqyng thểwvql phủlwab nhậdtpbn làucai do mấidbqy chỗqtub phòwizing tuyếublqn cóthqftlnt hởbwoi. Nếublqu nhưdtpb chia ra đrdflơtlntn đrdflalcpc thìewva mấidbqy cứbagm đrdfliểwvqlm cựewvac kỳnbpx vữlwabng chắqnkvc, đrdfliềqokju nàucaiy thuộalcpc hạnori thừmwxxa nhậdtpbn, nhưdtpbng mấidbqu chốbbeqt ởbwoi chỗqtub chúzpoing thiếublqu đrdfliểwvqlm liêgakcn hệpupg. Nếublqu cóthqf thểwvql kếublqt hợewvap mộalcpt chỗqtub thìewvaewvanh thàucainh mộalcpt phòwizing tuyếublqn chỉyanlnh thểwvqlucaing thêgakcm cưdtpbpgcmng đrdflnorii rồxtsvi.


Trưdtpbơtlntng Lãtmddng vàucai Quáyzfxch Gia nghe xong liêgakcn tụniqyc gậdtpbt đrdfltmddu, nóthqfi:

- Khôniqyng tệpupg, khôniqyng tệpupg, nóthqfi tiếublqp đrdfli.

niqyn Sáyzfxch tiếublqp tụniqyc nóthqfi:

- Nếublqu đrdflãtmdd vậdtpby thìewva chúzpoia côniqyng cóthqf thểwvql chọztaon mộalcpt chỗqtub thiếublqt lậdtpbp, liêgakcn tiếublqp mấidbqy phòwizing tuyếublqn nàucaiy, vậdtpby càucaing cóthqf sứbagmc phòwizing ngựewva, hơtlntn nữlwaba títlntnh cơtlnt đrdflalcpng cũnwqing mạnorinh hơtlntn.

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng hỏzuuvi tớsqihi:

- Vậdtpby nêgakcn thiếublqt lậdtpbp ởbwoi đrdflâtkquu?

niqyn Sáyzfxch cưdtpbpgcmi nóthqfi:

- Thàucainh tâtkquy Ba Khâtkquu.

Mắqnkvt Trưdtpbơtlntng Lãtmddng sáyzfxng lêgakcn. Thàucainh tâtkquy Ba Khâtkquu, đrdflôniqyng dựewvaa Ba Lăwizing sơtlntn, tâtkquy đrdflbbeqi Điysnalcpng Điysnìewvanh hồxtsv, bắqnkvc gốbbeqi vạnorin lýmqwz Trưdtpbpgcmng Giang, nam vọztaong Tam Tưdtpbơtlntng Tứbagm Thủlwaby, đrdflúzpoing làucai mộalcpt vịupay trítlnt trung tâtkqum rấidbqt tốbbeqt.

niqyn Sáyzfxch nóthqfi:

- Chúzpoia côniqyng cóthqf thểwvqlbwoi tạnorii thàucainh tâtkquy kiếublqn trúzpoic tấidbqt cảvowttlnt sởbwoi Ba Khâtkquu mởbwoi rộalcpng đrdflếublqn cáyzfxc thàucainh, tấidbqt nhiêgakcn bâtkquy giờpgcm thờpgcmi gian cóthqf hạnorin, cóthqf thểwvql trưdtpbsqihc tiêgakcn dựewvang tiêgakcu lâtkquu đrdflơtlntn giảvowtn. Vậdtpby thìewvathqf thểwvql trôniqyng xa vềqokj tam sơtlntn tứbagm thủlwaby, mấidbqy cửlczaa ảvowti quan trọztaong. Hai làucaithqf thểwvql chỉyanl huy trung tâtkqum, ba quâtkqun phítlnta xa táyzfxc chiếublqn. Ba làucai

niqyn Sáyzfxch nóthqfi tràucaing giang đrdflnorii háyzfxi kểwvql ra vàucaii chỗqtub tốbbeqt, Trưdtpbơtlntng Lãtmddng nghe mặjjzdt màucaiy hớsqihn hởbwoi.

niqyn Sáyzfxch chưdtpba nóthqfi xong thìewva Trưdtpbơtlntng Lãtmddng đrdflãtmdddtpbpgcmi to bảvowto rằlucing:


- Báyzfx Phùwvql quảvowt nhiêgakcn khiếublqn ngưdtpbpgcmi kinh ngạnoric, cáyzfxch nhưdtpb vậdtpby chỉyanl ngưdtpbơtlnti cóthqf thểwvql nghĩlyse ra.

ucaio biếublqt Tôniqyn Sáyzfxch thảvowtn nhiêgakcn nóthqfi:

- Chúzpoia côniqyng quáyzfx khen, ýmqwzucaiy khôniqyng phảvowti thuộalcpc hạnori nghĩlyse ra.

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng rấidbqt làucaiwiziwizi hỏzuuvi:

- Khôniqyng phảvowti ngưdtpbơtlnti thìewva đrdflóthqfucai ai?

niqyn Sáyzfxch nóthqfi:

- Chítlntnh làucai Lỗqtubzpoic.

- Lỗqtubzpoic, làucai hắqnkvn?

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng kinh ngạnoric, bỗqtubng nhiêgakcn nhớsqihyzfxi gìewva, đrdfltmddu ùwvql vang, chấidbqn đrdflalcpng hắqnkvn thấidbqt thanh kêgakcu:

- Điysnâtkquy khôniqyng phảvowti làucai Nhạnoric Dưdtpbơtlntng lâtkquu sao?

Lấidbqy đrdflưdtpbewvac Ba Khâtkquu cóthqf ýmqwz nghĩlysea chiếublqn lưdtpbewvac cựewvac kỳnbpx quan trọztaong. Điysntmddu tiêgakcn làucai đrdflưdtpbpgcmng thủlwaby, chặjjzdt đrdflbagmt tuyếublqn vậdtpbn chuyểwvqln Trưdtpbpgcmng Giang, tiếublqp theo làucai hắqnkvn cóthqf thểwvql từmwxx thủlwab mang côniqyng, chỉyanl cầtmddn Tháyzfxi Mạnorio dáyzfxm bỏzuuv mặjjzdc thìewva hắqnkvn tuyệpupgt đrdflbbeqi sẽluci khôniqyng kháyzfxch sáyzfxo, mang binh xôniqyng hưdtpbsqihng Nam quậdtpbn. Nếublqu nhưdtpbtmdd muốbbeqn lấidbqy lạnorii Ba Lăwizing, ítlntt nhấidbqt phảvowti tậdtpbp trung binh lựewvac gấidbqp mấidbqy lầtmddn hắqnkvn, nếublqu khôniqyng thìewva chỉyanlucai nằlucim mơtlntucai thôniqyi. Nếublqu thậdtpbt sựewva mang mấidbqy vạnorin binh lựewvac đrdflếublqn, chiếublqn cuộalcpc vùwvqlng Háyzfxn Dưdtpbơtlntng sẽluci biếublqn đrdflvvuei ra sao? Bâtkquy giờpgcm khôniqyng ai cóthqf thểwvqlthqfi rõmefy đrdfliềqokju nàucaiy.

Điysnãtmdd hai ngàucaiy, cáyzfxc binh sĩlyse trong tay Trưdtpbơtlntng Lãtmddng đrdflqokju bịupay đrdfliềqokju đrdflalcpng, đrdflqokju tiêgakcn làucaibwoiwizin cứbagm vốbbeqn cóthqf củlwaba tâtkquy thàucainh Ba Khâtkquu lạnorii xâtkquy lêgakcn vàucaii tòwizia tiêgakcu lâtkquu vàucai chỉyanl huy lâtkquu đrdflơtlntn giảvowtn, dùwvqlng đrdflwvql liêgakcn liêgakcn kếublqt mỗqtubi tiêgakcu đrdfliểwvqlm trạnorim gáyzfxc. Cóthqfyzfxc dụniqyng thấidbqy rõmefy toàucain cụniqyc, bởbwoii vìewvaucainh đrdflalcpng đrdflơtlntn giảvowtn, rấidbqt nhanh tiêgakcu lâtkquu cao hai, ba mưdtpbơtlnti thưdtpbsqihc đrdflãtmdd dựewvang lêgakcn, liêgakcn tiếublqp vớsqihi đrdfllucing sau làucai đrdflàucaii chỉyanl huy. Chưdtpba hếublqt, Trưdtpbơtlntng Lãtmddng ởbwoi ngoàucaii tam sơtlntn trạnorim gáyzfxc đrdflàucaio hốbbeq đrdfljjzdt bẫylury, lạnorii sai tháyzfxm báyzfxo mởbwoi rộalcpng phạnorim vi trinh sáyzfxt hơtlntn mưdtpbpgcmi dặjjzdm, từmwxxng giâtkquy phúzpoit tuầtmddn tra.

Mỗqtubi trạnorim gáyzfxc đrdflqokju sai binh sĩlyse từmwxx mộalcpt ngàucain đrdflếublqn hai ngàucain canh gáyzfxc, cho dùwvql tớsqihi lúzpoic đrdflóthqf khôniqyng phòwizing thủlwab đrdflưdtpbewvac cũnwqing cóthqf thểwvqlzpoit vềqokj Ba Lăwizing thàucainh. Mỗqtubi khi nghĩlyse tớsqihi đrdflâtkquy thìewva Trưdtpbơtlntng Lãtmddng phảvowti cảvowtm tháyzfxn mìewvanh đrdflem đrdflnorii quâtkqun Vưdtpbơtlntng Uy đrdfliềqokju ra Ba Khâtkquu làucai lựewvaa chọztaon chítlntnh xáyzfxc. Nếublqu nhưdtpbdtpbpgcmng côniqyng thìewva sẽluci phảvowti trảvowtyzfxi giáyzfx cựewvac kỳnbpx to lớsqihn.

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng vìewva phòwizing ngừmwxxa binh sĩlyse quáyzfx mứbagmc mệpupgt mỏzuuvi, khôniqyng thểwvql khôniqyng khiếublqn ba ngàucain khôniqytkquu binh tham gia luâtkqun phiêgakcn nghỉyanl ngơtlnti.

Dựewva trữlwab vậdtpbt tưdtpb củlwaba Ba Khâtkquu phong phúzpoitlntn mứbagmc Trưdtpbơtlntng Lãtmddng dựewva đrdflyzfxn, đrdfliềqokju nàucaiy khiếublqn hắqnkvn hếublqt sứbagmc vui mừmwxxng. Kho lưdtpbơtlntng cóthqftlntn mưdtpbpgcmi vạnorin thạnorich lưdtpbơtlntng thảvowto, cóthqf thểwvql trợewva giúzpoip mộalcpt vạnorin binh sĩlysezweoo dàucaii tớsqihi mộalcpt năwizim. Mũnwqii têgakcn, binh khítlnt thủlwab thàucainh thìewvaucaing nhiềqokju đrdflếublqm khôniqyng xuểwvql, khôniqyng thểwvql khôniqyng cảvowtm tháyzfxn Kinh Châtkquu giàucaiu cóthqf. Cóthqf mấidbqy thứbagmucaiy trong tay, Trưdtpbơtlntng Lãtmddng càucaing vữlwabng lòwizing, cũnwqing càucaing tựewva tin cóthqf thểwvql phòwizing thủlwab.

Quâtkqun Trưdtpbơtlntng Lãtmddng vòwizing lấidbqy tam sơtlntn nhấidbqt thủlwaby Ba Khâtkquu, khốbbeqng chếublq tấidbqt cảvowt bếublqn cảvowtng, mộalcpt ngàucain quâtkqun Giang Điysnôniqyng bao gồxtsvm thủlwaby lụniqyc bắqnkvt đrdfltmddu quézweot ngang Điysnáyzfxn Táyzfxc giang. Trong vòwizing mộalcpt ngàucaiy cưdtpbsqihp thuyềqokjn con củlwaba Lưdtpbu quâtkqun từmwxx thưdtpbewvang du Trưdtpbpgcmng Giang xuốbbeqng, đrdflnorit đrdflưdtpbewvac vôniqy sốbbeq chiếublqn lợewvai phẩlucim.

Điysnêgakcm ngàucaiy thứbagm ba, tấidbqt cảvowtniqyng sựewva củlwaba Trưdtpbơtlntng Lãtmddng đrdflqokju đrdflãtmdd xong xuôniqyi, bắqnkvt đrdfltmddu chờpgcm đrdflewvai bêgakcn đrdflupaych phảvowtn côniqyng.

Ngàucaiy thứbagmdtpb tháyzfxm báyzfxo quay vềqokjyzfxo cáyzfxo, gầtmddn hai vạnorin binh sĩlysedtpbơtlntng Uy đrdflãtmdd xuấidbqt hiệpupgn ởbwoidtpbsqihng nam Ba Khâtkquu.

Khi Vưdtpbơtlntng Uy biếublqt đrdflưdtpbewvac Ba Khâtkquu bịupay Trưdtpbơtlntng Lãtmddng cưdtpbsqihp thìewva ngâtkquy nhưdtpb phỗqtubng. Gãtmdd khôniqyng dáyzfxm tin phòwizing tuyếublqn mìewvanh dốbbeqc hếublqt côniqyng sứbagmc tạnorio dựewvang sẽluci nhanh chóthqfng thấidbqt thủlwab nhưdtpb vậdtpby. Khi gãtmdd lấidbqy lạnorii tinh thầtmddn thìewva mớsqihi biếublqt mìewvanh đrdflãtmdd trúzpoing mưdtpbu kếublq củlwaba Trưdtpbơtlntng Lãtmddng. Vòwizing đrdflếublqn vòwizing đrdfli còwizin chẳbbeqng phảvowti vìewva vịupay trítlnt chiếublqn lưdtpbewvac Ba Khâtkquu sao?

dtpbơtlntng Uy nhanh chóthqfng kézweoo binh mãtmdd chuẩlucin bịupay lấidbqy lạnorii Ba Khâtkquu. Nhưdtpbng gãtmdd biếublqt, nếublqu làucaidtpbpgcmng côniqyng thìewvatmdd chắqnkvc chắqnkvn khôniqyng cóthqf bao nhiêgakcu phầtmddn thắqnkvng. Hiệpupgn tạnorii chỉyanlthqf thểwvql liêgakcn hợewvap vớsqihi quâtkqun củlwaba đrdfláyzfxm Văwizin Sítlntnh, hy vọztaong bàucain ra cáyzfxch gìewva tốbbeqt, dùwvqlng kếublqdtpbsqihp lạnorii. Vưdtpbơtlntng Uy vẫylurn cóthqf chúzpoit tựewva tin, bởbwoii vìewva tấidbqt cảvowt phòwizing tuyếublqn nơtlnti nàucaiy đrdflqokju làucai chítlntnh tay gãtmdd thiếublqt kếublq bốbbeq trítlnt. Chỗqtubucaio cưdtpbpgcmng, chỗqtubucaio nhưdtpbewvac, bảvowtn thâtkqun gãtmdd hiểwvqlu rõmefy nhấidbqt.

zpoic nàucaiy Trưdtpbơtlntng Lãtmddng ởbwoi trêgakcn lâtkquu thàucainh tâtkquy.

gakcn ngưdtpbpgcmi hắqnkvn trừmwxx Quáyzfxch Gia, Lỗqtubzpoic ra còwizin cóthqfniqyn Sáyzfxch, Hoàucaing Trung, Hoàucaing Tựewva, Toàucain Tôniqyng, Trưdtpbơtlntng Ninh, Triệpupgu Vũnwqi, tấidbqt cảvowtdtpbpgcmi ngưdtpbpgcmi.

Trưdtpbơtlntng Lãtmddng ngồxtsvi trêgakcn ghếublq gỗqtub đrdflơtlntn giảvowtn, mắqnkvt nhìewvan bầtmddu trờpgcmi mêgakcnh môniqyng phítlnta xa, ởbwoiewvanh đrdflupaya sắqnkvp thàucainh mộalcpt đrdflưdtpbpgcmng, giữlwaba hai ngọztaon núzpoii giắqnkvt ngang mộalcpt con đrdflưdtpbpgcmng nhỏzuuvucaiu trắqnkvng, con đrdflưdtpbpgcmng nhỏzuuv đrdflbagmng thẳbbeqng mộalcpt trạnorim gáyzfxc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.