Phong Lưu Tam Quốc

Chương 393 : Dốc hết lực lượng (hạ)

    trước sau   
ylwong cưjyoyuluji khẽxzehjtqii:

- Đbbwma tạecccjyoyewecng quâppyzn quan tâppyzm, Trưjyoyơopfxng Ninh sẽxzehrapqvwwdng ‘cẩnheun thậzqtwn’.

Trưjyoyơopfxng Lãukhzng gậzqtwt đqkoptkniu, đqkoppmwcng dậzqtwy duỗjtqii lưjyoyng, thởxzeh ra mộjvyot hơopfxi nójtqii:

- Mọtufoi ngưjyoyuluji ăulujn xong thìvqja bắnlwxt đqkoptkniu chuẩnheun bịeccc đqkopi, tốspdci nay dùvwwd thếylwoylwoo thìvqja chúvxnang ta cũwzomng phảnheui chiếylwom đqkopưjyoylqihc căulujn cứpmwc thủvxnay trạeccci nàylwoy.

madyc vịecccjyoyewecng dùvwwdjtqi ăulujn xong hay chưjyoya đqkopqdmbu ngay ngắnlwxn đqkoppmwcng dậzqtwy, vang dộjvyoi nhậzqtwn lệnvjdnh.

Đbbwmêyunnm đqkopãukhzppyzu, Ba Khâppyzu hồpmwcopfxi vàylwoo hắnlwxc ámadym. Bầtkniu trờuluji dàylwoy đqkopnlwxc mâppyzy đqkopen, ámadynh sao lấutdlp lámadynh biếylwon mấutdlt. Vầtkning trăulujng sámadyng ngờuluji khôrapqng biếylwot đqkopãukhz giấutdlu đqkopi đqkopâppyzu rồpmwci, chỉwejajtqijtqing biểvzbrn khôrapqng ngừvwwdng vỗjtqi bờulujylwo tiếylwong cúvxnayunnu thêyunnjyoyơopfxng.


ylwong loạeccct têyunnn bay mang theo sưjyoyơopfxng khójtqii nhẹbrap rạecccch phámady trờuluji đqkopêyunnm tĩebtqnh lặnlwxng.

Tiếylwop theo khôrapqng lâppyzu, bêyunnn trong thủvxnay trạeccci Ba Khâppyzu bắnlwxt đqkoptkniu cójtqi ngưjyoyuluji ồpmwcn àylwoo, ngọtufon lửibgqa đqkopspdct chámadyy rừvwwdng rựvqjac khắnlwxp nơopfxi, chiếylwou đqkopêyunnm đqkopen mộjvyot mảnheunh lửibgqa đqkopxohh. Bêyunnn trong thủvxnay trạeccci khôrapqng ngừvwwdng truyềqdmbn ra tiếylwong quámadyt thámadyo, tiếylwong húvxna chójtqii tai vàylwo tiếylwong rêyunnn rỉweja thảnheum thiếylwot, khiếylwon trờuluji đqkopêyunnm càylwong biếylwot sâppyzu thẳyysjm khủvxnang bốspdc. Từvwwdng đqkopylwon sưjyoyơopfxng khójtqii năulujm sắnlwxc tràylwon ngậzqtwp khắnlwxp nơopfxi trong thủvxnay trạeccci.

jyoyơopfxng khójtqii ngàylwoy càylwong đqkopzqtwm, khiếylwon binh sĩebtq canh giữbbwm vịeccc trícbuc chảnheuy nưjyoyewecc mắnlwxt, giưjyoyơopfxng mắnlwxt lêyunnn gầtknin nhưjyoy khôrapqng thấutdly rõubjl vậzqtwt ngoàylwoi mấutdly thưjyoyewecc. Quâppyzn Lưjyoyu Biểvzbru cho rằyfazng Trưjyoyơopfxng Lãukhzng bắnlwxt đqkoptkniu tậzqtwp kícbucch đqkopêyunnm, tấutdlt cảnheu binh sĩebtq khủvxnang hoảnheung. Vìvqja xua tan ámadym ảnheunh tâppyzm lýfdyu, chúvxnang đqkopqdmbu cầtknim lấutdly cung tiêyunnn, bắnlwxn loạecccn xạeccc.

- Khặnlwxc khặnlwxc khặnlwxc….

Trờuluji đqkopêyunnm bỗjtqing vang tiếylwong cưjyoyuluji âppyzm trầtknim nhưjyoyjtqi nhưjyoy khôrapqng, kèzkrkm vớeweci từvwwdng đqkoplqiht giójtqi lạecccnh khiếylwon ngưjyoyuluji rùvwwdng mìvqjanh, xuyêyunnn thấutdlu qua sưjyoyơopfxng mùvwwd mịeccct vang vọtufong cảnheu thủvxnay trạeccci. Gầtknin nhưjyoy mỗjtqii ngưjyoyuluji đqkopqdmbu giậzqtwt nảnheuy mìvqjanh, dưjyoyulujng nhưjyoyylwo tiếylwong hồpmwcn ma, khiếylwon binh sĩebtq nhámadyt gan vốspdcn đqkopãukhzulujng thẳyysjng thầtknin kinh bịecccvwwd đqkopếylwon tinh thầtknin thámadyc loạecccn, lo sợlqih kinh hoàylwong.

opfx hồpmwcjtqiylwong đqkopspdcng quỷiqix quámadyi thầtknin ma, mỗjtqii con tójtqic tai bùvwwdvwwd, răulujng nanh sắnlwxc nhọtufon, mắnlwxt xanh biếylwoc kinh ngưjyoyuluji, đqkoptkniu lâppyzu trắnlwxng hếylwou, từvwwd lỗjtqiwzomi, miệnvjdng, tai bòfdyu ra con sâppyzu khiếylwon ngưjyoyuluji buồpmwcn nôrapqn. Chấutdlt lỏxohhng xanh nhạeccct từvwwd ngưjyoyuluji chúvxnang chậzqtwm rãukhzi tràylwoo ra. Tay cầtknim dẫukhzn hồpmwcn phiêyunnn, thỉwejanh thoảnheung lójtqie ámadynh sámadyng xanh tựvqjaa nhưjyoy lệnvjd quỷiqixfdyu ra từvwwdjyoyuluji támadym tầtkning đqkopeccca ngụyysjc, mêyunn hoặnlwxc lòfdyung ngưjyoyuluji.

Binh sĩebtq trôrapqng thấutdly sớewecm bịecccvwwd bay mấutdlt hồpmwcn vícbuca, gan bévxna thìvqja ójtqii mửibgqa khôrapqng ngừvwwdng.

Nhờulujylwoo sứpmwcc uy hiếylwop củvxnaa quỷiqix hồpmwcn, khôrapqppyzu binh nhâppyzn lúvxnac đqkopspdci phưjyoyơopfxng hoảnheung loạecccn thẳyysjng tiếylwon đqkopeccci trạeccci.

Thủvxnajyoyewecng vốspdcn khôrapqng biếylwot tiềqdmbn tuyếylwon xảnheuy ra chuyệnvjdn gìvqja, cho rằyfazng Trưjyoyơopfxng Lãukhzng tậzqtwp kícbucch, miệnvjdng lớewecn tiếylwong hévxnat to:

- Khôrapqng đqkopưjyoylqihc hoảnheung, ổhwybn đqkopecccnh trậzqtwn hìvqjanh cho ta! Cung tiễltacn thủvxnayunnn, hung hăulujng bắnlwxn cho ta!

Mộjvyot đqkopámadym mưjyoya têyunnn lámadyc đqkopámadyc bay ra.

Khôrapqppyzu binh cójtqijyoyơopfxng khójtqii năulujm sắnlwxc lưjyoylqihn lờuluj, khôrapqng đqkopvzbr chúvxnang tỏxohha đqkopecccnh mụyysjc tiêyunnu, chỉwejajtqi thểvzbr bắnlwxn loạecccn. Nhưjyoyng dưjyoyulujng nhưjyoy đqkopiềqdmbu nàylwoy khôrapqng đqkopem lạeccci chúvxnat támadyc dụyysjng, khôrapqppyzu binh chỉweja ngừvwwdng chúvxnat rồpmwci lạeccci chậzqtwm rãukhzi đqkopi tớeweci, rấutdlt nhanh đqkopãukhz tớeweci bêyunnn ngoàylwoi đqkopeccci trạeccci, còfdyun bắnlwxt đqkoptkniu trèzkrko hàylwong ràylwoo vàylwoo. Cójtqi mộjvyot sốspdc khôrapqppyzu binh cầtknim mộjvyot phámadyc đqkopao trôrapqng vôrapqvwwdng sắnlwxc bévxnan bắnlwxt đqkoptkniu chévxnam vàylwoo cửibgqa trạeccci.

*Vèzkrko vèzkrko vèzkrko* Lạeccci làylwo mộjvyot loạeccct mưjyoya têyunnn, mang theo vảnheui dầtkniu rơopfxi vàylwoo đqkopeccci trạeccci.


Mộjvyot cung tiễltacn binh vừvwwda giơopfx cung lêyunnn, ámadynh lửibgqa bỗjtqing xuyêyunnn thấutdlu sưjyoyơopfxng khójtqii. Tiếylwop theo gãukhz thấutdly mộjvyot cámadyi đqkoptkniu lâppyzu trắnlwxng bệnvjdch, đqkopôrapqi mắnlwxt lójtqie lửibgqa ma trơopfxi, lộjvyo ra cámadyi lưjyoyrapqi dàylwoi đqkopxohh rựvqjac.

ukhz bịecccvwwd mấutdlt hồpmwcn mấutdlt vícbuca, phámadyt ra tiếylwong hévxnat kinh thiêyunnn đqkopjvyong đqkopeccca:

- Quỷiqix!!!Sau đqkopójtqi hai châppyzn mềqdmbn nhũwzomn, hôrapqn mêyunn.

Tiếylwong hévxnat thảnheum cùvwwdng loạeccci liêyunnn tiếylwop vang lêyunnn, khiếylwon cung tiễltacn thủvxna gầtknin cửibgqa trạeccci nhưjyoy thủvxnay triềqdmbu rúvxnat đqkopi. Thủvxnajyoyewecng tứpmwcc giậzqtwn dẫukhzn mộjvyot đqkopjvyoi trưjyoyulujng thưjyoyơopfxng binh xôrapqng lêyunnn, thôrapqng qua hàylwong ràylwoo dùvwwdng sứpmwcc đqkopâppyzm loạecccn ra ngoàylwoi. Chúvxnang hy vọtufong cójtqi thểvzbr nhờulujylwoo trưjyoyulujng thưjyoyơopfxng binh đqkopem khôrapqppyzu binh chặnlwxn ởxzeh ngoàylwoi trạeccci.

vxnac nàylwoy bầtkniu trờuluji lạeccci lầtknin nữbbwma nhấutdlp nhoámadyng lửibgqa nhưjyoy sao băulujng, chớewecp mắnlwxt rơopfxi vàylwoo trong thủvxnay trạeccci.

wzomi têyunnn rơopfxi xuốspdcng đqkoputdlt, lạeccci bắnlwxt đqkoptkniu tỏxohha ra sưjyoyơopfxng khójtqii đqkopvxnaylwou sắnlwxc, dầtknin dầtknin nguyêyunnn thủvxnay trạeccci bịeccc bao phủvxna trong sưjyoyơopfxng khójtqii.

Vốspdcn sưjyoyơopfxng khójtqii hơopfxi nhạeccct đqkopi lạeccci bắnlwxt đqkoptkniu tràylwon ngậzqtwp. Chỉweja huy Lưjyoyu quâppyzn bắnlwxt đqkoptkniu mấutdlt hiệnvjdu quảnheu, binh sĩebtq nhưjyoyylwo ruồpmwci bọtufo chạecccy nhặnlwxng xịeccc, nếylwou khôrapqng phảnheui chúvxnang rấutdlt quen vớeweci hoàylwon cảnheunh nơopfxi nàylwoy thìvqja sợlqihylwo sớewecm khôrapqng biếylwot đqkopang ởxzeh chốspdcn nàylwoo.

Thủvxnajyoyewecng thủvxnay trạeccci đqkoppmwcng ngồpmwci khôrapqng yêyunnn trêyunnn tưjyoyewecng đqkopàylwoi, lòfdyung sợlqihukhzi dẫukhzn theo thâppyzn vệnvjdrapqng lêyunnn. Trong sưjyoyơopfxng khójtqii tràylwon ngậzqtwp, gãukhzvxnam lấutdly mộjvyot binh sĩebtq hoảnheung sợlqih, lạecccnh lùvwwdng nójtqii:

- Hoảnheung cámadyi gìvqja, quâppyzn phámadyp cójtqi lệnvjdnh, ngưjyoyuluji gặnlwxp trậzqtwn bỏxohh chạecccy, giếylwot khôrapqng tha!

Binh sĩebtq bịecccvwwd châppyzn nhũwzomn ra, quỳopfx trêyunnn mặnlwxt đqkoputdlt cầtkniu xin nójtqii:

- Tưjyoyewecng quâppyzn, đqkopvwwdng giếylwot ta, đqkopyfazng trưjyoyewecc cójtqi quỷiqix!

Thủvxnajyoyewecng lậzqtwp tứpmwcc rúvxnat ra binh khícbuc chévxnam binh sĩebtq, mámadyu bắnlwxn tung tójtqie.

ukhz rốspdcng to:


- Gặnlwxp trậzqtwn bỏxohh chạecccy, lạeccci nójtqii nhảnheum mêyunn hoặnlwxc ngưjyoyuluji, ngưjyoyơopfxi chếylwot chẳyysjng đqkopámadyng tiếylwoc! Mọtufoi ngưjyoyuluji đqkopvwwdng bịeccc mắnlwxc mưjyoyu, đqkopâppyzy làylwo thuậzqtwt mêyunn hoặnlwxc củvxnaa Trưjyoyơopfxng Lãukhzng màylwo thôrapqi! Nhữbbwmng khôrapqppyzu binh nàylwoy làylwo con ngưjyoyuluji giảnheu ra, mọtufoi ngưjyoyuluji khôrapqng phảnheui sợlqih, hếylwot sứpmwcc chévxnam cho ta!

ukhz vừvwwda hévxnat vừvwwda liềqdmbu mạecccng chỉweja huy binh sĩebtq phảnheun kícbucch.

Thủvxnajyoyewecng rốspdcng lêyunnn tuy cójtqi chúvxnat támadyc dụyysjng nhưjyoyng lúvxnac nàylwoy trong trạeccci đqkopãukhz rốspdci loạeccc. Kẻyysj gan nhỏxohh trốspdcn trong gójtqic phòfdyung run cầtknim cậzqtwp, bịecccvwwd thìvqjayunnu cha gọtufoi mẹbrap chạecccy trốspdcn. Nhữbbwmng binh sĩebtq đqkopưjyoylqihc thủvxnajyoyewecng nhắnlwxc nhởxzehxzeh trưjyoyewecc cửibgqa trạeccci chặnlwxn khôrapqppyzu binh thìvqja đqkoptkniu ójtqic trốspdcng rỗjtqing, khôrapqng thểvzbr khốspdcng chếylwo tay châppyzn run rẩnheuy.

- A….

Mấutdly tiếylwong hévxnat thảnheum rung đqkopjvyong lòfdyung ngưjyoyuluji phámadyt ra từvwwd cửibgqa trạeccci.Cùvwwdng lúvxnac đqkopójtqi, cójtqi binh sĩebtqjyoyu Biểvzbru lớewecn tiếylwong kinh kêyunnu:

- Nguy rồpmwci, khôrapqppyzu binh đqkopámadynh tan cửibgqa trạeccci, bắnlwxt đqkoptkniu xôrapqng tớeweci. Mámady ơopfxi, a….

Hiểvzbrn nhiêyunnn binh sĩebtq cao giọtufong cảnheunh bámadyo đqkopãukhz bịeccc tiêyunnu diệnvjdt, miệnvjdng phámadyt ra tiếylwong hévxnat thêyunnjyoyơopfxng.

Trong thủvxnay trạeccci mỗjtqii binh sĩebtq đqkopámadynh rùvwwdng mìvqjanh, cảnheum giámadyc khôrapqng thểvzbr phảnheun khámadyng sinh ra từvwwd đqkopámadyy lòfdyung.

Tiếylwong cưjyoyuluji âppyzm trầtknim lạeccci vang lêyunnn:

- Khặnlwxc khặnlwxc….

Mặnlwxt thủvxnajyoyewecng trắnlwxng nhưjyoy tờuluj giấutdly

vxnac nàylwoy mộjvyot thịeccc vệnvjdyunnn cạecccnh gãukhz kinh hoàylwong nójtqii:

- Tưjyoyewecng quâppyzn, tìvqjanh hìvqjanh cựvqjac kỳopfx nguy cấutdlp, khôrapqng bằyfazng nhâppyzn lúvxnac còfdyun sớewecm chuẩnheun bịeccc thuyềqdmbn, nếylwou chậzqtwm trễltac thìvqja khôrapqng đqkopi đqkopưjyoylqihc nữbbwma!

Thủvxnajyoyewecng tứpmwcc giậzqtwn nhìvqjan thịeccc vệnvjd đqkopójtqi, đqkopôrapqi mắnlwxt nhưjyoy bắnlwxn ra lửibgqa.

Phícbuca xa trêyunnn mộjvyot ngọtufon núvxnai nhỏxohh, Trưjyoyơopfxng Lãukhzng lạecccnh lùvwwdng nhìvqjan thủvxnay trạeccci Ba Khâppyzu dưjyoyeweci núvxnai rựvqjac chámadyy lửibgqa nhưjyoyylwon Vâppyzn.

Quámadych Gia đqkoppmwcng bêyunnn tay phảnheui hắnlwxn, gậzqtwt gùvwwdjtqii:

- Tuy thủvxnay trạeccci Ba Khâppyzu chiếylwom vịeccc trícbuc đqkopeccca lýfdyu quan trọtufong, đqkopámadyng tiếylwoc Vưjyoyơopfxng Uy khôrapqng thểvzbr sửibgq dụyysjng hếylwot ưjyoyu đqkopiểvzbrm. Cho dùvwwd tốspdci nay chúvxnaa côrapqng khôrapqng xuấutdlt đqkopjvyong khôrapqppyzu binh, chỉweja bằyfazng Mao Anh, Mao Kiệnvjdt vàylwo ba ngàylwon Sơopfxn Việnvjdt binh cũwzomng cójtqi thểvzbr đqkopámadynh chiếylwom nơopfxi nàylwoy. Xem ra ta vẫukhzn làylwo đqkopámadynh giámady cao Vưjyoyơopfxng Uy, đqkopámadynh giámady cao Lưjyoyu Biểvzbru.

Tuy Trưjyoyơopfxng Lãukhzng khôrapqng biếylwot tìvqjanh hìvqjanh chiếylwon đqkoputdlu cụyysj thểvzbr, nhưjyoyng khôrapqng cầtknin đqkopmadyn cũwzomng biếylwot sẽxzehjtqi kếylwot quảnheuvqja. Hắnlwxn nghe vậzqtwy thìvqja gậzqtwt đqkoptkniu, cúvxnai đqkoptkniu suy tưjyoy.

Mộjvyot lámadyt sau hắnlwxn chậzqtwm rãukhzi nójtqii:

- Sau nàylwoy chúvxnang ta nêyunnn ícbuct dùvwwdng khôrapqppyzu binh, trừvwwd phi vàylwoo lúvxnac cựvqjac kỳopfx mấutdlu chốspdct. Nếylwou thưjyoyulujng xuyêyunnn xuấutdlt đqkopjvyong, chỉweja sợlqih sớewecm muộjvyon gìvqja sẽxzeh bịeccc ngưjyoyuluji bắnlwxt đqkopưjyoylqihc sơopfx hởxzeh, đqkopếylwon lúvxnac đqkopójtqi thiếylwou đqkopi vũwzom khícbuc đqkopnlwxc lựvqjac côrapqng thàylwonh đqkopoạeccct đqkoputdlt thìvqja đqkopámadyng tiếylwoc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.