Phong Lưu Tam Quốc

Chương 392 : Dốc hết lực lượng (thượng)

    trước sau   
lzikn Việcxutt binh xôyzrsng lêphcmn trưklkrgofic nhấtsvdt gặpubop nguy, dùzooplziki kinh sợvzoh nhưklkrng phảnnfxn ứfhxpng cựghjkc nhanh, giơlzik đcxutxzshng giájqysp thuẫalurn chặpubon lạbjoui mưklkra têphcmn đcxutevgby trờzstei. Dùzoop vậnlzzy nhưklkrng vẫalurn cóabnzwakbi chụwjruc binh sĩyzrs phảnnfxn ứfhxpng hơlziki chậnlzzm bịyklrphcmn lạbjouc bắnnfxn trúzoopng, héuumot thảnnfxm ngãzlvv xuốmwdvng đcxuttsvdt.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng kinh sợvzoh biếphcmn sắnnfxc mặpubot, vộumsoi ghìnnfxm chiếphcmn mãzlvv. Chiếphcmn mãzlvv phájqyst ra tiếphcmng hídmwl thốmwdvng khổohtr, móabnzng trưklkrgofic giơlzikphcmn khôyzrsng trung.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng vừanhka khốmwdvng chếphcm chiếphcmn mãzlvv vừanhka lớgofin tiếphcmng quájqyst vớgofii phóabnzklkrgofing bêphcmn cạbjounh:

- Chẳypuhng phảnnfxi cájqysc ngưklkrơlziki nóabnzi quâdxsjn đcxutyklrch thủuumoy trạbjoui đcxutãzlvv dốmwdvc hếphcmt lựghjkc lưklkrvzohng rồmwdvi sao? Tạbjoui sao nơlziki nàwakby còphcmn cóabnz binh sĩyzrs canh gájqysc, hơlzikn nữszgka xem tìnnfxnh huốmwdvng thìnnfx ídmwlt nhấtsvdt cóabnzbcncm, sájqysu trăbcncm cung tiễbcncn thủuumo? Sựghjk việcxutc quan trọxblung nhưklkr vậnlzzy tạbjoui sao cájqysc ngưklkrơlziki cóabnz thểfxvd qua loa đcxutếphcmn thếphcm? Ngưklkrzstei đcxutâdxsju, tróabnzi Lýskql Phong lạbjoui cho ta, đcxutvzohi việcxutc qua đcxuti sẽgnewnnfxm ngưklkrơlziki tídmwlnh sổohtr!

skql Phong bùzoopm mộumsot tiếphcmng quỳjplb trêphcmn mặpubot đcxuttsvdt, bịyklr binh sĩyzrs tróabnzi cũpujbng khôyzrsng giãzlvvy giụwjrua, chỉalur lớgofin tiếphcmng giảnnfxi thídmwlch:

- Chúzoopa côyzrsng, căbcncn cứfhxp thủuumoy trạbjoui củuumoa quâdxsjn đcxutyklrch đcxutúzoopng làwakb đcxutãzlvv ra hếphcmt nhâdxsjn mãzlvv rồmwdvi, nếphcmu cóabnz chúzoopt gìnnfx giảnnfx dốmwdvi thìnnfx thuộumsoc hạbjou nguyệcxutn chịyklru quâdxsjn phájqysp trừanhkng phạbjout!


Trưklkrơlzikng Lãzlvvng tứfhxpc giậnlzzn nóabnzi:

- Nếphcmu tìnnfxnh bájqyso củuumoa ngưklkrơlziki khôyzrsng sai, vậnlzzy ởjdvs đcxutâdxsju ra quâdxsjn Lưklkru Biểfxvdu canh gájqysc?

skql Phong mặpubot đcxutevgby xấtsvdu hổohtr, rấtsvdt làwakb khóabnz hiểfxvdu nóabnzi:

- Thuộumsoc hạbjoupujbng khôyzrsng biếphcmt.

zoopc nàwakby Hoàwakbng Trung tiếphcmn đcxutếphcmn cầevgbu tìnnfxnh nóabnzi:

- Chúzoopa côyzrsng, cóabnz lẽgnewwakb quâdxsjn đcxutyklrch Đbtzhbjoui Vâdxsjn sơlzikn biếphcmt bêphcmn Thiêphcmn Nhạbjouc sơlzikn xảnnfxy ra chiếphcmn sựghjk, muốmwdvn chi việcxutn nhưklkrng nửlzika đcxutưklkrzsteng thấtsvdy Thiêphcmn Nhạbjouc sơlzikn đcxutbjoui bạbjoui, cho nêphcmn từanhk bỏsohi yếphcmu lĩyzrsnh Đbtzhbjoui Vâdxsjn sơlzikn, lui giữszgkbcncn cứfhxp thủuumoy quâdxsjn cuốmwdvi cùzoopng, chỉalur mong đcxutưklkrvzohc thởjdvs dốmwdvc.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng ájqysnh mắnnfxt âdxsjm trầevgbm, nhưklkrng hắnnfxn suy nghĩyzrs kỹmwdv thìnnfx thấtsvdy tìnnfxnh huốmwdvng nàwakby rấtsvdt cóabnz khảnnfxbcncng.

Sắnnfxc mặpubot hắnnfxn dịyklru lạbjoui, nóabnzi:

- Nếphcmu đcxutúzoopng nhưklkr lờzstei Hájqysn Thăbcncng đcxutãzlvvabnzi thìnnfxzlvvng xin tạbjou lỗvztri.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng nóabnzi xong vung tay ýskqljqyso cởjdvsi tróabnzi, vẫalury lui thịyklr vệcxut.

Trong lúzoopc đcxutóabnz, Hoàwakbng Tựghjk sớgofim phụwjruc hồmwdvi tinh thầevgbn trưklkrgofic biếphcmn cốmwdv lớgofin, lậnlzzp tứfhxpc tổohtr chứfhxpc binh sĩyzrszoopi ngàwakbn bưklkrgofic, sau đcxutóabnz vộumsoi vàwakbng bájqyso cájqyso Trưklkrơlzikng Lãzlvvng.

- Chúzoopa côyzrsng, bâdxsjy giờzste chúzoopng ta bịyklr tiễbcncn thủuumo củuumoa đcxutmwdvi phưklkrơlzikng côyzrsng kídmwlch, nêphcmn làwakbm sao đcxutâdxsjy?

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng suy tưklkr mộumsot lájqyst, vung tay nóabnzi:


- Đbtzhfxvdlzikn Việcxutt binh nghỉalur ngơlziki tạbjoui chỗvztr mộumsot canh giờzste, nhâdxsjn cơlzik hộumsoi hồmwdvi phụwjruc sứfhxpc lựghjkc vàwakb tinh thầevgbn rồmwdvi tídmwlnh tiếphcmp. Đbtzhumsoi khinh bộumso binh khájqysc thìnnfx luôyzrsn giữszgk cảnnfxnh giájqysc.

Hoàwakbng Tựghjk ngẫalurm nghĩyzrs, lậnlzzp tứfhxpc hiểfxvdu ýskql củuumoa Trưklkrơlzikng Lãzlvvng, trầevgbm giọxblung nóabnzi:

- Thuộumsoc hạbjouvpmb!

Binh sĩyzrs Trưklkrơlzikng Lãzlvvng bắnnfxt đcxutevgbu cởjdvsi giájqysp, tùzoopy tiệcxutn nghỉalur ngơlziki trêphcmn mặpubot đcxuttsvdt. Trảnnfxi qua đcxutbjoui chiếphcmn từanhkjqysng sớgofim, đcxutájqysm lídmwlnh cựghjkc kỳjplb mệcxutt mỏsohii, nhâdxsjn lúzoopc nàwakby binh sĩyzrs bổohtr sung mộumsot ídmwlt nưklkrgofic vàwakbklkrơlzikng thựghjkc, cóabnz ngưklkrzstei thậnlzzm chídmwl trựghjkc tiếphcmp thiếphcmp ngủuumo. Rõvpmbwakbng làwakb khinh thưklkrzsteng binh sĩyzrs quâdxsjn đcxutyklrch khôyzrsng dájqysm ra trạbjoui nghêphcmnh đcxutyklrch.

phcmn phídmwla quâdxsjn đcxutyklrch thìnnfx khôyzrsng dễbcncwakbng nhưklkr vậnlzzy, ai cũpujbng căbcncng thẳypuhng phậnlzzp phồmwdvng, cung têphcmn trong tay khôyzrsng dájqysm thảnnfx lỏsohing, từanhkng giâdxsjy phúzoopt nhìnnfxn chằxzshm chằxzshm binh sĩyzrs Trưklkrơlzikng Lãzlvvng đcxutmwdvi diệcxutn. Chúzoopng khôyzrsng dájqysm giốmwdvng nhưklkrphcmn Trưklkrơlzikng Lãzlvvng nhẹkgjv nhàwakbng nhưklkr vậnlzzy, cóabnz thểfxvd luâdxsjn phiêphcmn nghỉalur ngơlziki. Bởjdvsi vìnnfx mộumsot khi thảnnfx lỏsohing thìnnfx sẽgnew thiếphcmu gầevgbn mộumsot nửlzika têphcmn, giảnnfxm uy lựghjkc. Khôyzrsng còphcmn cung tiễbcncn thủuumo ájqysp chếphcm, cóabnz thểfxvd giữszgk đcxutưklkrvzohc thủuumoy trạbjoui sao?

Thoájqysng chốmwdvc tìnnfxnh hìnnfxnh mộumsot bêphcmn thìnnfx buôyzrsng lỏsohing thoảnnfxi májqysi, bêphcmn kia thìnnfx giưklkrơlzikng cung bạbjout kiếphcmm, kéuumoo dàwakbi cảnnfx canh giờzste.

zoopc nàwakby, tinh thầevgbn Lưklkru quâdxsjn bắnnfxt đcxutevgbu thảnnfx lỏsohing. Trưklkrơlzikng Lãzlvvng bỗvztrng nhiêphcmn ra lệcxutnh Sơlzikn Việcxutt binh tổohtr mộumsot hàwakbng ngũpujb, xem bộumsojqysng nhưklkr sắnnfxp xung phong. Tấtsvdt cảnnfx binh sĩyzrs phe đcxutyklrch khôyzrsng thểfxvd khôyzrsng néuumon mệcxutt mỏsohii vàwakb cảnnfxm giájqysc đcxutóabnzi bụwjrung, tậnlzzp trung tinh thầevgbn.

lzikn Việcxutt binh xem nhưklkr tậnlzzp hợvzohp xong, sắnnfxp bắnnfxt đcxutevgbu xung phong. Ai biếphcmt Trưklkrơlzikng Lãzlvvng bỗvztrng nhiêphcmn chơlziki tròphcm luyệcxutn tậnlzzp trậnlzzn hìnnfxnh, cájqysch mộumsot mũpujbi têphcmn đcxuti tớgofii đcxuti lui làwakbm ájqysm sájqyst, thàwakbnh nhóabnzm, chạbjouy bộumso.

Đbtzhiềgnewu nàwakby khiếphcmn binh sĩyzrs, tưklkrgofing sĩyzrsphcmn trong trạbjoum gájqysc tứfhxpc đcxutếphcmn hộumsoc májqysu.

Thờzstei gian trôyzrsi qua từanhkng chúzoopt mộumsot, đcxutbjoui quâdxsjn Trưklkrơlzikng Lãzlvvng vẫalurn nghêphcmnh ngang ởjdvs đcxutxzshng trưklkrgofic Ba Khâdxsju trạbjoui đcxutóabnzng trạbjoui nghỉalur ngơlziki. Chẳypuhng qua Trưklkrơlzikng Lãzlvvng khôyzrsng rảnnfxnh chúzoopt nàwakbo, hắnnfxn đcxutãzlvv sớgofim phájqysi ra mộumsot đcxutumsoi binh sĩyzrs đcxuti Đbtzhbjoui Vâdxsjn sơlzikn. Tìnnfxnh hìnnfxnh chỗvztr đcxutóabnz đcxutúzoopng nhưklkr Hoàwakbng Trung đcxutãzlvvabnzi, tấtsvdt cảnnfx binh sĩyzrs sớgofim rúzoopt vềgnew thủuumoy trạbjoui, căbcncn bảnnfxn khôyzrsng cóabnz ngưklkrzstei canh gájqysc, cho nêphcmn rấtsvdt dễbcncwakbng lấtsvdy đcxutưklkrvzohc.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng khốmwdvng chếphcm chỗvztr hiểfxvdm Đbtzhbjoui Vâdxsjn sơlzikn vàwakb Thiêphcmn Nhạbjouc sơlzikn xong lậnlzzp tứfhxpc khiếphcmn họxblu sắnnfxp xếphcmp nhâdxsjn viêphcmn, bắnnfxt đcxutevgbu cẩjuzdn thậnlzzn kiểfxvdm tra, bổohtr sung, tiếphcmn mộumsot bưklkrgofic tăbcncng cưklkrzsteng côyzrsng sựghjk phòphcmng ngựghjk hai bêphcmn, đcxutgnew phòphcmng Vưklkrơlzikng Uy phảnnfxn côyzrsng. Tiếphcmp theo hắnnfxn đcxutpubot hếphcmt chúzoop ýskqlwakbo thủuumoy trạbjoui.

zoopc nàwakby trờzstei đcxutãzlvv sắnnfxp tốmwdvi đcxuten, phídmwla xa trêphcmn thủuumoy trạbjoui sájqysng ngờzstei ngọxblun đcxutuốmwdvc.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng vẻcxut mặpubot bìnnfxnh tĩyzrsnh cùzoopng thuộumsoc hạbjouklkrgofing sĩyzrs ngồmwdvi mộumsot chỗvztr, nóabnzi cưklkrzstei vớgofii nhau, còphcmn ăbcncn chung mâdxsjm.


Mọxblui ngưklkrzstei đcxutgnewu khôyzrsng rõvpmb rốmwdvt cuộumsoc Trưklkrơlzikng Lãzlvvng muốmwdvn làwakbm gìnnfx, nhưklkrng khẳypuhng đcxutyklrnh tốmwdvi nay chắnnfxc chắnnfxn cóabnzwakbnh đcxutumsong lớgofin.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng mộumsot tay cầevgbm bájqysnh nưklkrgofing, đcxutâdxsjy làwakb chiếphcmn lợvzohi phẩjuzdm buổohtri chiềgnewu mớgofii thu đcxutưklkrvzohc, tay kia cầevgbm túzoopi nưklkrgofic, miệcxutng khôyzrsng ngớgofit nóabnzi, hìnnfxnh tưklkrvzohng rấtsvdt hàwakbo sảnnfxng, khôyzrsng nhìnnfxn ra chúzoopt gìnnfxabnz vẻcxutwakb bậnlzzc tưklkrgofing quâdxsjn cao quýskql.

Hoàwakbng Tựghjk ngồmwdvi trêphcmn tảnnfxng đcxutájqys vuôyzrsng vứfhxpc, miệcxutng nhai nhóabnzp nhéuumop thịyklrt khôyzrs, ăbcncn rấtsvdt ngon làwakbnh.

zlvv hỏsohii:

- Chúzoopa côyzrsng, bâdxsjy giờzste ngưklkrơlziki dựghjk đcxutyklrnh làwakbm sao?

Hoàwakbng Tựghjk hỏsohii xong lờzstei nàwakby, tưklkrgofing sĩyzrsjdvsphcmn cạbjounh ăbcncn lưklkrơlzikng khôyzrs bấtsvdt giájqysc dừanhkng tay, ai cũpujbng vãzlvvnh tai nghe ngóabnzng.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng nhájqysy mắnnfxt vớgofii Hoàwakbng Tựghjk, khôyzrsng nóabnzi tiếphcmng nàwakbo.

Hoàwakbng Tựghjk cảnnfxnh giájqysc nhìnnfxn bốmwdvn phídmwla, trừanhk Hắnnfxc Ưphcmng Vệcxut bảnnfxo vệcxut Trưklkrơlzikng Lãzlvvng ra, mấtsvdy binh sĩyzrs khájqysc cájqysch mộumsot khoảnnfxng ngắnnfxn.

zlvv lạbjoui nhỏsohi giọxblung nóabnzi:

- Thuộumsoc hạbjou biếphcmt chúzoopa côyzrsng đcxutãzlvvabnz sẵalurn đcxutbjoui kếphcm rồmwdvi, nhưklkrng trong phúzoopt chốmwdvc thuộumsoc hạbjou khôyzrsng đcxutjqysn ra đcxutưklkrvzohc, lòphcmng ngứfhxpa ngájqysy muốmwdvn biếphcmt chủuumoyzrsng sẽgnewwakbm sao cho nêphcmn mớgofii hỏsohii, xin chúzoopa côyzrsng đcxutanhkng trájqysch tộumsoi.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng mỉalurm cưklkrzstei lắnnfxc đcxutevgbu, rõvpmbwakbng khôyzrsng quájqys đcxutfxvd ýskql.

Hắnnfxn nóabnzi:

- Kỳjplb thựghjkc cũpujbng khôyzrsng cóabnznnfx, chuyệcxutn nàwakby đcxutfxvd Trưklkrơlzikng Ninh xửlzikskql thìnnfx thídmwlch hợvzohp hơlzikn.


Lờzstei vừanhka nóabnzi thốmwdvt ra, mọxblui ngưklkrzstei hiểfxvdu ngay. Xem ra Trưklkrơlzikng Lãzlvvng lạbjoui đcxutyklrnh dùzoopng uy lựghjkc củuumoa khôyzrsdxsju binh, ájqysnh mắnnfxt bọxblun họxblu bấtsvdt giájqysc nhìnnfxn hưklkrgofing Trưklkrơlzikng Ninh.

Trưklkrơlzikng Ninh cảnnfxm giájqysc cájqysi nhìnnfxn kỳjplb lạbjou củuumoa cájqysc tưklkrgofing sĩyzrs, dùzoopng ájqysnh mắnnfxt quyếphcmn rũpujb quéuumot mộumsot vòphcmng, khẽgnewklkrzstei duyêphcmn hai tiếphcmng, sau đcxutóabnz ngồmwdvi mộumsot góabnzc lấtsvdy lưklkrơlzikng khôyzrs ra ăbcncn từanhkng miếphcmng, đcxutumsong tájqysc cựghjkc kỳjplb thanh nhãzlvv.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng ngừanhkng đcxutumsong tájqysc ăbcncn ngốmwdvn nghiếphcmn, nóabnzi vớgofii Trưklkrơlzikng Ninh:

- Đbtzhvzohi lájqyst nữszgka nàwakbng đcxutfxvd Trưklkrơlzikng Côyzrsn, Trưklkrơlzikng Trọxblung chuẩjuzdn bịyklr đcxuti. Chúzoopng ta đcxutãzlvv khôyzrsng cóabnz nhiềgnewu thờzstei gian, chừanhkng mộumsot ngàwakby nữszgka làwakb quâdxsjn Vưklkrơlzikng Uy sẽgnew quay vềgnew Ba Khâdxsju, tớgofii khi đcxutóabnz sẽgnewwakb trậnlzzn khổohtr chiếphcmn vớgofii chúzoopng ta.

Trưklkrơlzikng Ninh ừanhk mộumsot tiếphcmng, tùzoopy tiệcxutn ăbcncn vàwakbi miếphcmng rồmwdvi đcxutfhxpng dậnlzzy.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng ngâdxsjy ra, thấtsvdt thanh nóabnzi:

- Sao khôyzrsng ăbcncn nữszgka? Ta đcxutâdxsju kêphcmu nàwakbng đcxuti ngay bâdxsjy giờzste? Nếphcmu khôyzrsng nghỉalur mộumsot chúzoopt, lájqyst nữszgka khôyzrsng cóabnz sứfhxpc đcxutájqysnh nhau thìnnfxwakbm sao? Lỡalur bịyklr ngưklkrzstei chéuumom xuốmwdvng ngựghjka thìnnfx đcxutanhkng trájqysch ta ngưklkrvzohc đcxutãzlvvi tưklkrgofing sĩyzrs àwakb.

Trưklkrơlzikng Ninh dịyklru dàwakbng nóabnzi khẽgnew:

- Làwakbm gìnnfxabnz? Chỉalurwakb khôyzrsng cóabnz khẩjuzdu vịyklrwakb thôyzrsi.

Trưklkrơlzikng Lãzlvvng cưklkrzstei khổohtr lắnnfxc đcxutevgbu, ájqysnh mắnnfxt nhìnnfxn Trưklkrơlzikng Ninh dịyklru dàwakbng rấtsvdt nhiềgnewu.

Hắnnfxn nhẹkgjv nhàwakbng nóabnzi:

- Vậnlzzy nàwakbng cẩjuzdn thậnlzzn chúzoopt.

Trưklkrơlzikng Ninh dùzoopng đcxutôyzrsi mắnnfxt hoa đcxutàwakbo nhìnnfxn chằxzshm chằxzshm nhìnnfxn Trưklkrơlzikng Lãzlvvng, dưklkrzsteng nhưklkrphcmn trong cóabnznnfxnh cảnnfxm khájqysc lạbjou, khiếphcmn ngưklkrzstei tinh thầevgbn rung đcxutumsong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.