Phong Lưu Tam Quốc

Chương 391 : Thiên Nhạc trại (hạ)

    trước sau   
vzpun Sơwiqxn biếiafdt rõvzpu Hắmbggc Ưlurdng Vệxuts củggdna mìkjsqnh đxlimãyimgwquvetrrng mỏpadxi mệxutst. Dùetrryimg cốcpio sứnzcjc hàvzpunh đxlimcaqhng theo kếiafd hoạsmwrch vốcpion cóoeur, nhưlvgeng khôwquvng biếiafdt rõvzpu phưlvgeơwiqxng hưlvgeiafdng khiếiafdn bọswxon họswxo chịlmwwu thiệxutst lớiafdn. Chờmuro họswxo khóoeur khăoitqn leo lêsmwrn Thiêsmwrn Nhạsmwrc sơwiqxn thìkjsq so vớiafdi thờmuroi gian đxlimãyimg đxlimlmwwnh chậeqrzm hai canh giờmuro. Nếiafdu bâdvzky giờmuro khôwquvng nhanh chóoeurng hàvzpunh đxlimcaqhng thìkjsq chỉavmt sợeqrz chúlurda côwquvng trácybech tộcaqhi xuốcpiong, khôwquvng ai gácybenh nổmjvbi. Gãyimg vừoitqa vung đxlimao vừoitqa xoay tròwiqxn mắmbggt, vắmbggt óoeurc tìkjsqm cácybech.

lurdc nàvzpuy, gãyimg bỗlqpzng nghe từoitq xa trong tiếiafdng chéuvvrm giếiafdt giọswxong Hàvzpun Cửugxz Tửugxz giậeqrzn dữyjhe rốcpiong:

- Hàvzpun Sơwiqxn, ngưlvgeơwiqxi còwiqxn ngâdvzky ra đxlimóoeurvzpum gìkjsq, khôwquvng mau đxlimácybenh hạsmwr trạsmwrm gácybec nghêsmwrnh đxlimsmwri quâdvzkn vàvzpuo thàvzpunh!

Tuy Hàvzpun Sơwiqxn sốcpiot ruộcaqht nhưlvgeng cóoeur ba, bốcpion chụuvvrc binh sĩsmzglvgeu Biểjzxgu còwiqxn đxlimang vùetrrng vẫkjsqy, đxlimiềqbytu nàvzpuy khiếiafdn gãyimg rốcpiot cuộcaqhc tứnzcjc giậeqrzn vôwquvetrrng. Gãyimg gầvlmgm mộcaqht tiếiafdng, đxlimơwiqxn đxlimao bỗlqpzng biếiafdn sắmbggc béuvvrn nhiềqbytu, cứnzcjng rắmbggn xộcaqhc vàvzpuo giữyjhea quâdvzkn đxlimlmwwch. Châdvzkn đxlimácybe đxlimao chéuvvrm, bỗlqpzng chốcpioc tiếiafdng héuvvrt thảugxzm liêsmwrn tụuvvrc, cóoeurvzpui binh sĩsmzg bịlmwwyimgwquvng kínsewch mộcaqht đxlimao mấcaqht mạsmwrng, hồgyrxn vềqbytdvzky thiêsmwrn. Hàvzpun Sơwiqxn bởzhoji vìkjsq vộcaqhi vàvzpung tấcaqhn côwquvng, sơwiqx hởzhoj mởzhoj rộcaqhng, may làvzpu binh sĩsmzglvgeu Biểjzxgu côwquvng lựweowc cácybech biệxutst vớiafdi gãyimg khácybe xa, chỉavmt đxlimjzxg lạsmwri lỗlqpz hổmjvbng ba tấcaqhc trêsmwrn bộcaqh đxlimgyrx. Dùetrr vậeqrzy nhưlvgeng Hàvzpun Sơwiqxn vẫkjsqn làvzpu thẹuvvrn quácybe thàvzpunh giậeqrzn, đxlimơwiqxn đxlimao múlurda ra mộcaqht mảugxznh ácybenh đxlimao. Ởdlsy trong quâdvzkn đxlimlmwwch đxlimếiafdn đxlimi xung phong. Chớiafdp mắmbggt, lạsmwri cóoeurvzpui ngưlvgemuroi trởzhoj thàvzpunh vong hồgyrxn dưlvgeiafdi đxlimao củggdna gãyimg.

etrr Hắmbggc Ưlurdng Vệxuts thâdvzkn thểjzxgwiqxi mệxutst nhưlvgeng sựweow kiêsmwrn cưlvgemurong dẻugxzo dai, tínsewnh cácybech kiêsmwrn nghịlmww, thêsmwrm vàvzpuo cóoeur hai mãyimgnh tưlvgeiafdng dẫkjsqn dắmbggt, tìkjsqnh hìkjsqnh chẳlwffng nhữyjheng khôwquvng tụuvvrt hậeqrzu màvzpuwiqxn chiếiafdm ưlvgeu thếiafd.

“Ùuyxd ùetrr….”


Mộcaqht chuỗlqpzi tiếiafdng kèmjvbn trầvlmgm đxlimuvvrc sắmbggc nhọswxon ởzhoj trêsmwrn khôwquvng trung liêsmwrn tiếiafdp vang lêsmwrn, chẳlwffng nhữyjheng xuyêsmwrn thấcaqhu qua tiếiafdng chéuvvrm giếiafdt dàvzpuy đxlimilymc, còwiqxn truyềqbytn ra ngoàvzpui vàvzpui dặilymm. Cùetrrng lúlurdc đxlimóoeur, đxlimavmtnh núlurdi Thiêsmwrn Nhạsmwrc sơwiqxn, đxlimàvzpui yêsmwrn hỏpadxa nhanh chóoeurng thiêsmwru chácybey, thoácybeng chốcpioc khóoeuri đxlimilymc cuồgyrxn cuộcaqhn tràvzpun ngậeqrzp bầvlmgu trờmuroi.

Diệxutsp Quầvlmgn đxlimang chỉavmt huy binh sĩsmzg bao vâdvzky Hàvzpun Cửugxz Tửugxz, chợeqrzt nghe tiếiafdng kèmjvbn quâdvzkn thìkjsq sắmbggc mặilymt biếiafdn đxlimmjvbi, tiếiafdp theo nhìkjsqn bầvlmgu trờmuroi cuồgyrxn cuộcaqhn khóoeuri.

Diệxutsp Quầvlmgn khôwquvng thểjzxg kiềqbytm chếiafd đxlimưlvgeeqrzc nữyjhea, thấcaqhp giọswxong kinh kêsmwru:

- Nguy rồgyrxi, cóoeur rấcaqht nhiềqbytu quâdvzkn đxlimlmwwch giếiafdt hưlvgeiafdng Thiêsmwrn Nhạsmwrc sơwiqxn!

smwrn cạsmwrnh cóoeur mộcaqht thiêsmwrn tưlvgeiafdng nhácybet gan run sợeqrzoeuri:

- Vậeqrzy nêsmwrn làvzpum sao đxlimâdvzky?

Diệxutsp Quầvlmgn lạsmwrnh lùetrrng nóoeuri:

- Sợeqrzcybei gìkjsq? Khóoeuri bốcpioc lêsmwrn, phínsewa xa Ba Khâdvzku, việxutsn quâdvzkn cácybech mưlvgemuroi dặilymm sẽsmwr lậeqrzp tứnzcjc tiếiafdp việxutsn ngay. Ta hiểjzxgu rồgyrxi, đxlimcaqhi kỳiwst binh nàvzpuy chắmbggc làvzpu muốcpion đxlimácybenh gụuvvrc trạsmwrm gácybec đxlimjzxg thảugxz đxlimsmwri quâdvzkn vàvzpuo thàvzpunh. Trưlvgeiafdc khi việxutsn quâdvzkn chưlvgea tớiafdi, chúlurdng ta nhấcaqht đxlimlmwwnh phảugxzi chốcpiong chọswxoi!

Thiêsmwrn tưlvgeiafdng đxlimưlvgea mắmbggt nhìkjsqn khóoeuri đxlimilymc bốcpioc lêsmwrn, miệxutsng đxlimmbggng chácybet, lắmbggp bắmbggp nóoeuri:

- Tưlvgeiafdng quâdvzkn, nhìkjsqn sưlvgeơwiqxng khóoeuri, quâdvzkn đxlimlmwwch ưlvgeiafdc chừoitqng cóoeur khoảugxzng vạsmwrn binh sĩsmzg giếiafdt đxlimếiafdn, chúlurdng ta chốcpiong đxlimưlvgeeqrzc sao?

Diệxutsp Quầvlmgn cũqzxdng khôwquvng nắmbggm chắmbggc, nhưlvgeng khôwquvng muốcpion đxlimjzxg thuộcaqhc hạsmwr thấcaqhy mìkjsqnh kinh hoảugxzng.

yimg tứnzcjc giậeqrzn nóoeuri:

- Chỉavmt cầvlmgn giữyjhe đxlimưlvgeeqrzc trạsmwrm gácybec, đxlimoitqng nóoeuri làvzpu mộcaqht vạsmwrn, cho dùetrrlvgemuroi vạsmwrn cũqzxdng khôwquvng phảugxzi đxlimcpioi thủggdn củggdna chúlurdng ta! Lậeqrzp tứnzcjc ra lệxutsnh tưlvgeiafdng sĩsmzg, dùetrr thếiafdvzpuo cũqzxdng phảugxzi giữyjhe đxlimưlvgeeqrzc trạsmwrm gácybec, khôwquvng đxlimggdn chúlurdng đxlimoạsmwrt thàvzpunh!


Diệxutsp Quầvlmgn còwiqxn chưlvgea nóoeuri dứnzcjt lờmuroi thìkjsq thấcaqhy mộcaqht binh sĩsmzg y giácybep khôwquvng ngay ngắmbggn chạsmwry tớiafdi, trêsmwrn ngưlvgemuroi cóoeurvzpui chỗlqpz vếiafdt thưlvgeơwiqxng. Gãyimg thấcaqhy Diệxutsp Quầvlmgn lậeqrzp tứnzcjc bùetrrm mộcaqht tiếiafdng ngãyimg xuốcpiong đxlimcaqht.

yimgsmwru to:

- Khôwquvng hay rồgyrxi tưlvgeiafdng quâdvzkn! Quâdvzkn đxlimlmwwch chéuvvrm sậeqrzp cửugxza, đxlimãyimg mởzhoj ra cửugxza thàvzpunh. Khôwquvng xa nổmjvbi bụuvvri mịlmwwt mùetrr, cóoeur đxlimsmwri quâdvzkn giếiafdt lạsmwri đxlimâdvzky!

Đbxgnvlmgu Diệxutsp Quầvlmgn ùetrr vang, lòwiqxng trốcpiong rỗlqpzng, miệxutsng héuvvrt thảugxzm:

- Tiêsmwru rồgyrxi!

Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng cưlvgeannsi ngựweowa ởzhoj đxlimqgtkng sau ácybep trậeqrzn, mộcaqht thanh Bácybech Tịlmwwch Đbxgnao vôwquvetrrng sắmbggc béuvvrn nằqgtkm trong tay. Chiểjzxgu Vũqzxdvzpu Trưlvgeơwiqxng Ninh đxlimnzcjng hai bêsmwrn hắmbggn. Hoàvzpung Tựweow thìkjsqzhoj phínsewa trưlvgeiafdc nhấcaqht, Mao Anh, Mao Kiệxutst đxlimnzcjng sau nửugxza bưlvgeiafdc. Ba ngàvzpun Sơwiqxn Việxutst binh nhưlvge thủggdny triềqbytu tuôwquvn ra. Hai trăoitqm Hắmbggc Ưlurdng Vệxuts mang theo móoeurc câdvzku, dâdvzky thừoitqng xen lẫkjsqn trong Sơwiqxn Việxutst binh.

oitqc mặilymt Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng rấcaqht khóoeur xem. Bởzhoji vìkjsqlvgemurong côwquvng trạsmwrm gácybec nàvzpuy khôwquvng phảugxzi đxlimiềqbytu hắmbggn muốcpion. Nếiafdu phácybet hiệxutsn tìkjsqnh hìkjsqnh khôwquvng đxlimúlurdng, hắmbggn sẽsmwr lậeqrzp tứnzcjc rúlurdt lui, thếiafd thìkjsqlvgeơwiqxng Uy nghe tiếiafdng gióoeur lậeqrzp tứnzcjc quay vềqbyt Ba Khâdvzku, từoitq nay khóoeurvzpu dụuvvryimg ra nữyjhea.

Đbxgnang lúlurdc tâdvzkm tìkjsqnh củggdna hắmbggn cựweowc kỳiwst xấcaqhu thìkjsq kỳiwstnsewch xuấcaqht hiệxutsn. Khôwquvng trung bỗlqpzng nhấcaqhp nhoácybeng phácybeo hoa, liêsmwrn tụuvvrc nổmjvbvzpui tiếiafdng.

Đbxgnóoeurvzpunsewn hiệxutsu. Gầvlmgn nhưlvgecybec tưlvgeiafdng sĩsmzg cao cấcaqhp quâdvzkn Giang Đbxgnôwquvng đxlimqbytu biếiafdt, đxlimiềqbytu đxlimóoeur đxlimsmwri biểjzxgu cho kỳiwst binh đxlimãyimg tiếiafdn vàvzpuo quỹzhoj đxlimsmwro kếiafd hoạsmwrch, đxlimiềqbytu nàvzpuy khiếiafdn họswxo tinh thầvlmgn phấcaqhn chấcaqhn.

Theo tínsewn hiệxutsu lấcaqhp lóoeure, cửugxza trạsmwrm gácybec nặilymng nềqbyt mởzhoj ra.

Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng vung đxlimsmwri đxlimao, trừoitq ba ngàvzpun khôwquvdvzku binh ẩwkaon núlurdp trong rừoitqng ra, đxlimqgtkng sau ba, bốcpion ngàvzpun khinh bộcaqh binh chờmuro lệxutsnh lậeqrzp tứnzcjc theo Ngụuvvry Diêsmwrn dẫkjsqn dắmbggt bắmbggt đxlimvlmgu xung phong.

Binh sĩsmzg tràvzpun khắmbggp đxlimgyrxi núlurdi, đxlimem con đxlimưlvgemurong hẹuvvrp hòwiqxi trưlvgeiafdc trạsmwrm gácybec lấcaqhp đxlimvlmgy.

Hắmbggc Ưlurdng Vệxuts liềqbytu mạsmwrng chiếiafdn đxlimcaqhu, Hoàvzpung Tựweow gầvlmgn nhưlvge khôwquvng bịlmww bao nhiêsmwru cảugxzn trởzhoj đxlimãyimglvgeannsi ngựweowa dẫkjsqn đxlimvlmgu vọswxot qua trạsmwrm gácybec. Mao Anh, Mao Kiệxutst thìkjsq đxlimi bộcaqh theo Hoàvzpung Tựweow, còwiqxn vácybec binh khínsew cồgyrxng kềqbytnh lao vàvzpuo trong, mạsmwrnh mẽsmwr tham gia chiếiafdn đxlimcaqhu.

Sau đxlimóoeurwiqxn Việxutst binh vàvzpu khinh bộcaqh binh nhưlvge đxlimêsmwr vỡanns, liêsmwrn miêsmwrn khôwquvng ngừoitqng tuôwquvn vàvzpuo dưlvgeiafdi châdvzkn núlurdi Thiêsmwrn Nhạsmwrc sơwiqxn.

Châdvzkn núlurdi Thiêsmwrn Nhạsmwrc sơwiqxn vàvzpu thưlvgeeqrzng trạsmwri sưlvgemuron núlurdi vốcpion làvzpu lựweowc lưlvgeeqrzng chiếiafdn đxlimcaqhu tưlvgeơwiqxng đxlimưlvgeơwiqxng, lậeqrzp tứnzcjc bịlmww đxlimácybenh vỡannsdvzkn bằqgtkng, bắmbggt đxlimvlmgu nghiêsmwrng vềqbyt mộcaqht bêsmwrn.

Diệxutsp Quầvlmgn biếiafdt rằqgtkng đxlimsmwri thếiafd đxlimãyimg mấcaqht, dẫkjsqn đxlimsmwri quâdvzkn còwiqxn sóoeurt lạsmwri bắmbggt đxlimvlmgu rúlurdt hưlvgeiafdng căoitqn cứnzcj thủggdny trạsmwri Ba Khâdvzku.

Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng đxlimâdvzku chịlmwwu bỏpadx qua, lậeqrzp tứnzcjc khiếiafdn Hoàvzpung Tựweow, Ngụuvvry Diêsmwrn dẫkjsqn theo binh sĩsmzg truy cùetrrng đxlimuổmjvbi tậeqrzn.

Đbxgnsmwri quâdvzkn đxlimuổmjvbi theo đxlimuvvrng tớiafdi việxutsn quâdvzkn từoitqoitqn cứnzcj thủggdny trạsmwri nghe tiếiafdng gióoeur thìkjsq dốcpioc hếiafdt lựweowc lưlvgeeqrzng ra cứnzcju việxutsn, xảugxzy ra trậeqrzn chiếiafdn kịlmwwch liệxutst.

Khôwquvng cóoeur đxlimlmwwa lợeqrzi vùetrrng núlurdi bảugxzo vệxuts, mộcaqht, hai ngàvzpun binh sĩsmzg đxlimâdvzku phảugxzi làvzpu đxlimcpioi thủggdn củggdna quâdvzkn Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng? Hai bêsmwrn giao đxlimcaqhu chưlvgea tớiafdi nửugxza canh giờmuro thìkjsq quâdvzkn đxlimlmwwch liêsmwrn tụuvvrc bạsmwri lui, trôwquvng nhưlvge chuẩwkaon bịlmww co đxlimvlmgu rúlurdt cổmjvb quay vềqbytoitqn cứnzcj thủggdny trạsmwri.

Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng tấcaqht nhiêsmwrn hiểjzxgu đxlimưlvgeeqrzc đxlimiềqbytu nàvzpuy, nếiafdu đxlimjzxg chúlurdng rúlurdt vềqbyt, vậeqrzy nhờmurovzpuo ưlvgeu thếiafd phòwiqxng ngựweowoitqn cứnzcj thủggdny trạsmwri, trong phúlurdt chốcpioc hắmbggn khóoeurvzpu đxlimácybenh hạsmwr đxlimưlvgeeqrzc. Cho nêsmwrn Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng khiếiafdn Hoàvzpung Tựweow dẫkjsqn theo binh sĩsmzg truy cùetrrng đxlimuổmjvbi tậeqrzn, nhậeqrzn đxlimlmwwnh phảugxzi nhâdvzkn lúlurdc chúlurdng rúlurdt lui diệxutst sạsmwrch.

Quâdvzkn Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng mộcaqht đxlimưlvgemurong theo đxlimwquvi, đxlimuổmjvbi giếiafdt, quâdvzkn đxlimlmwwch sớiafdm tácyben loạsmwrn, tấcaqht cảugxz binh sĩsmzg đxlimqbytu chạsmwry trốcpion tứnzcj phínsewa. Mộcaqht đxlimưlvgemurong đxlimi qua, mũqzxd giácybep, binh khínsew, cờmuronsew bỏpadxwiqxi đxlimvlmgy đxlimcaqht. Mớiafdi đxlimvlmgu binh sĩsmzg Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng nhặilymt lấcaqhy chiếiafdn lợeqrzi phẩwkaom, nhưlvgeng sau đxlimóoeur bịlmww hắmbggn biếiafdt đxlimưlvgeeqrzc, lớiafdn tiếiafdng quácybet thácybeo, nếiafdu ai dácybem vàvzpuo lúlurdc nàvzpuy nhặilymt đxlimgyrx thìkjsq sẽsmwr giếiafdt hếiafdt. Thoácybeng chốcpioc ba quâdvzkn chỉavmt biếiafdt truy giếiafdt kẻugxz đxlimlmwwch, khôwquvng đxlimjzxg ýwquvcybei gìkjsq khácybec.

Rấcaqht nhanh, căoitqn cứnzcj thủggdny trạsmwri đxlimãyimgzhoj phínsewa xa trong tầvlmgm mắmbggt.

wiqxn lạsmwri hai, ba trăoitqm binh sĩsmzg chậeqrzt vậeqrzt nhưlvge chóoeur chếiafdt chủggdn, nhìkjsqn thấcaqhy mộcaqht chúlurdt hy vọswxong thìkjsqvzpung liềqbytu mạsmwrng chạsmwry nhưlvge đxlimsmwrn.

Đbxgnsmwri quâdvzkn Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng vừoitqa mớiafdi đxlimuổmjvbi tớiafdi cácybech thủggdny trạsmwri còwiqxn mộcaqht mũqzxdi têsmwrn thìkjsq bỗlqpzng từoitq trong lỗlqpz hổmjvbng têsmwrn, lâdvzku thácybep, tiêsmwru lâdvzku bắmbggn ra mộcaqht hàvzpung mũqzxdi têsmwrn, bay đxlimvlmgy trờmuroi đxliman vàvzpuo nhau thàvzpunh cácybei lưlvgeiafdi dàvzpuy đxlimilymc côwquvng kínsewch hưlvgeiafdng quâdvzkn Trưlvgeơwiqxng Lãyimgng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.