Phong Lưu Tam Quốc

Chương 390 : Thiên Nhạc trại (thượng)

    trước sau   
Theo Hànvntn Cửgpdx Tửgpdx ra lệmkolnh, hơvmawn mộxkket trămkfpm Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol lậpjnvp tứaqrvc đrvryi theo gãqcbo nhảstxfy vànvnto trong nưarniqxcsc.

aqrvng vớqxcsi tiếdsqgng lặuwndn xuốqcjfng nưarniqxcsc khe khẽchvsnvntqcjfng nưarniqxcsc lămkfpn tămkfpn từotkvng vòjmthng, tiểgwadu đrvryxkkei hànvntnh đrvryxkkeng đrvryuwndc biệmkolt củsuiza Trưarniơvmawng Lãqcbong chíqcbonh thứaqrvc pháwnrbt đrvryxkkeng.

Mặuwndt hồqoky rấehvat nhanh quay vềflmeirnpn tĩaqrvnh, đrvryêirnpm vẫntann lànvntirnp ngưarnixjwdi nhưarni vậpjnvy. Nếdsqgu khôgeging cẩaqrvn thậpjnvn nhìgpdxn thìgpdx khôgeging ai pháwnrbt hiệmkoln trong nưarniqxcsc bỗafixng cóqcjfvmawn mộxkket trămkfpm câzuwcy cỏbbmo rỗafixng ruộxkket nổurfpi trêirnpn mặuwndt nưarniqxcsc, theo sóqcjfng gợstjan nhèehva nhẹwmgn, từotkv cạxncmnh bờxjwd hồqoky chậpjnvm rãqcboi tiếdsqgn tớqxcsi.

Đvtjustjat hànvntnh đrvryxkkeng dưarniqxcsi nưarniqxcsc dànvnti táwnrbm dặuwndm nànvnty lànvnt khiêirnpu chiếdsqgn cựtyboc hạxncmn sinh lýavph, trừotkv Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol bịarni Trưarniơvmawng Lãqcbong biếdsqgn tháwnrbi huấehvan luyệmkoln ra thìgpdx binh líqcbonh thưarnixjwdng khôgeging khảstxfmkfpng hoànvntn thànvntnh. Mànvnt đrvryiềflmeu nànvnty, chíqcbonh lànvnt mộxkket đrvryiểgwadm mấehvau chốqcjft đrvrygwad Trưarniơvmawng Lãqcbong nắdsqgm lấehvay Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn.

Thủsuiz quâzuwcn Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn chỉmmoinvnt mộxkket ngànvntn ngưarnixjwdi, hơvmawn nữypmsa thủsuizarniqxcsng khôgeging ởstxf, chỉmmoi huy thiếdsqgu mứaqrvc đrvryxkke hiệmkolu quảstxf. Nếdsqgu thậpjnvt sựtyboarnixjwdng côgeging, Trưarniơvmawng Lãqcbong cho rằzofing bắdsqgt lấehvay khôgeging thànvntnh vấehvan đrvryflme. Nhưarning Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn cóqcjf phòjmthng tuyếdsqgn vữypmsng chắdsqgc, íqcbot nhấehvat sẽchvs khiếdsqgn hắdsqgn mấehvat đrvryi vànvnti ngànvntn quâzuwcn bịarni thưarniơvmawng tànvntn, đrvryâzuwcy lànvnt đrvryiềflmeu hắdsqgn khôgeging thểgwad chấehvap nhậpjnvn đrvryưarnistjac. Trong đrvryóqcjfjmthn chưarnia tíqcbonh đrvryếdsqgn trong thủsuizy trạxncmi biếdsqgt chuyệmkoln xuấehvat đrvryxkkeng đrvryxncmi quâzuwcn chi việmkoln. Nếdsqgu đrvryãqcbo vậpjnvy thìgpdx Trưarniơvmawng Lãqcbong ra kỳzuwc binh, pháwnrbi hơvmawn mộxkket trămkfpm Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol đrvryi đrvryưarnixjwdng thủsuizy vòjmthng qua thủsuizy lụypmsc tuầvtjun tra, lẻqcbon vànvnto đrvryarnia giớqxcsi Ba Khâzuwcu, tiếdsqgp theo léflmen chuồqokyn vềflme Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn. Trưarniqxcsc khi bìgpdxnh minh bỗafixng pháwnrbt đrvryxkkeng đrvryáwnrbnh léflmen ban đrvryêirnpm, chéflmem cửgpdxa đrvrypjnvp khóqcjfa, bắdsqgt lấehvay Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn. Trong kếdsqg hoạxncmch sắdsqgp đrvryuwndt, Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn cáwnrbch thủsuizy trạxncmi Ba Khâzuwcu chừotkvng mưarnixjwdi thưarniqxcsc, sau khi lấehvay đrvryưarnistjac Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn thìgpdx khôgeging chúkytft nghỉmmoi ngơvmawi, lậpjnvp tứaqrvc tấehvan côgeging thủsuizy trạxncmi, mộxkket hơvmawi đrvryáwnrbnh chiếdsqgm, khốqcjfng chếdsqg nguyêirnpn Ba Khâzuwcu huyệmkoln. Mấehvau chốqcjft cảstxf kếdsqg hoạxncmch thìgpdx phảstxfi xem biểgwadu hiệmkoln củsuiza đrvryxncmi quâzuwcn Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol.

Vốqcjfn Trưarniơvmawng Lãqcbong lànvnt muốqcjfn khiếdsqgn Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol trèehvao qua Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn đrvryxncmt tớqxcsi mụypmsc đrvryíqcboch, nhưarning nghĩaqrv đrvryếdsqgn mìgpdxnh khôgeging quen đrvryarnia hìgpdxnh, dưarniqxcsi núkytfi trúkytf đrvryóqcjfng khôgeging íqcbot binh sĩaqrv. Tưarniơvmawng đrvryqcjfi thìgpdx đrvryưarnixjwdng thủsuizy lụypmsc cànvntng an toànvntn hơvmawn, cho nêirnpn mớqxcsi cóqcjfnvntnh đrvryxkkeng to gan đrvryirnpn cuồqokyng nhưarni vậpjnvy.


wnrbng sớqxcsm Ba Khâzuwcu hồqoky, áwnrbnh sáwnrbng lấehvap láwnrbnh, bầvtjuu trờxjwdi đrvrybbmo rựtyboc chậpjnvm rãqcboi từotkv mặuwndt sôgeging dâzuwcng lêirnpn. Mỗafixi cáwnrbch mấehvay phúkytft lànvnt Ba Khâzuwcu hồqoky sẽchvs biếdsqgn đrvryurfpi mộxkket loạxncmi phong cảstxfnh, hơvmawi nưarniqxcsc bay bổurfpng hànvnto hùaqrvng, cuồqokyn cuộxkken nuốqcjft vànvnto trờxjwdi mâzuwcy. Nhưarning Trưarniơvmawng Lãqcbong khôgeging tâzuwcm tìgpdxnh nhìgpdxn cảstxfnh sắdsqgc xinh đrvrywmgnp nànvnty. Mặuwndt hắdsqgn biểgwadu tìgpdxnh trầvtjum trọmmoing, tráwnrbi tim khôgeging ngừotkvng rơvmawi xuốqcjfng đrvryáwnrby cốqcjfc.

Đvtjuãqcbo bốqcjfn canh giờxjwd, chắdsqgc Hắdsqgc Ưwluing Vệmkolirnpn tớqxcsi nơvmawi rồqokyi chứaqrv? Tạxncmi sao khôgeging cóqcjf chúkytft dấehvau hiệmkolu nànvnto?

Trưarniơvmawng Lãqcbong nhìgpdxn sắdsqgc trờxjwdi, đrvryãqcbo qua thờxjwdi gian sắdsqgp đrvryuwndt. Tíqcbonh toáwnrbn tốqcjfc đrvryxkke củsuiza Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol, bâzuwcy giờxjwdqcjfirnpn khởstxfi đrvryxkkeng phưarniơvmawng áwnrbn thứaqrv hai khôgeging? Hắdsqgn còjmthn gầvtjun vạxncmn binh sĩaqrvstxfarniqxcsi châzuwcn núkytfi Thiêirnpn Nhạxncmc sơvmawn, đrvryêirnpm đrvryen cóqcjf lẽchvsqcjf thểgwad che giấehvau vànvnti thứaqrv. Nhưarning trờxjwdi sắdsqgp sáwnrbng tỏbbmo rồqokyi, chỉmmoi sợstja khôgeging thểgwadaqrvn núkytfp đrvryưarnistjac nữypmsa. Trưarniơvmawng Lãqcbong ngoáwnrbi đrvryvtjuu nhìgpdxn Quáwnrbch Gia, sắdsqgc mặuwndt gãqcbomwabng vôgegiaqrvng trầvtjum trọmmoing, xem ra tìgpdxnh hìgpdxnh khôgeging tốqcjft cho lắdsqgm.

Trưarniơvmawng Lãqcbong kiêirnpn nhẫntann chờxjwd mộxkket chúkytft nữypmsa, chợstjat thấehvay trưarniqxcsc mắdsqgt khóqcjfi cuồqokyn cuộxkken, tiếdsqgp theo mộxkket đrvryáwnrbm kỵsuiz binh sụypmsc sạxncmo bốqcjfn phíqcboa. Nhìgpdxn trang phụypmsc vànvntnvntnh đrvryxkkeng củsuiza chúkytfng, rõstxfnvntng lànvnt tháwnrbm báwnrbo Lưarniu quâzuwcn đrvryiềflmeu tra bốqcjfn phíqcboa.

Đvtjuếdsqgn lúkytfc nànvnty thìgpdx Thiêirnpn Nhạxncmc trạxncmi mớqxcsi bắdsqgt đrvryvtjuu nhốqcjfn nháwnrbo cảstxfirnpn, quâzuwcn Lưarniu Biểgwadu từotkv trong hỗafixn loạxncmn tỉmmoinh lạxncmi. Cóqcjf thủsuizarniqxcsng Diệmkolp Quầvtjun dẫntann dắdsqgt, rấehvat nhanh đrvryem binh sĩaqrv rảstxfi ráwnrbc ởstxf trong trạxncmi tậpjnvp trung lạxncmi, bắdsqgt đrvryvtjuu phảstxfn côgeging, đrvryáwnrbnh bạxncmi kẻqcbo đrvryarnich từotkv chui lêirnpn từotkvarniqxcsi đrvryehvat.Trạxncmm gáwnrbc hơvmawn mộxkket trămkfpm Lưarniu quâzuwcn giữypms vữypmsng vịarni tríqcbo củsuiza mìgpdxnh, liềflmeu mạxncmng chiếdsqgn đrvryehvau, giúkytfp Diệmkolp Quầvtjun tậpjnvp hợstjap chiếdsqgm đrvryưarnistjac thờxjwdi cơvmaw quan trọmmoing.

Diệmkolp Quầvtjun đrvryãqcbo chỉmmoi huy đrvryxkkei bộxkke binh củsuiza gãqcbo, mưarnixjwdi ngưarnixjwdi mộxkket hànvntng, mưarnixjwdi hànvntng thànvntnh mộxkket dọmmoic, tổurfpng cộxkkeng chia hai dọmmoic. Binh sĩaqrv đrvryflmeu lànvnt tráwnrbi thuẫntann phảstxfi đrvryao, ngưarnixjwdi mặuwndc tỏbbmoa tửgpdx giáwnrbp dànvnty nặuwndng, hiểgwadn nhiêirnpn lànvnt đrvryxkkei trọmmoing bộxkke binh. Chúkytfng bắdsqgt đrvryvtjuu phốqcjfi hợstjap vớqxcsi đrvryxkkei chíqcbonh giữypmsa khoảstxfng mộxkket trămkfpm ngưarnixjwdi trưarnixjwdng thưarniơvmawng binh, hìgpdxnh thànvntnh đrvryxkkei hìgpdxnh côgeging kíqcboch. Theo Diệmkolp Quầvtjun ra lệmkolnh mộxkket tiếdsqgng, chúkytfng ngay ngắdsqgn cấehvat bưarniqxcsc xung phong, nhanh chóqcjfng vọmmoit hưarniqxcsng Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol. Chỉmmoi đrvryáwnrbng tiếdsqgc đrvryâzuwcy khôgeging phảstxfi cuộxkkec tiêirnpn phong tạxncmi bìgpdxnh nguyêirnpn, đrvryxkkei hìgpdxnh bịarni đrvryarnia lýavph hạxncmn chếdsqg, thỉmmoinh thoảstxfng bịarni khúkytfc gỗafix, lềflmeu pháwnrb hỏbbmong đrvryxkkei hìgpdxnh, cho nêirnpn cứaqrv cảstxfm thấehvay đrvryxkkei hìgpdxnh bọmmoin chúkytfng kháwnrbnvnt rờxjwdi rạxncmc.

nvntn Cửgpdx Tửgpdx nhìgpdxn trong mắdsqgt nhưarning vẻqcbo mặuwndt trànvntn đrvryvtjuy trầvtjum trọmmoing. Tuy nhiêirnpn, gãqcbo mang theo nămkfpm mưarniơvmawi Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol khôgeging chúkytft e ngạxncmi đrvryqcjfi phưarniơvmawng đrvryxkket kíqcboch, báwnrbm chặuwndt chúkytfng đrvrygwadnvntn Sơvmawn sớqxcsm chúkytft đrvryáwnrbnh vỡyles cửgpdxa. Nóqcjfi đrvryùaqrva, Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol lấehvay mộxkket chắdsqgn mưarnixjwdi, nếdsqgu khôgeging phảstxfi bởstxfi vìgpdx suốqcjft đrvryêirnpm bơvmawi trong nưarniqxcsc mấehvay canh giờxjwd, tiêirnpu hao thểgwad lựtyboc quáwnrb lớqxcsn thìgpdx vốqcjfn khôgeging đrvryem hai trămkfpm ngưarnixjwdi nànvnty đrvrygwadnvnto mắdsqgt.

Trọmmoing bộxkke binh hai bêirnpn đrvryãqcbo bao vâzuwcy Hànvntn Cửgpdx Tửgpdxnvnt Hắdsqgc Ưwluing Vệmkol, trong phúkytft chốqcjfc lạxncmi khôgeging thểgwadnvntm gìgpdx đrvryưarnistjac bọmmoin họmmoi.

nvntn Cửgpdx Tửgpdxarnixjwdi nhạxncmt vànvnti tiếdsqgng, mắdsqgt sáwnrbng lấehvap láwnrbnh liếdsqgc mộxkket cáwnrbi, đrvryơvmawn đrvryao trong tay khôgeging hềflme chậpjnvm chạxncmp, dẫntann theo ảstxfnh đrvryao xôgeging tớqxcsi mấehvay trọmmoing bộxkke binh ởstxf đrvryzofing trưarniqxcsc nhấehvat. Chúkytfng giơvmaw trọmmoing thuẫntann chắdsqgn côgeging kíqcboch trưarniqxcsc mặuwndt Hànvntn Cửgpdx Tửgpdx, tuy đrvryxkkei hìgpdxnh chậpjnvm lạxncmi nhưarning đrvryzofing sau trưarnixjwdng thưarniơvmawng binh lậpjnvp tứaqrvc tiếdsqgn lêirnpn bổurfp sung, mưarnistjan cơvmaw hộxkkei đrvryzofing trưarniqxcsc phòjmthng ngựtybo, giơvmaw thưarniơvmawng đrvryâzuwcm.

Mắdsqgt Hànvntn Cửgpdx Tửgpdxaqrv khôgeging lộxkke ra cáwnrbi gìgpdx nhưarning trong lòjmthng cóqcjf chúkytft kinh ngạxncmc, hiểgwadn nhiêirnpn binh líqcbonh đrvryqcjfi phưarniơvmawng huấehvan luyệmkoln rấehvat kháwnrb, xem ra gãqcbo khôgeging dễotkvnvntng nuốqcjft đrvryưarnistjac chúkytfng. Nhưarning đrvryiềflmeu nànvnty khôgeging thểgwadnvntm khóqcjf đrvryưarnistjac Hànvntn Cửgpdx Tửgpdx. Gãqcbo nổurfpi giậpjnvn gầvtjum mộxkket tiếdsqgng, đrvryơvmawn đrvryao trong tay mưarnistjan lựtyboc bắdsqgn ra, ởstxf trêirnpn khôgeging trung vạxncmch đrvryưarnixjwdng cong quáwnrbi dịarni.

vtjuinh đrvryinh đrvryinh!* Liêirnpn tiếdsqgp mấehvay tiếdsqgng binh khíqcbo giao nhau.

qcjf mấehvay binh sĩaqrv trầvtjum giọmmoing quáwnrbt mộxkket tiếdsqgng, rụypmst lùaqrvi vànvnti bưarniqxcsc, binh khíqcbo bịarni đrvryáwnrbnh bay. Trong đrvryóqcjf mộxkket têirnpn chịarniu khôgeging nổurfpi, hộxkkec máwnrbu ngay tạxncmi chỗafix.

nvntn Cửgpdx Tửgpdx vốqcjfn đrvryarninh thừotkva thắdsqgng truy sáwnrbt, lậpjnvp tứaqrvc lạxncmi đrvryếdsqgn mấehvay trọmmoing bộxkke binh ởstxf hai bêirnpn trợstja giúkytfp, buộxkkec gãqcbo khôgeging thểgwad khôgeging lùaqrvi.


nvntn Cửgpdx Tửgpdx khôgeging dáwnrbm lơvmawnvnt, nhanh chóqcjfng tiếdsqgn vànvnti bưarniqxcsc, chẳzuajng nhữypmsng lao vànvnto đrvryxkkei đrvryarnich mànvntjmthn néflme binh khíqcbo đrvryqcjfi phưarniơvmawng phong tỏbbmoa, tớqxcsi gầvtjun trậpjnvn doanh Lưarniu quâzuwcn bêirnpn cạxncmnh. Hànvntn Cửgpdx Tửgpdx nhâzuwcn lúkytfc chúkytfng còjmthn chưarnia ổurfpn đrvryarninh tinh thầvtjun, muốqcjfn vung đrvryao thìgpdxqcbo sớqxcsm đrvryem đrvryơvmawn đrvryao hóqcjfa thànvntnh áwnrbnh sáwnrbng lấehvap láwnrbnh, đrvryao phong vôgegiaqrvng sắdsqgc béflmen chéflmem ra.

Mấehvay bộxkke binh néflme khôgeging kịarnip, lậpjnvp tứaqrvc héflmet thảstxfm phun ra mưarnia máwnrbu. Châzuwcn tay cụypmst rơvmawi trêirnpn mặuwndt đrvryehvat.

nvntn Cửgpdx Tửgpdx khôgeging cóqcjf thờxjwdi gian đrvrydsqgc ýavph, cóqcjf mấehvay bộxkke binh kháwnrbc tứaqrvc giậpjnvn đrvrybbmo mắdsqgt, đrvryxncmp xáwnrbc đrvryqokyng bạxncmn xôgeging lêirnpn bao vâzuwcy gãqcbo.

aqrvng lúkytfc đrvryóqcjf, nămkfpm mưarniơvmawi Hắdsqgc Ưwluing Vệmkolmwabng bắdsqgt đrvryvtjuu đrvryehvau giáwnrbp láwnrbnvnt.

Thiêirnpn Nhạxncmc trạxncmi vànvnt trạxncmm canh dưarniqxcsi núkytfi, hai vùaqrvng bắdsqgt đrvryvtjuu cuộxkkec đrvryáwnrbnh nhau sốqcjfng chếdsqgt.

Tuy binh lựtyboc củsuiza Lưarniu quâzuwcn rõstxfnvntng chiếdsqgm ưarniu thếdsqg, nhưarning khiếdsqgn Diệmkolp Quầvtjun khôgeging dáwnrbm tin lànvnt binh sĩaqrv củsuiza mìgpdxnh chẳzuajng nhữypmsng khôgeging cáwnrbch nànvnto nuốqcjft bọmmoin họmmoinvnt thỉmmoinh thoảstxfng trúkytfng chiêirnpu ngãqcbo gụypmsc, pháwnrbt ra tiếdsqgng héflmet thêirnparniơvmawng. Diệmkolp Quầvtjun khôgeging nhịarnin đrvryưarnistjac nữypmsa, đrvryíqcboch thâzuwcn mặuwndc giáwnrbp ra trậpjnvn.

aqrvng lúkytfc đrvryóqcjf, Hànvntn Sơvmawn trêirnpn trạxncmm gáwnrbc đrvryãqcbo đrvryem mấehvay chụypmsc quâzuwcn đrvryarnich buộxkkec tớqxcsi mộxkket góqcjfc cửgpdxa ảstxfi. Bốqcjfn phíqcboa đrvryflmeu lànvnt binh sĩaqrv nằzofim trêirnpn đrvryehvat rêirnpn rỉmmoi, từotkvng mảstxfng máwnrbu đrvrybbmo sậpjnvm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.