Phong Lưu Tam Quốc

Chương 389 : Kim Toàn (hạ)

    trước sau   
Quáxgauch Gia trầxxnem giọgqwong nónzxri:

- Tuy bâwkqyy giờcxtu đdhnsãpnrn rờcxtui khỏxvfyi Ba Khâwkqyu nhưluptng con cáxgauo giàzoihzoihy sẽabra khôtnjcng đdhnsi quáxgau xa, cho thờcxtui gian củoanla chúxvfyng ta rấwceht cónzxr hạoanln. Nếxwvru trong thờcxtui gian nhấwceht đdhnslpjxnh khôtnjcng chiếxwvrm đdhnsưluptaxspc Ba Khâwkqyu thìcpjl chúxvfyng ta chỉelhqnzxrlupthmlgc lậlpjxp tứizlxc rúxvfyt binh.

Trưluptơcpjlng Lãpnrnng tiếxwvrp lờcxtui:

- Khôtnjcng sai, Ba Khâwkqyu dễftwd thủoanl khónzxrtnjcng, hơcpjln nữrzixa tấwceht cảjqsfkuwu khíljpj phòguohng thủoanl, lưluptơcpjlng thảjqsfo vậlpjxt tưlupt đdhnsgrehu chuẩoanln bịlpjx rấwceht đdhnsxxney đdhnsoanl. Chỉelhq cầxxnen chúxvfyng ta chiếxwvrm đdhnsưluptaxspc nónzxrzoihnzxr thểxxne sửixek dụcoosng. Nhưluptng nónzxri đdhnsi phảjqsfi nónzxri lạoanli, nếxwvru chíljpjnh diệzymun tấwcehn côtnjcng thìcpjl chúxvfyng ta chắljpjc chắljpjn thấwceht bạoanli.

Hoàzoihng Tựpnrn hỏxvfyi:

- Vậlpjxy chúxvfya côtnjcng cónzxrxgauch gìcpjl hay khôtnjcng?


Trưluptơcpjlng Lãpnrnng suy tưlupt mộoanlt lúxvfyc mớhmlgi chậlpjxm rãpnrni nónzxri:

- Ta vàzoih Phụcoosng Hiếxwvru bàzoihn bạoanlc đdhnsãpnrnwkqyu, đdhnsgrehu cảjqsfm thấwcehy cáxgauch bìcpjlnh thưluptcxtung hơcpjli khónzxr thàzoihnh côtnjcng.

Hoàzoihng Tựpnrn thởwiyk ra, hiểxxneu rõlpjxluptcxtui rằgmhong:

- Chúxvfya côtnjcng nónzxri thếxwvr thìcpjl thuộoanlc hạoanl hiểxxneu rồusrui, cónzxr phảjqsfi làzoih đdhnsáxgaunh bấwceht ngờcxtu?

Trưluptơcpjlng Lãpnrnng cưluptcxtui to nónzxri:

- Nghiêybpom túxvfyc đdhnsáxgaunh nhau thìcpjl ta đdhnsúxvfyng làzoih khôtnjcng giỏxvfyi, nhưluptng nếxwvru nónzxri đdhnsáxgaunh bấwceht ngờcxtu thìcpjl ta vàzoih Phụcoosng Hiếxwvru quyếxwvrt khôtnjcng nhưluptcxtung ai. Chắljpjc cáxgauc ngưluptơcpjli cũkuwung hiểxxneu, cáxgaui têybpon Phụcoosng Hiếxwvru nàzoihy rấwceht làzoih âwkqym hiểxxnem, mỗsmwli mộoanlt nưlupthmlgc cờcxtu khôtnjcng phảjqsfi âwkqym mạoanlng giàzoih ngưluptcxtui ta thìcpjl chíljpjnh làzoih nuốjkyht trọgqwong cảjqsf đdhnszoihn. Cho nêybpon sau nàzoihy cáxgauc ngưluptơcpjli phảjqsfi đdhnsgreh phòguohng hắljpjn, tuyệzymut đdhnsjkyhi đdhnsbljjng đdhnsljpjc tộoanli hắljpjn àzoih.

Quáxgauch Gia cưluptcxtui to, hiểxxnen nhiêybpon chẳcpjlng thèkjwfm đdhnsxxne ýlpjx Trưluptơcpjlng Lãpnrnng bỗsmwlng chĩuaima đdhnsxxneu mâwkqyu vềgrehcpjlnh, trêybpon mặkrqkt còguohn hơcpjli đdhnsljpjc ýlpjx nữrzixa.

pnrn phảjqsfn kíljpjch bảjqsfo:

- Chúxvfyt tàzoihi mọgqwon củoanla thuộoanlc hạoanl đdhnsâwkqyu đdhnsáxgaung chúxvfya côtnjcng giễftwdu cợaxspt. So sáxgaunh vớhmlgi chúxvfya côtnjcng thìcpjl đdhnsúxvfyng làzoih đdhnsom đdhnsónzxrm vàzoih trăxvfyng. Mỗsmwli khi ra kếxwvr chẳcpjlng nhữrzixng cónzxr thểxxne đdhnsưluptaxspc hiệzymuu quảjqsfluptơcpjlng tựpnrn, còguohn trêybpon tinh thầxxnen hàzoihnh hạoanl ngưluptcxtui kháxgauc, khiếxwvrn ngưluptcxtui ta muốjkyhn sốjkyhng khôtnjcng đdhnsưluptaxspc, muốjkyhn chếxwvrt chẳcpjlng xong. Khôtnjcng nónzxri đdhnsâwkqyu xa, chỉelhqnzxri nửixeka tuầxxnen trưlupthmlgc quỷmlgw binh dạoanlzoihnh, chỉelhq sợaxsp nhữrzixng binh sĩuaimguohn sốjkyhng trởwiyk vềgreh đdhnscxtui nàzoihy tiêybpou rồusrui, tớhmlgi ban đdhnsêybpom lo sợaxsp ngủoanl khôtnjcng yêybpon, tinh thầxxnen bịlpjxzoihnh hạoanl trăxvfym bềgreh.

xgauc vịlpjxlupthmlgng rấwceht làzoih đdhnsusrung ýlpjx, nhìcpjln Trưluptơcpjlng Lãpnrnng dưlupthmlgi mặkrqkt nạoanlluptcxtui giỡoanln làzoih tráxgaui tim đdhnsoanlc đdhnslpjxa. May mắljpjn khôtnjcng phảjqsfi kẻaato đdhnslpjxch củoanla hắljpjn, nếxwvru khôtnjcng thìcpjl mấwceht mạoanlng chuyệzymun nhỏxvfy, chỉelhq sợaxsp muốjkyhn sốjkyhng khôtnjcng đdhnsưluptaxspc, muốjkyhn chếxwvrt chẳcpjlng yêybpon thìcpjl thảjqsfm. Cáxgauc vịlpjxlupthmlgng nghĩuaim tớhmlgi đdhnsâwkqyy, đdhnsáxgaunh rùhmlgng mìcpjlnh.

Trưluptơcpjlng Lãpnrnng phúxvfyt chốjkyhc khôtnjcng biếxwvrt nónzxri gìcpjl, chỉelhq đdhnsàzoihnh cưluptcxtui khổgrehnzxri:- Giỏxvfyi lắljpjm Phụcoosng Hiếxwvru, ta khôtnjcng phụcoosc ngưluptơcpjli khôtnjcng đdhnsưluptaxspc. Trêybpon đdhnscxtui nàzoihy ta thấwcehy chỉelhqnzxr thuộoanlc hạoanl nhưlupt ngưluptơcpjli làzoihxgaum nónzxri chuyệzymun nhưlupt vậlpjxy vớhmlgi ta. Đjqsfgrehi làzoihm ngưluptcxtui kháxgauc, chỉelhq sợaxsp cho hắljpjn mộoanlt vạoanln gan hùhmlgm mậlpjxt gấwcehu cũkuwung khôtnjcng dáxgaum.

Quáxgauch Gia đdhnsưluptaxspc lợaxspi còguohn vêybponh mặkrqkt, nónzxri:

- Đjqsfónzxrzoih chúxvfya côtnjcng âwkqyn đdhnsizlxc, đdhnsoanli nhâwkqyn rộoanlng lưluptaxspng.


Trưluptơcpjlng Lãpnrnng áxgaunh mắljpjt hiềgrehn hòguoha liếxwvrc gãpnrn, cưluptcxtui nhe răxvfyng nónzxri:

- Đjqsfưluptaxspc rồusrui, khôtnjcng nónzxri nữrzixa, chúxvfyng ta bàzoihn bạoanlc làzoihm cáxgauch nàzoiho lấwcehy Ba Khâwkqyu đdhnsi.

xgauc vịlpjxlupthmlgng cùhmlgng lêybpon tiếxwvrng đdhnsáxgaup:

- Tuâwkqyn lệzymunh!

Trong lòguohng họgqwo thìcpjl suy nghĩuaim tạoanli sao Quáxgauch Gia khôtnjcng chúxvfyt lo sợaxsp Trưluptơcpjlng Lãpnrnng tráxgauch tộoanli gãpnrn? Nếxwvru đdhnsgrehi lạoanli làzoihcpjlnh thìcpjl đdhnsúxvfyng làzoih khôtnjcng cónzxr can đdhnsjqsfm dáxgaum nónzxri lờcxtui nhưlupt vậlpjxy vớhmlgi chúxvfya côtnjcng.

Đjqsfêybpom trăxvfyng nhưluptlupthmlgc.

Ven hồusru Ba Khâwkqyu, áxgaunh trăxvfyng trong sáxgaung lấwcehp láxgaunh trêybpon mặkrqkt nưlupthmlgc. Mặkrqkt hồusruuaimnh lặkrqkng nhưlupt xửixek nữrzix lạoanli nhưlupt đdhnsusrung tửixek, phảjqsfn chiếxwvru ra áxgaunh bạoanlc. Ngẫqmpgu nhiêybpon nghe tiếxwvrng sơcpjln ca trong trẻaatoo hónzxrt ởwiyk cỏxvfy lau hồusru. Viễftwdn xứizlxluptơcpjlng sơcpjln, sơcpjln nhưlupt họgqwoa, trúxvfyc hoa mãpnrnn sơcpjln, tràzoih viêybpon phiếxwvrn phiếxwvrn, trong đdhnsêybpom đdhnsen yêybpon tĩuaimnh nằgmhom trong ôtnjcm ấwcehp Ba Khâwkqyu hồusru.

luptơcpjlng Sơcpjln bịlpjx ôtnjcm trong Ba Khâwkqyu hồusru, trong đdhnsêybpom tốjkyhi từbljj xa nhìcpjln lạoanli sáxgaung trong bónzxrng đdhnsêybpom. Mộoanlt tòguoha kiếxwvrn trúxvfyc đdhnskrqkc biệzymut cao, hìcpjlnh tháxgaup, mặkrqkt trêybpon thiêybpou đdhnsjkyht ngọgqwon lửixeka bấwceht diệzymut, giữrzixa hồusruybponh môtnjcng lấwcehp lónzxre áxgaunh sáxgaung yếxwvru ớhmlgt. Đjqsfâwkqyy làzoihlupthmlgng tháxgaup chỉelhq huy trung tâwkqym củoanla thủoanly thưluptaxspng Lưluptu quâwkqyn. Bốjkyhn phíljpja cáxgaui tháxgaup dựpnrnng mưluptcxtui tháxgaup canh, dùhmlgng đdhnsxxne theo dõlpjxi tấwceht cảjqsfcpjlnh huốjkyhng xảjqsfy ra trêybpon mặkrqkt hồusru. Nếxwvru pháxgaut hiệzymun cónzxrxgaui gìcpjl thìcpjlnzxr thểxxne lấwcehy pháxgauo hoa làzoihm hiệzymuu truyềgrehn tin mớhmlgi nhấwceht cho thủoanly trạoanli. Giữrzixa đdhnselhqnh núxvfyi quanh năxvfym trúxvfy đdhnsónzxrng chừbljjng mộoanlt ngàzoihn binh sĩuaim, dùhmlgng đdhnsxxne bảjqsfo vệzymu tháxgaup thủoanly thưluptaxspng Ba Khâwkqyu.

xgauch Tưluptơcpjlng sơcpjln chừbljjng mưluptcxtui dặkrqkm chíljpjnh làzoih thủoanly thưluptaxspng đdhnsoanli trạoanli Ba Khâwkqyu.

Ba Khâwkqyu đdhnsưluptaxspc xưluptng làzoih ‘Yếxwvrt hầxxneu Tâwkqyy Sởwiyk’, chặkrqkt chẽabranzxrp đdhnsưluptcxtung thủoanly Trưluptcxtung Giang. Ba Khâwkqyu còguohn làzoih khốjkyhng chếxwvrluptcxtui bếxwvrn cảjqsfng xung quanh, tấwceht cảjqsf thuyềgrehn lêybpon xuốjkyhng dọgqwoc Trưluptcxtung Giang dùhmlgzoih muốjkyhn ngừbljjng lạoanli bổgreh sung hay tiếxwvrp tụcoosc đdhnsi tớhmlgi thìcpjl nhấwceht đdhnslpjxnh phảjqsfi trảjqsfi qua Ba Khâwkqyu. Căxvfyn cứizlx thủoanly trạoanli Ba Khâwkqyu xâwkqyy dựpnrna vàzoiho núxvfyi, cùhmlgng vớhmlgi mặkrqkt hồusruybponh môtnjcng vôtnjc ngầxxnen, phốjkyhi hợaxspp vớhmlgi hệzymu thốjkyhng vữrzixng chắljpjc nhưluptluptcxtung đdhnsusrung, vậlpjxt tưlupt sung túxvfyc, quâwkqyn lưluptơcpjlng nghiễftwdm nhiêybpon trởwiyk thàzoihnh trạoanlm trung chuyểxxnen vàzoih trung tâwkqym bổgreh sung vậlpjxt tưlupt quan trọgqwong nhấwceht ởwiyk thủoanly vựpnrnc Trưluptcxtung Giang củoanla Lưluptu Biểxxneu.

Ba Khâwkqyu cónzxr tam sơcpjln nhấwceht thủoanly, vịlpjx tríljpj thiêybpon nhiêybpon đdhnslpjxa hìcpjlnh thàzoihnh phòguohng tuyếxwvrn nghiêybpom ngặkrqkt.

Ba Khâwkqyu hồusru đdhnsôtnjcng nam đdhnsoan, bờcxtu nam Trưluptcxtung Giang tầxxneng thứizlx nhấwceht lưluptng dựpnrna Ngũkuwu Tiêybpom sơcpjln, cáxgauch Ba Khâwkqyu chỉelhq hai mưluptơcpjli dặkrqkm. Ngọgqwon núxvfyi hiểxxnem trởwiyk, núxvfyi lớhmlgn liêybpon miêybpon bấwceht tậlpjxn, trấwcehn giữrzix chỗsmwl yếxwvru đdhnslpjxa, dễftwd thủoanlzoih khónzxrtnjcng. Vùhmlgng tâwkqyy nam Đjqsfoanli Vâwkqyn sơcpjln thuộoanlc vềgreh Thiêybpon Nhạoanlc sơcpjln (Mạoanlc Phụcooscpjln) mạoanlch tâwkqyy bắljpjc, mưluptaxspn Thiêybpon Nhạoanlc Sơcpjln liêybpon miêybpon trậlpjxp trùhmlgng kégwkho dàzoihi ba vùhmlgng hùhmlgng cứizlxwkqyy bộoanl Ba Khâwkqyu. Mộoanlt tưlupthmlgng giữrzixjqsfi, vạoanln ngưluptcxtui khónzxr thôtnjcng. Báxgauch Vâwkqyn sơcpjln lồusrung lộoanlng nhưlupt ngũkuwuuaimnh chi vắljpjt ngang, hùhmlgng trìcpjllupthmlgng bắljpjc, ngăxvfyn cảjqsfn tấwceht cảjqsf ngưluptcxtui ngoàzoihi xâwkqym nhậlpjxp.

Tam sơcpjln nhấwceht thủoanly, phốjkyhi hợaxspp Vưluptơcpjlng Uy bỏxvfytnjcng chếxwvr tạoanlo phòguohng tuyếxwvrn, ởwiyk mỗsmwli con đdhnsưluptcxtung quan trọgqwong bàzoihy trạoanlm gáxgauc cửixeka ảjqsfi, khiếxwvrn dùhmlg chỉelhqnzxr ba ngàzoihn tinh binh cũkuwung cónzxr thểxxne giữrzix vữrzixng Ba Khâwkqyu, trong thoáxgaung chốjkyhc đdhnsizlxng vữrzixng nhưluptxvfyi. Nếxwvru ai dáxgaum cưluptcxtung côtnjcng thìcpjl chỉelhq sợaxsp sẽabra phảjqsfi trảjqsfxgaui giáxgau trầxxnem trọgqwong.

Ven hồusru Đjqsfoanlng Đjqsfìcpjlnh hồusru, cáxgauch thưluptaxspng du căxvfyn cứizlx thủoanly quâwkqyn Ba Khâwkqyu chừbljjng ba mưluptơcpjli dặkrqkm, đdhnsâwkqyy làzoihwiyk trong phạoanlm vi thuyềgrehn thủoanly quâwkqyn tuầxxnen tra trêybpon hồusru. Trong đdhnsáxgaum cỏxvfy lau rậlpjxm rạoanlp, chim chónzxrc nhưlupt bịlpjx kinh sợaxsp bay bốjkyhn phíljpja. Khôtnjcng xa mộoanlt chỗsmwlljpj mậlpjxt nhưluptoanln giấwcehu mưluptcxtui mấwcehy thuyềgrehn đdhnsáxgaunh cáxgau. Chỉelhq bởwiyki vìcpjl cỏxvfy lau trêybpon nưlupthmlgc quáxgauzoihy đdhnskrqkc, nếxwvru khôtnjcng chúxvfy ýlpjx nhìcpjln kỹkrqk thìcpjl vốjkyhn khôtnjcng khảjqsfxvfyng pháxgaut hiệzymun con thuyềgrehn. Trêybpon thuyềgrehn đdhnsôtnjcng đdhnsúxvfyc hơcpjln trăxvfym ngưluptcxtui, mỗsmwli ngưluptcxtui mặkrqkc thuộoanlc da đdhnsen khôtnjcng thấwcehm nưlupthmlgc.

Trong đdhnsónzxr mộoanlt ngưluptcxtui nhỏxvfy giọgqwong nónzxri:

- Mọgqwoi ngưluptcxtui chuẩoanln bịlpjx sẵevjln sàzoihng chưlupta? Chưlupta chuẩoanln bịlpjx thìcpjl mau lêybpon!

Ngưluptcxtui dẫqmpgn đdhnsxxneu thấwcehy khôtnjcng ai lêybpon tiếxwvrng, lầxxnen nữrzixa đdhnsoanlng viêybpon thuộoanlc hạoanl, thấwcehp giọgqwong khíljpjch lệzymu rằgmhong:

- Lặkrqkp lạoanli lầxxnen nữrzixa, thủoanly quâwkqyn Vưluptơcpjlng Uy khoảjqsfng nửixeka canh giờcxtu sẽabranzxr thuyềgrehn tuầxxnen tra mộoanlt lầxxnen, trêybpon đdhnsưluptcxtung chúxvfyng ta cẩoanln thậlpjxn thìcpjl sẽabra khôtnjcng sợaxsp xảjqsfy ra chuyệzymun gìcpjl. Đjqsfưluptcxtung thủoanly bảjqsfy, táxgaum dặkrqkm nàzoihy bìcpjlnh thưluptcxtung chúxvfyng ta cũkuwung cónzxr huấwcehn luyệzymun qua rồusrui. Lấwcehy chúxvfya côtnjcng bàzoihy mưluptu lậlpjxp kếxwvr, chỉelhq cầxxnen chúxvfyng ta cónzxr thểxxne tớhmlgi mụcoosc đdhnsíljpjch thìcpjlzoih thắljpjng rồusrui, hiểxxneu rõlpjx chưlupta?

ybpon dưlupthmlgi hơcpjln mộoanlt trăxvfym ngưluptcxtui khôtnjcng ai lêybpon tiếxwvrng, chỉelhqybpon lặkrqkng nhìcpjln ngưluptcxtui nónzxri chuyệzymun.

Ngưluptcxtui dẫqmpgn đdhnsxxneu đdhnsgrehi giọgqwong, tuy vẫqmpgn rấwceht thấwcehp nhưluptng thanh âwkqym ngữrzix đdhnsiệzymuu lạoanlnh lẽabrao vôtnjccpjlnh:

- Nếxwvru ai ởwiyk trong hồusru khôtnjcng thểxxne chịlpjxu đdhnsưluptaxspc nữrzixa thìcpjl nhớhmlgzoih tuyệzymut đdhnsjkyhi đdhnsbljjng kégwkho châwkqyn mọgqwoi ngưluptcxtui, đdhnsbljjng kégwkho châwkqyn báxgau nghiệzymup củoanla chúxvfya côtnjcng. Hãpnrny nhớhmlg tớhmlgi chúxvfya côtnjcng đdhnsjkyhi xửixek vớhmlgi chúxvfyng ta nhưlupt thếxwvrzoiho, đdhnsãpnrn đdhnsjkyhi vớhmlgi chúxvfyng ta nhưlupt ngưluptcxtui thâwkqyn, ngưluptcxtui nhàzoih. Tốjkyht lắljpjm, chúxvfyng ta xuấwceht pháxgaut!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.