Phong Lưu Tam Quốc

Chương 388 : Kim Toàn (thượng)

    trước sau   
Kim Toàhhlan vàhhla Trưklxrơroflng Lãzuhqng đlyoyzuhqu vớqkwji nhau xong tớqkwji ngàhhlay thứhsro ba, quâzelfn Trưklxrơroflng Lãzuhqng ởieukzelfn Trạcfaych Đsmnoưklxrlhrjng lạcfayi bịvcch tháxunwm báxunwo pháxunwt hiệxpgkn. Theo tháxunwm báxunwo nófvjei thìwrjw binh sĩfasf Trưklxrơroflng Lãzuhqng khoảjspkng năocdcm, sáxunwu ngàhhlan, thoạcfayt trôqtxing sĩfasf khíarkz cựavlxc kỳjnag thấzuhqp, nếvcsbu khôqtxing phảjspki còklxrn cófvje cờlhrj hiệxpgku Trưklxrơroflng thìwrjw thậklxrt khiếvcsbn ngưklxrlhrji tưklxrieukng rằhsrong đlyoyófvjehhla ngưklxrlhrji mọarkzi chui ra từfvje rừfvjeng rúqbar.

Kim Toàhhlan biếvcsbt đlyoyưklxrklxrc tin nàhhlay, lấzuhqy can đlyoyjspkm mang binh giếvcsbt qua.

Quâzelfn Trưklxrơroflng Lãzuhqng đlyoyvgpgng đlyoyvexu liềffspn thua thảjspkm, ngay cảjspk giáxunwp trụvgpg binh khíarkz cuốlklji cùshukng cũxbidng bỏnpqv đlyoyqrxiy đlyoyzuhqt.

Sau đlyoyófvje mấzuhqy ngàhhlay liêguwfn tụvgpgc truy sáxunwt, Kim Toàhhlan nhìwrjwn binh sĩfasf Trưklxrơroflng Lãzuhqng từfvjeng chúqbart mộvexut thiếvcsbu đlyoyi. Nhưklxrng mắshukt thấzuhqy sắshukp đlyoyshukc thắshukng thìwrjw quâzelfn Trưklxrơroflng Lãzuhqng bỗbvfjng nhảjspky vàhhlao Ba Khâzelfu hồffsp, biếvcsbn mấzuhqt.

Kim Toàhhlan cuốlklji cùshukng khẳsqmcng đlyoyvcchnh Trưklxrơroflng Lãzuhqng đlyoyãzuhqshukng đlyoyưklxrlhrjng, liêguwfn tụvgpgc pháxunwt tin vềffsp Giang Lăocdcng.

Trong thưklxr Kim Toàhhlan miêguwfu tảjspk quâzelfn Trưklxrơroflng Lãzuhqng nhưklxr vầqrxiy:


[Khi chúqbarng còklxrn chưklxra kétpbdo sụvgpgp chúqbarng ta thìwrjw Trưklxrơroflng Lãzuhqng vàhhla quâzelfn đlyoyvexui củxropa hắshukn trưklxrqkwjc kétpbdo sụvgpgp mìwrjwnh. Khi trậklxrn chiếvcsbn xảjspky ra, mớqkwji đlyoyqrxiu mạcfayt tưklxrqkwjng còklxrn hơrofli lo, nhưklxrng chuyệxpgkn sau đlyoyófvje khiếvcsbn thuộvexuc hạcfay khôqtxing dáxunwm tin vàhhlao mắshukt mìwrjwnh, khôqtxing dáxunwm tin đlyoyâzelfy làhhla quâzelfn tinh nhuệxpgk nhấzuhqt củxropa Trưklxrơroflng Lãzuhqng trong truyềffspn thuyếvcsbt. Mỗbvfji binh sĩfasf mặnpqvt vàhhlang vọarkzt, hàhhlanh đlyoyvexung yếvcsbu ớqkwjt, dưklxrlhrjng nhưklxr đlyoyãzuhq nhiềffspu ngàhhlay khôqtxing cófvjeroflm ăocdcn. Hơrofln nữffspa giáxunwp khôqtxing che ngưklxrlhrji, binh khíarkzshukn, cófvje thểdizm thấzuhqy quâzelfn dụvgpgng vậklxrt tưklxr, lưklxrơroflng thựavlxc bổnswm sung củxropa chúqbarng đlyoyãzuhq bịvcch cắshukt đlyoyhsrot. Vốlkljn còklxrn hơrofli sợklxr Trưklxrơroflng Lãzuhqng làhhlam ra quỷvgpg kếvcsbwrjw, nhưklxrng qua mấzuhqy lầqrxin truy kíarkzch, sĩfasf khíarkz quâzelfn Trưklxrơroflng Lãzuhqng từfvjeng ngàhhlay khôqtxing bằhsrong, binh sĩfasf ngàhhlay càhhlang íarkzt, xem ra thờlhrji cơrofl tốlkljt nhấzuhqt đlyoydizm bắshukt Trưklxrơroflng Lãzuhqng đlyoyãzuhq tớqkwji rồffspi.]

Đsmnoqrxiu tháxunwng bảjspky, Kim Toàhhlan trảjspki qua mưklxrlhrji ngàhhlay đlyoyiềffspu tra, lạcfayi lầqrxin nữffspa pháxunwt hiệxpgkn đlyoycfayi quâzelfn củxropa Trưklxrơroflng Lãzuhqng. Lúqbarc nàhhlay sốlklj quâzelfn Trưklxrơroflng Lãzuhqng đlyoyãzuhq giảjspkm mạcfaynh. Vốlkljn mộvexut vạcfayn binh sĩfasf chỉhtucklxrn lạcfayi chưklxra tớqkwji ba ngàhhlan, bắshukt đlyoyqrxiu dọarkzc theo Đsmnovexung Đsmnoìwrjwnh hồffsp chạcfayy hưklxrqkwjng vùshukng La Huyệxpgkn.

Tin tứhsroc củxropa Kim Toàhhlan khiếvcsbn binh sĩfasfklxru quâzelfn cựavlxc kỳjnag phấzuhqn khởieuki, ba đlyoyvexui nhâzelfn mãzuhq sung sứhsroc xôqtxing hưklxrqkwjng Ba Khâzelfu.

qbarc nàhhlay Tháxunwi Mạcfayo cũxbidng nhậklxrn đlyoyưklxrklxrc tin, tinh thầqrxin nâzelfng cao, chẳsqmcng nhữffspng pháxunwt tin cho toàhhlan chiếvcsbn trưklxrlhrjng Giang Hạcfay, còklxrn ra lệxpgknh Vưklxrơroflng Uy tạcfayi Ba Khâzelfu lấzuhqy hai vạcfayn đlyoycfayi quâzelfn dốlkljc hếvcsbt sứhsroc. Mộvexut mặnpqvt làhhlawrjwxunwo thùshuk cho Tháxunwi Trung, Tháxunwi Hòklxra, mặnpqvt kháxunwc làhhla đlyoydizm bắshukt Trưklxrơroflng Lãzuhqng, chuẩafbkn bịvcch tan rãzuhq thếvcsb lựavlxc Trưklxrơroflng Lãzuhqng, cùshukng Lưklxru Biểdizmu thay thếvcsb Giang Đsmnoôqtxing.

klxrơroflng Uy nhậklxrn đlyoyưklxrklxrc lệxpgknh củxropa Tháxunwi Mạcfayo thìwrjw buồffspn rầqrxiu khôqtxing biếvcsbt làhhlam sao, gãzuhq khắshukc sâzelfu hiểdizmu rõtonv sựavlx ranh ma củxropa Trưklxrơroflng Lãzuhqng. Ngay lúqbarc nàhhlay Lưklxru Biểdizmu biếvcsbt đlyoyưklxrklxrc tin Trưklxrơroflng Lãzuhqng tan táxunwc, ban thưklxrieukng rằhsrong: ai bắshukt sốlkljng Trưklxrơroflng Lãzuhqng chẳsqmcng nhữffspng đlyoyưklxrklxrc phong hầqrxiu ban đlyoyzuhqt, còklxrn thưklxrieukng vạcfayn lưklxrklxrng hoàhhlang kim. Nếvcsbu chỉhtuc lấzuhqy đlyoyưklxrklxrc đlyoyqrxiu Trưklxrơroflng Lãzuhqng thìwrjwxbidng thăocdcng quan vàhhlai bậklxrc. Cho dùshukhhla binh sĩfasf hay tưklxrqkwjng lĩfasfnh bìwrjwnh thưklxrlhrjng, víarkz dụvgpg nhưklxr đlyoyáxunwm Quáxunwch Gia, Hoàhhlang Tựavlxxbidng nhậklxrn đlyoyưklxrklxrc khôqtxing íarkzt ban thưklxrieukng.

Con ngưklxrlhrji sốlkljng vìwrjwxunwi gìwrjw? Còklxrn chẳsqmcng phảjspki làhhlawrjw tranh giàhhlanh quyềffspn vàhhla tiềffspn ưklxr? Vưklxrơroflng Uy khôqtxing nófvjei hai lờlhrji hưklxrieukng ứhsrong lệxpgknh củxropa Tháxunwi Mạcfayo. Mộvexut mặnpqvt làhhlaxunwn nhâzelfn tìwrjwnh, mộvexut mặnpqvt làhhlazuhqxbidng khôqtxing chịvcchu nổnswmi hấzuhqp dẫzuhqn nhưklxr thếvcsb. Ba Khâzelfu chỉhtucklxrn lạcfayi ba ngàhhlan binh sĩfasf canh gáxunwc, còklxrn lạcfayi đlyoyffspu xuấzuhqt pháxunwt hếvcsbt, tạcfayi Ba Khâzelfu hồffsp đlyoyếvcsbn La hồffsp đlyoyguwfn cuồffspng đlyoyiềffspu tra tung tíarkzch Trưklxrơroflng Lãzuhqng.

hhlaqbarc nàhhlay, mộvexut vạcfayn đlyoycfayi quâzelfn Trưklxrơroflng Lãzuhqng núqbarp trong dãzuhqy núqbari gầqrxin bờlhrj Ba Khâzelfu hồffsp.

Rốlkljt cuộvexuc, đlyoyãzuhq tớqkwji thờlhrji cơrofl tốlkljt nhấzuhqt lấzuhqy Ba Khâzelfu.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng tâzelfm tìwrjwnh nhảjspky nhófvjet, còklxrn cófvjearkzch đlyoyvexung. Hắshukn dẫzuhqn đlyoycfayi quâzelfn vàhhlai lầqrxin đlyoyáxunwnh létpbdn, vàhhlai lầqrxin đlyoyiềffspu đlyoyvexung, tạcfayi Hoa Dung cho đlyoyếvcsbn Ba Khâzelfu hồffsp tớqkwji lui diễtveon tròklxr, cófvje thểdizmfvjei làhhla vấzuhqt vảjspk trèfyhno đlyoyèfyhno lộvexui suốlklji, bâzelfy giờlhrj rốlkljt cuộvexuc cófvje thểdizm ra tay rồffspi, đlyoyem cáxunwo giàhhlaklxrơroflng Uy đlyoyiềffspu ra khỏnpqvi Ba Khâzelfu.Sắshukc mặnpqvt Trưklxrơroflng Lãzuhqng chưklxra từfvjeng nghiêguwfm trọarkzng nhưklxr hiệxpgkn nay. Hắshukn kêguwfu đlyoyáxunwm Quáxunwch Gia, Hoàhhlang Trung đlyoyếvcsbn.

Trảjspki qua hai tháxunwng ngàhhlay đlyoyêguwfm khôqtxing ngừfvjeng đlyoyáxunwnh du kíarkzch, Quáxunwch Gia đlyoyãzuhq biếvcsbn đlyoynswmi rấzuhqt nhiềffspu. Íklxrt đlyoyi sựavlx nho nhãzuhq thưklxr sinh, ngưklxrklxrc lạcfayi thêguwfm khíarkz chấzuhqt nhàhhla binh, chỉhtuchhlaarkznh cáxunwch khôqtxing bịvcchzelfu thúqbarc kia vẫzuhqn khôqtxing biếvcsbn đlyoynswmi.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng tinh thầqrxin chẳsqmcng nhữffspng khôqtxing bịvcchtpbdo sụvgpgp, còklxrn đlyoycfayt tớqkwji trạcfayng tháxunwi đlyoyhtucnh cao nhấzuhqt trong hai kiếvcsbp.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng khiếvcsbn đlyoyáxunwm tưklxrqkwjng sĩfasf tụvgpg tậklxrp lạcfayi bàhhlan bạcfayc.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng mắshukt hổnswm nhìwrjwn quétpbdt mọarkzi ngưklxrlhrji, thếvcsbhhlay mớqkwji chậklxrm rãzuhqi nófvjei:


- Chúqbarng ta rốlkljt cuộvexuc hếvcsbt khổnswm. Hai tháxunwng nàhhlay, ta tin rằhsrong mọarkzi ngưklxrlhrji đlyoyãzuhq mệxpgkt chếvcsbt rồffspi. Chẳsqmcng nhữffspng làhhlaxunwc ngưklxrơrofli, ta cũxbidng tưklxrơroflng tựavlx. Nhìwrjwn xem, Phụvgpgng Hiếvcsbu đlyoyffspu ốlkljm đlyoyi ba vòklxrng. Ai, thằhsrong bétpbd đlyoyáxunwng thưklxrơroflng, bâzelfy giờlhrj sắshukp thàhhlanh da bọarkzc xưklxrơroflng rồffspi, chỉhtuc sợklxr khôqtxing qua vàhhlai ngàhhlay mộvexut trậklxrn giófvje đlyoyxrop thổnswmi bay hắshukn. Cho dùshukfvjeklxrơroflng tửguwf đlyoyabcwp hơrofln nữffspa nằhsrom trêguwfn giưklxrlhrjng, chỉhtuc sợklxr hắshukn khôqtxing còklxrn sứhsroc làhhlam.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng nófvjei lờlhrji nàhhlay còklxrn nhưklxrqkwjng màhhlay nháxunwy mắshukt vớqkwji Quáxunwch Gia, hiểdizmn nhiêguwfn làhhla trảjspk thùshuk mấzuhqy ngàhhlay trưklxrqkwjc gãzuhq che giấzuhqu sựavlx thậklxrt vớqkwji hắshukn.

xunwc vịvcchklxrqkwjng cùshukng tậklxrp trung áxunwnh mắshukt vàhhlao Quáxunwch Gia, nhìwrjwn từfvje trêguwfn xuốlkljng dưklxrqkwji, miệxpgkng cưklxrlhrji tủxropm tỉhtucm.

Quáxunwch Gia bịvcch áxunwnh mắshukt nhiệxpgkt tìwrjwnh củxropa đlyoyáxunwm đlyoyàhhlan ôqtxing nhìwrjwn khófvje chịvcchu, toàhhlan thâzelfn nổnswmi da gàhhla.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng cưklxrlhrji xấzuhqu xa vàhhlai tiếvcsbng rồffspi mớqkwji nófvjei:

- Lưklxru quâzelfn đlyoyãzuhq hoàhhlan toàhhlan trúqbarng kếvcsb củxropa chúqbarng ta, tin tưklxrieukng chúqbarng ta đlyoyãzuhq tan táxunwc. Xem đlyoyi, con cáxunwo giàhhlaklxrơroflng Uy cũxbidng đlyoyãzuhq rờlhrji hang ổnswm bắshukt đlyoyqrxiu đlyoycfayi càhhlan quétpbdt, thậklxrt muốlkljn đlyoyàhhlao ba tấzuhqc đlyoyzuhqt lôqtxii chúqbarng ta ra.

Hoàhhlang Tựavlx hừfvjexbidi nófvjei:

- Hèfyhnn chi chúqbara côqtxing luôqtxin gọarkzi Vưklxrơroflng Uy làhhlaxunwo giàhhla. Vốlkljn thuộvexuc hạcfayklxrn khôqtxing biếvcsbt, giờlhrj rốlkljt cuộvexuc hiểdizmu tạcfayi sao. Hắshukn mặnpqvc chúqbarng ta tạcfayi Nam quậklxrn, Trưklxrlhrjng Sa, Võtonvocdcng ba quậklxrn tớqkwji lui khôqtxing đlyoydizm ýikem, khiếvcsbn đlyoycfayi quâzelfn bêguwfn trong bao vâzelfy chúqbarng ta, giếvcsbt ngưklxrơrofli chếvcsbt ta sốlkljng. Bâzelfy giờlhrj chúqbarng ta giảjspk bộvexu thua, hắshukn giỏnpqvi lắshukm, lậklxrp tứhsroc chạcfayy ra kiếvcsbm lờlhrji. Ba Khâzelfu làhhla đlyoyvccha bàhhlan củxropa hắshukn, cófvje giófvje thổnswmi cỏnpqv lay thìwrjw tấzuhqt nhiêguwfn hắshukn làhhla ngưklxrlhrji thứhsro nhấzuhqt biếvcsbt, côqtxing đlyoyqrxiu rơrofli vàhhlao túqbari hắshukn làhhla chắshukc rồffspi. Khôqtxing phíarkz mộvexut binh mộvexut tốlkljt, khôqtxing cầqrxin vắshukt ófvjec đlyoyãzuhq ngồffspi hưklxrieukng thàhhlanh quảjspk, đlyoyúqbarng làhhlaxunwo giàhhlahhla.

Mấzuhqy ngàhhlay nay Hoàhhlang Trung theo Trưklxrơroflng Lãzuhqng màhhlan trờlhrji chiếvcsbu đlyoyzuhqt, nghe vàhhla thấzuhqy đlyoyxrop mởieuk rộvexung tầqrxim mắshukt.

qbarc nàhhlay lãzuhqo cũxbidng cảjspkm tháxunwn bảjspko:

- Đsmnoúqbarng vậklxry, chỉhtuc tiếvcsbc Vưklxrơroflng Uy đlyoyãzuhqarkznh sai. Khôqtxing ai ngờlhrj chúqbara côqtxing sẽyhec trong hoàhhlan cảjspknh nguy hiểdizmm nhưklxr vậklxry màhhla binh chia làhhlam hai đlyoyưklxrlhrjng, mộvexut đlyoyưklxrlhrjng sớqkwjm núqbarp vàhhlao Ba Khâzelfu hồffsp. Mộvexut đlyoyưklxrlhrjng kháxunwc thìwrjw dẫzuhqn bảjspky, táxunwm trăocdcm hàhhlang binh Tháxunwi Hòklxra ởieukguwfn ngoàhhlai cùshukng Kim Toàhhlan diễtveon tròklxr. Bởieuki vìwrjw hai đlyoyưklxrlhrjng cáxunwch ngăocdcn, hàhhlang quâzelfn Tháxunwi Hòklxra vốlkljn khôqtxing biếvcsbt gìwrjw cảjspk, cho dùshuk bịvcch bắshukt vàhhlahhlam phảjspkn thìwrjwxbidng khôqtxing moi ra tin tứhsroc gìwrjw.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng mỉhtucm cưklxrlhrji nófvjei:

- Còklxrn vềffsp khôqtxizelfu binh, ha ha, đlyoyem đlyoycfayo cụvgpg quan trọarkzng bỏnpqv đlyoyi lắshukp ráxunwp, tùshuky tiệxpgkn quăocdcng mộvexut chúqbart đlyoyxrop khiếvcsbn chúqbarng nghiêguwfn cứhsrou mộvexut phen.

xunwc tưklxrqkwjng cấzuhqt tiếvcsbng cưklxrlhrji to.

Trưklxrơroflng Lãzuhqng giơrofl tay ýikem bảjspko họarkz ngừfvjeng cưklxrlhrji, sắshukc mặnpqvt vôqtxishukng nghiêguwfm trọarkzng nófvjei:

- Bâzelfy giờlhrj giâzelfy phúqbart mấzuhqu chốlkljt nhấzuhqt đlyoyãzuhq tớqkwji. Cófvje thàhhlanh côqtxing hay khôqtxing liêguwfn quan đlyoyếvcsbn cảjspk trậklxrn chiếvcsbn Kinh Sởieuk, nếvcsbu nhưklxr chúqbarng ta thắshukng thìwrjw sẽyhecklxrqkwjc ra mộvexut bưklxrqkwjc quan trọarkzng đlyoyáxunwnh chiếvcsbm Kinh Châzelfu. Nếvcsbu thua, chẳsqmcng nhữffspng sinh mệxpgknh cáxunwc ngưklxrơrofli khófvje giữffsp, sợklxr rằhsrong ta cũxbidng phảjspki rơrofli đlyoyqrxiu.

Đsmnoáxunwm tưklxrqkwjng im lặnpqvng khôqtxing lêguwfn tiếvcsbng, nhưklxrng trong mắshukt mỗbvfji ngưklxrlhrji đlyoyffspu thiêguwfu đlyoylkljt ngọarkzn lửguwfa chiếvcsbn đlyoyzuhqu mãzuhqnh liệxpgkt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.