Phong Lưu Tam Quốc

Chương 387 : Thái Trung (hạ)

    trước sau   
Chuyệridxn gìzmog?

Bảlrzwy, táaxezm căndcen phòzqjjng bịyfda điorcyiykt cháaxezy bêszhnn trêszhnn bay hìzmognh ảlrzwnh khủdfryng bốyiyk. Giốyiykng nhưcwksoqlp hồaxezn ma, áaxeznh lửsiaja mơbioa hồaxez chiếoqlpu ra cáaxezi điorciwlyu lâstsgu trắrftgng âstsgm u, hốyiykc mắrftgt lójldpe tia sáaxezng xanh kỳotcm lạtnid. Bốyiykn phíwlyia thâstsgn thểwifo hồaxezn ma bốyiykc lêszhnn khójldpi xáaxezm trắrftgng nhạtnidt bao vâstsgy bọciomn chúdtlmng.

Tấszhnt cảlrzw binh sĩdtlm điorcnbpwu ngơbioa ngáaxezc, con mắrftgt trợuvajn trừxuqung, nhưcwksoqlp khôbyjhng dáaxezm tin điorciềnbpwu trôbyjhng thấszhny.

dtlmc nàoqlpy, trong thôbyjhn vang từxuqung tiếoqlpng điorcyfdach thêszhncwksơbioang, thanh âstsgm mang theo vôbyjh sốyiykaxezn hậotcmn, sáaxezt khíwlyi, kèlwhcm giójldp lạtnidnh từxuqung cơbioan, khiếoqlpn cáaxezc binh sĩdtlm Tháaxezi Trung khôbyjhng cảlrzwm thấszhny mùzqjja hèlwhcjldpng bứklzlc màoqlp ngưcwksuvajc lạtnidi điorcáaxezy lòzqjjng lạtnidnh lẽmdblo.

Bỗjpisng nhiêszhnn cójldpndcen phòzqjjng nổquoi tung, tia lửsiaja bắrftgn ra bốyiykn phíwlyia.

Tiếoqlpp theo từxuqucwksvawgi điorcszhnt bắrftgt điorciwlyu chui ra mấszhny trăndcem bộjpiscwksơbioang khôbyjh khủdfryng bốyiyk. Mỗjpisi xưcwksơbioang khôbyjh tráaxezi cầiwlym phiêszhnn phảlrzwi nắrftgm kiếoqlpm, cójldp áaxeznh lửsiaja chiếoqlpu rọciomi mặavbst khôbyjhstsgu trắrftgng bệridxch, con mắrftgt chảlrzwy máaxezu ròzqjjng ròzqjjng kinh dịyfda, ngưcwksszhni lưcwksuvajn lờszhn âstsgm khíwlyi.


Binh sĩdtlm Tháaxezi Trung cójldpszhnn nháaxezt gan bịyfdazqjj mềnbpwm nhũphacn, quầiwlyn ưcwksvawgt nhẹxnhqp, mùzqjji hôbyjhi thốyiyki tỏohnea ra.

zqjjn cójldp thểwifo điorcklzlng thìzmogszhnn nàoqlpo điorcôbyjhi châstsgn cũphacng run lậotcmp cậotcmp.

Ngưcwksszhni nháaxezt gan kinh sợuvaj quáaxez điorcjpis thìzmog khôbyjhng điorcwifo ýkins quâstsgn lệridxnh gìzmog nữqcqsa, héyiykt to:

- Quỷstsg!!!

Mộjpist ngưcwksszhni kêszhnu thìzmog trăndcem ngưcwksszhni, ngàoqlpn ngưcwksszhni kêszhnu. Mỗjpisi mộjpist binh sĩdtlm trong điorciwlyu trốyiykng rỗjpisng, chỉmdbl biếoqlpt nhanh châstsgn bỏohne chạtnidy, chạtnidy còzqjjn nhanh hơbioan cảlrzw ngựlrzwa.

Tháaxezi Trung cũphacng bịyfdazqjj điorcếoqlpn khôbyjhng biếoqlpt làoqlpm sao.

Nhưcwksng màoqlp, binh sĩdtlm muốyiykn chạtnidy cũphacng chạtnidy khôbyjhng điorcưcwksuvajc.

Trêszhnn khôbyjhng trung truyềnbpwn điorcếoqlpn tiếoqlpng húdtlm âstsgm trầiwlym:

- Cáaxezc ngưcwksơbioai…dáaxezm chạtnidy…ăndcen luôbyjhn xưcwksơbioang.

Mấszhny binh sĩdtlm chạtnidy nhanh nhấszhnt bỗjpisng héyiykt thảlrzwm mộjpist tiếoqlpng, khôbyjhng biếoqlpt làoqlpm sao màoqlp ngãwyqp trong vũphacng máaxezu.

Tiếoqlpp theo, mấszhny khôbyjhstsgu chậotcmm chạtnidp tiếoqlpn lêszhnn, lậotcmt cáaxezi xáaxezc qua lạtnidi, trưcwksvawgc mắrftgt mấszhny ngàoqlpn binh sĩdtlm điorcàoqlpo tim lójldpc xưcwksơbioang, moi ra nộjpisi tang ngưcwksszhni, xanh xanh điorcohne điorcohneaxezu chảlrzwy điorciwlym điorcìzmoga, chúdtlmng nójldp ăndcen ngốyiykn nghiếoqlpn.

Nhìzmogn thấszhny hìzmognh ảlrzwnh nàoqlpy, tấszhnt cảlrzw điorcnbpwu sợuvajwyqpi mềnbpwm ngồaxezi trêszhnn mặavbst điorcszhnt, cójldpszhnn ójldpi ra điorcaxez ăndcen mấszhny ngàoqlpy nay. Cójldpszhnn kêszhnu cha gọciomi mẹxnhq, bịyfdazqjj dọcioma co ro.

Khôbyjhng biếoqlpt từxuqu khi nàoqlpo, bốyiykn phưcwksơbioang táaxezm hưcwksvawgng toàoqlpn làoqlp khôbyjhstsgu binh.


Khôbyjhstsgu binh nâstsgng kiếoqlpm lêszhnn, nhìzmogn thìzmog điorcjpisng táaxezc rấszhnt chậotcmm nhưcwksng năndcem ngàoqlpn binh sĩdtlm khôbyjhng cójldp bao nhiêszhnu ngưcwksszhni phảlrzwn kháaxezng, hoảlrzwng sợuvaj chạtnidy táaxezn loạtnidn. Trốyiykn khôbyjhng thoáaxezt, chỉmdbljldp thểwifo trơbioa mắrftgt nhìzmogn khôbyjhstsgu mộjpist kiếoqlpm lạtnidi mộjpist kiếoqlpm, mộjpist điorcao lạtnidi mộjpist điorcao chéyiykm, khôbyjhng cójldp chúdtlmt sứklzlc lựlrzwc điorcáaxeznh lạtnidi.

Khôbyjhstsgu ăndcen sốyiykng nộjpisi tạtnidng ngưcwksszhni, còzqjjn lójldpc da rúdtlmt xưcwksơbioang thậotcmt làoqlp quáaxez rung điorcjpisng lòzqjjng ngưcwksszhni, quáaxez khủdfryng bốyiyk.

Đjldpâstsgy làoqlp trậotcmn điorcaxezaxezt điorcơbioan phưcwksơbioang.

Tháaxezi Trung, Tháaxezi Hòzqjja bịyfda giếoqlpt, Trưcwksơbioang Lãwyqpng mang theo khôbyjhstsgu quỷstsg binh danh chấszhnn Kinh Châstsgu.

Ai cũphacng khôbyjhng ngờszhn điorcưcwksuvajc Trưcwksơbioang Lãwyqpng sẽmdbl trưcwksvawgc bịyfda chặavbsn điorcưcwksszhnng, sau cójldp truy binh màoqlpaxezm nhổquoindceng cọciomp, giảlrzwi quyếoqlpt Tháaxezi Trung, Tháaxezi Hòzqjja. Sựlrzw quyếoqlpt điorcaxezn nàoqlpy, tựlrzw hỏohnei khôbyjhng ai sáaxeznh kịyfdap. Nhưcwksng dưcwksvawgi tìzmognh huốyiykng nhưcwks vậotcmy, mấszhny điorcjpisi nhâstsgn mãwyqp kháaxezc bắrftgt điorciwlyu lo lắrftgng an toàoqlpn bảlrzwn thâstsgn, hàoqlpnh điorcjpisng cẩiuuxn thậotcmn hơbioan. Đjldpếoqlpn tìzmognh trạtnidng nàoqlpy thìzmogzmognh hìzmognh điorcãwyqp quáaxezropwoqlpng, Trưcwksơbioang Lãwyqpng âstsgm mưcwksu nhưcwks vậotcmy tấszhnt nhiêszhnn muốyiykn nhâstsgn lúdtlmc mấszhny cáaxeznh quâstsgn củdfrya chúdtlmng chưcwksa thàoqlpnh mộjpist thểwifo thìzmog chia ra ăndcen, điorcáaxeznh bạtnidi từxuqung têszhnn.

ndcen Síwlyinh, Kim Toàoqlpn, Hàoqlpn Kýkins ba điorcjpisi từxuqung giâstsgy phúdtlmt giữqcqs khoảlrzwng cáaxezch vàoqlp liêszhnn lạtnidc, nhanh chójldpng dựlrzwa hưcwksvawgng Đjldpôbyjhng Sơbioan trấszhnn. Tuy Trưcwksơbioang Lãwyqpng nuốyiykt quâstsgn Tháaxezi Trung, Tháaxezi Hòzqjja, hơbioan nữqcqsa lộjpis ra khôbyjhstsgu binh cựlrzwc kỳotcm quáaxezi dịyfda, nhưcwksng Văndcen Síwlyinh cựlrzwc kỳotcm tựlrzw tin điorcyiyki điorciwlyu vớvawgi Trưcwksơbioang Lãwyqpng cójldp thểwifo giàoqlpnh chiếoqlpn thắrftgng. Bởqcqsi vìzmog ai điorcnbpwu biếoqlpt Trưcwksơbioang Lãwyqpng mang điorci chỉmdbl khoảlrzwng mộjpist vạtnidn binh sĩdtlm, còzqjjn dưcwksvawgi tìzmognh huốyiykng khôbyjhng cójldp việridxn quâstsgn gìzmog, điorcvfewng mộjpist làoqlp mấszhnt mộjpist. Chỉmdbloqlp từxuqu miệridxng binh sĩdtlm truyềnbpwn ra tin tứklzlc khiếoqlpn chúdtlmng kháaxez kinh sợuvaj, khôbyjhng thểwifo tin khôbyjhstsgu binh sẽmdbljldp lựlrzwc chấszhnn nhiếoqlpp lớvawgn điorcếoqlpn thếoqlp.

Trưcwksơbioang Lãwyqpng bấszhnt ngờszhn phụvfewc kíwlyich Tháaxezi Trung, Tháaxezi Hòzqjja cójldp thểwifojldpi làoqlp thắrftgng lớvawgn. Khôbyjhstsgu binh khôbyjhng mấszhnt mộjpist câstsgy tójldpc gáaxezy điorcãwyqp ăndcen sạtnidch năndcem ngàoqlpn binh sĩdtlm Tháaxezi Trung. Ngưcwksuvajc lạtnidi điorcáaxezm Mao Anh, Mao Kiệridxt phụvfewc kíwlyich Tháaxezi Hòzqjja thìzmog bỏohnezmognh mấszhny trăndcem, bịyfda thưcwksơbioang năndcem, sáaxezu trăndcem binh sĩdtlm. Mộjpist vạtnidn binh sĩdtlm từxuquropwcwksơbioang nam hạtnid, khiếoqlpn Hoàoqlpng Tựlrzw, Ngụvfewy Diêszhnn lĩdtlmnh năndcem ngàoqlpn bộjpis điorcjpisi trảlrzwi qua vàoqlpi lầiwlyn chiếoqlpn điorcszhnu, lầiwlyn lưcwksuvajt hy sinh khoảlrzwng ba ngàoqlpn, còzqjjn sójldpt lạtnidi khoảlrzwng mộjpist vạtnidn hai, ba ngàoqlpn.

Ba điorcjpisi Văndcen Síwlyinh ởqcqs Đjldpôbyjhng Sơbioan trấszhnn triểwifon khai điorcszhnn cuồaxezng điorciềnbpwu tra, tháaxezm báaxezo tớvawgi lui truyềnbpwn điorcếoqlpn tin tứklzlc khiếoqlpn ngưcwksszhni kinh sợuvaj.

Quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng lạtnidi lầiwlyn nữqcqsa tráaxeznh điorci lưcwksvawgi lùzqjjng bắrftgt diệridxn tíwlyich lớvawgn củdfrya chúdtlmng, trốyiykn thoáaxezt ngay dưcwksvawgi míwlyi mắrftgt chúdtlmng, kinh ngưcwksszhni xuấszhnt hiệridxn gầiwlyn Hoa Dung huyệridxn. Đjldpâstsgy làoqlpzqjjng thờszhni gian điorcjpisi Tháaxezi Trung, Tháaxezi Hòzqjja bịyfda phụvfewc kíwlyich cáaxezch nhau khôbyjhng hơbioan mưcwksszhni ngàoqlpy. Mớvawgi bắrftgt điorciwlyu Văndcen Síwlyinh còzqjjn nghi ngờszhnwlyinh châstsgn thựlrzwc củdfrya tin tứklzlc, tưcwksqcqsng làoqlp Trưcwksơbioang Lãwyqpng rảlrzwi lờszhni điorcaxezn. Nhưcwksng sau điorcójldp mộjpist ngàoqlpy lạtnidi cójldpwlyinh truyềnbpwn tin truyềnbpwn điorcếoqlpn tin tứklzlc chíwlyinh xáaxezc. Khoảlrzwng gầiwlyn vạtnidn binh sĩdtlm tấszhnn côbyjhng Táaxezc Đjldpưcwksszhnng huyệridxn, khôbyjhng bao lâstsgu sau thủdfrycwksvawgng điorcãwyqp bịyfda giếoqlpt. Trưcwksơbioang Lãwyqpng điorcáaxeznh chiếoqlpm thàoqlpnh trìzmog xong lậotcmp tứklzlc ra khỏohnei Táaxezc Đjldpưcwksszhnng, lầiwlyn nữqcqsa xôbyjhng hưcwksvawgng Côbyjhng An.

Lầiwlyn nàoqlpy còzqjjn mang theo thủdfry dụvfew củdfrya Khoáaxezi Kỳotcm, ấszhnn Sàoqlpn Lăndceng. Khoáaxezi Kỳotcmoqlp bạtnidn tốyiykt củdfrya gãwyqp, chữqcqs viếoqlpt điorcójldpwyqp rấszhnt quen thuộjpisc. Văndcen Síwlyinh nhìzmogn ấszhnn chưcwksơbioang vôbyjh sốyiyk lầiwlyn, tấszhnt cảlrzw trôbyjhng khôbyjhng giốyiykng giảlrzw. Tớvawgi lúdtlmc nàoqlpy Văndcen Síwlyinh mớvawgi cùzqjjng Kim Toàoqlpn, Hàoqlpn Kýkins, ba điorcjpisi chắrftgc chắrftgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng thậotcmt sựlrzw xuấszhnt hiệridxn tạtnidi Côbyjhng An, hàoqlpnh điorcjpisng trưcwksvawgc điorcójldp chẳdyzvng qua làoqlp kếoqlp điorciệridxu hổquoi ly sơbioan màoqlp thôbyjhi. Nhớvawg điorcếoqlpn Giang Lăndceng khôbyjhng nhiềnbpwu binh lựlrzwc, lỡropw Trưcwksơbioang Lãwyqpng tậotcmp kíwlyich qua thìzmog sợuvaj rằvfewng chúdtlma côbyjhng sẽmdbl gặavbsp nguy hiểwifom. Nghĩdtlm điorcếoqlpn điorcâstsgy, Văndcen Síwlyinh khôbyjhng rảlrzwnh quan tâstsgm binh sĩdtlm điorci điorcưcwksszhnng mệridxt nhọciomc, vộjpisi vãwyqp chạtnidy tớvawgi Côbyjhng An.

Khi bọciomn họciom điorci năndcem, sáaxezu ngàoqlpy điorcưcwksuvajc điorcếoqlpn tin tứklzlc Côbyjhng An, Giang Lăndceng tạtnidm thờszhni khôbyjhng nguy hiểwifom thìzmog mớvawgi thởqcqsoqlpi mộjpist hơbioai. Nhưcwksng quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng còzqjjn điorcang ẩiuuxn hiệridxn tạtnidi vùzqjjng Hoa Dung, cầiwlyn binh sĩdtlm gấszhnp điorcếoqlpn tăndceng việridxn bao vâstsgy tiêszhnu diệridxt.

Nhưcwksng Trưcwksơbioang Lãwyqpng lạtnidi điorcùzqjja vớvawgi chúdtlmng.

Khi bịyfda quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng điorciềnbpwu điorcjpisng tớvawgi lui, vốyiykn ba quâstsgn điorcjpisi hìzmognh thàoqlpnh vòzqjjng bảlrzwo hộjpis điorcãwyqp bịyfdayiyko giãwyqpn khoảlrzwng cáaxezch. Võropwndceng Kim Toàoqlpn bịyfdayiyko tụvfewt xa xa phíwlyia sau. Quâstsgn Văndcen Síwlyinh vộjpisi vàoqlpng chạtnidy tớvawgi Tưcwksơbioang Dưcwksơbioang thìzmog điorcãwyqp khôbyjhng còzqjjn bójldpng dáaxezng điorctnidi quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng. Ngưcwksuvajc lạtnidi tháaxezm báaxezo quâstsgn Kim Toàoqlpn ởqcqs mặavbst sau cùzqjjng khôbyjhng ngờszhn pháaxezt hiệridxn tạtnidi Đjldpôbyjhng Sơbioan trấszhnn cójldp quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng xuấszhnt hiệridxn, còzqjjn chuẩiuuxn bịyfda qua sôbyjhng, dưcwksszhnng nhưcwks muốyiykn xuyêszhnn qua Đjldpjpisng Đjldpìzmognh hồaxez, thẳdyzvng tiếoqlpn Ba Khâstsgu.

Đjldpếoqlpn lúdtlmc nàoqlpy thìzmogndcen Síwlyinh mớvawgi pháaxezt hiệridxn phíwlyia nam Tưcwksơbioang Dưcwksơbioang cójldp mộjpist điorcưcwksszhnng tắrftgt thôbyjhng điorcếoqlpn Ba Khâstsgu. Nhưcwksng gãwyqpoqlp quâstsgn Hàoqlpn Kýkins bịyfda Trưcwksơbioang Lãwyqpng phạtnidm vi lớvawgn điorciềnbpwu điorcjpisng điorci tớvawgi điorci lui, điorcáaxezm líwlyinh điorcãwyqpbyjhzqjjng mệridxt mỏohnei, khôbyjhng cójldp chúdtlmt sứklzlc chiếoqlpn điorcszhnu. Coi nhưcwkswyqp thậotcmt sựlrzw bao vâstsgy thìzmog chỉmdbl sợuvaj vừxuqua điorcvfewng liềnbpwn gụvfewc.

oqlpnh điorcjpisng củdfrya Trưcwksơbioang Lãwyqpng điorcem chiếoqlpn lưcwksuvajc du kíwlyich củdfrya lãwyqpo Mao pháaxezt huy vôbyjhzqjjng nhuầiwlyn nhuyễqbxyn. Đjldpyfdach tiếoqlpn ta lùzqjji, điorcyfdach lùzqjji ta tiếoqlpn, điorciwlyy điorcdfry lợuvaji dụvfewng điorcyfdaa vựlrzwc phạtnidm vi rộjpisng lớvawgn, điorcem ba quâstsgn Văndcen Síwlyinh điorciềnbpwu điorcjpisng, khiếoqlpn trong lúdtlmc chúdtlmng di chuyểwifon thìzmogyiyko khoảlrzwng cáaxezch ngàoqlpy càoqlpng xa.

Cuốyiyki tháaxezng sáaxezu, quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng ởqcqsyiykszhnn Ba Khâstsgu hồaxezzqjjng quâstsgn Kim Toàoqlpn xảlrzwy ra trậotcmn điorcvfewng điorcjpis. Hai bêszhnn kịyfdach liệridxt điorctnidi chiếoqlpn. Mộjpist canh giờszhn sau, quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng điorcáaxeznh thua chạtnidy trốyiykn. Xong xuôbyjhi phe thắrftgng thanh lýkins chiếoqlpn trưcwksszhnng, khôbyjhng ngoàoqlpi ýkins muốyiykn pháaxezt hiệridxn trêszhnn chiếoqlpn trưcwksszhnng bỏohne lạtnidi ngàoqlpn xáaxezc quâstsgn Trưcwksơbioang Lãwyqpng, vôbyjh sốyiyk binh khíwlyi. Từxuqu miệridxng mấszhny tùzqjj binh bịyfda bắrftgt chúdtlmng biếoqlpt điorcưcwksuvajc, binh sĩdtlm củdfrya Trưcwksơbioang Lãwyqpng chỉmdbl chừxuqung năndcem, sáaxezu ngưcwksszhni, khôbyjhstsgu binh chẳdyzvng qua làoqlp thứklzlzqjj dọcioma ngưcwksszhni, khôbyjhng thểwifooqlpm nêszhnn chuyệridxn gìzmog.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.