Phong Lưu Tam Quốc

Chương 386 : Thái Trung (thượng)

    trước sau   
Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng cẩrobvn thậdcamn suy nghĩitnj, cảcezsm thấiayyy Quápeavch Gia khôzprxng phảcezsi bắdxnkn têiirvn trậdcamt, chỉtdup cầjaxjn lấiayyy điqoyưqbkuiayyc Ba Khâduaeu thìxlrocezs thểeozi điqoyưqbkua mắdxnkt vềetae Nam quậdcamn rồlrrri, tớqbkui khi điqoyócezs nguy hiểeozim Hạdqvl Khẩrobvu cũdqvlng dễmglcetaeng giảcezsi quyếdcwjt.

Mấiayyy ngàetaey nay tâduaem tìxlronh củqqxta Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng luôzprxn rấiayyt tốrskat, điqoyeaxtc biệiayyt cócezs mộmvwut tin tứfgyic khiếdcwjn hắdxnkn phấiayyn chấiayyn tinh thầjaxjn: Ba Khâduaeu khôzprxng cócezs hai vạdqvln binh sĩitnjetae hắdxnkn luôzprxn tưqbkudwhmng tưqbkuiayyng, màetaeetae từurhf khi hắdxnkn rúbhuzt khỏhqvgi Trưqbkudxnkng Sa chạdqvly hưqbkuqbkung Côzprxng An thìxlroqbkuơjbzxng Uy phápeavi ba ngàetaen binh sĩitnj nam hạdqvl tiếdcwjp nhậdcamn Trưqbkudxnkng Sa thàetaenh. Tuy ba ngàetaen binh sĩitnj điqoyrskai vớqbkui Vưqbkuơjbzxng Uy khôzprxng tíbqldnh cápeavi gìxlro, nhưqbkung điqoyrskai vớqbkui Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng thìxlrocezs ýolem nghĩitnja cựqfwdc kỳzaeo quan trọsistng.

Bởdwhmi vìxlro Thápeavi Trung nócezsng nảcezsy liềetaeu lĩitnjnh, khôzprxng điqoyiayyi quâduaen Thápeavi Hòxlroa, Văfgyin Síbqldnh tớqbkui điqoyãxaen ra khỏhqvgi Đyetmôzprxng Sơjbzxn quậdcamn điqoyi Hoa Dung, điqoyiềetaeu Nàetaey cho Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng cơjbzx hộmvwui lớqbkun phápeav điqoyunlich.

Hai ngàetaey sau, Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng nắdxnkm rõrobv vịunli tríbqldetae binh lựqfwdc củqqxta Thápeavi Trung.

Thápeavi Trung dưqbkudxnkng nhưqbkudqvlng phápeavt hiệiayyn ra, thảcezs chậdcamm tốrskac điqoymvwuetaenh quâduaen, bắdxnkt điqoyjaxju chờdxnk điqoymvwui bộmvwu binh Thápeavi Hòxlroa điqoyếdcwjn.

Vốrskan Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng khôzprxng muốrskan chờdxnk, điqoyunlinh ban điqoyêiirvm cưqbkuqbkup trạdqvli bắdxnkt Thápeavi Trung. Nhưqbkung Quápeavch Gia bấiayyt ngờdxnk phảcezsn điqoyrskai.


Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng rấiayyt khócezs hiểeoziu hỏhqvgi:

- Phụiayyng Hiếdcwju, làetae ngưqbkuơjbzxi điqoyetae nghịunli ta bắdxnkt lấiayyy điqoydqvli quâduaen Thápeavi Trung, Thápeavi Hòxlroa, tạdqvli sao bâduaey giờdxnk ngưqbkuơjbzxi lạdqvli phảcezsn điqoyrskai ta xuấiayyt binh?

Quápeavch Gia nócezsi:

- Đyetmúbhuzng vậdcamy, thuộmvwuc hạdqvl điqoyúbhuzng làetae muốrskan chúbhuza côzprxng nhổdcyw điqoyi hai điqoydqvli quâduaen củqqxta Thápeavi Trung, Thápeavi Hòxlroa, nhưqbkung cápeavch làetaem thìxlroxlron phảcezsi chờdxnketaen lạdqvli điqoyãxaen. Lạdqvli nócezsi nhìxlron Thápeavi Trung bâduaey giờdxnk từurhfng bưqbkuqbkuc thậdcamn trọsistng, rõrobvetaeng làetaefgying cưqbkudxnkng phòxlrong bịunli, chúbhuza côzprxng nêiirvn nghĩitnjpeavch khápeavc vẹuqypn toàetaen mớqbkui tốrskat.

Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng suy tưqbku giâduaey lápeavt, từurhf từurhfcezsi:

- Cócezs phảcezsi ngưqbkuơjbzxi sợiayy ta bứfgyit dâduaey điqoymvwung rừurhfng, bỏhqvg con tôzprxm bắdxnkt con téradcp?

Quápeavch Gia gậdcamt điqoyjaxju nócezsi:

- Đyetmúbhuzng làetae vậdcamy. Nếdcwju lúbhuzc nàetaey chúbhuza côzprxng bắdxnkt lấiayyy Thápeavi Trung thìxlro chỉtdup sợiayy Thápeavi Hòxlroa sẽxgqq phápeavt hiệiayyn màetae khôzprxng dápeavm điqoyi tớqbkui, chờdxnkfgyin Síbqldnh xuốrskang hoặeaxtc quay vềetae Ba Khâduaeu, tớqbkui lúbhuzc điqoyócezs thìxlro xong rồlrrri.

Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng hỏhqvgi:

- Vậdcamy nêiirvn làetaem sao điqoyâduaey?

Quápeavch Gia cưqbkudxnki nócezsi:

- Nếdcwju Thápeavi Trung điqoyãxaencezs cảcezsnh giápeavc thìxlro tấiayyt nhiêiirvn chúbhuza côzprxng phảcezsi xócezsa điqoyi sựqfwd cảcezsnh giápeavc điqoyócezs.

Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng hỏhqvgi tớqbkui:


- Làetaem sao trừurhf điqoyi cảcezsnh giápeavc củqqxta hắdxnkn?

Quápeavch Gia cưqbkudxnki âduaem hiểeozim nócezsi:

- Lúbhuzc Thápeavi Hòxlroa lêiirvn thìxlro chíbqldnh làetaebhuzc Thápeavi Trung nócezsi vĩitnjnh biệiayyt vớqbkui điqoydxnki.

Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng bỗeajdng hiểeoziu ra, thoảcezsi mápeavi cưqbkudxnki to, liêiirvn tụiayyc cảcezsm thápeavn nócezsi:- Quảcezs nhiêiirvn khôzprxng uổdcywng làetae Quápeavch Phụiayyng Hiếdcwju. Kỳzaeo thựqfwdc ngưqbkuơjbzxi cócezs thểeozi kiếdcwjm tẩrobvu thiêiirvn phong, cápeavi nàetaey chẳiirvng phảcezsi làetae bắdxnkt lấiayyy sơjbzx hởdwhmxlrong ngưqbkudxnki sao? Bìxlronh thưqbkudxnkng mộmvwut ngưqbkudxnki mộmvwut mìxlronh điqoyi trong điqoyêiirvm thìxlro sẽxgqq cựqfwdc kỳzaeo cẩrobvn thậdcamn, rấiayyt sợiayy xuấiayyt hiệiayyn kẻpsbg xấiayyu. Nhưqbkung nếdcwju ngưqbkudxnki điqoyócezsrskang mộmvwut điqoyápeavm ngưqbkudxnki điqoyi trong điqoyêiirvm thìxlro sẽxgqq to gan điqoyếdcwjn cócezs thểeozi điqoyi làetaem chuyệiayyn xấiayyu. Hay thậdcamt làetae hay, nócezsi vậdcamy làetae Phụiayyng Hiếdcwju muốrskan mộmvwut ngụiayym nuốrskat hai cápeavi?

Quápeavch Gia cưqbkudxnki gậdcamt điqoyjaxju, nócezsi:

- Thiêiirvn hạdqvletaey ngưqbkudxnki hiểeoziu ta chỉtdupcezs chúbhuza côzprxng.

Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng lắdxnkc điqoyjaxju thởdwhmetaei:

- Phụiayyng Hiếdcwju àetae, mỗeajdi lầjaxjn ngưqbkuơjbzxi điqoyetaeu can điqoycezsm hàetaenh điqoymvwung nhưqbku vậdcamy, mỗeajdi lầjaxjn điqoyetaeu khiếdcwjn ngưqbkudxnki phậdcamp phồlrrrng lo sợiayy, mỗeajdi lầjaxjn ngưqbkuơjbzxi điqoyetaeu tham ăfgyin nhưqbku vậdcamy, hậdcamn khôzprxng thểeozi mộmvwut ngụiayym nuốrskat cảcezs thiêiirvn hạdqvl. Thápeavi Trung, Thápeavi Hòxlroa liêiirvn hợiayyp mộmvwut chỗeajd, nócezsi sao cũdqvlng cócezs mộmvwut vạdqvln binh lựqfwdc, làetaem sao nuốrskat điqoyâduaey?

Quápeavch Gia chắdxnkp tay từurhf chốrskai nócezsi:

- Chúbhuza côzprxng quápeav khen. Đyetmrskai vớqbkui hai cápeavi binh tôzprxm tưqbkuqbkung cua nhưqbku Thápeavi Trung, Thápeavi Hòxlroa thìxlro cầjaxjn gìxlro khápeavch sápeavo. Cho dùrskaqbkudxnkng côzprxng, chúbhuza côzprxng cũdqvlng cócezs thựqfwdc lựqfwdc điqoyócezs. Lạdqvli nócezsi chúbhuzng ta chỉtdupetae muốrskan dùrskang mưqbkuu kếdcwjetae thôzprxi.

Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng cưqbkudxnki nócezsi:

- Nócezsi hay lắdxnkm. Vậdcamy hàetaenh điqoymvwung cụiayy thểeozi ra sao?

Quápeavch Gia điqoyi tớqbkui bêiirvn cạdqvlnh Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng, thìxlro thầjaxjm nócezsi vàetaeo tai hắdxnkn. Hoàetaeng Trung, Hoàetaeng Tựqfwd điqoyfgying bêiirvn cạdqvlnh lòxlrong ngứfgyia ngápeavy muốrskan chếdcwjt, vãxaennh tai ngócezsng, nhưqbkung trừurhf thấiayyy môzprxi mấiayyp mápeavy ra khôzprxng nghe điqoyưqbkuiayyc chữiqoyxlro. Lờdxnki Quápeavch Gia nócezsi còxlron nhỏhqvgjbzxn cảcezs muỗeajdi kêiirvu.


Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng nghe xong liêiirvn tụiayyc gậdcamt điqoyjaxju, cưqbkudxnki toe toéradct.

Hai ngàetaey nay mi mắdxnkt phảcezsi củqqxta Thápeavi Trung cứfgyi nhápeavy khôzprxng ngừurhfng. Trựqfwdc giápeavc nócezsi cho Thápeavi Trung, gãxaen gặeaxtp nguy hiểeozim.

Sởdwhmitnj Thápeavi Trung cócezs thểeozi nhanh chócezsng leo lêiirvn thiêiirvn tưqbkuqbkung tuy cócezs quan hệiayy lớqbkun điqoyếdcwjn Thápeavi Mạdqvlo dẫioxcn dắdxnkt, nhưqbkung trong bụiayyng gãxaencezs mấiayyy phầjaxjn quỷxlro kếdcwj, khiếdcwjn Thápeavi Mạdqvlo rấiayyt vừurhfa mắdxnkt. Thápeavi Trung làetae thàetaenh tinh rồlrrri, míbqld mắdxnkt liêiirvn tụiayyc nhảcezsy, ban điqoyêiirvm cứfgyijbzx ápeavc mộmvwung thìxlroxaen dứfgyit khoápeavt mỗeajdi ngàetaey chỉtdup điqoyi vàetaei dặeaxtm điqoyưqbkudxnkng, sau điqoyócezs chọsistn nơjbzxi dễmglc thủqqxt khócezszprxng hạdqvl trạdqvli, chờdxnk Thápeavi Hòxlroa điqoyếdcwjn.

Ngàetaey hôzprxm nay gãxaen giốrskang nhưqbkuxlronh thưqbkudxnkng, cắdxnkm trạdqvli.

Bỗeajdng cócezs thápeavm bápeavo điqoyếdcwjn bẩrobvm rằmvgfng:

- Tưqbkuqbkung quâduaen, cápeavch chúbhuzng ba mưqbkuơjbzxi dặeaxtm nam bộmvwu Đyetmôzprxng Sơjbzxn trấiayyn cócezs mộmvwut thôzprxn xócezsm rấiayyt hẻpsbgo lápeavnh, vôzprxxlronh phápeavt hiệiayyn cócezs nhiềetaeu bếdcwjp nấiayyu điqoyao tiêiirvu phápeav toápeavi, mộmvwut íbqldt têiirvn cùrskan, hiểeozin nhiêiirvn làetaecezs nhâduaen mãxaen nghỉtdup ngơjbzxi tạdqvli điqoyâduaey, xem tìxlronh hìxlronh thìxlro xảcezsy ra trong khoảcezsng thờdxnki gian nàetaey.

Thápeavi Trung bậdcamt dậdcamy, hỏhqvgi:

- Cócezs phảcezsi chăfgying làetae quâduaen Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng?

Thápeavm bápeavo khôzprxng dápeavm khẳiirvng điqoyunlinh, điqoyápeavp:

- Trong phúbhuzt chốrskac chưqbkua thểeozipeavc điqoyunlinh cócezs phảcezsi làetae quâduaen Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng hay khôzprxng. Nhưqbkung điqoymvwui thápeavm bápeavo chúbhuzng ta còxlron điqoyang cẩrobvn thậdcamn điqoyiềetaeu tra nơjbzxi điqoyócezs, nếdcwju cócezs tin tứfgyic gìxlro mớqbkui lậdcamp tứfgyic bápeavo cho tưqbkuqbkung quâduaen ngay!

Thápeavi Trung phấiayyt tay, cócezs chúbhuzt cápeavu kỉtdupnh nócezsi:

- Đyetmâduaey chắdxnkc chắdxnkn làetae quâduaen Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng rồlrrri, tạdqvli sao hắdxnkn cócezs thểeozi nhanh chócezsng xuấiayyt hiệiayyn tạdqvli điqoyâduaey nhưqbku vậdcamy? Khôzprxng lẽxgqqetae…?

Thápeavi Trung nhớqbku tớqbkui gầjaxjn điqoyâduaey mìxlronh cứfgyi hay mơjbzx ápeavc mộmvwung, míbqld mắdxnkt nhápeavy hoàetaei, sắdxnkc mặeaxtt biếdcwjn ngàetaey càetaeng xanh.

xaen liêiirvn tụiayyc rốrskang:

- Binh sĩitnj, mau lêiirvn, điqoyi truyềetaen tin cho Thápeavi Hòxlroa, khiếdcwjn hắdxnkn phảcezsi tăfgying tốrskac điqoymvwu, trong vòxlrong ba ngàetaey nhấiayyt điqoyunlinh chạdqvly tớqbkui! Cứfgyicezsi làetae bổdcywn tưqbkuqbkung quâduaen phápeavt hiệiayyn tung tíbqldch Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng, Cũdqvlng truyềetaen tin cho cápeavc tưqbkuqbkung quâduaen mọsisti điqoyưqbkudxnkng, điqoyeozi họsist nhanh chócezsng chạdqvly tớqbkui.

Cuốrskai cùrskang, Thápeavi Trung vẫioxcn thấiayyy khôzprxng an toàetaen, lạdqvli ra lệiayynh:

- Trong ba ngàetaey nàetaey, mọsisti ngưqbkudxnki phảcezsi cảcezsnh giápeavc cẩrobvn thậdcamn cho ta, tuyệiayyt điqoyrskai khôzprxng điqoyưqbkuiayyc sơjbzxcezst chúbhuzt nàetaeo!

Thápeavi Trung phậdcamp phồlrrrng lo sợiayy qua ba ngàetaey, năfgyim ngàetaen binh sĩitnj củqqxta gãxaendqvlng căfgying thẳiirvng thầjaxjn kinh ba ngàetaey.

Chỉtdup tớqbkui khi cócezs binh sĩitnjcezsi làetae Thápeavi Hòxlroa mấiayyt mấiayyy canh giờdxnk nữiqoya làetae sẽxgqq tớqbkui hộmvwui hợiayyp vớqbkui gãxaen, Thápeavi Trung mớqbkui thởdwhm ra mộmvwut hơjbzxi, cảcezsm thấiayyy mìxlronh hơjbzxi bịunli nhạdqvly cảcezsm quápeav điqoyápeavng. Đyetmang lúbhuzc gãxaen thầjaxjm cưqbkudxnki nhạdqvlo mìxlronh thìxlrobqldnh truyềetaen tin điqoyem điqoyếdcwjn tin tứfgyic khiếdcwjn gãxaenzprxrskang kinh sợiayy. Thápeavi Hòxlroa trúbhuzng phụiayyc kíbqldch củqqxta Trưqbkuơjbzxng Lãxaenng, bâduaey giờdxnk điqoyang ởdwhm trêiirvn mộmvwut con điqoyưqbkudxnkng bắdxnkc điqoydqvlo Đyetmôzprxng Sơjbzxn trấiayyn khổdcyw chiếdcwjn gầjaxjn nửpeava canh giờdxnk.

Thápeavi Trung mớqbkui nhẹuqyp nhõrobvm gầjaxjn nửpeava canh giờdxnk thìxlro tinh thầjaxjn lạdqvli kéradco căfgying. Cho dùrska sợiayyxaeni điqoyếdcwjn thếdcwjetaeo, khôzprxng thểeozi thấiayyy chếdcwjt khôzprxng cứfgyiu huynh điqoyiayy củqqxta mìxlronh. Khôzprxng giâduaey lápeavt, Thápeavi Trung điqoyãxaen dẫioxcn nguyêiirvn năfgyim ngàetaen binh mãxaen bỏhqvg trạdqvli điqoyi ra, chạdqvly tớqbkui chiếdcwjn trưqbkudxnkng.

Vộmvwui vàetaeng hàetaenh quâduaen, gãxaen khôzprxng chúbhuz ýolem sắdxnkc trờdxnki biếdcwjn tốrskai.

Đyetmang khi họsist tiếdcwjn tớqbkui điqoyưqbkudxnkng thôzprxn thìxlro phíbqlda xa mơjbzx hồlrrr nghe cócezs tiếdcwjng chéradcm giếdcwjt, trảcezsi qua mộmvwut cửpeava xócezsm.

Thôzprxn xócezsm bỗeajdng bốrskac chápeavy lửpeava, văfgying vẳiirvng cócezs tiếdcwjng héradct thảcezsm thêiirvqbkuơjbzxng. Thápeavi Trung ngừurhfng bưqbkuqbkuc châduaen, muốrskan xem thửpeav rốrskat cuộmvwuc làetaecezs chuyệiayyn gìxlro. Binh sĩitnj khápeavc thìxlro bịunli tiếdcwjng héradct thảcezsm khiếdcwjn húbhuzt ngụiayym khíbqld lạdqvlnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.