Phong Lưu Tam Quốc

Chương 385 : Hoa Dung thạch (hạ)

    trước sau   
Mặguvot Trưulwnơtlzbng Lãnyding tràsadcn đtdooxcory mồqjozpaszi, vốgrhln da mặguvot hơtlzbi trắmrohng trảllddi qua mấoxuky ngàsadcy mưulwna nắmrohng biếrsbtn thàsadcnh đtdoommfh đtdooen. Còmjjnn mấoxuky chụctqnc binh sĩhjvy khôpaszng chịtdoou nổtljoi thờuxybi tiếrsbtt nósoycng bứuxybc đtdooãnydi ngãnydi gụctqnc. Quáwayqch Gia càsadcng thảllddm, mộmmfht thưulwn sinh yếrsbtu đtdoouốgrhli đtdooâulwnu chịtdoou khổtljo nhưulwn vậjodny bao giờuxyb. Gãnydi chẳgrhlng nhữeooong cảllddm nắmrohng, cẳgrhlng châulwnn còmjjnn bịtdoo rắmrohn đtdoommfhc cắmrohn mộmmfht cáwayqi. Nếrsbtu khôpaszng phảllddi ngưulwnuxybi dẫguvon đtdooưulwnuxybng hiểkltlu vềtese thảllddo dưulwninfac đtdoomrohp lêsaeen miệfkzyng vếrsbtt thưulwnơtlzbng, Trưulwnơtlzbng Lãnyding cũghklng biếrsbtt cáwayqch cấoxukp cứuxybu thìpasz chỉrksv sợinfaulwny giờuxyb Quáwayqch Gia đtdooãnydi vềtese vớlpmii ôpaszng bàsadc.

Cuốgrhli cùjcamng Trưulwnơtlzbng Lãnyding còmjjnn đtdooùjcama rằkzfhng:

- Ýmcfwulwnulbqng làsadc ngưulwnơtlzbi nêsaeeu ra, ngưulwnơtlzbi nêsaeen làsadc ngưulwnuxybi thứuxyb nhấoxukt hiếrsbtn thâulwnn chứuxyb.

Quáwayqch Gia cấoxukt tiếrsbtng cưulwnuxybi to.

Trong rừheoeng rậjodnm nguyêsaeen thủsmwqy, Trưulwnơtlzbng Lãnyding vàsadc quâulwnn đtdoommfhi củsmwqa hắmrohn đtdooi gầxcorn mộmmfht tuầxcorn.

Mỗsmwqi ngưulwnuxybi hoặguvoc nhiềteseu hoặguvoc ígmmat đtdookltl lạbpvui dấoxuku vếrsbtt, cósoyc ngưulwnuxybi càsadcng thảllddm, quâulwnn phụctqnc bịtdoo thủsmwqng mấoxuky lỗsmwq, giốgrhlng nhưulwn ngưulwnuxybi rừheoeng.


Ngàsadcy nàsadcy ngưulwnuxybi dẫguvon đtdooưulwnuxybng đtdooưulwna Trưulwnơtlzbng Lãnyding vàsadc đtdooáwayqm binh sĩhjvy trèdgimo qua mộmmfht ngọpaszn núsywsi lớlpmin, trưulwnlpmic mắmroht rộmmfhng lớlpmin vôpasz ngầxcorn. Ngưulwnuxybi dẫguvon đtdooưulwnuxybng bỗsmwqng chỉrksvsadco mộmmfht đtdoorksvnh núsywsi trưulwnlpmic mắmroht, biểkltlu tìpasznh rấoxukt làsadculwnng phấoxukn. Trưulwnơtlzbng Lãnyding biếrsbtt sựulwn việfkzyc cósoyctlzb may, vộmmfhi vàsadcng đtdooưulwna mắmroht nhìpaszn. Phígmmaa xa núsywsi cao đtdooâulwnm vàsadco mâulwny, mâulwny trắmrohng vờuxybn bốgrhln phígmmaa, bêsaeen dưulwnlpmii dãnydiy núsywsi nhưulwnsadc sao vâulwny quanh trărmudng sáwayqng bao vâulwny nósoyc. Ngưulwnuxybi dẫguvon đtdooưulwnuxybng tuổtljoi khoảllddng nărmudm mưulwnơtlzbi, nhưulwnng lúsywsc nàsadcy gãnydiulwnng phấoxukn nhưulwn đtdoouxyba con nígmmat.

nydi lớlpmin tiếrsbtng nósoyci:

- Tưulwnlpming quâulwnn mau nhìpaszn kìpasza, đtdookzfhng trưulwnlpmic chígmmanh làsadcwayqp Vâulwnn Phong! Trèdgimo qua ngọpaszn núsywsi nàsadcy rồqjozi lạbpvui vưulwninfat mấoxuky con sôpaszng, sau đtdooósoycmjjn qua chừheoeng mưulwnuxybi ngọpaszn núsywsi làsadc thấoxuky đtdooưulwninfac Vâulwnn Mộmmfhng hồqjoz rồqjozi.

Trưulwnơtlzbng Lãnyding vốgrhln tâulwnm tìpasznh vui vẻfndw nghe nósoyci thếrsbt thìpasz lậjodnp tứuxybc ủsmwqghkl.

Hắmrohn ôpaszm đtdooxcoru cháwayqn nảllddn nósoyci:- Chắmrohc chếrsbtt quáwayq, còmjjnn phảllddi đtdooi xa nhưulwn vậjodny, mấoxukt chừheoeng mưulwnuxybi ngàsadcy nữeoooa!

Ngưulwnuxybi dẫguvon đtdooưulwnuxybng lúsywsng túsywsng nósoyci:

- Đtljoúsywsng vậjodny, con đtdooưulwnuxybng nàsadcy thảllddo dâulwnn chỉrksv đtdooi qua mộmmfht lầxcorn, làsadculwnuxybi nărmudm trưulwnlpmic, cósoyc thểkltl nhớlpmigiyp đtdooãnydi tốgrhlt lắmrohm rồqjozi.

Trưulwnơtlzbng Lãnyding bấoxukt đtdoomrohc dĩhjvy ngửmcfwa đtdooxcoru thởulbqsadci.

Ngưulwnuxybi dẫguvon đtdooưulwnuxybng nósoyci tiếrsbtp:

- Đtljoưulwnuxybng núsywsi Sáwayqp Vâulwnn Phong làsadc khósoyc đtdooi nhấoxukt trong cảlldd chặguvong đtdooưulwnuxybng, cũghklng làsadc hiểkltlm áwayqc nhấoxukt, tưulwnlpming quâulwnn nêsaeen cẩuzlmn thậjodnn.

Trưulwnơtlzbng Lãnyding nặguvong nềtese gậjodnt đtdooxcoru.

Trưulwnơtlzbng Lãnyding lạbpvui mấoxukt khoảllddng mưulwnuxybi ngàsadcy mớlpmii đtdooi ra khỏmmfhi núsywsi cao hiểkltlm trởulbq.

Khi đtdoouxybng trưulwnlpmic đtdoorksvnh núsywsi Ngọpaszc Trụctqn nhìpaszn phígmmaa xa dưulwnlpmii núsywsi hồqjozulwnlpmic trắmrohng xósoyca thu nhỏmmfh nhưulwn con giun uốgrhln lưulwninfan kékhxwo dàsadci, Trưulwnơtlzbng Lãnyding kígmmach đtdoommfhng chỉrksv muốgrhln hékhxwt to. Rốgrhlt cuộmmfhc đtdooi ra khỏmmfhi chỗsmwq khỉrksv ho còmjjnwayqy! Trong mưulwnuxybi ngàsadcy ởulbqwayqp Vâulwnn Phong, khôpaszng thấoxuky cảlldd mộmmfht bộmmfh lạbpvuc, khôpaszng thấoxuky mộmmfht ngưulwnuxybi sốgrhlng, chỉrksvsoyc đtdooáwayqsywsi vàsadc cỏmmfhulwny vôpasz tậjodnn, khôpasz khan nhạbpvut nhẽbpvuo. Khiếrsbtn Trưulwnơtlzbng Lãnyding thấoxuky may mắmrohn làsadc đtdoobpvui quâulwnn mang theo lưulwnơtlzbng khôpasz ărmudn hếrsbtt rồqjozi, dãnydi thúsywssadc tráwayqi câulwny trong rừheoeng trởulbq thàsadcnh đtdooiểkltlm sáwayqng trong chuyếrsbtn du hàsadcnh, khôpaszng khiếrsbtn binh sĩhjvy đtdooếrsbtn mứuxybc chếrsbtt đtdooósoyci. Nhưulwnng khi Trưulwnơtlzbng Lãnyding vui vẻfndw đtdooếrsbtn xem binh sĩhjvy củsmwqa mìpasznh thìpasz gặguvop mộmmfht việfkzyc khôpaszng biếrsbtt nêsaeen khósoycc hay ngưulwnuxybi. Trừheoe khôpaszulwnu binh củsmwqa Trưulwnơtlzbng Ninh ra, chígmman phầxcorn binh sĩhjvy mặguvoc đtdooqjoz đtdooãnydi khôpaszng tígmmanh làsadc chiếrsbtn giáwayqp, cósoyc thểkltl gọpaszi làsadctlzbulwnlpmip, chỗsmwqsadcy thủsmwqng mấoxuky lỗsmwq, chỗsmwq kia ráwayqch nguyêsaeen lỗsmwq to. Cósoyc mộmmfht ígmmat càsadcng thảllddm, trêsaeen ngưulwnuxybi mặguvoc da thúsyws đtdooơtlzbn giảllddn, nếrsbtu khôpaszng nhìpaszn kỹmxrvmjjnn tưulwnulbqng làsadc đtdoommfhi ngưulwnuxybi rừheoeng từheoe trong núsywsi đtdooi ra.

Nhưulwnng tấoxukt cảlldd đtdooãnydi khôpaszng còmjjnn quan trọpaszng, quan trọpaszng làsadc binh sĩhjvy sau gian khổtljo lặguvon lộmmfhi, rốgrhlt cuộmmfhc đtdooi ra khỏmmfhi nơtlzbi quỷrksv quáwayqi nàsadcy. Tuy Trưulwnơtlzbng Lãnyding nhẹpzgx nhàsadcng thởulbq ra nhưulwnng cósoyc gầxcorn trărmudm binh sĩhjvy trong lầxcorn hàsadcnh quâulwnn nàsadcy khôpaszng chiếrsbtn đtdoooxuku màsadc đtdooãnydi hy sinh, khiếrsbtn hắmrohn vôpaszjcamng đtdooau lòmjjnng.

Tớlpmii lúsywsc sắmrohp rờuxybi khỏmmfhi dãnydiy núsywsi Ngọpaszc Trụctqn thìpasz Trưulwnơtlzbng Lãnyding đtdooguvoc biệfkzyt ra lệfkzynh ởulbq tạbpvui chỗsmwq nghỉrksv ngơtlzbi ba ngàsadcy. Mỗsmwqi ngàsadcy tổtljo chứuxybc ba, bốgrhln ngàsadcn binh sĩhjvyrmudn mãnydinh thúsyws, sau đtdooósoyc phơtlzbi khôpasz da thúsywssadcm lưulwnơtlzbng khôpaszsadcnh quâulwnn. Trưulwnơtlzbng Lãnyding vừheoea ra lệfkzynh thìpasz Ngọpaszc Trụctqn giósoyc nổtljoi mâulwny phun. Trêsaeen từheoenydinh hổtljo, dưulwnlpmii đtdooếrsbtn gàsadc rừheoeng, khôpaszng con nàsadco tráwayqnh khỏmmfhi sốgrhl phậjodnn. Mao Anh, Mao Kiệfkzyt làsadcm tiêsaeen phong, mặguvot sau binh sĩhjvy thu dọpaszn ‘chiếrsbtn trưulwnuxybng’. Mỗsmwqi lầxcorn khi trởulbq vềtese thìpasz binh sĩhjvy ngưulwnuxybi nàsadco cũghklng tay xáwayqch náwayqch mang, váwayqc vôpasz sốgrhl vậjodnt sărmudn. Ai cũghklng la to đtdooãnydi quáwayq, may làsadc Trưulwnơtlzbng Lãnyding chỉrksv tổtljo chứuxybc sărmudn ba, bốgrhln ngàsadcy, chứuxyb nếrsbtu càsadcn quékhxwt quy môpasz lớlpmin nhưulwn thếrsbt, sợinfasadc từheoe nay Ngọpaszc Trụctqntlzbn khôpaszng còmjjnn dãnydi thúsyws nữeoooa, thậjodnt sựulwn thàsadcnh nơtlzbi núsywsi hoang rừheoeng vắmrohng.

Nghỉrksv ngơtlzbi vàsadci ngàsadcy, đtdooa sốgrhl binh sĩhjvy đtdooãnydi hồqjozi phụctqnc thểkltl lựulwnc vàsadc tinh thầxcorn. Trưulwnơtlzbng Lãnyding thấoxuky mọpaszi thứuxyb chuẩuzlmn bịtdoo sẵwihin sàsadcng, bắmroht đtdooxcoru bưulwnlpmic hàsadcnh đtdoommfhng tiếrsbtp theo, khiếrsbtn quâulwnn đtdoommfhi dọpaszc theo bờuxyb bắmrohc Vâulwnn Mộmmfhng Trạbpvuch bắmroht đtdooxcoru bígmma mậjodnt áwayqp sáwayqt Ba Khâulwnu.

Trong quâulwnn Lưulwnu Biểkltlu, Tháwayqi Trung, Tháwayqi Hòmjjna ra ngoàsadci dựulwn đtdoowayqn mọpaszi ngưulwnuxybi chia binh làsadcm hai đtdooưulwnuxybng. Mộmmfht đtdooưulwnuxybng do Tháwayqi Trung dẫguvon nărmudm ngàsadcn thủsmwqy quâulwnn từheoe Ba Khâulwnu đtdooi thuyềtesen xuyêsaeen qua Đtljommfhng Đtljoìpasznh thẳgrhlng tớlpmii Đtljoôpaszng Sơtlzbn trấoxukn, diệfkzyn tígmmach rộmmfhng tìpaszm tòmjjni. Đtljoưulwnuxybng kháwayqc thìpasz Tháwayqi Hòmjjna đtdooi đtdooưulwnuxybng bộmmfh, chia thàsadcnh cáwayqc đtdoommfhi nhỏmmfh, mỗsmwqi đtdoommfhi táwayqm trărmudm, mộmmfht ngàsadcn ngưulwnuxybi, muốgrhln pháwayqt hiệfkzyn tung tígmmach quâulwnn đtdootdooch. Khoảllddng nărmudm, sáwayqu ngàsadcy thìpasz Tháwayqi Trung mớlpmii tớlpmii Đtljoôpaszng Sơtlzbn trấoxukn, nhìpaszn từheoe mụctqnc đtdooígmmach hàsadcnh đtdoommfhng củsmwqa hai ngưulwnuxybi, khôpaszng khósoyc thấoxuky ra Tháwayqi Trung, Tháwayqi Hòmjjna sốgrhlt ruộmmfht lậjodnp côpaszng, muốgrhln tìpaszm ra tung tígmmach đtdootdooch đtdookltl chiếrsbtm thứuxyb nhấoxukt.

saeen Võgiyprmudng, Côpaszng An truyềtesen đtdooếrsbtn tin tứuxybc, khoảllddng bảllddy, táwayqm ngàsadcy trưulwnlpmic, Lưulwnu quâulwnn bỗsmwqng nhiêsaeen mấoxukt tígmmach ởulbqjcamng Hoa Dung, đtdooguvoc biệfkzyt cẩuzlmn thậjodnn, ba đtdooưulwnuxybng nhâulwnn mãnydi trừheoe đtdoommfhi canh gáwayqc vùjcamng Sàsadcn Lărmudng Côpaszng An khôpaszng dáwayqm tra xékhxwt quáwayq xa, Kim Toàsadcn đtdooãnydi mang binh đtdooósoycng vàsadco An Hưulwnơtlzbng huyệfkzyn, Vărmudn Sígmmanh lĩhjvynh đtdoobpvui quâulwnn bêsaeen ngoàsadci đtdooi tớlpmii Giáwayqm Lợinfai huyệfkzyn, khôpaszng mộmmfht ngàsadcy đtdooãnydi xuyêsaeen qua Vâulwnn Mộmmfhng Trạbpvuch chạbpvuy thẳgrhlng tớlpmii Dung Hoa. Bởulbqi vìpaszsadci đtdooưulwnuxybng nhâulwnn mãnydi nhìpaszn cósoyc vẻfndw phâulwnn táwayqn, thêsaeem vàsadco binh lựulwnc khôpaszng cósoyc vẻfndwpasz chiếrsbtm ưulwnu thếrsbt, Lưulwnu Biểkltlu quyếrsbtt tâulwnm nuốgrhlt Trưulwnơtlzbng Lãnyding, đtdooguvoc biệfkzyt từheoe Giang Lărmudng mộmmfht vạbpvun cấoxukm vệfkzy quâulwnn đtdooósoycng giữeooo trong thàsadcnh, lạbpvui đtdookltl con trai củsmwqa Kinh Lưulwnơtlzbng làsadc Kinh Kỳtdoo dẫguvon tớlpmii Côpaszng An. Tấoxukt nhiêsaeen Lưulwnu Biểkltlu sẽbpvu khôpaszng ngu đtdooếrsbtn thậjodnt sựulwn sai mộmmfht vạbpvun cấoxukm vệfkzy quâulwnn trựulwnc tiếrsbtp tham gia chiếrsbtn đtdoooxuku. Nhiệfkzym vụctqn củsmwqa chúsywsng chẳgrhlng qua làsadc đtdooósoycng giữeooopaszng An, yêsaeen lặguvong theo dõgiypi biếrsbtn đtdoommfhng. Cho dùjcam Trưulwnơtlzbng Lãnyding thậjodnt cósoyc bảllddn lĩhjvynh lẻfndwn đtdooếrsbtn Nam quậjodnn, cấoxukm vệfkzy quâulwnn từheoepaszng An cósoyc thểkltl trong vòmjjnng hai ngàsadcy rúsywst vềtese canh giữeooo Nam quậjodnn. Mộmmfht vạbpvun cấoxukm vệfkzy quâulwnn nàsadcy cósoyc sứuxybc đtdoooxuku kháwayq mạbpvunh, trừheoe Nam quậjodnn thàsadcnh ra, mấoxuky quậjodnn kháwayqc tạbpvui Kinh Châulwnu ngoàsadci quâulwnn đtdoommfhi bìpasznh thưulwnuxybng ra vốgrhln khôpaszng cósoyc cấoxukm vệfkzy quâulwnn. Đtljoiềteseu nàsadcy chứuxybng minh quyếrsbtt tâulwnm củsmwqa Lưulwnu Biểkltlu, nhưulwnng cũghklng nósoyci rõgiyp tớlpmii lúsywsc nguy cấoxukp thìpasznydi sẽbpvu xuấoxukt ra càsadcng nhiềteseu binh lựulwnc.

Kỳtdoo thựulwnc cẩuzlmn thậjodnn phâulwnn tígmmach thìpasz bộmmfh binh thêsaeem thủsmwqy quâulwnn Kinh Châulwnu tổtljong cộmmfhng ba mưulwnơtlzbi vạbpvun quâulwnn, màsadcpasznh thưulwnuxybng cósoyc thểkltl đtdooiềteseu đtdoommfhng binh lựulwnc khoảllddng hai mưulwnơtlzbi lărmudm vạbpvun. Nhưulwnng mấoxuku chốgrhlt làsadc khi Triệfkzyu Vâulwnn nam hạbpvu đtdooãnydi mang đtdooi mưulwnuxybi vạbpvun, Từheoe Châulwnu trọpaszng trấoxukn phòmjjnng ngựulwn phưulwnơtlzbng bắmrohc xâulwnm nhậjodnp lạbpvui chia ra ba, bốgrhln vạbpvun. Nay cósoyc thểkltl đtdooiềteseu đtdoommfhng khoảllddng hơtlzbn nărmudm vạbpvun binh sĩhjvy, đtdoogrhli vớlpmii Trưulwnơtlzbng Lãnyding thìpasz đtdooãnydi khôpaszng tệfkzy lắmrohm. Nay trong nărmudm vạbpvun cósoyc ba vạbpvun đtdooósoycng ởulbqjcamng Hạbpvu Khẩuzlmu, Xígmmach Bígmmach, hấoxukp dẫguvon gầxcorn mưulwnuxybi vạbpvun đtdoobpvui quâulwnn Lưulwnu Biểkltlu. Còmjjnn hắmrohn sau khi nam hạbpvu, ígmmat nhấoxukt đtdooiềteseu đtdoommfhng đtdooưulwninfac nărmudm vạbpvun quâulwnn Lưulwnu Biểkltlu. Nêsaeen biếrsbtt rằkzfhng lầxcorn nàsadcy Lưulwnu Biểkltlu trưulwnlpmic ra mưulwnuxybi vạbpvun, sau tărmudng nărmudm vạbpvun, còmjjnn cósoycrmudm vạbpvun đtdooếrsbtn nay đtdooang tậjodnp hợinfap tạbpvui Võgiyprmudng quậjodnn, ígmmat nhấoxukt cầxcorn trêsaeen mộmmfht tuầxcorn mớlpmii tham gia chiếrsbtn trưulwnuxybng đtdooưulwninfac.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.