Phong Lưu Tam Quốc

Chương 384 : Hoa Dung thạch (thượng)

    trước sau   
Trưnkzhơoomung Lãzlebng gậngkkt đljmgxiccu nókhmpi:

- Đfeksúukvvng vậngkky, giếwtstt chúukvvng thìlvwf dễovcr rồhkpni, nhưnkzhng muốpzirn lặjdjrng lẽljmg xửljmgyugk, còfeksn khôeyrzng kinh đljmgnjxing quâlkksn khámbkmc thìlvwf cựqbwzc kỳzleb khókhmp khăqbwzn.

Quámbkmch Gia cưnkzhnjxii to nókhmpi:

- Cókhmplvwf khókhmp đljmgâlkksu? Bâlkksy giờnjxi chúukvvng còfeksn chưnkzha hìlvwfnh thànnmmnh đljmgnnmmn đljmgnjxii támbkmc chiếwtstn thậngkkt sựqbwz, mỗngkki đljmgbjrli quâlkksn đljmgkhmpu cókhmp khoảjdjrng cámbkmch nhấeyrzt đljmgxiccnh, chỉypmp cầxiccn cókhmp thểxrta nắvmlnm chắvmlnc thờnjxii gian thìlvwf khôeyrzng cókhmplvwfnnmm khôeyrzng thểxrta.

Trưnkzhơoomung Lãzlebng bỗngkkng nghĩhkpn tớngkki mộnjxit vấeyrzn đljmgkhmp, nókhmpi:

- Thếwtst thìlvwf sao chứaacf? Cho dùlxiq thậngkkt sựqbwzkhmp thểxrta dụahkz dỗngkk giếwtstt chếwtstt Thámbkmi Trung, Thámbkmi Hòfeksa, dẫeyrzn ra Vưnkzhơoomung Uy, tiếwtstp theo chúukvvng ta cưnkzhngkkp lạbjrli Ba Khâlkksu, chỉypmp sợypmp cuốpziri cùlxiqng sẽljmg hấeyrzp dẫeyrzn tấeyrzt cảjdjr quâlkksn đljmgnjxii đljmgếwtstn. Tớngkki khi đljmgókhmp khôeyrzng thểxrta chốpzirng cựqbwz đljmgypmpt phảjdjrn côeyrzng mãzlebnh liệtgent từfhhz chúukvvng, Ba Khâlkksu sớngkkm muộnjxin gìlvwf sẽljmg đljmgqmgoi chủkrbx, thếwtst thìlvwf chẳapbbng phảjdjri lànnmm giỏxoho tre múukvvc nưnkzhngkkc, côeyrzng dãzleb trànnmmng ànnmm?


Quámbkmch Gia lắvmlnc đljmgxiccu nókhmpi:

- Phòfeksng tuyếwtstn Ba Khâlkksu đljmgãzleb thànnmmnh hìlvwfnh, lànnmm cứaacf đljmgiểxrtam dễovcr thủkrbx khókhmpeyrzng, huốpzirng chi bâlkksy giờnjxi chúukvvng ta khôeyrzng phảjdjri chiếwtstm hữtzwtu thờnjxii gian dànnmmi. Chỉypmp cầxiccn chặjdjrn lạbjrli Trưnkzhnjxing Giang thủkrbxy lụahkzc mộnjxit ngànnmmy, thủkrbxy quâlkksn Lưnkzhu Biểxrtau sẽljmg gặjdjrp khókhmp khăqbwzn mộnjxit ngànnmmy. Lấeyrzy năqbwzng lựqbwzc đljmgbjrli quâlkksn củkrbxa chúukvva côeyrzng, íiplot nhấeyrzt cókhmp thểxrta chốpzirng đljmgưnkzhypmpc trêvzwdn ba tuầxiccn, trong đljmgókhmp chưnkzha ra hai tuầxiccn thìlvwflxiqng Hámbkmn Dưnkzhơoomung íiplot đljmgi thủkrbxy quâlkksn Kinh Châlkksu chi việtgenn, khókhmp thểxrta chốpzirng lạbjrli quâlkksn ta tấeyrzn côeyrzng. Ha ha, đljmgâlkksy lànnmmnnmmo chỗngkk chếwtstt rồhkpni tìlvwfm đljmgưnkzhnjxing sốpzirng, mộnjxit chùlxiqy đljmgxiccnh nhâlkksn.

Trưnkzhơoomung Lãzlebng húukvvt ngụahkzm khíiplo lạbjrlnh, vìlvwfmbkmch nghĩhkpn to gan củkrbxa Quámbkmch Gia mànnmm ngâlkksy ra.

Mấeyrzt mộnjxit lúukvvc hắvmlnn mớngkki ấeyrzp úukvvng nókhmpi:

- Phụahkzng Hiếwtstu ànnmm, ngưnkzhơoomui thậngkkt lànnmm quámbkm đljmgvzwdn cuồhkpnng. Ngưnkzhơoomui đljmgãzleb nghĩhkpn kỹeymd hay chưnkzha, chúukvvng ta phảjdjri đljmgpziri mặjdjrt lànnmm việtgenn quâlkksn vôeyrzlxiqng vôeyrz tậngkkn! Cho dùlxiqkhmp thểxrta phòfeksng thủkrbx đljmgưnkzhypmpc hai thámbkmng, chúukvvng ta phảjdjri tổqmgon thấeyrzt bao nhiêvzwdu binh sĩhkpn đljmgâlkksy? Bâlkksy giờnjxi ta dẫeyrzn dắvmlnt đljmgkhmpu lànnmm quâlkksn đljmgnjxii Giang Đfeksôeyrzng tinh nhuệtgen nhấeyrzt, dùlxiq chỉypmp tổqmgon thấeyrzt mộnjxit ngưnkzhnjxii thìlvwf ta sẽljmg rấeyrzt đljmgau lòfeksng. Nếwtstu theo lờnjxii ngưnkzhnjxii thìlvwf chỉypmp sợypmp khôeyrzng mộnjxit ai còfeksn sốpzirng quay vềkhmp Giang Đfeksôeyrzng, bưnkzhngkkc nànnmmy thậngkkt lànnmm quámbkm nguy hiểxrtam. Khôeyrzng bằgwgnng xem coi còfeksn cámbkmch nànnmmo khámbkmc khôeyrzng?

Quámbkmch Gia vẫeyrzn lànnmm bộnjximbkmng đljmgãzlebiplonh trưnkzhngkkc hếwtstt cảjdjr.

zleb đljmgaacfng lêvzwdn, lànnmmm nhưnkzheyrz ýyugklxiqng tay vỗngkk thầxiccn câlkksy thôeyrz, tiếwtstp theo kiêvzwdu ngạbjrlo ưnkzhpjlxn ngựqbwzc nókhmpi:

- Chúukvva côeyrzng, chúukvva côeyrzng lo lắvmlnng quámbkm rồhkpni. Hai vạbjrln binh sĩhkpn củkrbxa Vưnkzhơoomung Uy rúukvvt đljmgxiccu đljmgókhmpng ởzleb Ba Khâlkksu khôeyrzng chịxiccu ra, dùlxiq chúukvva côeyrzng cókhmp bao nhiêvzwdu ngưnkzhnjxii, chỉypmp cầxiccn Vưnkzhơoomung Uy khôeyrzng ra sai lầxiccm lớngkkn thìlvwf muốpzirn đljmgámbkmnh chiếwtstm cũmbkmng khámbkm khókhmp khăqbwzn. Ngưnkzhypmpc lạbjrli, chúukvva côeyrzng lấeyrzy mộnjxit vạbjrln binh sĩhkpn chiếwtstm ba thu đljmgxicca lợypmpi, dùlxiq quâlkksn đljmgxiccch cókhmp lợypmpi hạbjrli đljmgếwtstn đljmgâlkksu thìlvwf phúukvvt chốpzirc khókhmp đljmgámbkmnh bạbjrli. Huốpzirng chi sẽljmg dẫeyrzn dắvmlnt binh lựqbwzc củkrbxa Lưnkzhu Biểxrtau đljmgếwtstn Ba Lăqbwzng, thếwtst thìlvwf đljmgámbkmm Đfeksiềkhmpn Phong ởzleb Hạbjrl Khẩvqteu cókhmp thểxrta thừfhhza dịxiccp tìlvwfm chỗngkk đljmgnjxit phámbkm, mộnjxit kíiploch đljmgámbkmnh Lưnkzhu Biểxrtau. Chúukvva côeyrzng hạbjrl mộnjxit Ba Khâlkksu ẩvqten ýyugk chíiplonh lànnmm đljmgâlkksy. Chúukvva côeyrzng nókhmpi xem cókhmp phảjdjri khôeyrzng?

Trưnkzhơoomung Lãzlebng thởzlebnnmmi nókhmpi:

- Nókhmpi thìlvwfnnmm vậngkky nhưnkzhng khôeyrzlkksu binh, Sơoomun Việtgent binh lànnmm hai thầxiccn binh cao nhấeyrzt củkrbxa ta, binh sĩhkpn khámbkmc cũmbkmng ởzleb trong tinh nhuệtgen Giang Đfeksôeyrzng, đljmgkhmpu lànnmmzlebo luyệtgenn sa trưnkzhnjxing. Nếwtstu thậngkkt sựqbwzzleblxiqng Ba Khâlkksu giằgwgnng co thìlvwf khókhmpnnmmkhmp kếwtstt cuộnjxic tốpzirt.

Quámbkmch Gia hiểxrtau ýyugk củkrbxa Trưnkzhơoomung Lãzlebng, cũmbkmng than rằgwgnng:

- Sa trưnkzhnjxing sốpzirng chếwtstt lànnmm khókhmp trámbkmnh khỏxohoi. Nếwtstu sinh mệtgennh củkrbxa họngkkkhmp thểxrta đljmgámbkmnh mởzleb cửljmga Kinh Châlkksu thìlvwf tin tưnkzhzlebng họngkk hy sinh rấeyrzt vinh quang. Hơoomun nữtzwta thuộnjxic hạbjrl tin rằgwgnng đljmgámbkmm líiplonh sẽljmg khôeyrzng oámbkmn than lờnjxii nànnmmo anh dũmbkmng xung phong, vìlvwfmbkm nghiệtgenp củkrbxa chúukvva côeyrzng mànnmmhkpnbjrlt tiếwtstn lêvzwdn khôeyrzng quay đljmgxiccu.

Átzhknh mắvmlnt Trưnkzhơoomung Lãzlebng cókhmp chúukvvt thưnkzhơoomung cảjdjrm nhìlvwfn đljmgámbkmm thuộnjxic hạbjrl. Khiếwtstn Trưnkzhơoomung Lãzlebng kinh ngạbjrlc lànnmm, tấeyrzt cảjdjr binh sĩhkpn trong rừfhhzng nhìlvwfn vềkhmp phíiploa hắvmlnn, mỗngkki ngưnkzhnjxii biểxrtau tìlvwfnh đljmgkhmpu rấeyrzt bìlvwfnh tĩhkpnnh, mắvmlnt lókhmpe ámbkmnh sámbkmng kiêvzwdn quyếwtstt khôeyrzng thay đljmgqmgoi, nhưnkzh biểxrtau thịxicc quyếwtstt tâlkksm củkrbxa họngkk.


Hoànnmmng Tựqbwz hếwtstt sứaacfc kíiploch đljmgnjxing nókhmpi:

- Thuộnjxic hạbjrl nguyệtgenn vìlvwf chúukvva côeyrzng chếwtstt trậngkkn sa trưnkzhnjxing! Nguyệtgenn vìlvwf chúukvva côeyrzng dùlxiqng mộnjxit hơoomui cuốpziri cùlxiqng, chảjdjry giọngkkt mámbkmu cuốpziri cùlxiqng, phảjdjri cầxiccm đljmgao chiếwtstn đljmgeyrzu, chỉypmp cầxiccn thuộnjxic hạbjrlfeksn cókhmp thểxrta đljmgaacfng vữtzwtng thìlvwf chúukvvng đljmgfhhzng mơoomu nhưnkzh ýyugk, trừfhhz phi bưnkzhngkkc qua xámbkmc củkrbxa ta!

Đfeksámbkmm tưnkzhngkkng cùlxiqng lúukvvc biểxrtau đljmgbjrlt lòfeksng trung thànnmmnh củkrbxa mìlvwfnh.

Binh sĩhkpnvzwdn dưnkzhngkki thìlvwf cựqbwzc kỳzlebiploch đljmgnjxing, cùlxiqng hôeyrzvzwdn:

- Thuộnjxic hạbjrl nguyệtgenn vìlvwf chúukvva côeyrzng cùlxiqng sốpzirng cùlxiqng chếwtstt!

Trưnkzhơoomung Lãzlebng chỉypmp thấeyrzy mắvmlnt mìlvwfnh ưnkzhơoomun ưnkzhngkkt, trong lòfeksng khôeyrzng nókhmpi nêvzwdn lờnjxii lànnmm cảjdjrm giámbkmc gìlvwf.

Trưnkzhơoomung Lãzlebng híiplot sâlkksu mấeyrzy hơoomui khốpzirng chếwtst cảjdjrm xúukvvc, chậngkkm rãzlebi vưnkzhơoomun đljmgôeyrzi tay ra, ngăqbwzn lạbjrli binh sĩhkpneyrzi trànnmmo nhiệtgent huyếwtstt. Vốpzirn trong rừfhhzng khíiplo thếwtstnnmmng bạbjrlc thoámbkmng chốpzirc biếwtstn yêvzwdn tĩhkpnnh vôeyrzlxiqng. Mỗngkki ngưnkzhnjxii trôeyrzng chờnjxi Trưnkzhơoomung Lãzlebng lêvzwdn tiếwtstng.

Trưnkzhơoomung Lãzlebng hắvmlnng giọngkkng, chậngkkm rãzlebi nókhmpi:

- Chuyếwtstn nànnmmy đljmgi Ba Khâlkksu vôeyrzlxiqng nguy hiểxrtam, ta khôeyrzng sợypmpkhmpi thẳapbbng ra đljmgâlkksy luôeyrzn, rấeyrzt nhiềkhmpu huynh đljmgtgen chúukvvng ta chỉypmp sợypmp trong trậngkkn côeyrzng phòfeksng chiếwtstn Ba Khâlkksu sẽljmg hy sinh. Cámbkmc ngưnkzhơoomui đljmgkhmpu lànnmm chiếwtstn sĩhkpn tốpzirt, cũmbkmng lànnmm huynh đljmgtgen tốpzirt củkrbxa ta. Cho tớngkki nay ta đljmgpziri xửljmg vớngkki cámbkmc ngưnkzhơoomui nhưnkzh thếwtstnnmmo, cámbkmc ngưnkzhơoomui biếwtstt rõxwvc. Đfeksưnkzhypmpc rồhkpni, ta khôeyrzng nókhmpi gìlvwf nữtzwta, cókhmp chuyệtgenn gìlvwf chúukvvng ta tựqbwz hiểxrtau lànnmm đljmgưnkzhypmpc.

Binh sĩhkpnvzwdn dưnkzhngkki cùlxiqng đljmghkpnng thanh kêvzwdu to:

- Thuộnjxic hạbjrl thềkhmp sốpzirng chếwtstt đljmgi theo chúukvva côeyrzng!

Trưnkzhơoomung Lãzlebng dứaacft khoámbkmt quámbkmt:

- Chúukvvng ta xuấeyrzt phámbkmt!

ukvvc nànnmmy cókhmp thámbkmm tửljmg vộnjxii chạbjrly tớngkki nókhmpi vớngkki Trưnkzhơoomung Lãzlebng:

- Chúukvva côeyrzng, chúukvvng ta ởzleb Hoa Dung đljmgbjrlo phámbkmt hiệtgenn mộnjxit con đljmgưnkzhnjxing nhỏxoho, theo ngưnkzhnjxii sốpzirng ởzleb đljmgókhmpkhmpi thìlvwfkhmp mộnjxit con đljmgưnkzhnjxing képjlxo dànnmmi đljmgếwtstn bắvmlnc bộnjxilkksn Mộnjxing Trạbjrlch, ngưnkzhnjxii biếwtstt đljmgưnkzhnjxing nànnmmy khôeyrzng bao nhiêvzwdu. Chỉypmpnnmm con đljmgưnkzhnjxing cựqbwzc kỳzleb khókhmp đljmgi, bụahkzi gai dànnmmy đljmgjdjrc, cỏxoho dạbjrli mọngkkc đljmgxiccy, nhiềkhmpu chỗngkk khe rãzlebnh núukvvi hiểxrtam, còfeksn cókhmpzlebnh thúukvvvqten hiệtgenn. Dâlkksn đljmgxicca phưnkzhơoomung lúukvvc trưnkzhngkkc cùlxiqng mấeyrzy thôeyrzn dâlkksn săqbwzn thúukvv thìlvwfeyrzlvwfnh phámbkmt hiệtgenn ra.

Trưnkzhơoomung Lãzlebng phấeyrzn chấeyrzn tinh thầxiccn, hépjlxt to:

- Trờnjxii cũmbkmng giúukvvp ta!

Trưnkzhơoomung Lãzlebng nhìlvwfn Quámbkmch Gia, ngưnkzhnjxii sau nhẹxwvc gậngkkt đljmgxiccu.

Trưnkzhơoomung Lãzlebng liềkhmpn nókhmpi vớngkki mấeyrzy đljmgbjrli tưnkzhngkkng bêvzwdn cạbjrlnh:

- Lậngkkp tứaacfc sửljmga đljmgưnkzhnjxing hànnmmnh quâlkksn, đljmgi đljmgưnkzhnjxing nhỏxohonkzhngkkng nam Hoa Dung. Hoànnmmng Tựqbwz, ngưnkzhơoomui dẫeyrzn mấeyrzy binh sĩhkpn đljmgi mờnjxii nôeyrzng dâlkksn đljmgókhmp lạbjrli đljmgâlkksy, nókhmpi vớngkki hắvmlnn lànnmm chỉypmp cầxiccn ngưnkzhơoomui nêvzwdu đljmgiềkhmpu kiệtgenn gìlvwf thìlvwf chúukvvng ta đljmgkhmpu sẽljmgeyrz đljmgiềkhmpu kiệtgenn thỏxohoa mãzlebn.

Hoànnmmng Tựqbwzhkpnnh mệtgennh rờnjxii đljmgi.

Hoa Dung thạbjrlch, Long Lĩhkpnnh.

Đfeksâlkksy lànnmm mộnjxit con đljmgưnkzhnjxing cựqbwzc kỳzleb khókhmp khăqbwzn, kỳzleb thựqbwzc cũmbkmng khôeyrzng phảjdjri lànnmm con đljmgưnkzhnjxing, đljmgưnkzha mắvmlnt nhìlvwfn xa thìlvwf hoang vu đljmgxiccy cỏxoho dạbjrli, chỉypmp mộnjxit ngưnkzhnjxii đljmgi đljmgưnkzhypmpc, mộnjxit mặjdjrt lànnmmukvvi cao hùlxiqng vĩhkpn, mộnjxit mặjdjrt lànnmmnkzhnjxin dốpzirc nhìlvwfn khôeyrzng thấeyrzy cuốpziri. Cámbkmc loạbjrli rắvmlnn đljmgnjxic, câlkksy quámbkmi dịxicc, lợypmpn rừfhhzng khôeyrzng chúukvvt đljmgxrta ýyugk len qua châlkksn cámbkmc binh sĩhkpn. Ngẫeyrzu nhiêvzwdn cókhmp con nhe nanh hung ámbkmc, khiếwtstn binh sĩhkpn bịxicc đljmgnjxing.

Binh sĩhkpn phíiploa trưnkzhngkkc đljmgypmpnh đljmgxiccu chókhmpi chang ámbkmnh nắvmlnng, châlkksn đljmgbjrlp đljmgpzirng lámbkm mềkhmpm nhũmbkmn, tay cầxiccm đljmgao kiếwtstm, khôeyrzng ngừfhhzng chặjdjrt cỏxoho mởzleb đljmgưnkzhnjxing.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.