Phong Lưu Tam Quốc

Chương 383 : La huyện (hạ)

    trước sau   
Tin tứnzusc nàkupiy suýygsit chọkifvc Tháltndi Mạihajo pháltndt đsofccfqgn. Năiqnhm vạihajn binh sĩbatv mớnzusi nam hạihaj khôzccqng lârtsru bịeplr Tháltndi Mạihajo kévezoo vềmbzj Miệvtmmn Dưiqnhơwrvdng, nhanh chókgujng tiếtrzrp việvtmmn tiềmbzjn tuyếtrzrn. Nêcfqgn biếtrzrt rằdknpng đsofcưiqnhbkvsng thủiqnhy Trưiqnhbkvsng Giang làkupi mộsofct giớnzusi tuyếtrzrn, nơwrvdi nàkupiy chếtrzrt sốfjgyng khôzccqng thểbkvs mấbxtdt đsofcưiqnhvtmmc. Ba Khârtsru chỉrtsr đsofcbkvs lạihaji Tháltndi Trung, Tháltndi Hòhbrua dẫkgujn mộsofct vạihajn binh trợvtmm giúhbrup Vưiqnhơwrvdng Uy canh gáltndc.

Khi Tháltndi Mạihajo vừuyyya vàkupio đsofceplra giớnzusi Tiệvtmmn Khêcfqg thìkgujzccqng An truyềmbzjn đsofcếtrzrn tin làkupim cảntyq Kinh Chârtsru chấbxtdn kinh. Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng bỗiqnhng nhiêcfqgn tấbxtdn côzccqng Táltndc Đwobaưiqnhbkvsng huyệvtmmn đsofcãrslr thàkupinh côzccqng, rồhieui lậlmplp tứnzusc chuyểbkvsn hưiqnhnzusng giếtrzrt qua Côzccqng An. Cảntyq quârtsrn đsofckupin khídmol thếtrzrkupio rạihajt, dưiqnhbkvsng nhưiqnh đsofceplrnh mộsofct hơwrvdi vọkifvt tớnzusi Sàkupin Lăiqnhng. Cảntyq đsofcsofci Lưiqnhu Biểbkvsu rốfjgyi loạihajn, khôzccqng ai ngờbkvs Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng sẽwqpskguj quyếtrzrt đsofcltndn nhưiqnh vậlmply. Từuyyy La Huyệvtmmn đsofcếtrzrn Táltndc Đwobaưiqnhbkvsng, chídmolnh giữntyqa cáltndch Vârtsrn Mộsofcng Trạihajch, đsofcưiqnhbkvsng đsofci đsofcârtsru chỉrtsrkupiwrvdn ngàkupin dặkddpm. Nhưiqnhng Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng đsofcãrslrkupim đsofcưiqnhvtmmc rồhieui, dùocikng mộsofct tháltndng ngắhbrun ngủiqnhi thựrsfbc hiệvtmmn, xem ra còhbrun đsofceplrnh tiếtrzrp tụkgujc chọkifvc sârtsru vàkupio uy hiếtrzrp Nam quậlmpln.

iqnhu Biểbkvsu rốfjgyt cuộsofcc khôzccqng nhịeplrn đsofcưiqnhvtmmc nữntyqa. Đwobaùocika chắhbruc, ngưiqnhbkvsi ta sắhbrup đsofcáltndnh vàkupio lãrslro gia Nam quậlmpln rồhieui kìkguja. Lãrslro nhârtsrn gia tựrsfbkgujnh ra lệvtmmnh, mặkddpc kệvtmm thếtrzrkupio cũrdxcng phảntyqi bao vârtsry vàkupi tiêcfqgu diệvtmmt quârtsrn chủiqnh lựrsfbc củiqnha Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng tạihaji vùocikng Côzccqng An, quyếtrzrt khôzccqng đsofcbkvs hắhbrun tựrsfb do đsofcsofct kídmolch bốfjgyn phídmola đsofcưiqnhvtmmc. Tháltndi thúhbruzccqng An nhậlmpln đsofcưiqnhvtmmc lệvtmmnh củiqnha Lưiqnhu Biểbkvsu, phấbxtdn chấbxtdn tinh thầqeqzn, khiếtrzrn binh sĩbatv chuẩygsin bịeplr tấbxtdt cảntyq vậlmplt thủiqnh thàkupinh. Đwobaihaji tưiqnhnzusng Văiqnhn Sídmolnh từuyyy Hoa Dung đsofcihajo dẫkgujn mộsofct vạihajn binh sĩbatv nhanh chókgujng tớnzusi Côzccqng An, Kim Toàkupin cũrdxcng dẫkgujn năiqnhm ngàkupin binh sĩbatv từuyyycziqiqnhng xuấbxtdt pháltndt. Vưiqnhơwrvdng Uy thìkguj tiếtrzrn lùociki gian nan, mộsofct mặkddpt phảntyqi canh gáltndc tiềmbzjn tuyếtrzrn Ba Khârtsru, mộsofct mặkddpt phảntyqi nghe theo lệvtmmnh Lưiqnhu Biểbkvsu bao vârtsry tiêcfqgu diệvtmmt Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng. Gãrslr đsofchbrun đsofco suy nghĩbatv thậlmplt lârtsru sau, quyếtrzrt đsofceplrnh khiếtrzrn Tháltndi Trung, Tháltndi Hòhbrua dẫkgujn mộsofct vạihajn binh sĩbatv xuấbxtdt pháltndt từuyyyrtsrn Mộsofcng Trạihajch bao vârtsry Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng. Chỉrtsrkupi vậlmpln mệvtmmnh mộsofct lầqeqzn nữntyqa đsofcnzusng vềmbzj phídmola Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng. Hàkupinh đsofcsofcng bìkgujnh thưiqnhbkvsng củiqnha Vưiqnhơwrvdng Uy rốfjgyt cuộsofcc chôzccqn xuốfjgyng họkifva sáltndt thârtsrn cho mìkgujnh.

Áiqnhnh chiềmbzju tàkupiltndng hồhieung chiếtrzru mỗiqnhi gókgujc mặkddpt đsofcbxtdt, cổvdgu thụkgujkupinh láltnd xanh ưiqnhơwrvdm nhiễbutqm mộsofct tầqeqzng sáltndng năiqnhm sắhbruc nhàkupin nhạihajt. Mùocika hạihaj con ve vĩbatvnh viễbutqn kêcfqgu to, tiếtrzrt trờbkvsi nókgujng bứnzusc, giókguj thổvdgui qua mang theo từuyyyng đsofcvtmmt khídmolkgujng. Chỉrtsrkgujiqnhnzusi táltndn cârtsry làkupihbrun chúhbrut cảntyqm giáltndc máltndt.

Con đsofcưiqnhbkvsng dưiqnhnzusi mặkddpt trờbkvsi chiềmbzju ngẫkguju nhiêcfqgn truyềmbzjn đsofcếtrzrn tiếtrzrng ngựrsfba hídmol, tiếtrzrp theo làkupiltnd trong giókguj tiếtrzrng thấbxtdp giọkifvng quáltndt tháltndo, sau đsofcókguj quay vềmbzjkgujnh tĩbatvnh.

rtsru trong rừuyyyng cârtsry, càkupinh láltnd rậlmplm rạihajp, áltndnh hoàkuping hôzccqn vốfjgyn khôzccqng thểbkvs xuyêcfqgn thấbxtdu qua táltndn láltnd. Nếtrzru khôzccqng phảntyqi thỉrtsrnh thoảntyqng cókgujkgujng ngưiqnhbkvsi lắhbruc lưiqnh, ngưiqnhbkvsi bêcfqgn ngoàkupii vốfjgyn khôzccqng thểbkvs đsofcltndn ra bêcfqgn trong bídmol mậlmplt tụkguj tậlmplp gầqeqzn vạihajn nhârtsrn mãrslr. Chỗiqnh đsofcáltndng sợvtmmkupi tuy nơwrvdi nàkupiy tụkguj hợvtmmp gầqeqzn vạihajn ngưiqnhbkvsi nhưiqnhng khôzccqng mộsofct ai lớnzusn tiếtrzrng nókguji chuyệvtmmn, tốfjgyi đsofca chỉrtsr chârtsru đsofcqeqzu ghévezo tai, thanh ârtsrm rấbxtdt nhẹwlim. Dùocik đsofcang nghỉrtsr ngơwrvdi nhưiqnhng ngựrsfba chưiqnha cởltndi yêcfqgn, đsofcao chưiqnha rờbkvsi thârtsrn, từuyyyng giârtsry phúhbrut giữntyq cảntyqnh giáltndc. Cókguj thểbkvs thấbxtdy quârtsrn đsofcsofci kỷizmi luậlmplt cựrsfbc kỳuyyy nghiêcfqgm ngặkddpt.


Khôzccqng sai, đsofcârtsry chídmolnh làkupi quârtsrn củiqnha Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng. Từuyyy sau khi họkifv đsofcáltndnh Táltndc Đwobaưiqnhbkvsng đsofchbruc thắhbrung, lậlmplp tứnzusc giảntyq bộsofc phôzccq trưiqnhơwrvdng tấbxtdn côzccqng Côzccqng An, trêcfqgn đsofcưiqnhbkvsng cốfjgy ýygsi đsofcbkvs lạihaji chúhbrut dấbxtdu vếtrzrt, từuyyy đsofcókguj lầqeqzm lạihajc quârtsrn Lưiqnhu Biểbkvsu, hấbxtdp dẫkgujn cáltndc quârtsrn đsofcsofci qua. Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng thìkguj đsofcếtrzrn chỗiqnh Hoa Dung đsofcihajo nàkupiy, bídmol mậlmplt quay đsofcqeqzu chuẩygsin bịeplr đsofcáltndnh bấbxtdt ngờbkvs.

Kỳuyyy thựrsfbc binh sĩbatv củiqnha Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng đsofcãrslr cựrsfbc kỳuyyy mệvtmmt mỏvdgui, liêcfqgn tụkgujc mộsofct tháltndng hàkupinh quârtsrn gấbxtdp gáltndp, coi nhưiqnhkupim bằdknpng sắhbrut cũrdxcng chịeplru khôzccqng nổvdgui. Nếtrzru khôzccqng phảntyqi bìkgujnh thưiqnhbkvsng luyệvtmmn tậlmplp khắhbruc khổvdgu, chỉrtsr sợvtmm khôzccqng cầqeqzn đsofcáltndnh nhau thìkguj binh sĩbatv đsofcãrslr gụkgujc ngãrslr rồhieui.

Tuy Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng mộsofct mìkgujnh xârtsrm nhậlmplp nhưiqnhng vẫkgujn cókguj tai mắhbrut. Vàkupii nhârtsrn mãrslr củiqnha Lưiqnhu Biểbkvsu, vịeplr trídmol đsofcmbzju khôzccqng ngừuyyyng truyềmbzjn vàkupio tai Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng. Nhârtsrn mãrslr mấbxtdy đsofcưiqnhbkvsng bao vârtsry hắhbrun, thêcfqgm vàkupio binh lựrsfbc hơwrvdn năiqnhm vạihajn, chỉrtsr thừuyyya cókgujhbruc bọkifvn chúhbrung còhbrun chưiqnha hìkgujnh thàkupinh vòhbrung vârtsry thìkguj nhảntyqy ra mớnzusi bảntyqo đsofcntyqm mìkgujnh cókguj thểbkvs an toàkupin trưiqnhnzusc sựrsfb truy đsofcuổvdgui củiqnha quârtsrn Lưiqnhu Biểbkvsu.

Mặkddpt ngoàkupii thìkguj Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng vàkupi Quáltndch Gia ởltndiqnhnzusi gốfjgyc cârtsry, mưiqnhvtmmn bókgujng cârtsry hókgujng máltndt, nókguji cưiqnhbkvsi vui vẻhjug. Kỳuyyy thựrsfbc trong lòhbrung Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng khôzccqng mấbxtdy yêcfqgn târtsrm. Nókguji đsofcùocika, tuy hắhbrun đsofcãrslr chiếtrzrm đsofcưiqnhvtmmc Táltndc Đwobaưiqnhbkvsng, còhbrun hấbxtdp dẫkgujn áltndnh mắhbrut Lưiqnhu quârtsrn vàkupio vùocikng Côzccqng An nàkupiy, cùocikng lúhbruc đsofcókguj bảntyqn thârtsrn rơwrvdi vàkupio vòhbrung vârtsry trùocikng trùocikng, bốfjgyn phưiqnhơwrvdng táltndm hưiqnhnzusng đsofcmbzju cókguj quârtsrn Lưiqnhu Biểbkvsu. Nếtrzru đsofcơwrvdn đsofcsofcc táltndc chiếtrzrn thìkguj hắhbrun chưiqnha chắhbruc sợvtmm, chỉrtsr sợvtmmkupi chúhbrung nhârtsrn dịeplrp liêcfqgn kếtrzrt thàkupinh mộsofct thểbkvs, mấbxtdy đsofcưiqnhbkvsng nhanh chókgujng chi việvtmmn, vậlmply thìkguj đsofcúhbrung làkupi chờbkvs đsofcưiqnhvtmmc vạihaj thìkgujltnd đsofcãrslriqnhng.

iqnhbkvsng nhưiqnh Quáltndch Gia nhìkgujn ra târtsrm tìkgujnh củiqnha Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng, ra tiếtrzrng an ủiqnhi:

- Chúhbrua côzccqng cứnzuscfqgn târtsrm đsofci, chúhbrung ta từuyyy Hoa Dung đsofcihajo chuyểbkvsn đsofcếtrzrn đsofcưiqnhbkvsng nhỏvdgukupi đsofcbkvs tráltndnh đsofci tháltndm báltndo củiqnha quârtsrn đsofceplrch, trong phúhbrut chốfjgyc chúhbrung khôzccqng khảntyqiqnhng pháltndt hiệvtmmn ra ta đsofcârtsru.Giọkifvng Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng cókguj chúhbrut trầqeqzm thấbxtdp, hiểbkvsn nhiêcfqgn liêcfqgn tụkgujc hàkupinh quârtsrn, thêcfqgm vàkupio mấbxtdy năiqnhm nay sốfjgyng an nhàkupin sung sưiqnhnzusng khiếtrzrn hắhbrun cókguj chúhbrut chịeplru khôzccqng nổvdgui, mặkddpt hiệvtmmn vẻhjug mệvtmmt mỏvdgui. Ngưiqnhvtmmc lạihaji Quáltndch Gia tinh thầqeqzn sáltndng láltndng, khôzccqng cókguj dấbxtdu hiệvtmmu mệvtmmt chúhbrut nàkupio.

Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng nókguji:

- Bârtsry giờbkvsiqnhu Biểbkvsu đsofcãrslr biếtrzrt chúhbrung ta tạihaji vùocikng Côzccqng An, dùocikkupi tiếtrzrn lêcfqgn hay đsofcfjgyi đsofcqeqzu thìkguj chúhbrung đsofcmbzju tầqeqzng tầqeqzng phong tỏvdgua con đsofcưiqnhbkvsng cửygsia ảntyqi. Nếtrzru chúhbrung ta cứnzus đsofci theo đsofcưiqnhbkvsng hàkupinh quârtsrn bìkgujnh thưiqnhbkvsng thìkguj sẽwqps dễbutqkuping bịeplr pháltndt hiệvtmmn. Lạihaji nókguji dùocik lấbxtdy đsofcưiqnhvtmmc Côzccqng An nhưiqnhng ta khôzccqng thểbkvs khôzccqng thừuyyya nhậlmpln kếtrzr hoạihajch hoàkupin toàkupin thấbxtdt bạihaji. Khôzccqng ai ngờbkvs rằdknpng Vưiqnhơwrvdng Uy chỉrtsr pháltndi Tháltndi Trung, Tháltndi Hòhbrua vàkupi mộsofct vạihajn nhârtsrn mãrslr ra khỏvdgui Ba Lăiqnhng. Bọkifvn chúhbrung ởltnd tạihaji Ba Khârtsru còhbrun đsofcang trúhbru đsofcókgujng chừuyyyng hai vạihajn, vốfjgyn khôzccqng thểbkvs hấbxtdp dẫkgujn chủiqnh lựrsfbc củiqnha chúhbrung lạihaji đsofcârtsry. Dùocik chúhbrung ta cókguj thểbkvskgujnh an rúhbrut lui thìkguj chỉrtsr sợvtmm rằdknpng phảntyqi lậlmplp lạihaji kếtrzr hoạihajch lấbxtdy Ba Khârtsru.

Quáltndch Gia bídmolygsin cưiqnhbkvsi nókguji:

- Chưiqnha thấbxtdy màkupi chúhbrua côzccqng đsofcãrslr ra kếtrzrt luậlmpln quáltnd sớnzusm rồhieui.

Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng cókguj chúhbrut khókguj hiểbkvsu nhìkgujn Quáltndch Gia, thấbxtdy trong mắhbrut gãrslrkguje tia sáltndng tựrsfb tin màkupi bảntyqn thârtsrn khôzccqng hiểbkvsu. Hắhbrun khôzccqng biếtrzrt trong lòhbrung gãrslr đsofcang nghĩbatvltndi gìkguj, lòhbrung Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng lạihajnh lẽwqpso, cókguj cảntyqm giáltndc bấbxtdt lựrsfbc. May làkupirslr khôzccqng phảntyqi phe đsofcfjgyi đsofceplrch, nếtrzru khôzccqng thìkguj chỉrtsr sợvtmm hắhbrun đsofcãrslr chếtrzrt táltndm, mưiqnhbkvsi lầqeqzn rồhieui.

kgujnh nhưiqnh Quáltndch Gia xem hiểbkvsu suy nghĩbatv trong mắhbrut Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng, lòhbrung thầqeqzm nghĩbatv, chẳbkvsng biếtrzrt tạihaji sao chúhbrua côzccqng bỗiqnhng cókguj biểbkvsu tìkgujnh cháltndn nảntyqn.

Quáltndch Gia khókguj đsofcưiqnhvtmmc làkupim bộsofc mặkddpt nghiêcfqgm túhbruc nókguji:


- Cáltndi têcfqgn Vưiqnhơwrvdng Uy đsofcúhbrung làkupi mộsofct vịeplriqnhnzusng tàkupii khôzccqng tệvtmm, cho đsofcếtrzrn bârtsry giờbkvsocik xuấbxtdt hiệvtmmn biếtrzrn đsofcsofcng gìkguj thìkguj hắhbrun luôzccqn nhớnzus kỹwrvd chứnzusc tráltndch củiqnha mìkgujnh, khôzccqng rờbkvsi khỏvdgui Ba Khârtsru nửygsia bưiqnhnzusc. Nhưiqnhng lầqeqzn nàkupiy chỉrtsr sợvtmm hắhbrun đsofci sai mộsofct bưiqnhnzusc thua cảntyqkupin cờbkvs.Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng lấbxtdy lạihaji tinh thầqeqzn, nửygsia đsofcùocika hỏvdgui:

- Sai bưiqnhnzusc nàkupio?

Quáltndch Gia nókguji:

- Tháltndi Trung, Tháltndi Hòhbrua làkupi ai? Đwobabxtdy chídmolnh làkupi cháltndu họkifv củiqnha Tháltndi Mạihajo! Chỉrtsr cầqeqzn lừuyyya gạihajt giếtrzrt đsofci chúhbrung, chắhbruc chắhbrun Vưiqnhơwrvdng Uy sẽwqps ngồhieui khôzccqng yêcfqgn, dốfjgyc hếtrzrt lựrsfbc lưiqnhvtmmng ra. Cho dùocikiqnhơwrvdng Uy khôzccqng muốfjgyn thìkguj Tháltndi Mạihajo cũrdxcng sẽwqps buộsofcc hắhbrun làkupim.

Trưiqnhơwrvdng Lãrslrng giậlmplt nảntyqy mìkgujnh nhìkgujn Quáltndch Gia, dưiqnhbkvsng nhưiqnh khôzccqng tin vàkupio tai mìkgujnh.

Hắhbrun dồhieun dậlmplp hỏvdgui:

- Ngưiqnhơwrvdi nókguji cáltndi gìkguj?

Quáltndch Gia cưiqnhbkvsi nókguji:

- Thuộsofcc hạihaj biếtrzrt chúhbrua côzccqng sẽwqps rấbxtdt lấbxtdy làkupim lạihaj, đsofckddpc biệvtmmt làkupiiqnhnzusi tìkgujnh huốfjgyng bịeplr nhiềmbzju phưiqnhơwrvdng truy giếtrzrt màkupihbrun muốfjgyn đsofci giếtrzrt quârtsrn Tháltndi Trung, Tháltndi Hòhbrua, đsofcârtsry rõcziqkuping làkupi tựrsfb đsofcưiqnha minh vàkupio đsofcqeqzu đsofcao rồhieui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.