Phong Lưu Tam Quốc

Chương 382 : La huyện (thượng)

    trước sau   
Quáiupqch Gia cútkgli đybmlrcoju đybmli tớgtbki đybmli lui hai bưqrpwgtbkc, sắhkmop xếiupqp cáiupqch nghĩeajs củegrea mìacsknh, cảtxufm thấqorly khôvqzwng cóqyolacsk sai sóqyolt mớgtbki từvfip từvfipqyoli:

- Bâequty giờbxrk vịhbnh tríximp củegrea chútkglng ta làeajs trong lãdluynh đybmlhbnha La Huyệwektn, nếiupqu khôvqzwng cóqyolacsk ngoàeajsi ýcife muốaxzsn thìacskqrpwơtmgyng Uy đybmlãdluy nghe đybmlưqrpwbbbyc tiếiupqng gióqyol rồpvpzi, còarysn chuẩybmln bịhbnh sẵmoqkn sàeajsng quyếiupqt tửfegp chiếiupqn vớgtbki quâequtn ta tạelwbi Ba Khâequtu. Nếiupqu đybmlãdluy vậbbbyy thìacsk chẳewyrng bằxnuang đybmláiupqnh bấqorlt ngờbxrk, dọrqbec theo Vâequtn Mộzaanng Trạelwbch chỉtqpu huy tâequty tiếiupqn, dưqrpwbxrkng dàeajsi đybmláiupqnh Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn. Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn vừvfipa lútkglc ởljib giữiupqa Võqdpayrssng, Sàeajsn Lăyrssng, Ba Lăyrssng, trạelwbng tháiupqi tam khôvqzwng quảtxufn trịhbnh. Vưqrpwơtmgyng Uy muốaxzsn khốaxzsng chếiupqtmgyi nàeajsy cũxvypng khôvqzwng đybmlưqrpwbbbyc, Võqdpayrssng Kim Toàeajsn muốaxzsn cai quảtxufn cũxvypng khôvqzwng đybmlưqrpwbbbyc, Côvqzwng An Hàeajsn Kýcife vốaxzsn khôvqzwng muốaxzsn cai quảtxufn. Cứhrkn thếiupq, lựpvpzc lưqrpwbbbyng phòarysng thủegre củegrea Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn cựpvpzc kỳybml mỏnyckng manh. Chỉtqpu cầrcojn đybmlelwbi quâequtn củegrea chútkgla côvqzwng tớgtbki gầrcojn, sợbbbyeajs thủegreqrpwgtbkng chưqrpwa chiếiupqn liềtqpun đybmlrcoju hàeajsng. Chỉtqpu cầrcojn đybmláiupqnh hạelwbiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn, làeajsm ra biểhkmou hiệwektn giảtxuf dốaxzsi muốaxzsn thẳewyrng tiếiupqn Côvqzwng An, hìacskacsk, đybmlếiupqn lútkglc đybmlóqyol ngưqrpwơtmgyi hãdluyy nóqyoli xem sẽvfipqyol bộzaan dạelwbng gìacskeajso?

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng phấqorln chấqorln tinh thầrcojn, hàeajso hứhrknng nóqyoli:

- Tấqorlt nhiêcosgn Kinh Châequtu sẽvfip trêcosgn dưqrpwgtbki hỗxvcdn loạelwbn, Côvqzwng An cáiupqch Nam quậbbbyn chỉtqpu mấqorly trăyrssm dặqrpwm. Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn thấqorlt thủegre, nếiupqu Côvqzwng An cóqyoltmgy sẩybmly gìacsk thìacsk Nam quậbbbyn chấqorln đybmlzaanng, Giang Lăyrssng khôvqzwng ổumrrn đybmlhbnhnh. Dùmoqk chútkglng ta cóqyol khôvqzwng ưqrpwu thếiupq vềtqpu binh lựpvpzc, nhưqrpwng vấqorln đybmltqpuljib chỗxvcd đybmlelwbi quâequtn củegrea Lưqrpwu Biểhkmou mớgtbki khôvqzwng lâequtu đybmli tớgtbki Miệwektn Dưqrpwơtmgyng, quâequtn đybmlzaani vừvfipa tụmoqk tậbbbyp lạelwbi íximpt nhấqorlt cầrcojn nửfegpa tuầrcojn. Càeajsng đybmlvfipng nóqyoli tớgtbki mấqorly vạelwbn nhâequtn mãdluy Nam quậbbbyn bịhbnh Từvfip Hoảtxufng khốaxzsng chếiupq, Lưqrpwu Bịhbnh nhậbbbyp xuyêcosgn dẫfibfn theo quâequtn đybmlzaani. Nam quậbbbyn mộzaant trăyrssm gầrcojn nhưqrpw trởljib thàeajsnh vùmoqkng trốaxzsng rỗxvcdng.

Quáiupqch Gia nhìacskn Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng tinh thầrcojn phấqorln chấqorln, mỉtqpum cưqrpwbxrki nóqyoli rằxnuang:

- Dùmoqk mộzaant vạelwbn nhâequtn mãdluy củegrea chútkglng ta khôvqzwng cóqyol lựpvpzc lưqrpwbbbyng đybmláiupqnh hạelwb Nam quậbbbyn, nhưqrpwng xao sơtmgyn chấqorln hổumrrmoqk dọrqbea bọrqben chútkglng thìacsk đybmlegre rồpvpzi. Nếiupqu Lưqrpwu Biểhkmou khôvqzwng đybmlhkmo ýcife, vậbbbyy nguyêcosgn con đybmlưqrpwbxrkng mặqrpwc cho quâequtn ta bắhkmot bớgtbk. Mưqrpwbxrki vạelwbn đybmlelwbi quâequtn Háiupqn Dưqrpwơtmgyng hậbbbyu bổumrr thàeajsnh vấqorln đybmltqpu khóqyol khăyrssn cựpvpzc lớgtbkn, thếiupq thìacsk thảtxufm rồpvpzi.


Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng vui vẻayss suy nghĩeajs sựpvpz việwektc từvfip đybmlrcoju tớgtbki đybmlvqzwi, lútkglc nàeajsy mớgtbki bắhkmot đybmlrcoju ngẫfibfm nghĩeajs chỗxvcd mạelwbo hiểhkmom trong kếiupqeajsy.

Hắhkmon hơtmgyi nhíximpu màeajsy nóqyoli:

- Xâequtm nhậbbbyp kinh môvqzwn nhưqrpw vậbbbyy, bốaxzsn phưqrpwơtmgyng táiupqm hưqrpwgtbkng toàeajsn làeajs quâequtn Lưqrpwu Biểhkmou, lỡayuv xảtxufy ra chútkglt sai sóqyolt gìacskeajs khôvqzwng còarysn mẩybmlu xưqrpwơtmgyng, thếiupqeajsy cóqyol phảtxufi làeajs quáiupq mạelwbo hiểhkmom? Cóqyolqyoli sao thìacsk nếiupqu Lưqrpwu Biểhkmou nhạelwby bédylzn chútkglt, chặqrpwn đybmlưqrpwbxrkng lui củegrea chútkglng ta thìacsk chẳewyrng phảtxufi tiêcosgu rồpvpzi?

Quáiupqch Gia bìacsknh tĩeajsnh màeajs tựpvpz tin nóqyoli:

- Chútkgla côvqzwng yêcosgn tâequtm đybmli, đybmlưqrpwbbbyc Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn rồpvpzi lậbbbyp tứhrknc buôvqzwng tay, giốaxzsng nhưqrpweajs vứhrknt bỏnyck Trưqrpwbxrkng Sa, lậbbbyp tứhrknc đybmli hưqrpwgtbkng Côvqzwng An, hơtmgyn nữiupqa lan truyềtqpun mộzaant íximpt tin đybmlpvpzn đybmlhkmoyrssng đybmlzaan tin cậbbbyy. Ngầrcojm thìacsk nhanh chóqyolng rútkglt lui chuyểhkmon hưqrpwgtbkng Ba Khâequtu. Chỉtqpu cầrcojn cẩybmln thậbbbyn tráiupqnh đybmli quâequtn từvfip Ba Khâequtu đybmlếiupqn thìacsk chắhkmoc chắhkmon khôvqzwng thàeajsnh vấqorln đybmltqpu.

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng suy tưqrpw, nóqyoli:

- Nếiupqu nhưqrpwiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn thấqorlt thủegre, chỉtqpu sợbbbyqdpayrssng, Sàeajsn Lăyrssng, Ba Lăyrssng, ba vùmoqkng nhâequtn mãdluy sẽvfip khôvqzwng còarysn e ngạelwbi cáiupqi gìacskmoqkng bao vâequty chútkglng ta, hìacsknh thàeajsnh cáiupqi võqdpang mạelwbnh mẽvfip. Chútkglng ta muốaxzsn thoáiupqt khỏnycki đybmlóqyol kháiupqeajs gay go.

Quáiupqch Gia nóqyoli:

- Chútkgla côvqzwng, từvfip khi nàeajso ngưqrpwơtmgyi mấqorlt tựpvpz tin đybmlếiupqn vậbbbyy? Vâequtn Mộzaanng Trạelwbch rộzaanng tớgtbki táiupqm trăyrssm dặqrpwm, cho dùmoqk đybmlếiupqn lútkglc đybmlóqyol thậbbbyt sựpvpz khôvqzwng đybmlưqrpwbbbyc thìacsk chútkglng ta vẫfibfn cóqyol thểhkmo từvfip thủegrey lụmoqkc cắhkmot đybmlvqzwi kẻayss đybmlhbnhch, từvfip đybmlưqrpwbxrkng bộzaantkglt lui.

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng tứhrknc giậbbbyn nóqyoli:

- Ngưqrpwơtmgyi muốaxzsn quăyrssng ta xuốaxzsng hồpvpz cho cáiupq ăyrssn àeajs?

Quáiupqch Gia cưqrpwbxrki to, mọrqbei ngưqrpwbxrki cảtxufm thấqorly nhẹtqpu nhõqdpam hơtmgyn.

Cuốaxzsi cùmoqkng, Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng nghiêcosgm tútkglc nóqyoli:


- Hàeajsnh đybmlzaanng lầrcojn nàeajsy làeajsacsk đybmliềtqpuu đybmlzaanng binh lựpvpzc phòarysng tuyếiupqn Ba Khâequtu, nếiupqu nhưqrpw họrqbe khôvqzwng mắhkmoc mưqrpwu thìacsk sao?

Quáiupqch Gia bộzaaniupqng nắhkmom chắhkmoc nóqyoli:- Vềtqpu đybmliềtqpuu nàeajsy thìacsk xin chútkgla côvqzwng cứhrkncosgn tâequtm, cứhrkn đybmlqrpwt mìacsknh vàeajso vịhbnh tríximp củegrea ngưqrpwbxrki kháiupqc màeajs nghĩeajs, nếiupqu nhưqrpw ngưqrpwơtmgyi hai mặqrpwt gặqrpwp đybmlhbnhch, cóqyol phảtxufi làeajs sẽvfipqrpwgtbki đybmliềtqpuu kiệwektn nhấqorlt đybmlhbnhnh đybmliềtqpuu đybmlzaanng binh lựpvpzc bốaxzsn phíximpa hợbbbyp thàeajsnh mộzaant quâequtn chủegre lựpvpzc dẫfibfn đybmlrcoju khôvqzwng?

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng suy nghĩeajs, bấqorlt giáiupqc gậbbbyt đybmlrcoju, nóqyoli:

- Ta sẽvfip.

Quáiupqch Gia cưqrpwbxrki hìacskacskqyoli:

- Vậbbbyy chẳewyrng phảtxufi làeajs đybmlưqrpwbbbyc rồpvpzi?

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng nhớgtbk tớgtbki lútkglc mìacsknh ởljibqdpaqrpwơtmgyng thìacsk Quáiupqch Gia đybmlãdluytkgli giụmoqkc hắhkmon dẫfibfn đybmlzaani nam hạelwb, chẳewyrng lẽvfipacskqrpwgtbkc cờbxrkvqzwm nay đybmlzaant kíximpch Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng, sau đybmlóqyoleajsm mồpvpzi câequtu?

arysng đybmlrcojy thắhkmoc mắhkmoc, Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng hỏnycki thẳewyrng Quáiupqch Gia:

- Phụmoqkng Hiếiupqu, lútkglc trưqrpwgtbkc tạelwbi Võqdpaqrpwơtmgyng cóqyol phảtxufi ngưqrpwơtmgyi đybmlãdluy nghĩeajs tớgtbki nưqrpwgtbkc nàeajsy khôvqzwng? Thàeajsnh thậbbbyt nóqyoli cho ta nghe coi.

Hiểhkmon nhiêcosgn Quáiupqch Gia khôvqzwng ngờbxrk Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng sẽvfip hỏnycki câequtu đybmlóqyol, con mắhkmot xoay tròarysn tìacskm cớgtbk chốaxzsi.

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng cưqrpwbxrki lạelwbnh nóqyoli:

- Hay cho Quáiupqch Phụmoqkng Hiếiupqu, thậbbbyt đybmlútkglng làeajs thiêcosgn tàeajsi nhỉtqpu. Chưqrpwa ra khỏnycki Võqdpaqrpwơtmgyng thìacsk ngưqrpwơtmgyi đybmlãdluy đybmliupqn đybmlưqrpwbbbyc nưqrpwgtbkc nàeajsy rồpvpzi. Thôvqzwi bỏnyck qua, chỉtqpu đybmláiupqng giậbbbyn làeajs biếiupqt rõqdpa sựpvpz việwektc sẽvfip pháiupqt triểhkmon đybmlếiupqn bâequty giờbxrkeajs ngưqrpwơtmgyi còarysn xútkgli ta mang đybmlzaani đybmli, đybmlếiupqn Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn làeajsm mồpvpzi câequtu, trêcosgu hoa ghẹtqpuo bưqrpwgtbkm, hấqorlp dẫfibfn thậbbbyt nhiềtqpuu quâequtn Lưqrpwu Biểhkmou bao vâequty tiêcosgu diệwektt ta. Ngưqrpwơtmgyi cho rằxnuang ta thậbbbyt làeajsvfipo tinh chíximpn mạelwbng khôvqzwng chếiupqt đybmlưqrpwbbbyc hảtxuf?

Quáiupqch Gia sớgtbkm đybmlumrri vẻayss mặqrpwt châequtn chóqyol, đybmlrcojy nịhbnhnh nọrqbet nóqyoli:


- Chútkgla côvqzwng tuyệwektt đybmlaxzsi đybmlvfipng giậbbbyn, thuộzaanc hạelwb biếiupqt ngưqrpwơtmgyi đybmlelwbi nhâequtn rộzaanng lưqrpwbbbyng màeajs. Huốaxzsng chi thuộzaanc hạelwb khôvqzwng lợbbbyi hạelwbi nhưqrpw ngưqrpwơtmgyi đybmlãdluyqyoli, chẳewyrng qua sau khi lấqorly đybmlưqrpwbbbyc Trưqrpwbxrkng Sa thìacsk bỗxvcdng nghĩeajs ra vàeajsi cáiupqch màeajs thôvqzwi.

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng hừvfip hừvfip, hiểhkmon nhiêcosgn vẫfibfn cựpvpzc kỳybml buồpvpzn bựpvpzc vàeajs bấqorlt mãdluyn. Mắhkmot trâequtu trừvfipng Quáiupqch Gia. Gãdluy thìacskqrpwbxrki toe toédylzt, bộzaaniupqng lợbbbyn chếiupqt khôvqzwng sợbbbyqrpwgtbkc sôvqzwi.

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng giậbbbyn đybmlếiupqn nghiếiupqn răyrssng nghiếiupqn lợbbbyi, nóqyoli:

- Đbbbyvfipng đybmlhkmo ta bắhkmot đybmlưqrpwbbbyc đybmliểhkmom yếiupqu củegrea ngưqrpwơtmgyi, nếiupqu khôvqzwng thìacsk, hừvfip hừvfip

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng nhưqrpwgtbkng màeajsy, mắhkmot đybmlao chédylzm ra.

Hắhkmon nóqyoli xong quay đybmlrcoju đybmlaxzsi diệwektn Hoàeajsng Tựpvpz, biểhkmou tìacsknh cựpvpzc kỳybml nghiêcosgm tútkglc nóqyoli:

- Truyềtqpun quâequtn lệwektnh củegrea ta xuốaxzsng, hôvqzwm nay thay đybmlumrri tuyếiupqn đybmlưqrpwbxrkng, dọrqbec theo Vâequtn Mộzaanng Trạelwbch tâequty tiếiupqn, mụmoqkc tiêcosgu làeajsiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn. Nếiupqu chútkglng ta cùmoqkng nhau hàeajsnh đybmlzaanng thìacsk mụmoqkc tiêcosgu quáiupqqdpaeajsng, rấqorlt dễyseieajsm lộzaan. Bâequty giờbxrk ta quyếiupqt đybmlhbnhnh chia binh ba đybmlưqrpwbxrkng, xédylz lẻayss. Ngụmoqky Diêcosgn mộzaant đybmlzaani, Trưqrpwơtmgyng Ninh mộzaant đybmlzaani, ta mộzaant đybmlzaani. Tớgtbki lútkglc đybmlóqyol chútkglng ta tậbbbyp hợbbbyp tạelwbi Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng huyệwektn.

Mấqorly tưqrpwgtbkng sĩeajs bịhbnh gọrqbei têcosgn vang dộzaani nhậbbbyn lệwektnh, đybmli ra ngoàeajsi đybmliểhkmom binh.

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng bỗxvcdng quáiupqt to:

- Quay lạelwbi!

Đbbbyáiupqm Ngụmoqky Diêcosgn, Trưqrpwơtmgyng Ninh ngừvfipng bưqrpwgtbkc, cung kíximpnh hỏnycki Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng:

- Chútkgla côvqzwng còarysn cóqyolacsk sai bảtxufo?

Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng nóqyoli:

- Chuyệwektn vừvfipa nóqyoli trừvfip sốaxzs íximpt tưqrpwgtbkng sĩeajs cao tầrcojng nhưqrpwiupqc ngưqrpwơtmgyi biếiupqt ra, tuyệwektt đybmlaxzsi khôvqzwng đybmlưqrpwbbbyc nhắhkmoc tớgtbki trưqrpwgtbkc mặqrpwt ai kháiupqc. Còarysn nữiupqa, trêcosgn đybmlưqrpwbxrkng cáiupqc ngưqrpwơtmgyi phảtxufi cẩybmln thậbbbyn, khôvqzwng thểhkmo đybmlhkmoqrpwu Biểhkmou pháiupqt hiệwektn ra. Nếiupqu mụmoqkc tiêcosgu lộzaan thìacskiupqc ngưqrpwơtmgyi rútkglt vềtqpuqdpaqrpwơtmgyng, khôvqzwng đybmlưqrpwbbbyc tiếiupqp tụmoqkc đybmli hưqrpwgtbkng Táiupqc Đbbbyưqrpwbxrkng, rõqdpa chưqrpwa?

iupqc vịhbnhqrpwgtbkng cùmoqkng đybmláiupqp:

- Đbbbyãdluyqdpa!

Cứhrkn thếiupq, quâequtn đybmleajsn Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng bỗxvcdng trong mộzaant đybmlêcosgm biếiupqn mấqorlt tạelwbi vùmoqkng Vâequtn Mộzaanng Trạelwbch, mộzaant tuầrcojn sau đybmltqpuu khôvqzwng cóqyol tin tứhrknc gìacsk. Đbbbyiềtqpuu nàeajsy khiếiupqn đybmláiupqm Vưqrpwơtmgyng Uy, Tháiupqi Mạelwbo cựpvpzc kỳybml bấqorlt an, khôvqzwng tốaxzsn chútkglt sứhrknc cưqrpwgtbkp vềtqpu Trưqrpwbxrkng Sa, khôvqzwng cóqyol chútkglt cảtxufm giáiupqc an toàeajsn. Tháiupqi Mạelwbo vốaxzsn tưqrpwljibng Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng sẽvfip tấqorln côvqzwng Ba Khâequtu, cốaxzs ýcife đybmlíximpch thâequtn mang mấqorly vạelwbn binh sĩeajs chi việwektn. Ai ngờbxrk Trưqrpwơtmgyng Lãdluyng bỗxvcdng chơtmgyi tròarys mấqorlt tíximpch, khiếiupqn chútkglng trong phútkglt chốaxzsc khôvqzwng biếiupqt làeajsm sao.

Trong khi Tháiupqi Mạelwbo buồpvpzn bựpvpzc lo âequtu nửfegpa tuầrcojn thìacsk Hạelwb Khẩybmlu mang đybmlếiupqn tin quan trọrqbeng. Hoàeajsng Tổumrr tấqorln côvqzwng gặqrpwp bấqorlt trắhkmoc, bịhbnh Đbbbyiềtqpun Phong thiếiupqt kếiupq dụmoqk giếiupqt Hoàeajsng Xạelwb. Nếiupqu khôvqzwng phảtxufi Hoàeajsng Tổumrr liềtqpuu mạelwbng giàeajs huyếiupqt chiếiupqn, giâequty phútkglt mấqorlu chốaxzst đybmlưqrpwbbbyc việwektn quâequtn Thạelwbch Dưqrpwơtmgyng cứhrknu việwektn thìacsk chỉtqpu sợbbby trong mộzaant ngàeajsy, phụmoqk tửfegp họrqbe Hoàeajsng sẽvfipmoqkng chếiupqt trậbbbyn, Ôvrqjequtm thấqorlt thủegre.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.