Phong Lưu Tam Quốc

Chương 380 : Hoàng Trung gặp nguy (thượng)

    trước sau   
ubxan Huyềuaprn tứljmsc óhtimi máliiku, quáliikt:

- Ngưgweuuapri đaetcâvuxiu, kéolfio Dưgweuơmuuqng Phổwypv xuốolfing chéolfim cho ta! Còaxyhn ai dáliikm nóhtimi giùmxuym Hoàubxang Trung cũliikng chéolfim hếphynt!

Cảcsvam xúljmsc bấlwpqt mãuwdnn bắaxyht đaetcdubvu lan tràubxan trong lòaxyhng cáliikc binh sĩoxywgweuu Bàubxan. Khôjgbung biếphynt làubxa ai bắaxyht đaetcdubvu, mộjvlot đaetcáliikm ngưgweuuapri xôjgbung hưgweuozzwng Hàubxan Huyềuaprn.

ubxan Huyềuaprn bỗtuqvng thấlwpqy sợubxauwdni, vộjvloi vàubxang la to:

- Binh sĩoxyw, binh sĩoxyw, giếphynt hếphynt đaetcáliikm phảcsvan tặcvjsc nàubxay cho ta!

Lờuapri củhsrva Hàubxan Huyềuaprn rốolfit cuộjvloc chọhcgkc giậycbrn tấlwpqt cảcsva binh sĩoxywgweuu Bàubxan, mộjvlot đaetcáliikm ngưgweuuapri khôjgbung kiềuaprm chếphyn nữphyna xôjgbung lêrckgn.


ubxan Huyềuaprn sợubxa đaetcếphynn mấlwpqt hồhsrvn víuwdna, chỉtkza biếphynt liềuapru mạliikng héolfit:

- Binh sĩoxyw!!! Binh sĩoxyw!!!

Nhưgweung binh sĩoxyw giậycbrn dữphynjgbung lêrckgn bao vâvuxiy đaetcjvloi thâvuxin vệawln củhsrva Hàubxan Huyềuaprn, ngưgweuuapri nàubxao hơmuuqi chúljmst phảcsvan kháliikng làubxa sẽeipt bịbuwg loạliikn đaetcao chéolfim chếphynt, tìsydwnh hìsydwnh cựikgwc kỳannl hỗtuqvn loạliikn. Hàubxan Huyềuaprn bìsydwnh thưgweuuaprng ỷvrviubxao mìsydwnh quyềuaprn cao chứljmsc trọhcgkng, khôjgbung bao giờuapr ngờuapr nổwypvi sẽeipthtimsydwnh hìsydwnh nhưgweu vậycbry.

Hoàubxang Trung đaetcau đaetcozzwn thốolfing khổwypv nhìsydwn tìsydwnh hìsydwnh, dâvuxiy thừjuarng trêrckgn ngưgweuuapri lãuwdno đaetcãuwdn sớozzwm đaetcưgweuubxac binh sĩoxyw cởmfrxi ra, nhưgweung đaetclwpqu tranh tâvuxim lýolfiaxyhn chưgweua kếphynt thúljmsc. Phúljmst chốolfic lãuwdno khôjgbung biếphynt nêrckgn làubxam sao.

Binh sĩoxyw Trưgweuuaprng Sa thàubxanh sắaxyhp tớozzwi rồhsrvi, thuộjvloc hạliikgweuu Bàubxan giậycbrn dữphyn đaetcãuwdnoxmvm Hàubxan Huyềuaprn thàubxanh thịbuwgt náliikt, thâvuxin vệawln binh củhsrva gãuwdn chạliiky trốolfin tứljms phíuwdna khôjgbung thoáliikt khỏlwpqi vậycbrn mệawlnnh bịbuwg loạliikn đaetcao chéolfim chếphynt. Quảcsvan sựikgw thấlwpqy tìsydwnh hìsydwnh khôjgbung tốolfit sớozzwm chạliiky trốolfin, chỉtkzahtimgweuơmuuqng Linh ngâvuxiy ngốolfic đaetcljmsng đaetcóhtim, giơmuuq cao đaetcao chẳkyepng biếphynt chéolfim chỗtuqvubxao. Hoàubxang Trung thấlwpqy Hàubxan Huyềuaprn bịbuwg giếphynt, Trưgweuuaprng Sa hỗtuqvn loạliikn, thầdubvm thởmfrxubxai, mặcvjst buồhsrvn bãuwdn. Thôjgbui thôjgbui, tấlwpqt cảcsva nghe theo sốolfi trờuapri đaetci.

oxmvm mưgweuơmuuqi dặcvjsm ngoàubxai Trưgweuuaprng Sa thàubxanh.

gweuu Bàubxan ngồhsrvi trong doanh trưgweuozzwng củhsrva Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng, trêrckgn ngưgweuuapri khôjgbung cóhtim xiềuaprng xíuwdnch gìsydw. Đniahúljmsng thếphyn, khi Hàubxan Sơmuuqn chéolfim mộjvlot đaetcao dùmxuy trọhcgkng thưgweuơmuuqng Lưgweuu Bàubxan nhưgweung khôjgbung lấlwpqy mạliikng lãuwdno. Sau đaetcóhtimuwdno bịbuwgubxan Sơmuuqn mộjvlot chưgweumfrxng đaetcáliiknh ngấlwpqt xỉtkzau bắaxyht trởmfrx vềuapr.

Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng ngồhsrvi mộjvlot bêrckgn, từjuar từjuar uổwypvng tràubxa, hiểzmcrn nhiêrckgn còaxyhn chưgweua biếphynt biếphynn cốolfimfrx Trưgweuuaprng Sa thàubxanh. Lưgweuu Bàubxan ngồhsrvi đaetcóhtim lặcvjsng im khôjgbung nóhtimi, trêrckgn ngưgweuuapri nhiềuapru chỗtuqv quấlwpqn băoxmvng vảcsvai. Hoàubxang Tựikgw đaetcljmsng mộjvlot bêrckgn, thỉtkzanh thoảcsvang liếphync Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng, sắaxyhc mặcvjst cựikgwc kỳannljgbun nóhtimng.

Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng nhếphynch hai châvuxin lắaxyhc lưgweu, cưgweuuapri nóhtimi:

- Lưgweuu Bàubxan, ngưgweuơmuuqi thua nêrckgn tâvuxim phụejaec đaetci, nếphynu khôjgbung phảcsvai Hoàubxang Tựikgwmfrx trưgweuozzwc mặcvjst ta tha thiếphynt cầdubvu xin, ta đaetcãuwdn sớozzwm lấlwpqy mạliikng ngưgweuơmuuqi. Ngưgweuơmuuqi nóhtimi xem hiệawlnn tạliiki muốolfin ta làubxam thếphynubxao?

gweuu Bàubxan tràubxan đaetcdubvy tìsydwnh cảcsvam nhìsydwn Hoàubxang Tựikgw, sau đaetcóhtim lạliiknh giọhcgkng nóhtimi vớozzwi Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng:

- Lưgweuu ta thấlwpqt bạliiki, làubxa thua dưgweuozzwi âvuxim mưgweuu quỷvrvi kếphyn củhsrva ngưgweuơmuuqi. Nếphynu quang minh chíuwdnnh đaetcliiki chiếphynn đaetclwpqu, chỉtkza sợubxa ngưgweuơmuuqi chưgweua chắaxyhc thắaxyhng đaetcưgweuubxac ta. Nhưgweung muốolfin sốolfing trêrckgn chiếphynn trưgweuuaprng làubxa khôjgbung từjuar thủhsrv đaetcoạliikn, đaetciềuapru nàubxay ta khôjgbung còaxyhn lờuapri nàubxao đaetczmcrhtimi. Nếphynu đaetcãuwdn thua thìsydw muốolfin chéolfim muốolfin giếphynt xin cứljms tựikgw nhiêrckgn.

Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng cưgweuuapri ha hảcsvahtimi:- Ngưgweuơmuuqi biếphynt rõiayh ta sẽeipt khôjgbung giếphynt ngưgweuơmuuqi, nóhtimi vậycbry cóhtim phảcsvai làubxa lộjvlo ra ngưgweuơmuuqi rấlwpqt cóhtim khíuwdn kháliiki?


gweuu Bàubxan ngẩorbln ra, phúljmst chốolfic khôjgbung biếphynt nóhtimi gìsydw, chỉtkza thấlwpqy tràubxan đaetcdubvy xấlwpqu hổwypv.

Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng nóhtimi:

- Bâvuxiy giờuapr ta cóhtim hai con đaetcưgweuuaprng cho ngưgweuơmuuqi đaetci. Mộjvlot làubxa đaetcdubvu hàubxang ta, mộjvlot cáliiki kháliikc làubxa đaetcưgweua ngưgweuơmuuqi vềuapr Giang Đniahôjgbung, giảcsvai giáliikp vềuapr quêrckg, từjuar nay vềuapr sau trảcsvai qua ngàubxay tháliikng an nhàubxan. Khôjgbung biếphynt ngưgweuơmuuqi muốolfin chọhcgkn cáliikch nàubxao?

Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng gậycbrt gùmxuy bảcsvao:

- Nếphynu ngưgweuơmuuqi chọhcgkn đaetcdubvu hàubxang ta thìsydw tấlwpqt nhiêrckgn ta sẽeipt rấlwpqt vui mừjuarng. Nhưgweung nóhtimi thậycbrt, ta khôjgbung thểzmcr khôjgbung đaetcaxyhn đaetco quan hệawln giữphyna ngưgweuơmuuqi vàubxagweuu Biểzmcru. Cho nêrckgn dùmxuy ngưgweuơmuuqi thậycbrt sựikgw muốolfin đaetcdubvu hàubxang ta thìsydw ta cũliikng sẽeipt khôjgbung chấlwpqp nhậycbrn. Chỉtkzahtimgweuozzwc tìsydwm mộjvlot nơmuuqi thếphyn ngoạliiki đaetcàubxao nguyêrckgn cho ngưgweuơmuuqi, trảcsvai qua cuộjvloc sốolfing bìsydwnh dâvuxin làubxaliikch tốolfit nhấlwpqt. Vậycbry thìsydw ngưgweuơmuuqi cóhtim con đaetcưgweuuaprng sốolfing, ta cũliikng cóhtim thểzmcr ăoxmvn nóhtimi vớozzwi Hoàubxang Tựikgw, Hoàubxang Trung. Nhưgweung nếphynu ngưgweuơmuuqi trốolfin vềuapr Kinh Châvuxiu, lạliiki đaetcolfii đaetcbuwgch vớozzwi ta thìsydw đaetcjuarng tráliikch ta khôjgbung nểzmcrsydwnh.

gweuu Bàubxan chỉtkzarckgn lặcvjsng nhìsydwn Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng, khôjgbung nóhtimi tiếphynng nàubxao. Hoàubxang Tựikgw mặcvjst tràubxan đaetcdubvy khóhtim hiểzmcru vàubxa cảcsvam kíuwdnch nhìsydwn Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng.

ljmsc nàubxay, tiếphynng cưgweuuapri sang sảcsvang củhsrva Quáliikch Gia từjuarrckgn ngoàubxai lềuapru truyềuaprn vàubxao.

uwdnhtimi:

- Chúljmsc mừjuarng chúljmsa côjgbung! Chúljmsc mừjuarng chúljmsa côjgbung!

Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng đaetcljmsng lêrckgn.

- Chúljmsa côjgbung thậycbrt anh minh, Hàubxan Huyềuaprn cho rằcvjsng Lưgweuu Bàubxan chếphynt, quảcsva nhiêrckgn muốolfin lấlwpqy đaetcdubvu Hoàubxang Trung, kếphynt quảcsvauwdnch đaetcjvlong binh sĩoxyw Du huyệawlnn bấlwpqt mãuwdnn, trong loạliikn quâvuxin bịbuwggweuơmuuqng Phổwypv giếphynt chếphynt rồhsrvi. Hiệawlnn giờuaprgweuơmuuqng Phổwypv mởmfrx cửplyna thàubxanh đaetcdubvu hàubxang, chỉtkza chờuapr chúljmsa côjgbung tiếphynp nhậycbrn!

Đniahôjgbui tay Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng mạliiknh vỗtuqvubxao nhau, to tiếphynng rốolfing:

- Tốolfit lắaxyhm! Trưgweuuaprng Sa đaetcãuwdn đaetcbuwgnh, cóhtim thểzmcr lấlwpqy Ba Khâvuxiu rồhsrvi!


gweuu Bàubxan nghe tớozzwi Trưgweuuaprng Sa làubxam phảcsvan thìsydw bỗtuqvng thấlwpqy trờuapri đaetclwpqt xoay tròaxyhn, mấlwpqt hếphynt hy vọhcgkng.

Mộjvlot lúljmsc sau lãuwdno mớozzwi lẩorblm bẩorblm nóhtimi:

- Ýczle trờuapri khôjgbung thểzmcr tráliiki. Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng mưgweuu kếphyn chồhsrvng chấlwpqt, xem ra Kinh Châvuxiu sớozzwm muộjvlon gìsydw sẽeipt thay chủhsrv. Ai, ta nhậycbrn đaetciềuapru kiệawlnn củhsrva ngưgweuơmuuqi.

Khi Lưgweuu Bàubxan nóhtimi lờuapri nàubxay thìsydw nhưgweu giàubxa đaetci hàubxang chụejaec tuổwypvi.

Hoàubxang Tựikgw thấlwpqy vôjgbumxuyng xóhtimt xa, run giọhcgkng nóhtimi:

- Lưgweuu thúljmsc thúljmsc…

gweuu Bàubxan lậycbrp cậycbrp đaetcljmsng lêrckgn, đaetci tớozzwi trưgweuozzwc mặcvjst Hoàubxang Tựikgw, dùmxuyng tay đaetcdubvy vếphynt chai run rẩorbly sờuapraxyhliikuwdn, giọhcgkng nứljmsc nởmfrxhtimi:

- Ngưgweuơmuuqi trưgweumfrxng thàubxanh, còaxyhn lợubxai hạliiki hơmuuqn thúljmsc thúljmsc năoxmvm đaetcóhtim, sau nay phảcsvai trảcsva hiếphynu nghe chưgweua.

Hoàubxang Tựikgw gậycbrt mạliiknh đaetcdubvu, mắaxyht ứljmsa ra nưgweuozzwc mắaxyht.

Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng thầdubvm than, cùmxuyng Quáliikch Gia đaetci ra đaetcliiki doanh.

Kiếphynn An năoxmvm thứljmsliiku, năoxmvm hai trăoxmvm lẻjuar hai côjgbung nguyêrckgn, Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng dùmxuyng kếphyn đaetcoạliikt Trưgweuuaprng Sa, khôjgbung đaetcáliiknh màubxa thắaxyhng. Chẳkyepng nhữphynng cóhtim đaetcưgweuubxac mãuwdnnh tưgweuozzwng Hoàubxang Trung tham gia liêrckgn minh, còaxyhn vìsydw trậycbrn chiếphynn Kinh Sởmfrx giữphyna mìsydwnh vớozzwi Lưgweuu Biểzmcru chiếphynm đaetcưgweuubxac quyềuaprn chủhsrv đaetcjvlong quan trọhcgkng. Hắaxyhn bắaxyht đaetcdubvu bốolfin phíuwdna đaetciềuapru đaetcjvlong binh lựikgwc Lưgweuu Biểzmcru, khiếphynn gãuwdn mệawlnt mỏlwpqi ứljmsng đaetcolfii. Cùmxuyng lúljmsc đaetcóhtim giảcsvam bớozzwt nhiềuapru áliikp lựikgwc phòaxyhng tuyếphynn vùmxuyng Xíuwdnch Bíuwdnch. Vềuapr mụejaec đaetcíuwdnch chiếphynn lưgweuubxac thìsydw đaetcãuwdn hoàubxan toàubxan đaetcliikt đaetcưgweuubxac mụejaec đaetcíuwdnch ban đaetcdubvu. Tháliiki Mạliiko biếphynt Trưgweuuaprng Sa thấlwpqt thủhsrv, Ba Khâvuxiu cóhtim nguy hiểzmcrm, khôjgbung thểzmcr khôjgbung đaetciềuapru đaetcjvlong ba vạliikn binh sĩoxywliikn Dưgweuơmuuqng, tựikgwsydwnh dẫyhxdn đaetcjvloi vộjvloi vàubxang nam hạliik chi việawlnn. Bởmfrxi vìsydwuwdn biếphynt rằcvjsng mộjvlot khi Ba Khâvuxiu gặcvjsp nguy, Trưgweuuaprng Sa thủhsrvy lụejaec giang hoàubxan toàubxan bịbuwg cắaxyht đaetcljmst. Khôjgbung còaxyhn uy lựikgwc thủhsrvy quâvuxin thìsydw sao lấlwpqy đaetcưgweuubxac Hạliik Khẩorblu? Cùmxuyng lúljmsc đaetcóhtim, gãuwdnaxyhn viếphynt thưgweu cho Lưgweuu Biểzmcru, hy vọhcgkng cóhtim thểzmcr đaetcưgweuubxac đaetcliiki tưgweuozzwng chi việawlnn, binh pháliikt Côjgbung An, đaetcoạliikt lạliiki Trưgweuuaprng Sa. Trong đaetcóhtim Tháliiki Mạliiko còaxyhn mơmuuq mộjvlong cóhtim thểzmcr tạliiki vùmxuyng Ba Khâvuxiu cùmxuyng Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng quyếphynt tửplyn chiếphynn, mộjvlot ngụejaem nuốolfit hếphynt quâvuxin táliikc chiếphynn chủhsrv lựikgwc củhsrva Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng, đaetcáliiknh bạliiki Giang Đniahôjgbung.

Hoàubxang Tổwypv nhậycbrn đaetcưgweuubxac lệawlnnh củhsrva Tháliiki Mạliiko, khôjgbung dáliikm hàubxanh đaetcjvlong thiếphynu suy nghĩoxywgweuuaprng côjgbung Hạliik Khẩorblu. Nêrckgn biếphynt rằcvjsng trong thờuapri gian mộjvlot tháliikng ngắaxyhn ngủhsrvi, tấlwpqn côjgbung Hạliik Khẩorblu tổwypvn thấlwpqt íuwdnt nhấlwpqt trêrckgn năoxmvm ngàubxan binh sĩoxyw, gầdubvn vạliikn binh sĩoxyw bịbuwg thưgweuơmuuqng. Hạliik Khẩorblu vẫyhxdn vữphynng nhưgweu Tháliiki Sơmuuqn, phòaxyhng thủhsrv chắaxyhc chắaxyhn. Trong đaetcóhtimhtim phầdubvn côjgbung loa rấlwpqt lớozzwn củhsrva Đniahiềuaprn Phong vàubxa Trìsydwnh Dụejaec. Kỳannl thựikgwc Hoàubxang Tổwypv khôjgbung hềuapr biếphynt rằcvjsng, tuy Hạliik Khẩorblu tổwypv chứljmsc phòaxyhng tuyếphynn rấlwpqt tốolfit nhưgweung cóhtim mộjvlot sai sóhtimt tríuwdn mạliikng. Đniahóhtim chíuwdnnh làubxa liêrckgn tụejaec phòaxyhng thủhsrv mộjvlot tháliikng, vậycbrt tưgweu quâvuxin dụejaeng cơmuuq bảcsvan đaetcãuwdnmfrx trạliikng tháliiki ba vôjgbu, đaetccvjsc biệawlnt làubxa hếphynt cung têrckgn. Thửplyn nghĩoxyw xem, tạliiki thờuapri mạliikt Háliikn, làubxam bêrckgn phòaxyhng thủhsrv quan trọhcgkng nhấlwpqt làubxaliiki têrckgn, nếphynu khôjgbung đaetchsrv thìsydw sẽeipt ra sao? May làubxa Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng kịbuwgp thờuapri đaetcjvlot pháliik Trưgweuuaprng Sa, kiềuaprm chếphyn quâvuxin Tháliiki Mạliiko, cho đaetcáliikm Trìsydwnh Dụejaec cơmuuq hộjvloi thởmfrx dốolfic. Nếphynu khôjgbung thìsydw Hoàubxang Tổwypv lấlwpqy ưgweuu thếphyn binh lựikgwc, tre giàubxaoxmvng mọhcgkc, Hạliik Khẩorblu khôjgbung thểzmcr chốolfing đaetcliik nổwypvi.

Trưgweuuaprng Sa bịbuwg đaetcáliiknh chiếphynm ngàubxay thứljms hai, Trưgweuơmuuqng Lãuwdnng lậycbrp tứljmsc lêrckgn bắaxyhc hộjvloi hợubxap vớozzwi Ngụejaey Diêrckgn, bắaxyht đaetcdubvu nắaxyhm chặcvjst thờuapri gian mưgweuu đaetchsrv Ba Khâvuxiu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.