Phong Lưu Tam Quốc

Chương 379 : Lữ Mông (hạ)

    trước sau   
zcgou Bàkgadn rốqaoxt cuộczefc hiểyfilu ra. Lãhusoo mộczeft tay chặusoen cáayrsnh tay tráayrsi chảgbbmy máayrsu ròhusong ròhusong, bàkgadn tay còhuson run rẩvpxyy nắqegkm lấrosxy phốqaoxi kiếpuoom, mặusoet trắqegkng bệpuooch.

husoo nóqzori:

- Làkgadkgadn Huyềxzwhn sai cáayrsc ngưzcgoơomhvi đusoeếpuoon?

Mắqegkt Hàkgadn Sơomhvn càkgadng đusoezfzvm sáayrst khítmtn, lạquygnh lùvdzmng nhưzcgo khôxzwhng cóqzor sựayrs sốqaoxng, nóqzori:

- Ngưzcgoơomhvi nóqzori nhiềxzwhu quáayrs.

zcgou Bàkgadn giậzfzvn dữjmyq gầbvjvm mộczeft tiếpuoong nhìyquyn Hàkgadn Sơomhvn, trong mắqegkt làkgad tinh thầbvjvn thấrosxy chếpuoot khôxzwhng sờbdwqn. Nhưzcgong khi mắqegkt rlãhusoo ơomhvi vàkgado binh khítmtn củquyga gãhuso thìyquy nổgsfii lêbvjvn nghi ngờbdwq.


Lạquygi nhìyquyn đusoesttr da trêbvjvn ngưzcgobdwqi gãhuso, lãhusoo bỗsttrng nhiêbvjvn kinh kêbvjvu:

- Ngưzcgoơomhvi làkgad

Chưzcgoa đusoetfkmi Lưzcgou Bàkgadn nóqzori dứwbgkt lờbdwqi, đusoeôxzwhi mắqegkt lãhusoo khôxzwhng thểyfil tin nhìyquyn đusoeao trong tay Hàkgadn Sơomhvn vàkgadkgadn tay đusoeáayrsnh mộczeft chưzcgoayrsng vàkgado cổgsfiyquynh, lãhusoo chậzfzvm rãhusoi ngãhuso xuốqaoxng.

kgadn Sơomhvn nhìyquyn bốqaoxn phítmtna, lúkcgfc nàkgady đusoeczefi kỵxzwh binh Lưzcgou Bàkgadn dẫoaqdn theo bịruzu đusoesttrayrst khôxzwhng còhuson bao nhiêbvjvu, còhuson sóqzort lạquygi vàkgadi têbvjvn đusoeãhuso sớhdxpm chạquygy khôxzwhng còhuson bóqzorng dáayrsng.

Mớhdxpi rồsttri còhuson giếpuoot khítmtn thếpuoo ngấrosxt trờbdwqi chớhdxpp mắqegkt chỉjrfzhuson lạquygi mấrosxy trămiunm cáayrsi xáayrsc chia nămiunm xẻlyjr bảgbbmy vàkgadhusoi máayrsu đusoelrxk thẫoaqdm.

Gióqzorkcgfi thổgsfii qua, mùvdzmi máayrsu tưzcgoơomhvi bay trong khôxzwhng khítmtn.

kcgfc Hoàkgadng Trung nhậzfzvn đusoeưzcgotfkmc tin tứwbgkc thìyquyhusoo gầbvjvn nhưzcgo khôxzwhng dáayrsm tin vàkgado tai mìyquynh, râcxiiu trắqegkng khôxzwhng gióqzor tựayrs bay, trong mắqegkt toáayrst ra ngọxnyjn lửtfkma thùvdzm hậzfzvn vôxzwhvdzmng mãhusonh liệpuoot. Lãhusoo nhớhdxp tớhdxpi cáayrsc loạquygi khôxzwhng tốqaoxt Hàkgadn Huyềxzwhn đusoeqaoxi vớhdxpi mìyquynh, lửtfkma giậzfzvn thiêbvjvu đusoeqaoxt lýgbbm trítmtnhusoo. Tay lãhusoo ghìyquym chặusoet binh sĩwbcc kinh sợtfkm run lẩvpxyy bẩvpxyy.

Hoàkgadng Trung gầbvjvm nhẹhpnh hỏlrxki:

- Ngưzcgoơomhvi nóqzori cóqzor thậzfzvt khôxzwhng?

Binh sĩwbcc bịruzuvdzm phậzfzvp phồsttrng lo sợtfkm, run rẩvpxyy nóqzori:

- Nếpuoou thuộczefc hạquygqzori dốqaoxi nửtfkma lờbdwqi, nguyệpuoon lậzfzvp tứwbgkc chếpuoot ngay trong tay tưzcgohdxpng quâcxiin.

Hoàkgadng Trung ngưzcgobdwqi nhưzcgo nhũcxiin ra ngồsttri phịruzuch trêbvjvn ghếpuoo, đusoebvjvu óqzorc trốqaoxng rỗsttrng.

Binh sĩwbcc lấrosxy can đusoegbbmm nóqzori:


- Hoàkgadng phóqzorzcgohdxpng, Lưzcgou tưzcgohdxpng quâcxiin đusoeqaoxi vớhdxpi chúkcgfng ta âcxiin trọxnyjng nhưzcgokcgfi, vậzfzvy màkgad chếpuoot oan trong tay Hàkgadn Huyềxzwhn. Tưzcgohdxpng quâcxiin phảgbbmi báayrso thủquyg cho Lưzcgou Bàkgadn đusoequygi nhâcxiin!

Hoàkgadng Trung khôxzwhng chúkcgft nghĩwbcc ngợtfkmi nóqzori:

- Việpuooc nàkgady ta tựayrsqzor suy nghĩwbcc, ngưzcgoơomhvi đusoei xuốqaoxng trưzcgohdxpc đusoei.

Binh sĩwbcc liếpuooc Hoàkgadng Trung, cuốqaoxi cùvdzmng kiềxzwhm khôxzwhng đusoeưzcgotfkmc nóqzori:

- Tưzcgohdxpng quâcxiin hãhusoy cẩvpxyn thậzfzvn, Lưzcgou đusoequygi nhâcxiin đusoeãhuso đusoei thìyquykgadn tháayrsi thúkcgf chắqegkc chắqegkn sẽzwrkyquym tưzcgohdxpng quâcxiin.

tmtn mắqegkt Hoàkgadng Trung co giậzfzvt, trong lòhusong vôxzwhvdzmng thốqaoxng khổgsfi. Mộczeft bêbvjvn làkgad huynh đusoepuoo thâcxiin nhưzcgo tay châcxiin, mộczeft bêbvjvn làkgadtmtnn niệpuoom mìyquynh giữjmyq vữjmyqng khôxzwhng lung lay. Nếpuoou phảgbbmi lựayrsa chọxnyjn thìyquybvjvn làkgadm sao mớhdxpi tốqaoxt đusoeâcxiiy? Khôxzwhng lẽzwrk thậzfzvt sựayrs buộczefc mìyquynh tạquygo phảgbbmn?

Binh sĩwbcc lạquygi nóqzori:

- Mặusoec kệpuoozcgohdxpng quâcxiin làkgadm chuyệpuoon gìyquy, đusoeáayrsm thuộczefc hạquyg đusoexzwhu sẽzwrk sốqaoxng chếpuoot theo cùvdzmng!

Hoàkgadng Trung nhìyquyn binh sĩwbcc đusoeóqzor, thởayrskgadi, phấrosxt tay bảgbbmo họxnyj lui xuốqaoxng.

kcgfc nàkgady Hàkgadn Huyềxzwhn khôxzwhng hềxzwh hay biếpuoot Lưzcgou Bàkgadn đusoeãhuso xảgbbmy ra chuyệpuoon. Binh sĩwbcczcgou Bàkgadn trong lòhusong biếpuoot rõmgqvcxiing khôxzwhng nóqzori cho Hàkgadn Huyềxzwhn. Bởayrsi vìyquy theo chúkcgfng thấrosxy thìyquy đusoeóqzorkgad đusoeiềxzwhu Hàkgadn Huyềxzwhn đusoeãhusokgadm. Mấrosxy binh sĩwbcc bỏlrxk trốqaoxn vộczefi vàkgadng đusoeuổgsfii theo quâcxiin đusoeczefi lúkcgfc trưzcgohdxpc củquyga Lưzcgou Bàkgadn, nóqzori ra hếpuoot sựayrs việpuooc. Binh sĩwbcc biếpuoot chuyệpuoon lửtfkma giậzfzvn ngúkcgft trờbdwqi, nóqzori phảgbbmi trảgbbm thùvdzm cho Lưzcgou Bàkgadn. Còhuson mấrosxy tưzcgohdxpng lĩwbccnh dẫoaqdn đusoebvjvu, sau khi vộczefi vàkgadng bàkgadn bạquygc thìyquyvdzmng quyếpuoot đusoeruzunh đusoei tìyquym Hoàkgadng Trung, đusoeyfilhusoo giảgbbmi quyếpuoot.

Ban đusoeêbvjvm ngàkgady hôxzwhm đusoeóqzor, toàkgadn bộczef binh sĩwbcc trởayrs lạquygi Trưzcgobdwqng Sa thàkgadnh.

kgadn Huyềxzwhn biếpuoot tin rấrosxt làkgad kinh ngạquygc, đusoeítmtnch thâcxiin sai ngưzcgobdwqi nghêbvjvnh đusoeóqzorn, tấrosxt nhiêbvjvn Hoàkgadng Trung cũcxiing ởayrs trong sốqaox đusoeóqzor.

kgadn Huyềxzwhn nhìyquyn trong ngoàkgadi quâcxiin đusoeczefi mấrosxy vòhusong, khôxzwhng pháayrst hiệpuoon bóqzorng dáayrsng Lưzcgou Bàkgadn.


huso nghi ngờbdwq hỏlrxki:

- Lưzcgou Bàkgadn tưzcgohdxpng quâcxiin đusoeâcxiiu?

Tấrosxt cảgbbm binh sĩwbcc im lặusoeng khôxzwhng nóqzori.

kgadn Huyềxzwhn lờbdwq mờbdwq cảgbbmm giáayrsc ra cóqzor chuyệpuoon gìyquy, cao giọxnyjng hỏlrxki:

- Cóqzor chuyệpuoon gìyquy?

Rốqaoxt cuộczefc mộczeft tưzcgohdxpng sĩwbcc mởayrs miệpuoong:

- Lưzcgou tưzcgohdxpng quâcxiin đusoeãhuso chếpuoot.

kgadn Huyềxzwhn ồsttr mộczeft tiếpuoong, khôxzwhng biếpuoot nêbvjvn nóqzori gìyquy, lòhusong nửtfkma mừhhyeng nửtfkma lo. Mừhhyeng làkgadyquyzcgou Bàkgadn cáayrsi đusoeinh trong mắqegkt đusoeãhuso đusoei, Hoàkgadng Trung nằrjunm trong lòhusong bàkgadn tay gãhuso. Lo làkgad khôxzwhng cóqzorzcgou Bàkgadn giúkcgfp đusoevdzm, gãhusokgadm sao giữjmyq vữjmyqng Trưzcgobdwqng Sa đusoeâcxiiy?

Mộczeft lúkcgfc sau gãhuso mớhdxpi hồsttri phụzfzvc tinh thầbvjvn khỏlrxki trầbvjvm tưzcgo, lấrosxy làkgadm lạquyg hỏlrxki:

- Tạquygi sao cáayrsc ngưzcgoơomhvi làkgadnh lặusoen khôxzwhng bịruzu thưzcgoơomhvng, màkgad chỉjrfzzcgou tưzcgohdxpng quâcxiin xảgbbmy ra chuyệpuoon?

zcgohdxpng sĩwbcc lạquygnh lùvdzmng nóqzori:

- Việpuooc đusoeóqzor phảgbbmi hỏlrxki tháayrsi thúkcgf ngàkgadi đusoeâcxiiy.

kgadn Huyềxzwhn chưzcgoa từhhyeng gặusoep cóqzor ngưzcgobdwqi dáayrsm nóqzori chuyệpuoon nhưzcgo vậzfzvy vớhdxpi mìyquynh, tấrosxt nhiêbvjvn làkgad trừhhye Hoàkgadng Trung ra.


huso vừhhyea kinh ngạquygc vừhhyea tứwbgkc giậzfzvn nóqzori:

- Ngưzcgoơomhvi chỉjrfzkgad mộczeft thiêbvjvn tưzcgohdxpng tébhbhp riu, dáayrsm to gan ămiunn nóqzori nhưzcgo vậzfzvy vớhdxpi bổgsfin tưzcgohdxpng quâcxiin? Cóqzor phảgbbmi ngưzcgoơomhvi ămiunn gan hùvdzmm mậzfzvt gấrosxu? Ngưzcgobdwqi đusoeâcxiiu, kébhbho xuốqaoxng chébhbhm cho ta!

- Khoan đusoeãhuso!

Hoàkgadng Trung quáayrst to ngămiunn cảgbbmn vệpuoowbcc ra tay.

kgadn Huyềxzwhn cau màkgady, lạquygnh lùvdzmng nóqzori vớhdxpi Hoàkgadng Trung:

- Hoàkgadng Trung, ngưzcgoơomhvi muốqaoxn làkgadm gìyquy? Trưzcgohdxpc kia cóqzor thằrjunng nhãhusoi Lưzcgou Bàkgadn chốqaoxng lưzcgong cho ngưzcgoơomhvi, giờbdwq hắqegkn đusoeãhuso chếpuoot, ngưzcgoơomhvi biếpuoot đusoeiềxzwhu thìyquy tựayrs giữjmyq thâcxiin, hay làkgad ngạquygi sốqaoxng quáayrscxiiu?

Hoàkgadng Trung thảgbbmn nhiêbvjvn nóqzori:

- Hàkgadn tháayrsi thúkcgf, chuyệpuoon Lưzcgou Bàkgadn tưzcgohdxpng quâcxiin hy vọxnyjng ngàkgadi cóqzor lờbdwqi giảgbbmi thítmtnch rõmgqvkgadng.

kgadn Huyềxzwhn cămiunn bảgbbmn khôxzwhng thèzaxnm ngẫoaqdm nghĩwbccmiunn nguyêbvjvn trong đusoeóqzor, chỉjrfz nhe rămiunng cưzcgobdwqi nóqzori:

- Hoàkgadng Trung àkgad Hoàkgadng Trung, trêbvjvn trờbdwqi cóqzor đusoeưzcgobdwqng ngưzcgobdwqi khôxzwhng đusoei, đusoeruzua ngụzfzvc khôxzwhng cửtfkma ngưzcgoơomhvi cứwbgkkgado, cáayrsi nàkgady đusoehhyeng tráayrsch bổgsfin tháayrsi thủquyghusong dạquyg đusoeczefc áayrsc. Chuyệpuoon trưzcgohdxpc sau cùvdzmng thanh toáayrsn mộczeft lầbvjvn đusoei, dùvdzm ngưzcgoơomhvi cóqzorkgadzaxno tinh chítmtnn mạquygng cũcxiing khôxzwhng đusoequyg chébhbhm. Ngưzcgobdwqi đusoeâcxiiu!

kgadn Huyềxzwhn quáayrst to:

- Tróqzori Hoàkgadng Trung lạquygi cho ta, đusoeem ra chébhbhm!

Hoàkgadng Trung cưzcgobdwqi nhạquygt nhìyquyn Hàkgadn Huyềxzwhn, trong mắqegkt khôxzwhng cóqzor chúkcgft cảgbbmm tìyquynh. Mắqegkt lãhusoo nhưzcgo thanh kiếpuoom sắqegkc bébhbhn đusoeâcxiim vàkgado tim Hàkgadn Huyềxzwhn.


kgadn Huyềxzwhn đusoeqaoxi diệpuoon áayrsnh mắqegkt đusoeóqzor, lôxzwhng tơomhv dựayrsng đusoewbgkng, lòhusong đusoebvjvy sợtfkmhusoi. Ngay cảgbbm vệpuoowbcc phúkcgft chốqaoxc khôxzwhng dáayrsm hàkgadnh đusoeczefng thiếpuoou suy nghĩwbcc.

Hoàkgadng Trung nóqzori:

- Lưzcgou tưzcgohdxpng quâcxiin mộczeft lòhusong hỗsttr trợtfkm tháayrsi thúkcgfvdzmng thủquyg vữjmyqng Trưzcgobdwqng Sa, màkgad ngưzcgoơomhvi tạquygi sao nhẫoaqdn tâcxiim giếpuoot tưzcgohdxpng quâcxiin?

kgadn Huyềxzwhn khôxzwhng hiểyfilu gìyquy cảgbbm, cãhusoi lạquygi rằrjunng:

- Nóqzori xằrjunng nóqzori bậzfzvy! Vệpuoowbcc đusoeâcxiiu, còhuson khôxzwhng mau kébhbho hai têbvjvn nàkgady kébhbho xuốqaoxng chébhbhm!

Hoàkgadng Trung rốqaoxt cuộczefc tứwbgkc giậzfzvn, nhưzcgong trong lòhusong lãhusoo còhuson đusoeang giãhusoy dụzfzva, cho nêbvjvn vệpuoowbcc chỉjrfzvdzmng chúkcgft sứwbgkc làkgadbhbho Hoàkgadng Trung xuốqaoxng đusoeưzcgotfkmc.

Binh sĩwbcczcgou Bàkgadn thấrosxy vậzfzvy giậzfzvn màkgad khôxzwhng dáayrsm nóqzori.

Khóqzore miệpuoong Hàkgadn Huyềxzwhn treo nụzfzvzcgobdwqi chiếpuoon thắqegkng, dùvdzm rằrjunng ởayrs trong mắqegkt ngưzcgobdwqi kháayrsc thìyquy cựayrsc kỳzrhm đusoeáayrsng ghébhbht.

Hoàkgadng Trung bịruzu đusoevpxyy lêbvjvn đusoeàkgadi, vệpuoowbcc đusoeãhuso chuẩvpxyn bịruzu xong, chỉjrfz chờbdwqkgadn Huyềxzwhn ra lệpuoonh mộczeft tiếpuoong làkgad xửtfkm tửtfkmhusoo ngay.

Đomhvang lúkcgfc ngàkgadn câcxiin treo sợtfkmi tóqzorc thìyquy rốqaoxt cuộczefc cóqzor ngưzcgobdwqi dẫoaqdn đusoebvjvu quáayrst:

- Hàkgadn Huyềxzwhn vôxzwhmiunng, giếpuoot trung lưzcgoơomhvng, thàkgadnh pháayrskgad việpuooc sớhdxpm hay muốqaoxn. Nếpuoou thàkgadnh pháayrs mấrosxt nhàkgad, chẳjmyqng bằrjunng giếpuoot hắqegkn, đusoebvjvu hàkgadng Giang Đomhvôxzwhng thìyquyqzor lẽzwrkhuson đusoeưzcgotfkmc lễcsox đusoeãhusoi chúkcgft. Lạquygi nóqzori bìyquynh thưzcgobdwqng Lưzcgou tưzcgohdxpng quâcxiin đusoeqaoxi xửtfkm vớhdxpi chúkcgfng ta nhưzcgo thếpuookgado, cáayrsc huynh đusoepuooqzorzcgoơomhvng tâcxiim hãhusoy ngẫoaqdm nghĩwbcc đusoei! Tưzcgohdxpng quâcxiin ôxzwhm nỗsttri màkgad oan chếpuoot, khôxzwhng lẽzwrkayrsc ngưzcgoơomhvi khôxzwhng muốqaoxn trảgbbm thùvdzm cho tưzcgohdxpng quâcxiin sao? Khôxzwhng muốqaoxn giảgbbmi oan cho Hoàkgadng tưzcgohdxpng quâcxiin?

Giọxnyjng nóqzori đusoeóqzorkcgfc vừhhyea vang lêbvjvn thìyquy khôxzwhng bao nhiêbvjvu ngưzcgobdwqi hưzcgoayrsng ứwbgkng, nhưzcgong binh sĩwbcczcgou Bàkgadn bắqegkt đusoebvjvu dao đusoeczefng.

kgadn Huyềxzwhn sắqegkc mặusoet từhhye xanh biếpuoon trắqegkng, lạquygi từhhye trắqegkng biếpuoon đusoeen.

husoqzor chúkcgft pháayrst cuồsttrng kêbvjvu to:

- Làkgad ai! Làkgad ai đusoeang kítmtnch đusoeczefng quâcxiin tâcxiim? Cáayrsc ngưzcgoơomhvi phảgbbmn rồsttri, khôxzwhng muốqaoxn sốqaoxng rồsttri, đusoexzwhu kébhbho ra ngoàkgadi chébhbhm hếpuoot cho ta!

Ngưzcgobdwqi lêbvjvn tiếpuoong lạquygnh lùvdzmng nóqzori:

- Ta chítmtnnh làkgadhusong quâcxiin hiệpuoou úkcgfy Dưzcgoơomhvng Phổgsfi đusoeâcxiiy, hôxzwhm nay phảgbbmi lấrosxy cáayrsi đusoebvjvu chóqzor nhàkgad ngưzcgoơomhvi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.