Phong Lưu Tam Quốc

Chương 378 : Lữ Mông (thượng)

    trước sau   
Quâlnion Lưdtjru Bàjqmzn nhanh chóairyng tiếxexjn lêdjryn, tranh thủnajf trưdtjrdjmkc quâlnion Trưdtjrơyeapng Lãmxzcng chạnzxzy tớdjmki Ânzxzm Sơyeapn.

lssdc nàjqmzy mặtnabt sau bỗkxvtng cóairy mộhtbpt khoábnqli mãmxzc chạnzxzy nhanh nhưdtjr bay tớdjmki. Quâlnion Lưdtjru Bàjqmzn lậtnabp tứsvqwc cảzcxlnh giábnqlc, nhưdtjrng ngưdtjrduxki trêdjryn ngựkaqxa ghìwngcm cưdtjrơyeapng chiếxexjn mãmxzc, móairyng ngựkaqxa ởspsw trêdjryn khôrotgng trung đnajfnzxzp lung tung. Áspswnh mắspswt Lữsidarotgng cựkaqxc kỳidqpwngcnh tĩomgcnh nhưdtjrng cốkhecwngcnh làjqmzm bộhtbp ra vẻddym sốkhect ruộhtbpt.

Lữsidarotgng cấeuqht cao giọodmqng nóairyi:

- Ta mang đnajfếxexjn lệidxtnh củnajfa thábnqli thúlssd, mau dẫidxtn ta đnajfi gặtnabp Lưdtjru tưdtjrdjmkng quâlnion!

Binh sĩomgc thấeuqhy ngưdtjrduxki trêdjryn lựkaqxng ngựkaqxa mặtnabc đnajfjydadtjrdjmkng quâlnion Lưdtjru Biểzffpu, khôrotgng dábnqlm chậtnabm trễplmw, lậtnabp tứsvqwc dẫidxtn gãmxzc đnajfi gặtnabp Lưdtjru Bàjqmzn.

dtjru Bàjqmzn đnajfang cùbnqlng mấeuqhy tưdtjrdjmkng tàjqmzi giụvtbkc ngựkaqxa đnajfi tớdjmki, sau lưdtjrng từkhec xa truyềtujwn đnajfếxexjn thanh âlniom:


- Lưdtjru tưdtjrdjmkng quâlnion hãmxzcy dừkhecng bưdtjrdjmkc!

dtjru Bàjqmzn ghìwngcm chiếxexjn mãmxzc, ngừkhecng lạnzxzi, vẻddym mặtnabt khóairy hiểzffpu. Binh sĩomgc củnajfa lãmxzco thìwngc vẫidxtn tiếxexjn tớdjmki trưdtjrdjmkc.

Lữsidarotgng giụvtbkc ngựkaqxa tiếxexjn lêdjryn, rấeuqht nhanh đnajfãmxzc tớdjmki trưdtjrdjmkc mặtnabt Lưdtjru Bàjqmzn.

Lữsidarotgng khôrotgng đnajfwngci Lưdtjru Bàjqmzn đnajftnabt câlniou hỏkaqxi, lộhtbp ra vẻddym khôrotgng kiêdjryu ngạnzxzo khôrotgng nóairyng nảzcxly nóairyi:

- Bẩvicjm tưdtjrdjmkng quâlnion, thuộhtbpc hạnzxzjqmz nha tưdtjrdjmkng củnajfa Hàjqmzn quậtnabn thủnajf, cốkhec ýhyzo đnajfưdtjra vărotgn thưdtjr củnajfa quậtnabn thủnajf đnajfnzxzi nhâlnion đnajfếxexjn, xin đnajfnzxzi nhâlnion xem qua.

dtjru Bàjqmzn nhậtnabn lấeuqhy vărotgn thưdtjr, sau đnajfóairy đnajfábnqlnh giábnql Lữsidarotgng. Thấeuqhy gãmxzc da trắspswng bóairyc, khuôrotgn mặtnabt tuấeuqhn túlssdjqmzairy phầkhecn nho nhãmxzc, nhưdtjrng nhìwngcn gãmxzc mặtnabc nhung trang, hiểzffpn nhiêdjryn làjqmz chim non mớdjmki ra chiếxexjn trưdtjrduxkng.

dtjru Bàjqmzn khôrotgng mấeuqhy nghi ngờduxk, hỏkaqxi:

- Đqiotãmxzc xảzcxly ra chuyệidxtn gìwngc?

Lữsidarotgng lắspswc đnajfkhecu nóairyi:

- Mạnzxzt tưdtjrdjmkng khôrotgng biếxexjt.

dtjru Bàjqmzn thấeuqhy khôrotgng hỏkaqxi ra đnajfưdtjrwngcc gìwngc thìwngc mởspswrotgn thưdtjr trong tay, nhìwngcn lưdtjrdjmkt qua.

mxzco bỗkxvtng vôrotgbnqlng tứsvqwc giậtnabn nóairyi:

- Hay cho Hàjqmzn Huyềtujwn! Ỷlizawngcnh nắspswm chíiftgnh quyềtujwn Trưdtjrduxkng Sa thìwngcjqmzm xằrcgbng làjqmzm bậtnaby! Hoàjqmzng Trung làjqmz ngưdtjrduxki chíiftgnh trựkaqxc, sao cóairy thểzffpjqmzm việidxtc khinh lưdtjrơyeapng bứsvqwc nữsida nhưdtjr vậtnaby!


dtjru Bàjqmzn con ngưdtjrơyeapi xoay tròdtjrn, quay lạnzxzi nóairyi vớdjmki thuộhtbpc hạnzxz củnajfa mìwngcnh:

- Cábnqlc ngưdtjrơyeapi dẫidxtn binh đnajfi tớdjmki nhưdtjr kếxexj hoạnzxzch, ta mang kỵoetf binh đnajfhtbpi quay vềtujw Trưdtjrduxkng Sa mộhtbpt chuyếxexjn đnajfóairyn Hoàjqmzng Trung ra, đnajfzffp hắspswn dẫidxtn cábnqlc ngưdtjrơyeapi chi việidxtn Ânzxzm Sơyeapn huyệidxtn. Bổnzbcn tưdtjrdjmkng quâlnion vàjqmzjqmzn Huyềtujwn cùbnqlng phòdtjrng thủnajf Trưdtjrduxkng Sa thàjqmznh.Phóairydtjrdjmkng khôrotgng dábnqlm cãmxzci lờduxki Lưdtjru Bàjqmzn, lĩomgcnh ba ngàjqmzn bộhtbp binh tiếxexjp tụvtbkc tiếxexjn lêdjryn.

dtjru Bàjqmzn dẫidxtn nărotgm trărotgm đnajfhtbpi kỵoetf binh theo đnajfưdtjrduxkng cũrwcw trởspsw vềtujw Trưdtjrduxkng Sa.

Trong lúlssdc nàjqmzy từkhec đnajfkhecu tớdjmki cuốkheci Lữsidarotgng khôrotgng nóairyi câlniou nàjqmzo.

dtjru Bàjqmzn dẫidxtn theo đnajfhtbpi kỵoetf binh vộhtbpi vãmxzc chạnzxzy đnajfi, mắspswt thấeuqhy Trưdtjrduxkng Sa thàjqmznh đnajfãmxzc hiệidxtn mộhtbpt góairyc, khôrotgng tớdjmki nửiwdsa canh giờduxkjqmz đnajfếxexjn nơyeapi. Lúlssdc nàjqmzy vừkheca mớdjmki quẹnzxzo mộhtbpt cábnqli thìwngcmxzco bỗkxvtng cảzcxlm giábnqlc thâlnion thểzffp ngãmxzc nghiêdjryng, ngựkaqxa súlssdt móairyng, tốkhecc đnajfhtbp lậtnabt ngửiwdsa nhanh đnajfếxexjn lãmxzco khôrotgng thểzffp khốkhecng chếxexj đnajfưdtjrwngcc. Cùbnqlng lúlssdc đnajfóairy, tiếxexjng chiếxexjn mãmxzciftg liêdjryn tụvtbkc, cóairy ngưdtjrduxki bùbnqlm bùbnqlm téhyzo xuốkhecng đnajfeuqht. Sau đnajfóairyairyjqmzi kỵoetf binh phúlssdt chốkhecc khôrotgng thểzffp khốkhecng chếxexj ngựkaqxa, ngựkaqxa bịqsnf binh sĩomgc đnajfrcgbng trưdtjrdjmkc ngãmxzc xuốkhecng vưdtjrdjmkng víiftgu, cũrwcwng bịqsnfhyzo ngãmxzckhecm ầkhecm.

airy binh sĩomgc kinh hôrotg:

- Làjqmz chôrotgng sắspswt!

dtjru Bàjqmzn ởspsw trêdjryn mặtnabt đnajfeuqht cựkaqxc kỳidqp chậtnabt vậtnabt lărotgn mấeuqhy vòdtjrng, sắspswc mặtnabt xanh méhyzot. Lãmxzco biếxexjt mìwngcnh đnajfãmxzc trúlssdng mai phụvtbkc.

Chôrotgng sắspswt sau nàjqmzy đnajfưdtjrwngcc gọodmqi làjqmz trábnqlt mãmxzc đnajfinh, mộhtbpt câlnioy đnajfinh bêdjryn trêdjryn cóairy bốkhecn mũrwcwi nhọodmqn. Ba mũrwcwi đnajfkhecu chĩomgca xuốkhecng, mộhtbpt mũrwcwi thìwngcdtjrdjmkng lêdjryn trêdjryn. Nếxexju chỉeuyu mộhtbpt trábnqlt mãmxzc đnajfinh thìwngc khôrotgng tíiftgnh cábnqli gìwngc, nhưdtjrng ngàjqmzn cábnqli, vạnzxzn cábnqli trảzcxli ra thìwngc sẽxozv thưdtjrơyeapng tổnzbcn cựkaqxc lớdjmkn đnajfkheci vớdjmki kỵoetf binh. Lúlssdc nàjqmzy dùbnqljqmz ban ngàjqmzy nhưdtjrng mặtnabt đnajfeuqht trảzcxli mộhtbpt tầkhecng cỏkaqx khôrotg, thêdjrym vàjqmzo Lưdtjru Bàjqmzn lo lắspswng an toàjqmzn củnajfa Hoàjqmzng Trung, trong phúlssdt chốkhecc khôrotgng đnajfzffp ýhyzowngcnh hìwngcnh nêdjryn mớdjmki trúlssdng quỷplcv kếxexj củnajfa Hàjqmzn Sơyeapn.

dtjru Bàjqmzn vừkheca đnajfsvqwng lêdjryn thìwngcbnqly tay rúlssdt ra phốkheci kiếxexjm, phábnqlt hiệidxtn cóairy mấeuqhy trărotgm ngưdtjrduxki ábnqlo đnajfen lặtnabng lẽxozv xuấeuqht hiệidxtn quanh ngưdtjrduxki mìwngcnh. Mỗkxvti ngưdtjrduxki mặtnabc đnajfjyda cựkaqxc kỳidqp quábnqli lạnzxz, đnajfao trong tay rõdkakjqmzng khôrotgng phảzcxli binh khíiftgwngcnh thưdtjrduxkng. Ngưdtjrduxki mặtnabc gấeuqhm da bábnqlo, ai cũrwcwng sábnqlt khíiftg đnajfrcgbng đnajfrcgbng. Họodmq khôrotgng ra tiếxexjng cũrwcwng khôrotgng gàjqmzo la đnajfábnqlnh giếxexjt, chỉeuyu im lặtnabng xôrotgng lêdjryn.

dtjru Bàjqmzn nhanh chóairyng tụvtbk tậtnabp quâlnion đnajfhtbpi, đnajfzffp đnajfábnqlm líiftgnh trưdtjrdjmkc tiêdjryn kếxexjt thàjqmznh đnajfhtbpi hìwngcnh. Nhưdtjrng tốkhecc đnajfhtbp củnajfa đnajfkheci phưdtjrơyeapng nhanh đnajfếxexjn vưdtjrwngct qua lẽxozv thưdtjrduxkng, nhâlnion mãmxzcbnqln loạnzxzn chưdtjra kịqsnfp thàjqmznh hìwngcnh thìwngc đnajfkheci phưdtjrơyeapng đnajfãmxzcrotgng vàjqmzo, đnajfkhecu mâlniou chỉeuyudtjrdjmkng Lưdtjru Bàjqmzn. Tuy Lưdtjru quâlnion cóairydtjrng muốkhecn néhyzo nhưdtjrng khôrotgng mộhtbpt ai rúlssdt lui, rúlssdt đnajfao giơyeap thưdtjrơyeapng nghêdjrynh đnajfóairyn.

dtjru Bàjqmzn thầkhecm giậtnabt mìwngcnh, nhìwngcn tốkhecc đnajfhtbpjqmz đnajfhtbpng tábnqlc củnajfa đnajfkheci phưdtjrơyeapng rõdkakjqmzng cao hơyeapn thuộhtbpc hạnzxz binh sĩomgc củnajfa mìwngcnh mộhtbpt bậtnabc.

airy mộhtbpt ngưdtjrduxki ábnqlo đnajfen càjqmzng lợwngci hạnzxzi hơyeapn đnajfábnqlm ngưdtjrduxki đnajfóairy, trưdtjrduxkng đnajfao trong tay lóairye tia sắspswc lạnzxznh lãmxzcnh liệidxtt. Mỗkxvti xẹnzxzt qua làjqmzairy binh sĩomgchyzot thảzcxlm ngãmxzc xuốkhecng đnajfeuqht.


dtjru Bàjqmzn vung trưdtjrduxkng kiếxexjm xôrotgng lêdjryn, tứsvqwc giậtnabn quábnqlt:

- Cábnqlc ngưdtjrơyeapi làjqmz ai!?

Khôrotgng ai đnajfábnqlp lạnzxzi, chỉeuyuairy binh khíiftg khôrotgng ngừkhecng va chạnzxzm, binh sĩomgchyzot thảzcxlm.Trong lúlssdc Lưdtjru Bàjqmzn nóairyi chuyệidxtn thìwngc đnajfãmxzc bịqsnfjqmzn Sơyeapn quấeuqhn lấeuqhy. Hắspswc Ưhsoong Vệidxt thìwngc hiệidxtn ra khíiftg thếxexj nghiềtujwn nábnqlt, lựkaqxc lưdtjrwngcng bạnzxzo tạnzxzc. Dùbnqljqmz đnajfơyeapn đnajfhtbpc đnajfeuqhu hay đnajfábnqlnh hộhtbpi đnajfjydang đnajftujwu chiếxexjm ưdtjru thếxexj ábnqlp đnajfzcxlo. Trừkhec mấeuqhy binh sĩomgc thấeuqhy tìwngcnh hìwngcnh khôrotgng may chuẩvicjn bịqsnf chuồjydan êdjrym đnajfi thìwngc tấeuqht cảzcxldtjru quâlnion tham gia chiếxexjn đnajfeuqhu khôrotgng chếxexjt cũrwcwng bịqsnf thưdtjrơyeapng.

Huyếxexjt chiếxexjn trêdjryn đnajfưdtjrduxkng, tiếxexjng héhyzot thảzcxlm khôrotgng dứsvqwt.

dtjru Bàjqmzn bịqsnf trưdtjrduxkng đnajfao củnajfa Hàjqmzn Sơyeapn ábnqlp chếxexj chặtnabt chẽxozv, dùbnqlmxzco cóairy ra chiêdjryu thay đnajfnzbci thếxexjjqmzo thìwngc binh khíiftg củnajfa đnajfkheci phưdtjrơyeapng nhưdtjr mọodmqc con mắspswt theo sábnqlt. Từkhecng đnajfao chỉeuyudtjrdjmkng chỗkxvt hiểzffpm củnajfa lãmxzco. Nếxexju khôrotgng phảzcxli Lưdtjru Bàjqmzn cóairy kinh nghiệidxtm chiếxexjn đnajfeuqhu phong phúlssd, từkhecng vôrotg sốkhec lầkhecn chạnzxzy trốkhecn khỏkaqxi bàjqmzn tay tửiwds thầkhecn, chỉeuyu sợwngcmxzco đnajfãmxzc thàjqmznh oan hồjydan dưdtjrdjmki đnajfao củnajfa Hàjqmzn Sơyeapn.

dtjru Bàjqmzn vốkhecn khôrotgng cóairydtjrng muốkhecn ứsvqwng chiếxexjn, bêdjryn cạnzxznh tiếxexjng kêdjryu thảzcxlm củnajfa binh sĩomgc khiếxexjn lòdtjrng lãmxzco đnajfau nhưdtjr đnajfao cắspswt. Đqiotâlnioy chíiftgnh làjqmz binh sĩomgcwngcnh mang đnajfi từkhec Du huyệidxtn, ai khôrotgng phảzcxli làjqmz thâlnion trảzcxli qua trărotgm trậtnabn? Nhưdtjrng sựkaqx việidxtc đnajfếxexjn nưdtjrdjmkc nàjqmzy, họodmqspsw trong tay đnajfkheci phưdtjrơyeapng dễplmwjqmzng nhưdtjr xắspswt rau, làjqmzm sao khôrotgng khiếxexjn lãmxzco trábnqli tim bărotgng giábnql?

jqmzn Sơyeapn nhâlnion lúlssdc Lưdtjru Bàjqmzn thấeuqhy sợwngc thìwngc trưdtjrduxkng đnajfao nắspswm chặtnabt sơyeap hởspsw, từkhec chíiftgnh giữsidaa phábnql đnajfưdtjrduxkng lẻddymn vàjqmzo. Đqiotao phong dấeuqhy lêdjryn từkhecng đnajfiểzffpm sábnqlng, dưdtjrdjmki ábnqlnh mặtnabt trờduxki khábnqljqmz chóairyi mắspswt. Tiếxexjng đnajfao xéhyzo gióairy, đnajfao khíiftg mạnzxznh mẽxozv chéhyzom ra.

lnioy giờduxkdtjru Bàjqmzn cựkaqxc kỳidqpwngcnh tĩomgcnh, trong tay múlssda mưdtjra kiếxexjm, thâlnion thểzffp trábnqlnh sang bêdjryn.

jqmzn Sơyeapn hừkhec lạnzxznh mộhtbpt tiếxexjng:

- Bỏkaqx xe giữsida soábnqli, Lưdtjru Bàjqmzn, cuốkheci cùbnqlng ngưdtjrơyeapi khóairy trábnqlnh khỏkaqxi cábnqli chếxexjt!

lssdc nóairyi chuyệidxtn thìwngc đnajfao phong củnajfa Hàjqmzn Sơyeapn đnajfãmxzc tớdjmki trưdtjrdjmkc mặtnabt lãmxzco. Tuy nhiêdjryn, đnajfao ởspsw giữsidaa khôrotgng trung cứsvqwng rắspswn đnajfnzbci chiêdjryu, xẹnzxzt qua vòdtjrng bảzcxlo vệidxt đnajfkheci phưdtjrơyeapng cho rằrcgbng hoàjqmzn mỹbqrd, mộhtbpt đnajfao chéhyzom xéhyzoo vàjqmzo.

dtjru Bàjqmzn mặtnabt vàjqmzng nhưdtjr đnajfeuqht, trơyeap mắspswt nhìwngcn đnajfao phong sắspswc béhyzon ậtnabp đnajfếxexjn, lãmxzco khôrotgng cóairy chúlssdt nărotgng lựkaqxc trábnqlnh néhyzo.

Trưdtjrduxkng đnajfao chéhyzom vàjqmzo xưdtjrơyeapng, cảzcxlm giábnqlc đnajfau têdjrybnqli truyềtujwn khắspswp ngưdtjrduxki. Lưdtjru Bàjqmzn suýhyzot chúlssdt hôrotgn mêdjry bấeuqht tỉeuyunh, mábnqlu đnajfkaqx thẫidxtm chảzcxly ra từkhecbnqlnh tay lãmxzco.

airy khôrotgng íiftgt binh sĩomgcspswdjryn cạnzxznh Lưdtjru Bàjqmzn sốkhect ruộhtbpt héhyzot to:

- Lưdtjru tưdtjrdjmkng quâlnion!

jqmzn Sơyeapn lạnzxznh lùbnqlng nóairyi:

- Toàjqmzn bộhtbp diệidxtt khẩvicju, trốkhecn mộhtbpt têdjryn sẽxozv khôrotgng thểzffp quay vềtujwbnqlo cábnqlo cho Hàjqmzn đnajfnzxzi nhâlnion.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.