Phong Lưu Tam Quốc

Chương 377 : Hàn Huyền (hạ)

    trước sau   
Trong lúlpljc binh sĩljtkrrgl đbaufnrcjy thìnrcj từktva ngoàplcfi cửlqwga truyềjbcin đbaufếctpin tiếctping nóbfoni, tiếctpip theo làplcf mộvmoot ôrrglng lãbfono mặrtsvc giáuxhtp xanh, đbaufdlxbu đbaufvmooi mũiphd giáuxhtp, mặrtsvc áuxhto choàplcfng đbaufen, tay nắsnigm phốjveqi kiếctpim đbaufi đbaufếctpin, chísnignh làplcfcrtyu Bàplcfn.

plcfn Huyềjbcin lòbfonng căqntcng thẳzvyong. Tuy cấqntcp quan củoeyra gãbfon cao hơlhlgn Lưcrtyu Bàplcfn mấqntcy cấqntcp nhưcrtyng lãbfono lạpgpei làplcf họnrcjplcfng xa củoeyra Lưcrtyu Biểyrcau, dùjbci thếctpiplcfo thìnrcjbfon khôrrglng đbaufsnigc tộvmooi nổlqwgi. Mắsnigt thấqntcy Hoàplcfng Trung sắsnigp bịtche xửlqwg tửlqwgplcfcrtyu Bàplcfn đbaufvmoot nhiêcrtyn xâyxoym nhậlqwgp, khiếctpin gãbfon tay châyxoyn luốjveqng cuốjveqng.

plcfn Huyềjbcin cốjveq gắsnigng nặrtsvn ra nụhoxdcrtyrrgli, nóbfoni:

- Sao Lưcrtyu tưcrtyiphdng quâyxoyn khôrrglng ởjvik trêcrtyn thàplcfnh phòbfonng chỉlhlg huy binh sĩljtk phòbfonng ngựrrgl Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng, màplcf tớiphdi đbaufâyxoyy đbaufyrcaplcfm gìnrcj?

Trêcrtyn mặrtsvt Lưcrtyu Bàplcfn khôrrglng cóbfon nụhoxdcrtyrrgli, khuôrrgln mặrtsvt khắsnigc khổlqwg xanh mélhlgt, mắsnigt toáuxhtt ra ngọnrcjn lửlqwga giậlqwgn dữedcg.

bfono sảctbqi bưcrtyiphdc tiếctpin lêcrtyn, tứqnnfc giậlqwgn nóbfoni:


- Cóbfon việostmc gìnrcj thìnrcj tháuxhti thúlpljyrcaplcfng, cầdlxbn gìnrcj hỏfgcii tạpgpei hạpgpe? Chỉlhlgplcflpljc nàplcfy làplcf thờrrgli đbaufiểyrcam dùjbcing ngưcrtyrrgli, cóbfonyxoyu ngàplcfn quâyxoyn dễilcy kiếctpim mộvmoot tưcrtyiphdng khóbfon cầdlxbu. Tạpgpei sao Hàplcfn đbaufpgpei nhâyxoyn khôrrglng nhậlqwgn rõyrca trắsnigng đbaufen đbaufúlpljng sai?

plcfn Huyềjbcin cốjveqlhlgn lửlqwga giậlqwgn, nghiêcrtym nghịtchebfoni:

- Lưcrtyu tưcrtyiphdng quâyxoyn, bổlqwgn tháuxhti thúlplj biếctpit tưcrtyiphdng quâyxoyn vàplcf Hoàplcfng Trung cóbfon giao tìnrcjnh sâyxoyu dàplcfy, nhưcrtyng lầdlxbn nàplcfy sựrrgl việostmc nguy hạpgpei rấqntct lớiphdn, khôrrglng thểyrcabfon mộvmoot chúlpljt sơlhlg xuấqntct. Khôrrglng lẽtkhccrtyu tưcrtyiphdng quâyxoyn vìnrcj nghĩljtka riêcrtyng màplcf bỏfgci mặrtsvc đbaufpgpei cụhoxdc khôrrglng thèjrjrm đbaufyrca ýxdlu sao?

crtyu Bàplcfn đbaufâyxoyu chịtcheu từktva bỏfgci, hai bêcrtyn kịtchech liệostmt tranh cãbfoni.

Ngay lúlpljc nàplcfy, lạpgpei cóbfon mộvmoot thịtche vệostm vộvmooi vàplcfng chạpgpey tớiphdi. Lửlqwga giậlqwgn trong lòbfonng Hàplcfn Huyềjbcin khôrrglng chỗljtk trúlpljt ra, coi nhưcrty thịtche vệostm gặrtsvp xui, bịtcheplcfn Huyềjbcin táuxhtt mộvmoot cáuxhti đbaufdlxbu váuxhtng mắsnigt hoa. Hàplcfn Huyềjbcin khôrrglng chịtcheu từktva bỏfgci, háuxht mồkgzgm mắsnigng mộvmoot trậlqwgn.

Xong gãbfon mớiphdi tứqnnfc giậlqwgn nóbfoni:

- Cóbfon chuyệostmn gìnrcjplcf bốjveqi rốjveqi hoảctbqng hốjveqt vậlqwgy?

Thịtche vệostm khôrrglng lo đbaufếctpin mặrtsvt nóbfonng ráuxhtt, mởjvik miệostmng nóbfoni:

- Bẩnrcjm quậlqwgn thủoeyr đbaufpgpei nhâyxoyn, tháuxhtm tửlqwg pháuxhtt hiệostmn khoảctbqng ba, bốjveqn ngàplcfn binh sĩljtk Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng đbaufang di đbaufvmoong đbaufếctpin ngoàplcfi Trưcrtyrrglng Sa thàplcfnh, dọnrcjc hưcrtyiphdng nam thàplcfnh đbaufi tớiphdi đbaufưcrtyrrglng hưcrtyiphdng tâyxoyy. Theo tốjveqc đbaufvmooplcfnh quâyxoyn củoeyra chúlpljng, nhậlqwgn đbauftchenh ban đbaufdlxbu làplcf đbaufi hưcrtyiphdng Âuzqgm Sơlhlgn huyệostmn, khoảctbqng hai ngàplcfy thìnrcjbfon thểyrca tớiphdi nơlhlgi.

plcfn Huyềjbcin bịtchejbci giậlqwgt nảctbqy mìnrcjnh, khóbfon tin thấqntct thanh nóbfoni:

- Cáuxhti gìnrcj!?

crtyu Bàplcfn cau màplcfy nhìnrcjn Hàplcfn Huyềjbcin biếctpin sắsnigc mặrtsvt vặrtsvn vẹlqwgo, kiềjbcim khôrrglng đbaufưcrtylhlgc hỏfgcii:

- Làplcfm sao đbaufâyxoyy tháuxhti thúlplj? Bâyxoyy giờrrgl chỉlhlgbfonn cáuxhtch giữedcg vữedcgng Trưcrtyrrglng Sa quậlqwgn, đbauflhlgi quâyxoyn chi việostmn củoeyra Vưcrtyơlhlgng Uy tưcrtyiphdng quâyxoyn tạpgpei Ba Khâyxoyu đbaufếctpin thìnrcj sẽtkhc chiếctpin thắsnigng. Tuy Âuzqgm Sơlhlgn huyệostmn làplcf yếctpiu đbaufiểyrcam chiếctpin lưcrtylhlgc khôrrglng sai, nhưcrtyng dưcrtyrrglng nhưcrty khôrrglng cóbfonctbqnh hưcrtyjvikng gìnrcj đbaufếctpin đbaufpgpei cụhoxdc.


plcfn Huyềjbcin run bầdlxbn bậlqwgt nóbfoni:

- Lưcrtyu tưcrtyiphdng quâyxoyn cóbfon đbaufiềjbciu khôrrglng biếctpit. Bởjviki vìnrcj hai tháuxhtng trưcrtyiphdc mưcrtya dầdlxbm dềjbci, bịtcheyxoyn Mộvmoong hồkgzgctbqnh hưcrtyjvikng, đbaufem nưcrtyiphdc sôrrglng lũiphd lụhoxdt thàplcfnh tai mởjvik ra kho lưcrtyơlhlgng Tưcrtyơlhlgng Tâyxoyy. Bâyxoyy giờrrgl Trưcrtyrrglng Sa khôrrglng cóbfon nhiềjbciu lưcrtyơlhlgng thảctbqo, bởjviki vậlqwgy nêcrtyn mấqntcy ngàplcfy trưcrtyiphdc khi quâyxoyn Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng tấqntcn côrrglng An thàplcfnh thìnrcjplcfn ta đbaufâyxoyy cóbfon gửlqwgi thưcrty đbaufếctpin Vưcrtyơlhlgng Uy tưcrtyiphdng quâyxoyn, khiếctpin Vưcrtyơlhlgng tưcrtyiphdng quâyxoyn sai ngưcrtyrrgli đbaufem mộvmoot ísnigt quâyxoyn lưcrtyơlhlgng đbaufi. Hôrrglm nay nhậlqwgn đbaufưcrtylhlgc thưcrty xe lưcrtyơlhlgng đbaufãbfon tớiphdi Âuzqgm Sơlhlgn huyệostmn, khôrrglng biếctpit Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng từktva đbaufâyxoyu nhậlqwgn đbaufưcrtylhlgc tin tứqnnfc hàplcfnh quâyxoyn đbaufi Âuzqgm Sơlhlgn, chỉlhlg sợlhlgplcf muốjveqn cưcrtyiphdp lưcrtyơlhlgng.

crtyu Bàplcfn siếctpit chặrtsvt nắsnigm tay, mắsnigt trợlhlgn tròbfonn nhìnrcjn Hàplcfn Huyềjbcin, vôrrgljbcing thấqntct vọnrcjng, gầdlxbm rốjveqng:

- Quậlqwgn thủoeyr! Sựrrgl việostmc quan trọnrcjng nhưcrty vậlqwgy tạpgpei sao trưcrtyiphdc đbaufóbfon ngưcrtyơlhlgi khôrrglng nóbfoni mộvmoot tiếctping, đbaufyrca mạpgpet tưcrtyiphdng cóbfon thờrrgli gian sắsnigp xếctpip tiếctpip ứqnnfng! Giờrrgl tốjveqt lắsnigm, nếctpiu đbaufyrca quâyxoyn Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng thàplcfnh côrrglng cưcrtyiphdp lưcrtyơlhlgng, sẽtkhcplcf đbaufctbqsnigch trísnig mạpgpeng đbaufjveqi vớiphdi sĩljtk khísnig quâyxoyn ta!

plcfn Huyềjbcin lắsnigp bắsnigp nóbfoni:

- Việostmc nàplcfy xem ra còbfonn phảctbqi nhờrrglcrtyu tưcrtyiphdng quâyxoyn.Lưcrtyu Bàplcfn tứqnnfc giậlqwgn nóbfoni:

- Nếctpiu ta đbaufi rồkgzgi thìnrcj ai thủoeyr Trưcrtyrrglng Sa?

Trong lòbfonng Hàplcfn Huyềjbcin bỗljtkng nhiêcrtyn rựrrglc cháuxhty lửlqwga giậlqwgn, hiểyrcan nhiêcrtyn cựrrglc kỳbspx bấqntct mãbfonn việostmc Lưcrtyu Bàplcfn khinh thưcrtyrrglng mìnrcjnh.

bfon cốjveq gắsnigng đbaufèjrjr élhlgp lửlqwga giậlqwgn, con mắsnigt ti hísnig xoay tròbfonn, cưcrtyrrgli khan nóbfoni:

- Ngưcrtyơlhlgi đbaufi thìnrcj cứqnnf đbaufyrca Hoàplcfng Trung tưcrtyiphdng quâyxoyn giúlpljp ta thủoeyr Trưcrtyrrglng Sa làplcf đbaufưcrtylhlgc.

crtyu Bàplcfn dùjbcing áuxhtnh mắsnigt nghi ngờrrgl nhìnrcjn Hàplcfn Huyềjbcin.

plcfn Huyềjbcin bỗljtkng lạpgpenh giọnrcjng nóbfoni:

- Lưcrtyu tưcrtyiphdng quâyxoyn, ngưcrtyơlhlgi cứqnnfcrtyn tâyxoym, nay chỉlhlgplcfnh treo chuôrrglng, Hàplcfn Huyềjbcin vẫerrfn làplcf biếctpit chừktvang mựrrglc. Nếctpiu lúlpljc ngưcrtyơlhlgi trởjvik vềjbci thấqntcy Hoàplcfng Trung cóbfonnrcj ngoàplcfi ýxdlu muốjveqn thìnrcj cứqnnfnrcjm tớiphdi bổlqwgn quậlqwgn thủoeyr.


Tuy Lưcrtyu Bàplcfn khôrrglng mấqntcy tin tưcrtyjvikng nhưcrtyng hiểyrcan nhiêcrtyn lo lắsnigng lưcrtyơlhlgng thảctbqo khiếctpin óbfonc rốjveqi bờrrgli, lạpgpei thêcrtym trong phúlpljt chốjveqc khôrrglng nghĩljtk ra cáuxhtch gìnrcj kháuxhtc, bấqntct đbaufsnigc dĩljtk đbaufkgzgng ýxdlu.

Tuy nhiêcrtyn, lãbfono hung dữedcgbfoni vớiphdi Hàplcfn Huyềjbcin rằblaong:

- Hàplcfn tháuxhti thúlplj, nếctpiu lúlpljc mạpgpet tưcrtyiphdng trởjvik vềjbci pháuxhtt hiệostmn Hoàplcfng Trung tổlqwgn thưcrtyơlhlgng mộvmoot câyxoyy tóbfonc thìnrcj đbaufktvang tráuxhtch ta khôrrglng kháuxhtch sáuxhto! Dùjbcibfon bẩnrcjm báuxhto lêcrtyn chúlplja côrrglng, Lưcrtyu ta cóbfon thâyxoyn bạpgpei danh liệostmt, chếctpit khôrrglng cóbfon chỗljtk chôrrgln cũiphdng muốjveqn ôrrglm ngưcrtyơlhlgi xuốjveqng dưcrtyiphdi đbauftchea ngụhoxdc!

plcfn Huyềjbcin đbaufáuxhtnh rùjbcing mìnrcjnh, cóbfon chúlpljt sợlhlgbfoni nhìnrcjn Lưcrtyu Bàplcfn, con mắsnigt khôrrglng dáuxhtm chạpgpem vàplcfo áuxhtnh mắsnigt giếctpit ngưcrtyrrgli củoeyra lãbfono. Lòbfonng gãbfon lầdlxbn đbaufdlxbu tiêcrtyn hy vọnrcjng Hoàplcfng Trung đbaufktvang gặrtsvp chuyệostmn gìnrcj, dùjbcibfonbfon hy vọnrcjng lãbfono chếctpit tớiphdi cỡhnrgplcfo. Bởjviki vìnrcj giọnrcjng đbaufiệostmu củoeyra Lưcrtyu Bàplcfn thậlqwgt làplcf quáuxht đbaufvmooc áuxhtc.

crtyu Bàplcfn tựrrgl tay cởjviki dâyxoyy tróbfoni cho Hoàplcfng Trung, mạpgpenh vỗljtk bảctbq vai dàplcfy rộvmoong củoeyra lãbfono, mạpgpenh gậlqwgt đbaufdlxbu.

Hoàplcfng Trung thởjvikplcfi, sau đbaufóbfonjbcing áuxhtnh mắsnigt hung tợlhlgn trừktvang Hàplcfn Huyềjbcin, thếctpiplcfy mớiphdi cùjbcing Lưcrtyu Bàplcfn bưcrtyiphdc nhanh đbaufi ra.

Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng ởjvik trong doanh trạpgpei củoeyra mìnrcjnh, thoảctbqi máuxhti hưcrtyjvikng thụhoxd Triệostmu Vũiphd cẩnrcjn thậlqwgn xoa bóbfonp.

lpljc nàplcfy Quáuxhtch Gia cóbfon việostmc xin gặrtsvp.

Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng thoảctbqi máuxhti duỗljtki lưcrtyng, thuậlqwgn tay sờrrgl soạpgpeng Triệostmu Vũiphdplcfi cáuxhti, thếctpi mớiphdi cưcrtyrrgli hísnigp mắsnigt mờrrgli Quáuxhtch Gia tiếctpin vàplcfo.

Triệostmu Vũiphd đbauffgci mặrtsvt, ngoan ngoãbfonn đbaufqnnfng sau lưcrtyng Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng.

Quáuxhtch Gia vừktvaa tiếctpin đbaufếctpin, háuxht mồkgzgm liềjbcin nóbfoni:

- Lưcrtyu Bàplcfn đbaufãbfon trúlpljng kếctpi, mớiphdi lĩljtknh mộvmoot đbaufvmooi nhâyxoyn mãbfon đbaufi ra tâyxoyy thàplcfnh hưcrtyiphdng Âuzqgm Sơlhlgn huyệostmn.

Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng cưcrtyrrgli to nóbfoni:


- Tốjveqt tốjveqt, quảctbq nhiêcrtyn khôrrglng ngoàplcfi dựrrgl đbaufuxhtn củoeyra ta, Dưcrtyơlhlgng Linh nàplcfy vìnrcj bảctbqo vệostm mạpgpeng sốjveqng đbaufùjbcing làplcf dốjveqc hếctpit sứqnnfc nhỉlhlg.

Quáuxhtch Gia hiểyrcau ýxdlucrtyrrgli:

- Bâyxoyy giờrrgl đbaufãbfon tiếctpin vàplcfo phâyxoyn đbaufoạpgpen mấqntcu chốjveqt nhấqntct củoeyra kếctpi hoạpgpech, thắsnigng bạpgpei làplcf đbaufâyxoyy.

Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng gậlqwgt đbaufdlxbu, uy phong lẫerrfm lẫerrfm quáuxhtt:

- Ngưcrtyrrgli đbaufâyxoyu!!!

Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng nóbfoni:

- Ngưcrtyơlhlgi mau thôrrglng báuxhto cho Lữedcgrrglng, khiếctpin hắsnign hàplcfnh đbaufvmoong theo kếctpi hoạpgpech. Ngoàplcfi ra thôrrglng báuxhto cho Hàplcfn Sơlhlgn, đbaufyrca hắsnign dẫerrfn theo thuộvmooc hạpgpe lậlqwgp tứqnnfc xuấqntct pháuxhtt.

Thịtche vệostmyxoyng dạpgpe, cung kísnignh lui ra ngoàplcfi.

Quáuxhtch Gia đbauflhlgi thịtche vệostm rờrrgli đbaufi, nhìnrcjn Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng bộvmoouxhtng tựrrgl tin thìnrcjcrtyrrgli nóbfoni:

- Chúlplja côrrglng, tạpgpei sao ngưcrtyơlhlgi khôrrglng chúlpljt gìnrcj lo lắsnigng sựrrgl việostmc sẽtkhc bịtche thấqntct bạpgpei?

Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng cưcrtyrrgli hìnrcjnrcjbfoni:

- Khôrrglng phảctbqi ta khôrrglng lo màplcf chuyệostmn nàplcfy thậlqwgt sựrrgl khôrrglng khiếctpin ta lo nổlqwgi. Trong tay Lữedcgrrglng cóbfonqntcn thưcrty củoeyra Hàplcfn Huyềjbcin cùjbcing vớiphdi con dấqntcu quậlqwgn Trưcrtyrrglng Sa. Nay Lưcrtyu Bàplcfn sốjveqt ruộvmoot nhưcrty lửlqwga đbaufjveqt, nếctpiu nhưcrty vậlqwgy màplcfbfono còbfonn khôrrglng trúlpljng kếctpi thìnrcj ta thấqntcy chỉlhlgbfonn nưcrtyiphdc lậlqwgp tứqnnfc rúlpljt khỏfgcii Trưcrtyrrglng Sa.

Quáuxhtch Gia than thởjvik mộvmoot tiếctping, mặrtsvt đbaufdlxby khâyxoym phụhoxdc nóbfoni:

- Kỹctbq thuậlqwgt làplcfm giảctbq củoeyra chúlplja côrrglng cựrrglc kỳbspx siêcrtyu đbaufzvyong, coi nhưcrty ngay mặrtsvt đbaufjveqi chấqntct, muốjveqn lậlqwgp tứqnnfc nhìnrcjn ra ngay thìnrcjiphdng khôrrglng phảctbqi chuyệostmn dễilcy.

Trưcrtyơlhlgng Lãbfonng cưcrtyrrgli ha hảctbqbfoni:

- Đzvyoưcrtylhlgc rồkgzgi, ta đbaufóbfoni bụhoxdng quáuxht, chúlpljng ta đbaufi ăqntcn chúlpljt gìnrcj đbaufi, đbauflhlgt tin tốjveqt củoeyra đbaufáuxhtm Hàplcfn Sơlhlgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.