Phong Lưu Tam Quốc

Chương 376 : Hàn Huyền (thượng)

    trước sau   
pnxac nàuplpy khôsqujng biếmzjnt thịdrzd vệzziv từasgh đypqdâexrju đypqdếmzjnn tiếmzjnn tớdjdhi, nófrqyi thầvnqjm vớdjdhi Hàuplpn Huyềfmbvn mộpkwvt lúpnxac, khiếmzjnn mắjhbct gãdjdh đypqdvnqjy sửdurdng sốfrqyt rồzgkyi từasgh từasgh biếmzjnn thàuplpnh vui sưakqndjdhng, đypqdếmzjnn cuốfrqyi cùnurkng cưakqnfhegi ha hảcvuv.

akqnơtrxing Linh hỏvnqji chuyệzzivn, Hàuplpn Huyềfmbvn cưakqnfhegi to kểgyzm ra. Hai ngưakqnfhegi cùnurkng cưakqnfhegi vang.

Khôsqujng lâexrju sau quảcvuvn sựnvnc trởzgky vềfmbv.

uplpn Huyềfmbvn nâexrjng cao tinh thầvnqjn, gặwrqon hỏvnqji:

- Sựnvnc việzzivc làuplpm thếmzjnuplpo rồzgkyi? Giếmzjnt đypqdưakqnabdyc Hoàuplpng Trung khôsqujng?

Quảcvuvn sựnvnc vẻluri mặwrqot quáwgsei lạcwyxfrqyi:


- Thuộpkwvc hạcwyx mang ngưakqnơtrxii đypqdi bắjhbct hắjhbcn, khôsqujng ngờfheg hắjhbcn chẳmzuing chúpnxat phảcvuvn kháwgseng, còdjdhn tuyêcoxnn bốfrqy muốfrqyn tìpnxam tháwgsei thúpnxa đypqdòdjdhi lẽembjsqujng bằbxwzng. Cho nêcoxnn thuộpkwvc hạcwyx khôsqujng tiệzzivn xuốfrqyng tay, chỉuplp đypqdàuplpnh dẫyvorn hắjhbcn tớdjdhi đypqdâexrjy.

Kỳtjnd thựnvncc cófrqy mộpkwvt sốfrqy việzzivc quảcvuvn sựnvnc khôsqujng nófrqyi ra, đypqdófrqyuplp vốfrqyn gãdjdh đypqddrzdnh trófrqyi Hoàuplpng Trung ngay tạcwyxi chỗzziv đypqdgyzm lấasghy uy phong. Nhưakqnng binh sĩwgse củksqga Hoàuplpng Trung ai cũcvuvng cao to hung thầvnqjn áwgsec báwgse nhìpnxan chằbxwzm chằbxwzm, chỉuplp cầvnqjn gãdjdhfrqy chúpnxat gìpnxa khófrqy xửdurd Hoàuplpng Trung làuplp bảcvuvo đypqdcvuvm đypqdáwgsem lífrqynh sẽembjpnxat đypqdao ra. Thếmzjnuplpdjdh khôsqujng cófrqy gan, càuplpng đypqdasghng nófrqyi tớdjdhi giếmzjnt ngưakqnfhegi. Gãdjdh chỉuplp đypqdàuplpnh mớdjdhi Hoàuplpng Trung tớdjdhi phủksqguplpn Huyềfmbvn, sau đypqdófrqywgseo mưakqnabdyn oai hùnurkm trófrqyi lạcwyxi.

uplpn Huyềfmbvn âexrjm trầvnqjm cưakqnfhegi, mắjhbct lófrqye tia sáwgseng lạcwyxnh, quáwgset:

- Álurip giảcvuvi lêcoxnn đypqdâexrjy!

Đdurdáwgsem lífrqynh áwgsep Hoàuplpng Trung bịdrzd trófrqyi gôsquj, kèwgsem theo tiếmzjnng la héalhgt xôsquj đypqdqznuy tiếmzjnn đypqdếmzjnn.

Hoàuplpng Trung mắjhbct trợabdyn tròdjdhn, râexrju tófrqyc dựnvncng đypqdfmbvng, thâexrjn hìpnxanh vạcwyxm vỡpgfv nhẹisxd chấasghn đypqdpkwvng. Binh sĩwgse đypqdèwgsedjdho cảcvuvm giáwgsec cófrqy lựnvncc lưakqnabdyng cưakqnfhegng đypqdcwyxi khiếmzjnn cáwgsenh tay chúpnxang têcoxn rầvnqjn, khôsqujng thểgyzm kiềfmbvm chếmzjn liêcoxnn tụkcfac rúpnxat lui. Cófrqy mấasghy binh sĩwgse thẹisxdn quáwgsefrqya giậyvorn, đypqddrzdnh đypqdi lêcoxnn đypqdáwgsenh lãdjdho nhưakqnng bịdrzd mắjhbct hổzgkywgseng ngờfhegi củksqga Hoàuplpng Trung trừasghng, uy nhiếmzjnp cưakqnfhegng đypqdcwyxi truyềfmbvn khắjhbcp đypqdcwyxi đypqdưakqnfhegng. Mấasghy binh sĩwgse bịdrzd khífrqy thếmzjn củksqga lãdjdho đypqdèwgse éalhgp, đypqdfmbvng ngâexrjy nhưakqn phỗzzivng tạcwyxi đypqdófrqy.

Chúpnxang khôsqujng dáwgsem cófrqyuplpnh đypqdpkwvng gìpnxa nữyqcja, bêcoxnn tai vang tiếmzjnng Hoàuplpng Trung nhưakqn chuôsqujng, mang theo vôsquj tậyvorn uy nghiêcoxnm nófrqyi:

- Ta tựnvnc đypqdi, khôsqujng cầvnqjn cáwgsec ngưakqnơtrxii cảcvuvn châexrjn cảcvuvn tay.

uplpn Huyềfmbvn tứfmbvc giậyvorn đypqdếmzjnn tay châexrjn run rẩqznuy, thầvnqjm hậyvorn binh sĩwgsesquj dụkcfang, trong lòdjdhng cũcvuvng bịdrzd khífrqy thếmzjn củksqga Hoàuplpng Trung làuplpm kinh ngạcwyxc ngẩqznun ra. Mãdjdhi đypqdếmzjnn khi Hoàuplpng Trung thẳmzuing sốfrqyng lưakqnng đypqdfmbvng trưakqndjdhc mắjhbct gãdjdh, đypqdôsquji mắjhbct nhưakqnakqnfhegi nhạcwyxo nhìpnxan thẳmzuing mớdjdhi chọdutzc gãdjdh giậyvorn dữyqcj.

djdh lạcwyxnh lùnurkng nófrqyi:

- Hoàuplpng Trung, láwgse gan ngưakqnơtrxii khôsqujng nhỏvnqj, thấasghy bổzgkyn tưakqndjdhng quâexrjn màuplp khôsqujng quỳtjnd, trong mắjhbct ngưakqnơtrxii còdjdhn vưakqnơtrxing pháwgsep hay khôsqujng?

Hoàuplpng Trung châexrjm chọdutzc cưakqnfhegi nhạcwyxt:

- Mạcwyxt tưakqndjdhng tựnvnc hỏvnqji trung vớdjdhi chứfmbvc vịdrzd, chưakqna hềfmbvuplpm gìpnxa sai lầvnqjm. Hàuplpn tháwgsei thúpnxa khôsqujng phâexrjn rõwtio tốfrqyt xấasghu đypqdãdjdh bắjhbct Hoàuplpng ta, thửdurd hỏvnqji trong mắjhbct ngưakqnơtrxii lạcwyxi cófrqyakqnơtrxing pháwgsep khôsqujng?


uplpn Huyềfmbvn giậyvorn đypqdếmzjnn dựnvncng râexrju trợabdyn trắjhbcng mắjhbct, pháwgset đypqdcoxnn nófrqyi:

- Hoàuplpng Trung, ngưakqnơtrxii thấasghy tháwgsei thúpnxa khôsqujng quỳtjnd, lạcwyxi còdjdhn vôsquj lễfrqy, đypqdabdyi láwgset nữyqcja sẽembj gộpkwvp lạcwyxi đypqddrzdnh tộpkwvi ngưakqnơtrxii! Ngưakqnơtrxii làuplpm chuyệzzivn gìpnxa thìpnxa trong lòdjdhng tựnvnc biếmzjnt, chẳmzuing lẽembjdjdhn muốfrqyn bổzgkyn tháwgsei thúpnxa chỉuplp ra từasghng cáwgsei sao?

Hoàuplpng Trung hừasgh lạcwyxnh mộpkwvt tiếmzjnng, quay đypqdvnqju đypqdi khôsqujng thèwgsem nhìpnxan Hàuplpn Huyềfmbvn, quảcvuv thựnvncc làuplp khôsqujng đypqdwrqot gãdjdhuplpo mắjhbct.

djdho nhàuplpn nhạcwyxt nófrqyi:

- Muốfrqyn đypqdzgky tộpkwvi thìpnxa lo gìpnxa khôsqujng cófrqy cớdjdh. Ngưakqnơtrxii cófrqy quỷviqz kếmzjnpnxa cứfmbv việzzivc nófrqyi ra đypqdi. Hoàuplpng Trung đypqdi ngay ngồzgkyi thẳmzuing, cầvnqjn gìpnxa sợabdy ngưakqnơtrxii?

uplpn Huyềfmbvn nanh tranh cưakqnfhegi, hỏvnqji:

- Hoàuplpng Trung, ngưakqnơtrxii dưakqndjdhi gốfrqyi cófrqy con cáwgsei gìpnxa khôsqujng?

Hoàuplpng Trung lòdjdhng máwgsey đypqdpkwvng, khôsqujng chúpnxat nghĩwgse ngợabdyi nófrqyi:

- Cófrqy.

Mắjhbct Hàuplpn Huyềfmbvn trợabdyn to, khófrqye miệzzivng treo nụkcfaakqnfhegi âexrjm hiểgyzmm, nófrqyi:

- Cófrqy mấasghy nam, mấasghy nữyqcj?

Hoàuplpng Trung đypqdáwgsep:

- Chỉuplpfrqy mộpkwvt mìpnxanh khuyểgyzmn tửdurd.


uplpn Huyềfmbvn bỗzzivng đypqdfmbvng bậyvort dậyvory, lạcwyxnh lùnurkng nófrqyi:

- Cófrqy phảcvuvi têcoxnn làuplp Hoàuplpng Tựnvnc?

Hoàuplpng Trung trờfhegi sinh tífrqynh côsqujng chífrqynh liêcoxnm minh, ngựnvncc bằbxwzng phẳmzuing, vốfrqyn khôsqujng thèwgsem phủksqg nhậyvorn.

djdho nófrqyi:

- Đdurdúpnxang vậyvory.

uplpn Huyềfmbvn bỗzzivng nheo mắjhbct thàuplpnh đypqdưakqnfhegng chỉuplp hẹisxdp, trong mắjhbct lófrqye tia sáwgseng lạcwyxnh khôsqujng thoáwgset khỏvnqji đypqdôsquji mắjhbct sắjhbcc béalhgn củksqga Hoàuplpng Trung, tim lãdjdho đypqdyvorp trậyvort nhịdrzdp.

uplpn Huyềfmbvn lạcwyxnh lùnurkng nófrqyi:

- Hoàuplpng Tựnvnc hiệzzivn nay làuplp đypqdcwyxi tưakqndjdhng tâexrjm phúpnxac dưakqndjdhi tay Trưakqnơtrxing Lãdjdhng Giang Đdurdôsqujng, chắjhbcc ngưakqnơtrxii cũcvuvng biếmzjnt rõwtio?

Hoàuplpng Trung bỗzzivng nhớdjdh tớdjdhi Hàuplpn Huyềfmbvn lòdjdhng dạcwyx hẹisxdp hòdjdhi, áwgsenh mắjhbct mấasghy lầvnqjn nhìpnxan mìpnxanh nhưakqn rắjhbcn rếmzjnt, lòdjdhng lờfheg mờfheg hiểgyzmu ra ýbxwz nghĩwgse củksqga gãdjdh.

Hoàuplpng Trung tứfmbvc giậyvorn nófrqyi:

- Tuy Hoàuplpng Tựnvncuplp con trai củksqga Hoàuplpng Trung ta nhưakqnng đypqdãdjdh thấasght lạcwyxc nhiềfmbvu năxwukm, Hoàuplpng Trung cũcvuvng khôsqujng biếmzjnt nófrqyzgkytrxii nàuplpo. Cho dùnurkfrqyfrqyuplp thuộpkwvc hạcwyx củksqga Trưakqnơtrxing Lãdjdhng, mộpkwvt làuplp Trưakqnơtrxing, mộpkwvt làuplpakqnu. Từasghakqna trêcoxnn sa trưakqnfhegng khôsqujng phụkcfa tửdurd, nếmzjnu sau nàuplpy cófrqy gặwrqop nhau trêcoxnn chiếmzjnn trưakqnfhegng thìpnxacvuvng làuplp tậyvorn trung vớdjdhi chủksqg củksqga mìpnxanh. Tuy Trung khôsqujng biếmzjnt nhiềfmbvu lễfrqy nghĩwgsea nhưakqnng cũcvuvng hiểgyzmu hai chữyqcj trung trinh. Tâexrjm nàuplpy vìpnxa chúpnxaa côsqujng cófrqy nhậyvort nguyệzzivt soi sáwgseng, sao cófrqy thểgyzm cho ngưakqnơtrxii hãdjdhm hạcwyxi trung lưakqnơtrxing?

uplpn Huyềfmbvn vỗzziv tay, lớdjdhn tiếmzjnng nófrqyi:

- Hay, hay lắjhbcm. Hoàuplpng Trung, khôsqujng ngờfheg miệzzivng lưakqnpgfvi ngưakqnơtrxii giỏvnqji nhưakqn vậyvory. Bổzgkyn tháwgsei thúpnxa ngưakqnabdyc lạcwyxi đypqdãdjdh xem thưakqnfhegng ngưakqnơtrxii. Dưakqnơtrxing Linh!


uplpn Huyềfmbvn bỗzzivng nhiêcoxnn đypqdzgkyi giọdutzng, quáwgset vớdjdhi Dưakqnơtrxing Linh:

- Đdurdem việzzivc ngưakqnơtrxii biếmzjnt nófrqyi cho Hoàuplpng Trung nghe!

akqnơtrxing Linh lậyvorp tứfmbvc bưakqndjdhc ra khỏvnqji hàuplpng, lêcoxnn tiếmzjnng:

- Mạcwyxt tưakqndjdhng rõwtio!

akqnơtrxing Linh lêcoxn châexrjn đypqdi tớdjdhi đypqdi lui quanh ngưakqnfhegi Hoàuplpng Trung, chậyvorm chạcwyxp đypqdi hai vòdjdhng, cuốfrqyi cùnurkng chịdrzdu khôsqujng nổzgkyi áwgsenh mắjhbct giếmzjnt ngưakqnfhegi củksqga lãdjdho, gãdjdh quáwgset mộpkwvt tiếmzjnng đypqdgyzmxwukng can đypqdcvuvm.

pnxac nàuplpy gãdjdh mớdjdhi nófrqyi:

- Hoàuplpng Trung, ngưakqnơtrxii cùnurkng Trưakqnơtrxing Lãdjdhng âexrjm mưakqnu đypqdãdjdhexrju, bổzgkyn phófrqyakqndjdhng giảcvuv bộpkwv đypqdvnqju hàuplpng, ởzgky trong Trưakqnơtrxing doanh. Nếmzjnu khôsqujng phảcvuvi từasgh đypqdófrqy nghe léalhgn đypqdưakqnabdyc đypqdfrqyi thoạcwyxi giữyqcja Trưakqnơtrxing Lãdjdhng vàuplp Hoàuplpng Tựnvnc, thìpnxa vẫyvorn chưakqna biếmzjnt ngưakqnơtrxii vớdjdhi Trưakqnơtrxing Lãdjdhng cófrqy cấasghu kếmzjnt. May làuplp ngưakqnfhegi tốfrqyt cófrqy trờfhegi phùnurk hộpkwv, ôsqujng trờfhegi phùnurk hộpkwvuplpn tháwgsei thúpnxa, bổzgkyn phófrqyakqndjdhng thừasgha cơtrxi trốfrqyn thoáwgset mớdjdhi vạcwyxch trầvnqjn âexrjm mưakqnu củksqga ngưakqnơtrxii đypqdưakqnabdyc. Hoàuplpng Trung, bâexrjy giờfheg ngưakqnơtrxii còdjdhn lờfhegi gìpnxa đypqdgyzmfrqyi?

Hoàuplpng Trung ngửdurda đypqdvnqju cưakqnfhegi dàuplpi, giọdutzng vang vọdutzng nguyêcoxnn đypqdcwyxi sảcvuvnh, khiếmzjnn mỗzzivi ngưakqnfhegi bêcoxnn trong đypqdfmbvu cảcvuvm thấasghy ngựnvncc nhưakqn bịdrzd tảcvuvng đypqdáwgse nặwrqong đypqdèwgse éalhgp, vôsqujnurkng nặwrqong nềfmbv. Mặwrqot lãdjdho trắjhbcng bệzzivch, dưakqnfhegng nhưakqn bỗzzivng chốfrqyc giàuplp nua rấasght nhiềfmbvu.

Giọdutzng Hoàuplpng Trung tràuplpn ngậyvorp bi phẫyvorn vàuplp thêcoxnakqnơtrxing:

- Thưakqnơtrxing thay cho Hoàuplpng Trung mộpkwvt lòdjdhng vìpnxaakqnu gia làuplpm việzzivc, kếmzjnt quảcvuv bịdrzd gian nhâexrjn hãdjdhm hạcwyxi. Cáwgsec ngưakqnơtrxii nófrqyi ta vàuplp Trưakqnơtrxing Lãdjdhng cófrqy âexrjm mưakqnu, cófrqy chứfmbvng cứfmbvpnxa khôsqujng? Chẳmzuing lẽembj muốfrqyn dùnurkng mấasghy câexrju nófrqyi suôsqujng đypqdãdjdh đypqddrzdnh tộpkwvi Hoàuplpng ta sao? Hoàuplpng Trung khôsqujng phụkcfac!

Tráwgsei tim Hàuplpn Huyềfmbvn đypqdyvorp thìpnxanh thịdrzdch. Hoàuplpng Trung dũcvuvng mãdjdhnh nổzgkyi tiếmzjnng trêcoxnn Trưakqnfhegng Sa, lỡpgfv đypqdâexrju buộpkwvc lãdjdho vàuplpo đypqdưakqnfhegng cùnurkng cắjhbcn ngưakqnabdyc thìpnxa thậyvort làuplp ăxwukn trộpkwvm gàuplp khôsqujng đypqdưakqnabdyc còdjdhn mấasght nắjhbcm gạcwyxo. Nhưakqnng, áwgsenh mắjhbct Hàuplpn Huyềfmbvn rơtrxii vàuplpo dâexrjy thừasghng thôsquj to trófrqyi Hoàuplpng Trung, nófrqy siếmzjnt chặwrqot quấasghn quanh ngưakqnfhegi lãdjdho mấasghy vòdjdhng, láwgse gan củksqga gãdjdhcvuvng do đypqdófrqyxwukng lớdjdhn thêcoxnm.

djdh lạcwyxnh lùnurkng nófrqyi:

- Hay cho Hoàuplpng Trung, ngưakqnơtrxii sắjhbcp chếmzjnt màuplp khôsqujng biếmzjnt hốfrqyi cảcvuvi. Lúpnxac Hoàuplpng Tựnvnc bao vâexrjy Lưakqnu Bàuplpn thìpnxa Hoàuplpng Tựnvnc mấasghy lầvnqjn xuốfrqyng tay lưakqnu tìpnxanh. Ai chẳmzuing biếmzjnt năxwukm đypqdófrqyakqnu Bàuplpn vìpnxa bệzzivnh củksqga Hoàuplpng Tựnvncuplp chạcwyxy khắjhbcp nơtrxii, lòdjdhng cảcvuvm âexrjn cho nêcoxnn mớdjdhi nưakqnơtrxing tay, khôsqujng giếmzjnt Lưakqnu Bàuplpn. Sau đypqdófrqy ngưakqnơtrxii rõwtiouplpng mang việzzivn binh đypqdếmzjnn cùnurkng Lưakqnu Bàuplpn đypqdáwgsenh bạcwyxi quâexrjn Hoàuplpng Tựnvnc, tớdjdhi cuốfrqyi cùnurkng tạcwyxi sao ngưakqnơtrxii khôsqujng truy sáwgset? Chẳmzuing lẽembj trong lòdjdhng ngưakqnơtrxii khôsqujng cófrqy ífrqych kỷviqz? Nếmzjnu khôsqujng phảcvuvi mớdjdhi rồzgkyi cófrqy thịdrzd vệzziv biếmzjnt chuyệzzivn báwgseo cho ta hay, ta đypqdúpnxang làuplp khôsqujng thểgyzmuplpm gìpnxa đypqdưakqnabdyc ngưakqnơtrxii!

Hoàuplpng Trung im miệzzivng khôsqujng nófrqyi nêcoxnn lờfhegi.

uplpn Huyềfmbvn thấasghy Hoàuplpng Trung khôsqujng nófrqyi tiếmzjnng nàuplpo, càuplpng tăxwukng can đypqdcvuvm.

djdh vung tay, tứfmbvc giậyvorn nófrqyi:

- Ngưakqnfhegi đypqdâexrju, kéalhgo Hoàuplpng Trung xuốfrqyng chéalhgm cho ta!

- Khoan đypqdãdjdh!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.