Phong Lưu Tam Quốc

Chương 375 : Trường Sa (hạ)

    trước sau   
ereon Huyềycisn đckfoang say mêepfnvcfhlzqkng thụqkra thìcsgd quảngeun sựlzqk phủfzob châendbu mụqkrac vộngeui vàereong tiếpgibn đckfoếpgibn.

dtii thìcsgd thầtvtzm bêepfnn tai Hàereon Huyềycisn:

- Đjqkrtckai nhâendbn, Dưvcfhơhfuyng Linh đckfoãdtii trởlzqk vềycis.

ereon Huyềycisn lậfwafp tứkeuic mởlzqk to mắckfot, con mắckfot ti híeebr tràereon đckfotvtzy kinh ngạtckac, nóasoqi:

- Sao hắckfon trởlzqk vềycis? Chẳahebng phảngeui ởlzqk An thàereonh đckfoãdtii bịtcka bắckfot sao?

Quảngeun sựlzqkvcfhmwmli nóasoqi:


- Cátvtzi nàereoy cũknfvng do Dưvcfhơhfuyng Linh thôlvckng minh, nhâendbn dịtckap Trưvcfhơhfuyng quâendbn sơhfuy sẩwgfby đckfoãdtii chạtckay trốdsajn ra.

ereon Huyềycisn vỗereo tay cưvcfhmwmli to, nóasoqi:

- Tốdsajt tốdsajt, khôlvckng uổckfong bìcsgdnh thưvcfhmwmlng ta xem trọndwqng hắckfon, Dưvcfhơhfuyng Linh thậfwaft làereo thôlvckng minh!

So vớrisli Hàereon Huyềycisn vôlvckendbm vôlvck phếpgib, ngưvcfhtfqxc lạtckai quảngeun sựlzqkasoqereoi phầtvtzn cảngeunh giátvtzc.

dtii nghi ngờmwmlasoqi:

- Cátvtzi nàereoy cóasoq phảngeui làereo quỷereo kếpgib củfzoba Trưvcfhơhfuyng Lãdtiing khôlvckng? Ngưvcfhmwmli nàereoy giỏnhiei tròlvck âendbm mưvcfhu, khôlvckng thểsxqm khôlvckng đckfoycis phòlvckng. Khôlvckng sợtfqx vạtckan nhấeebrt màereo chỉjzvx sợtfqx nhấeebrt vạtckan.

ereon Huyềycisn nghe quảngeun sựlzqkasoqi vậfwafy thìcsgdasoq chúereot dao đckfongeung, lầtvtzm bầtvtzm nóasoqi:

- Rấeebrt cóasoqavsf. Khôlvckng bằkeuing chúereong ta trựlzqkc tiếpgibp giếpgibt hắckfon, đckfoaheb sau nàereoy đckfosxqm lạtckai tai họndwqa.

Quảngeun sựlzqklvckng căoaiqng thẳahebng. Tuy Dưvcfhơhfuyng Linh khôlvckng phảngeui làereo tuyệckygt thếpgib danh tưvcfhrislng gìcsgd nhưvcfhng íeebrt nhấeebrt đckfoãdtii theo Hàereon Huyềycisn nhiềycisu năoaiqm, lậfwafp khôlvckng íeebrt chiếpgibn côlvckng đckfoếpgibn bâendby giờmwml, từlerf miệckygng gãdtii thốdsajt ra lờmwmli vôlvckcsgdnh vôlvck nghĩnhiea đckfoếpgibn vậfwafy khiếpgibn quảngeun sựlzqk lạtckanh sốdsajng lưvcfhng.

Nhưvcfhng quảngeun sựlzqk khôlvckng suy nghĩnhie nhiềycisu, cưvcfhmwmli nóasoqi:

- Tưvcfhrislng quâendbn cầtvtzn gìcsgd lo lắckfong nhưvcfh vậfwafy, cứkeui đckfosxqm hắckfon đckfoếpgibn gặcndnp tưvcfhrislng quâendbn chẳahebng phảngeui đckfoưvcfhtfqxc rồendbi? Chỉjzvx cầtvtzn chúereong ta hỏnhiei han cẩwgfbn thậfwafn, nếpgibu trong đckfoóasoq thậfwaft sựlzqkasoq trátvtz thìcsgd tấeebrt nhiêepfnn sẽdsaj lộngeu ra dấeebru vếpgibt, đckfoếpgibn lúereoc đckfoóasoq quyếpgibt đckfotckanh cũknfvng khôlvckng muộngeun.

ereon Huyềycisn liêepfnn tụqkrac gậfwaft đckfotvtzu nóasoqi:

- Cóasoqavsf, cóasoqavsf. Ngưvcfhơhfuyi dẫereon Dưvcfhơhfuyng Linh đckfoi gặcndnp ta. Màereo đckfotfqxi látvtzt nữckfoa ngưvcfhơhfuyi ởlzqkepfnn cạtckanh ta cẩwgfbn thậfwafn quan sátvtzt, xem coi hắckfon cóasoqcsgd khôlvckng thíeebrch hợtfqxp khôlvckng.


Quảngeun sựlzqk nhỏnhie giọndwqng nịtckanh nọndwqt nóasoqi:

- Tưvcfhrislng quâendbn, khôlvckng bằkeuing ởlzqk hai bêepfnn sắckfop đckfocndnt hai mưvcfhơhfuyi vệckygnhie, lấeebry khíeebr thếpgib átvtzp ngưvcfhmwmli. Nếpgibu nhưvcfh trong lòlvckng Dưvcfhơhfuyng Linh cóasoq ýavsf xấeebru thìcsgd tấeebrt nhiêepfnn sẽdsajeebrp a ấeebrp úereong khóasoqereoasoqi tròlvckn câendbu, tớrisli lúereoc đckfoóasoq mộngeut phen bắckfot lấeebry chéycism lậfwafp uy.

ereon Huyềycisn khôlvckng cóasoq ýavsf kiếpgibn gìcsgd, nghe vậfwafy cảngeum thấeebry kếpgib khôlvckng sai, lớrisln tiếpgibng cưvcfhmwmli bảngeuo:

- Tốdsajt tốdsajt, mọndwqi chuyệckygn cứkeui do ngưvcfhơhfuyi sắckfop xếpgibp đckfoi.

Khôlvckng bao lâendbu sau, quảngeun sựlzqk dẫereon theo Dưvcfhơhfuyng Linh lảngeuo đckfongeuo tiếpgibn tớrisli.

vcfhơhfuyng Linh sắckfoc mặcndnt tátvtzi nhợtfqxt, hiểsxqmn nhiêepfnn do mấeebrt mátvtzu quátvtz nhiềycisu, trêepfnn cátvtznh tay trátvtzi quấeebrn vảngeui trắckfong.

vcfhơhfuyng Linh thấeebry Hàereon Huyềycisn, vộngeui giãdtiiy ra khỏnhiei thịtckalvckng dìcsgdu mìcsgdnh, tiếpgibn lêepfnn vàereoi bưvcfhrislc, bùcyamm mộngeut tiếpgibng quỳpwjh trêepfnn mặcndnt đckfoeebrt.

dtii lớrisln tiếpgibng khóasoqc rốdsajng nóasoqi:

- Tưvcfhrislng quâendbn ơhfuyi, xin hãdtiiy phâendbn xửcndn cho ta đckfoi!

ereon Huyềycisn hừlerf lạtckanh mộngeut tiếpgibng, quay đckfotvtzu đckfoi.

vcfhơhfuyng Linh lòlvckng lạtckanh mộngeut nửcndna, nhìcsgdn vệckygnhieepfnn cạtckanh nhưvcfh hổckfocsgdnh mồendbi, trátvtzn đckfockfo mồendblvcki lạtckanh.

dtii lớrisln tiếpgibng kêepfnu to oan uổckfong:

- Tưvcfhrislng quâendbn, ngàereoi nhấeebrt đckfotckanh phảngeui tin tưvcfhlzqkng mạtckat tưvcfhrislng! Mạtckat tưvcfhrislng vìcsgdvcfhrislng quâendbn xuấeebrt sinh nhậfwaft tửcndn, chưvcfha bao giờmwml hai lòlvckng. Lầtvtzn trưvcfhrislc đckfotvtzu hàereong Trưvcfhơhfuyng Lãdtiing thậfwaft tìcsgdnh làereocsgd sau khi thàereonh phátvtz, tìcsgdnh huốdsajng bấeebrt đckfockfoc dĩnhie. Tuy mạtckat tưvcfhrislng ởlzqk Trưvcfhơhfuyng doanh màereolvckng vẫereon hưvcfhrislng vềycisvcfhrislng quâendbn. Hôlvckm nay thậfwaft khôlvckng dễakjfereong bắckfot đckfoưvcfhtfqxc cơhfuy hộngeui mớrisli chạtckay ra, nếpgibu tưvcfhrislng quâendbn còlvckn chưvcfha tin thìcsgd trêepfnn ngưvcfhmwmli Dưvcfhơhfuyng Linh nhiềycisu vếpgibt thưvcfhơhfuyng mũknfvi têepfnn chíeebrnh làereo bằkeuing chứkeuing. Binh sĩnhie thủfzob thàereonh cũknfvng cóasoq thểsxqmereom chứkeuing!


ereon Huyềycisn vốdsajn làereo mộngeut ngưvcfhmwmli khôlvckng cóasoq chủfzob kiếpgibn, nghe Dưvcfhơhfuyng Linh nóasoqi vậfwafy, lạtckai nhớrisl tớrisli trưvcfhrislc kia từlerfng hàereonh đckfongeung củfzoba gãdtii, lòlvckng đckfoãdtii tin tưvcfhlzqkng bảngeuy, tátvtzm phầtvtzn. Nhưvcfhng gãdtii vẫereon dựlzqka theo lờmwmli quảngeun sựlzqk đckfoãdtiiasoqi, cẩwgfbn thậfwafn hỏnhiei han.

vcfhơhfuyng Linh đckfodsaji đckfoátvtzp trôlvcki chảngeuy, đckfoem việckygc mìcsgdnh biếpgibt vàereo trảngeui qua nóasoqi hếpgibt cho Hàereon Huyềycisn. Cuốdsaji cùcyamng Dưvcfhơhfuyng Linh còlvckn nóasoqi:

- Tưvcfhrislng quâendbn, lầtvtzn nàereoy lýavsf do mạtckat tưvcfhrislng miễakjfn cưvcfhahebng trốdsajn thoátvtzt làereo bởlzqki vìcsgdlzqk trong quâendbn doanh quâendbn đckfotckach biếpgibt đckfoưvcfhtfqxc mộngeut bíeebr mậfwaft cựlzqkc to lớrisln. Chíeebrnh bởlzqki vìcsgd đckfoiềycisu nàereoy nêepfnn mạtckat tưvcfhrislng mớrisli bỏnhie qua thờmwmli đckfoiểsxqmm chưvcfha đckfoúereong, mạtckao hiểsxqmm tíeebrnh mạtckang chạtckay ra. Nếpgibu khôlvckng phảngeui mạtckat tưvcfhrislng nhanh tay lẹwzfc mắckfot thìcsgd sớrislm xuốdsajng suốdsaji vàereong rồendbi.

ereon Huyềycisn dấeebry lêepfnn tòlvcklvck, hỏnhiei:

- Bíeebr mậfwaft lớrisln gìcsgd?

vcfhơhfuyng Linh nhìcsgdn vệckygnhieepfnn cạtckanh, muốdsajn nóasoqi lạtckai thôlvcki.

ereon Huyềycisn phấeebrt tay vẫereoy lui bốdsajn mưvcfhơhfuyi vệckygnhie, khôlvckng kiêepfnn nhẫereon nóasoqi:

- Cóasoqcsgdasoqi mau!

vcfhơhfuyng Linh quỳpwjh trêepfnn mặcndnt đckfoeebrt tiếpgibn lêepfnn vàereoi bưvcfhrislc tớrisli dưvcfhrisli châendbn Hàereon Huyềycisn, nhỏnhie giọndwqng nóasoqi:

- Thuộngeuc hạtcka đckfoưvcfhtfqxc đckfoếpgibn tin tứkeuic, cóasoq liêepfnn quan cựlzqkc kỳpwjh lớrisln vớrisli Lưvcfhu Bàereon, Hoàereong Trung.

ereon Huyềycisn nghe vậfwafy thìcsgd kinh ngạtckac nhảngeuy dựlzqkng, lớrisln tiếpgibng nóasoqi:

- Liêepfnn quan cátvtzi gìcsgd?

vcfhơhfuyng Linh tứkeuic giậfwafn nóasoqi:


- Vốdsajn trong quâendbn doanh củfzoba Trưvcfhơhfuyng Lãdtiing cóasoq mộngeut mãdtiinh tưvcfhrislng têepfnn làereo Hoàereong Tựlzqk, têepfnn nàereoy chíeebrnh làereo con trai củfzoba Hoàereong Trung. Trưvcfhơhfuyng Lãdtiing đckfoãdtiiycisn cùcyamng Hoàereong Trung viếpgibt thưvcfh qua lạtckai, bíeebr mậfwaft mưvcfhu phảngeun, đckfotfqxi tớrisli lúereoc thíeebrch hợtfqxp nhấeebrt thìcsgd sẽdsaj nộngeui ứkeuing ngoạtckai hợtfqxp, côlvckng chiếpgibm Trưvcfhmwmlng Sa thàereonh!

ereon Huyềycisn cựlzqkc kỳpwjh hoảngeung sợtfqx, trátvtzn ưvcfhrislt đckfoereom mồendblvcki. Gãdtii đckfoi tớrisli đckfoi lui mấeebry bưvcfhrislc, mặcndnt xanh méycist, nóasoqi:

- Hoàereong Trung sớrislm cóasoq thàereonh kiếpgibn vớrisli bổckfon tưvcfhrislng quâendbn, liêepfnn tiếpgibp ởlzqk trưvcfhrislc mặcndnt Lưvcfhu Bàereon dấeebry lêepfnn thịtcka phi, muốdsajn bỏnhie chứkeuic thátvtzi thúereo Trưvcfhmwmlng Sa củfzoba ta. Lầtvtzn nàereoy lạtckai dátvtzm tưvcfh thôlvckng quâendbn đckfotckach, lòlvckng nàereoy đckfoátvtzng giếpgibt, tộngeui khôlvckng thểsxqm tha! Ngưvcfhmwmli đckfoâendbu! Đjqkri bắckfot Hoàereong Trung quy átvtzn cho ta! Nếpgibu phảngeun khátvtzng thìcsgd giếpgibt khôlvckng tha!

Quảngeun sựlzqk vộngeui vàereong ngăoaiqn lạtckai, nóasoqi:

- Tưvcfhrislng quâendbn, khôlvckng thểsxqmereoc đckfongeung! Tuy Hoàereong Trung đckfoátvtzng giậfwafn nhưvcfhng cóasoqvcfhu Bàereon đckfotckai nhâendbn chốdsajng lưvcfhng, nếpgibu bởlzqki vìcsgd vậfwafy màereocyamng Lưvcfhu Bàereon đckfotckai nhâendbn trởlzqk mặcndnt thìcsgdcsgdnh nhưvcfh khôlvckng ổckfon lắckfom. Quâendbn Trưvcfhơhfuyng Lãdtiing đckfoãdtiilzqkvcfhrisli thàereonh, tưvcfhrislng quâendbn nộngeui chiếpgibn thìcsgdereom sao đckfoátvtznh trậfwafn đckfoâendby? Truyềycisn ra ngoàereoi thìcsgd chẳahebng phảngeui làereo đckfotckai nhâendbn sẽdsaj bịtcka ngưvcfhmwmli trong thiêepfnn hạtckavcfhmwmli rụqkrang răoaiqng ưvcfh? Huốdsajng chi, tuy Hoàereong Trung nhiềycisu lầtvtzn làereom khóasoq đckfotckai nhâendbn, nhưvcfhng nghĩnhie cẩwgfbn thậfwafn thìcsgd hắckfon trung vớrisli Lưvcfhu Bàereon. Màereovcfhu Bàereon đckfotckai nhâendbn lạtckai làereo chátvtzu củfzoba chúereoa côlvckng, dưvcfhmwmlng nhưvcfh việckygc nàereoy khôlvckng cóasoq khảngeuoaiqng xảngeuy ra.

ereon Huyềycisn vung tay átvtzo, giậfwafn dữckfoasoqi:

- Đjqkrlerfng nóasoqi nhảngeum! Dùcyam Hoàereong Trung cóasoq thôlvckng đckfoendbng vớrisli đckfotckach hay khôlvckng, khôlvckng giếpgibt ngưvcfhmwmli nàereoy khóasoq giảngeui mốdsaji hậfwafn trong lòlvckng ta! Bâendby giờmwmlereohfuy hộngeui tốdsajt, sao bỏnhie qua cho đckfoưvcfhtfqxc? Ngưvcfhơhfuyi lậfwafp tứkeuic mang mộngeut đckfongeui đckfoi bắckfot Hoàereong Trung quy átvtzn!

Quảngeun sựlzqk thấeebry vậfwafy khôlvckng dátvtzm nóasoqi nhiềycisu nữckfoa, đckfoi xuốdsajng làereom việckygc.

vcfhơhfuyng Linh mặcndnt đckfotvtzy nịtckanh nọndwqt nóasoqi:

- Tưvcfhrislng quâendbn anh minh, nhìcsgdn xa trôlvckng rộngeung. Cóasoqvcfhrislng quâendbn ởlzqk thìcsgd Trưvcfhmwmlng Sa còlvckn sợtfqxcsgd Trưvcfhơhfuyng Lãdtiing?

ereon Huyềycisn nghe màereoendbng lâendbng, ngẩwgfbng đckfotvtzu ưvcfhahebn ngựlzqkc nóasoqi:

- Vốdsajn ngưvcfhơhfuyi lâendbm trậfwafn phảngeun bộngeui tộngeui đckfoátvtzng chếpgibt, nhưvcfhng nay ngưvcfhơhfuyi lậfwafp côlvckng chuộngeuc tộngeui, lấeebry đckfoưvcfhtfqxc tin tứkeuic quan trọndwqng nhưvcfh vậfwafy, nhữckfong chuyệckygn quátvtz khứkeui coi nhưvcfh khôlvckng truy cứkeuiu nữckfoa. Sau nàereoy ngưvcfhơhfuyi phảngeui chăoaiqm chỉjzvxereom việckygc cho bổckfon tưvcfhrislng quâendbn.

Vốdsajn trong lòlvckng Dưvcfhơhfuyng Linh cóasoq chúereot khôlvckng yêepfnn, nghe vậfwafy thìcsgd mừlerfng nhưvcfh đckfoepfnn, khôlvckng ngừlerfng vuốdsajt môlvckng ngựlzqka.

dtiiasoqi rằkeuing:

- Đjqkra tạtcka âendbn khôlvckng giếpgibt củfzoba tưvcfhrislng quâendbn. Tưvcfhrislng quâendbn thiệckygn lưvcfhơhfuyng lạtckai ngựlzqkc ôlvckm chíeebr lớrisln, sớrislm muộngeun gìcsgd sẽdsaj danh chấeebrn thiêepfnn hạtcka! Mạtckat tưvcfhrislng nguyệckygn làereom trâendbu làereom ngựlzqka cho tưvcfhrislng quâendbn, đckfoi theo làereom tùcyamy tùcyamng suốdsajt đckfomwmli đckfoãdtiidtiin nguyệckygn rồendbi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.