Phong Lưu Tam Quốc

Chương 374 : Trường Sa (thượng)

    trước sau   
Trưykvdơivmtng Lãyohcng nặsacgng nềhcpv thởnsltbmtzi, nópbmji:

- Cázghsi nàbmtzy khôhoiing phảylvsi làbmtz lỗnpjri củckwia ngưykvdơivmti, kỳpbmj thậnragt chỉyjjb trázghsch ta làbmtzm quázghs đbzreázghsng. Nếcpuou khôhoiing làbmtzm vậnragy thìivmtbmtzn Huyềhcpvn sẽerwg khôhoiing nghi ngờzghs phụnlcm thâfibsn ngưykvdơivmti, sẽerwg sinh ra ảylvsnh hưykvdnsltng rấsvlut lớajqnn cho đbzrexbwhi kếcpuo sau nàbmtzy củckwia ta.

Hoàbmtzng Tựuovq ngẩcpuong đbzregrwxu lêgyizn, mặsacgt đbzregrwxy nưykvdajqnc mắonpct.

yohc nứnmgvc nởnsltpbmji:

- Chúusbsa côhoiing, mạxbwht tưykvdajqnng thâfibsn mang tộullei, vốsrsvn khôhoiing nêgyizn nópbmji cázghsi gìivmt. Nhưykvdng xin chúusbsa côhoiing hãyohcy xem ởnslt Hoàbmtzng Tựuovqivmt chúusbsa côhoiing xuấsvlut sinh nhậnragp tửdssy, đbzreếcpuon lúusbsc đbzreópbmj ngưykvdzghsi hãyohcy cho phụnlcm thâfibsn ta vàbmtzykvdu thúusbsc thúusbsc mộullet con đbzreưykvdzghsng sốsrsvng đbzrei.

Trưykvdơivmtng Lãyohcng vỗnpjr bảylvs vai gãyohc, vôhoiihlbbng trầgrwxm trọpwhcng nópbmji:


- Ngưykvdơivmti cứnmgvgyizn tâfibsm. Cho dùhlbb ngưykvdơivmti khôhoiing nópbmji thìivmt ta cũizcvng sẽerwgbmtzm nhưykvd vậnragy. Khôhoiing chỉyjjb thếcpuo, ta còxlixn đbzreizfsnh đbzrevcia phụnlcm thâfibsn ngưykvdơivmti cùhlbbng ngưykvdơivmti vìivmt ta chinh chiếcpuon thiêgyizn hạxbwh, lậnragp côhoiing lao to lớajqnn đbzreâfibsu.

Hoàbmtzng Tựuovq khôhoiing thèlgxhm đbzrevcia ýgyizivmtnh tưykvdzrqrng, mặsacgt còxlixn đbzrezolvm nưykvdajqnc mắonpct, néqedrt mặsacgt đbzregrwxy vui mừyjjbng hỏlbsci:

- Chúusbsa côhoiing nópbmji cópbmj thậnragt khôhoiing?

Trưykvdơivmtng Lãyohcng gậnragt đbzregrwxu, mỉyjjbm cưykvdzghsi nópbmji:

- Vốsrsvn ta khôhoiing đbzreizfsnh nópbmji, nhưykvdng ta bịizfsxlixng hiếcpuou thảylvso củckwia ngưykvdơivmti làbmtzm cảylvsm đbzreulleng. Con ngưykvdzghsi vìivmt sao làbmtz con ngưykvdzghsi, chínragnh làbmtz bởnslti vìivmt con ngưykvdzghsi cópbmj cảylvsm tìivmtnh. Nếcpuou mộullet ngưykvdzghsi quêgyizn tổyosk bỏlbschoiing, ngưykvdzghsi đbzreópbmjxlixn làbmtz con ngưykvdzghsi sao? Kỳpbmj thựuovqc ta đbzreãyohc ngầgrwxm cùhlbbng Hoàbmtzng Trung viếcpuot thưykvd qua lạxbwhi rồyocni, chẳuplnng qua đbzreang chờzghs thờzghsi gian tốsrsvt nhấsvlut nộullei ứnmgvng ngoạxbwhi hợzrqrp mộullet phen đbzreázghsnh xuốsrsvng Trưykvdzghsng Sa thàbmtznh màbmtz thôhoiii.

Hoàbmtzng Tựuovq mừyjjbng đbzreếcpuon pházghst khópbmjc, khôhoiing biếcpuot nêgyizn nópbmji sao, chỉyjjb liêgyizn tụnlcmc dậnragp đbzregrwxu lạxbwhy Trưykvdơivmtng Lãyohcng.

ykvdajqnng sĩlptygyizn cạxbwhnh dùhlbbbmtz ai cũizcvng vôhoiihlbbng cảylvsm đbzreulleng, bịizfs sựuovq hiếcpuou thảylvso củckwia Hoàbmtzng Tựuovqbmtzm khâfibsm phụnlcmc.

Trưykvdơivmtng Lãyohcng tựuovq tay nâfibsng Hoàbmtzng Tựuovq dậnragy, thếcpuobmtzy gãyohc mớajqni đbzrenmgvng lêgyizn.

Trưykvdơivmtng Lãyohcng cưykvdzghsi nópbmji:

- Đzolvâfibsy cũizcvng làbmtz mụnlcmc đbzreínragch tạxbwhi sao ta thảylvsykvdu Bàbmtzn vàbmtzo thàbmtznh.

Hoàbmtzng Tựuovq giảylvsi quyếcpuot đbzreưykvdzrqrc tâfibsm sựuovq, lòxlixng cựuovqc kỳpbmj thoảylvsi mázghsi.

usbsc nàbmtzy Trưykvdơivmtng Lãyohcng bỗnpjrng nhiêgyizn ngoázghsi đbzregrwxu quázghst vớajqni đbzreázghsm Quázghsch Gia:

- Mớajqni rồyocni chuyệpuidn ta nópbmji vớajqni Thưykvdivmtnh đbzrehcpvu làbmtznrag mậnragt quâfibsn cơivmt quan trọpwhcng, cázghsc ngưykvdơivmti nếcpuou cópbmj ai dázghsm đbzrevcia lộulle mộullet chúusbst tiếcpuong giópbmj thìivmt ta sẽerwg khiếcpuon cázghsc ngưykvdơivmti đbzregrwxu rơivmti xuốsrsvng đbzresvlut!


zghsc vịizfsykvdajqnng cùhlbbng đbzreázghsp:

- Tuâfibsn lệpuidnh!

usbsc nàbmtzy Quázghsch Gia bỗnpjrng lêgyizn tiếcpuong, cốsrsv ýgyizbmtzm bộullezghsng ấsvlup úusbsng nópbmji:

- Chúusbsa côhoiing, cázghsi têgyizn vừyjjba đbzregrwxu hàbmtzng Dưykvdơivmtng Linh rấsvlut khôhoiing đbzreázghsng tin, chỉyjjb sợzrqr lỡsrsvbmtzyohc đbzrevcia lộulle ra cázghsi gìivmt thìivmt tấsvlut cảylvs đbzrexbwhi kếcpuo củckwia quâfibsn ta ngâfibsm nưykvdajqnc nópbmjng.

Trưykvdơivmtng Lãyohcng suy tưykvd nửdssya ngàbmtzy, lạxbwhnh lùhlbbng hỏlbsci:

- Vậnragy bâfibsy giờzghsyohc đbzreâfibsu rồyocni?Quázghsch Gia nhìivmtn bốsrsvn phínraga, trừyjjbzghsc tưykvdajqnng sĩlpty thâfibsn tínragn ra thìivmt khôhoiing thấsvluy ai kházghsc.

yohc khópbmj hiểvciau nópbmji:

- Mớajqni rồyocni còxlixn thấsvluy hắonpcn màbmtz, sao bâfibsy giờzghs đbzrei đbzreâfibsu rồyocni?

Trưykvdơivmtng Lãyohcng tứnmgvc giậnragn nópbmji:

- Vậnragy còxlixn khôhoiing mau truy tìivmtm cho ta, sốsrsvng phảylvsi thấsvluy ngưykvdzghsi, chếcpuot phảylvsi thấsvluy xázghsc!

Quázghsch Gia kinh hoàbmtzng nópbmji:

- Thuộullec hạxbwh hiểvciau rồyocni!

zghsc tưykvdajqnng sĩlpty bắonpct đbzregrwxu truy tìivmtm Dưykvdơivmtng Linh, kéqedrm chúusbst đbzreàbmtzo ra ba tấsvluc đbzresvlut, lậnragt tung cảylvs quâfibsn trạxbwhi nhưykvdng vẫzolvn khôhoiing tìivmtm thấsvluy gãyohc.


Trưykvdơivmtng Lãyohcng giảylvs bộullebmtzm vẻxbwh mặsacgt cựuovqc kỳpbmj tứnmgvc giậnragn quay vềhcpv lềhcpvu củckwia mìivmtnh, kỳpbmj thựuovqc trong lòxlixng bởnslti vìivmt biểvciau hiệpuidn củckwia Dưykvdơivmtng Linh màbmtzykvdzghsi muốsrsvn rụnlcmng răizfsng. Mớajqni rồyocni khi Quázghsch Gia nópbmji đbzreếcpuon Dưykvdơivmtng Linh thìivmt Trưykvdơivmtng Lãyohcng đbzreãyohc chúusbs ýgyiz tớajqni gãyohc co giòxlixqedrn chạxbwhy đbzrei. Chẳuplnng qua Trưykvdơivmtng Lãyohcng cốsrsv ýgyiz cho gãyohc chúusbst thờzghsi gian, đbzrevciayohc thuậnragn lợzrqri trốsrsvn vềhcpv Trưykvdzghsng Sa màbmtz thôhoiii.

Quâfibsn cờzghs quầgrwxn chúusbsng củckwia Trưykvdơivmtng Lãyohcng bắonpct đbzregrwxu pházghst huy côhoiing hiệpuidu.

ykvdơivmtng Linh chạxbwhy nhanh nhưykvd chớajqnp, hai ba phen đbzreãyohchoiing tớajqni phòxlixng ngựuovqa, dắonpct mộullet con ngựuovqa trựuovqc tiếcpuop xôhoiing ra cửdssya sau trạxbwhi, nởnslt nụnlcmykvdzghsi. Bêgyizn trong binh sĩlpty khínrag thếcpuo ngấsvlut trờzghsi, gặsacgp nhau lậnragp tứnmgvc hỏlbsci cópbmj thấsvluy Dưykvdơivmtng Linh hay khôhoiing. May làbmtzyohc ngàbmtzy nàbmtzo cũizcvng ởnslt trong lềhcpvu, ngưykvdzghsi biếcpuot mặsacgt cựuovqc kỳpbmj ínragt ỏlbsci, cho nêgyizn mớajqni dễyjjbbmtzng trốsrsvn đbzrei. Chỉyjjbbmtz khi Dưykvdơivmtng Linh đbzreếcpuon cửdssya sau trạxbwhi thìivmt pházghst hiệpuidn binh sĩlpty đbzreang đbzreizfsnh đbzreópbmjng cửdssya lạxbwhi, gãyohc hoảylvsng hốsrsvt miễyjjbn cưykvdsrsvng vọpwhct tớajqni.

usbsc nàbmtzy binh sĩlptyizcvng pházghst hiệpuidn khôhoiing bìivmtnh thưykvdzghsng, lậnragp tứnmgvc cópbmj ngưykvdzghsi héqedrt to:

- Dưykvdơivmtng Linh bỏlbsc trốsrsvn, chạxbwhy từyjjb cửdssya sau trạxbwhi, mau đbzreuổyoski theo!

Rấsvlut nhanh đbzreãyohcpbmj khinh kỵsekg binh, mộullet đbzreullei khinh bộulle binh từyjjb trong trạxbwhi đbzreuổyoski theo ra.

ykvdơivmtng Linh liềhcpvu mạxbwhng quấsvlut ngựuovqa, hậnragn khôhoiing thểvcia mọpwhcc tázghsm châfibsn bay lêgyizn trờzghsi cho rồyocni.

Mặsacgt sau tiếcpuong châfibsn dồyocnn dậnragp, cázghsch chưykvda tớajqni mưykvdzghsi thưykvdajqnc. Nhưykvdng Dưykvdơivmtng Linh dựuovqa vàbmtzo quen thuộullec đbzreizfsa hìivmtnh, dầgrwxn cắonpct đbzrehoiii truy binh. Liêgyizn tụnlcmc mấsvlut mộullet canh giờzghs thìivmt Trưykvdzghsng Sa thàbmtznh đbzreãyohcnslt trong tầgrwxm mắonpct phínraga xa. Nhưykvdng truy binh củckwia Trưykvdơivmtng Lãyohcng khôhoiing nảylvsn lòxlixng, từyjjb xa đbzreuổyoski theo sau gãyohc.

Binh sĩlpty trêgyizn thàbmtznh vừyjjba mớajqni nếcpuom mùhlbbi thấsvlut bạxbwhi, bịizfsbmtzn Huyềhcpvn mắonpcng xốsrsvi xảylvs, đbzreãyohc thàbmtznh chim sợzrqrbmtznh cong. Lúusbsc nàbmtzy thấsvluy đbzrezjvang trưykvdajqnc cópbmj ngưykvdzghsi dẫzolvn đbzreullei, mặsacgt sau cópbmj khôhoiing ínragt kỵsekg binh vọpwhct tớajqni, vộullei thổyoski kèlgxhn biểvciau thịizfspbmj quâfibsn đbzreizfsch tấsvlun côhoiing.

ykvdơivmtng Linh giụnlcmc ngựuovqa rấsvlut nhanh đbzreãyohc đbzreếcpuon sôhoiing hộulle thàbmtznh. Bâfibsy giờzghsyohcbmtz con ngựuovqa mệpuidt thởnslt hổyoskn hểvcian, nhưykvdng coi nhưykvd đbzreãyohc tớajqni nơivmti.

Tuy nhiêgyizn, binh sĩlpty trêgyizn thàbmtznh mặsacgc kệpuid trắonpcng đbzreen, đbzregrwxu tiêgyizn cho ngưykvdơivmti ăizfsn mưykvda têgyizn đbzreãyohc. Nếcpuou khôhoiing phảylvsi Dưykvdơivmtng Linh trốsrsvn mau thìivmt thậnragt sựuovq bịizfs trúusbsng têgyizn rồyocni.

yohc vừyjjba sốsrsvt ruộullet vừyjjba tứnmgvc giậnragn, ngópbmjng cổyoskqedrt thậnragt to:

- Ta làbmtzykvdơivmtng Linh đbzreâfibsy, mau mởnslt cửdssya thàbmtznh!


Binh sĩlpty trêgyizn thàbmtznh lạxbwhi bắonpcn mộullet mớajqngyizn mớajqni nghe ra giọpwhcng củckwia gãyohc, mộullet ngũizcv trưykvdzghsng nhôhoii đbzregrwxu ra nhìivmtn, chấsvlun kinh nópbmji:

- Đzolvúusbsng thậnragt làbmtzykvdơivmtng Linh tưykvdajqnng quâfibsn!

ykvdơivmtng Linh sốsrsvt ruộullet muốsrsvn chếcpuot, vừyjjba nhìivmtn truy binh nhanh chópbmjng tớajqni gầgrwxn, mộullet bêgyizn còxlixn phảylvsi đbzresrsvi phópbmj binh sĩlpty bắonpcn têgyizn, nhưykvd kiếcpuon bỏlbsc chảylvso nópbmjng đbzrei vòxlixng vòxlixng.

yohc lạxbwhi la to:

- Mau mởnslt cửdssya thàbmtznh, ta vừyjjba chạxbwhy ra khỏlbsci quâfibsn doanh quâfibsn đbzreizfsch! Nhanh lêgyizn, nếcpuou khôhoiing ta chếcpuot chắonpcc rồyocni!

Ngũizcv trưykvdzghsng đbzreópbmjxlixn đbzreang chầgrwxn chờzghs, phínraga xa Lữimvk Khoázghsng ởnslt trêgyizn lưykvdng ngựuovqa sớajqnm lắonpcp xong cung têgyizn.

*Vèlgxho vèlgxho vèlgxho* liêgyizn tụnlcmc ba mũizcvi têgyizn. Dưykvdơivmtng Linh trázghsnh đbzreưykvdzrqrc hai mũizcvi trưykvdajqnc nhưykvdng khôhoiing thoázghst khỏlbsci mũizcvi thứnmgv ba, bịizfs bắonpcn trúusbsng vai trázghsi, mázghsu chảylvsy ra.

Lữimvk Khoázghsng lớajqnn tiếcpuong nópbmji:

- Mọpwhci ngưykvdzghsi mau thúusbsc ngựuovqa, tuyệpuidt đbzresrsvi khôhoiing thểvcia đbzrevciagyizn giặsacgc nàbmtzy vàbmtzo thàbmtznh, nếcpuou khôhoiing thìivmt đbzrexbwhi kếcpuo củckwia chúusbsa côhoiing xong hếcpuot rồyocni!

Lữimvk Khoázghsng dẫzolvn kỵsekg binh xôhoiing lêgyizn, vừyjjba chỉyjjb huy binh sĩlpty bắonpcn têgyizn, rấsvlut cópbmj khínrag thếcpuo khôhoiing giếcpuot chếcpuot Dưykvdơivmtng Linh quyếcpuot khôhoiing bỏlbsc qua.

Ngũizcv trưykvdzghsng trêgyizn thàbmtznh rốsrsvt cuộullec quyếcpuot đbzreizfsnh, khiếcpuon binh sĩlpty mởnslt cửdssya thàbmtznh.

ykvdơivmtng Linh nhặsacgt đbzreưykvdzrqrc cọpwhcng cỏlbsc cứnmgvu mạxbwhng, liềhcpvu mạxbwhng lao vàbmtzo trong thàbmtznh.

Khi Lữimvk Khoázghsng vọpwhct tớajqni cầgrwxu treo thìivmt binh sĩlpty sớajqnm đbzreópbmjng cửdssya thàbmtznh, nghêgyiznh đbzreópbmjn họpwhcbmtzbmtzng loạxbwht mũizcvi têgyizn. Lữimvk Khoázghsng tứnmgvc giậnragn cuồyocnng mắonpcng, đbzreázghsng tiếcpuoc khôhoiing cópbmjzghsch nàbmtzo, lùhlbbi cázghsch thàbmtznh mộullet dặsacgm quanh quẩcpuon thậnragt lâfibsu sau mớajqni ủckwiizcv lui binh.

Phủckwi châfibsu mụnlcmc Trưykvdzghsng Sa.

bmtzn Huyềhcpvn nằzjvam chễyjjbm chệpuid trêgyizn ghếcpuo, ngưykvdzghsi khoázghsc tơivmt lụnlcma mỏlbscng, cópbmj hai thịizfs nữimvk kiềhcpvu diễyjjbm mộullet trázghsi mộullet phảylvsi nhẹcwuz nhàbmtzng xoa bópbmjp cho gãyohc. Mộullet thịizfs nữimvk kházghsc quỳpbmjgyizn cạxbwhnh cầgrwxm hoa quảylvs khôhoiing ngừyjjbng lộullet da, cẩcpuon thậnragn bỏlbscbmtzo miệpuidng Hàbmtzn Huyềhcpvn. Bêgyizn dưykvdajqni khôhoiing xa cópbmj bảylvsy, tázghsm ca cơivmtizcv nữimvk xinh đbzrecwuzp trong tiếcpuot tấsvluu củckwia nhạxbwhc sưykvd từyjjbng bưykvdajqnc châfibsn ngọpwhcc thưykvdajqnt tha. Hàbmtzn Huyềhcpvn hínragp mắonpct, đbzregrwxu khôhoiing ngừyjjbng lắonpcc lưykvd, nhìivmtn gãyohc vẻxbwh mặsacgt hưykvdnsltng thụnlcm, giốsrsvng nhưykvd đbzreãyohc quêgyizn sạxbwhch buổyoski sázghsng thua trậnragn.

Khôhoiing chỉyjjbbmtz thếcpuo, trong phủckwi châfibsu mụnlcmc xa hoa, thưykvdzrqrng cổyosk đbzreàbmtzn hưykvdơivmtng nam mộullec làbmtzm cộullet, đbzregyizu khắonpcc rồyocnng bay sốsrsvng đbzreulleng nhưykvd thậnragt, dụnlcmng cụnlcm quýgyizzghsu bàbmtzy trínrag khắonpcp nơivmti trong phòxlixng. Bêgyizn cạxbwhnh còxlixn cópbmj mộullet bìivmtnh phong rộulleng chínragn thưykvdajqnc, cao sázghsu thưykvdajqnc. Bêgyizn trêgyizn cỏlbscfibsy hoa hồyocnng, tưykvdơivmtng tâfibsy phong tìivmtnh, sinh đbzreulleng nhưykvd thậnragt. Mứnmgvc đbzreulle xa hoa ngay cảylvs phủckwi củckwia Trưykvdơivmtng Lãyohcng ởnslt Mạxbwht Lăizfsng cũizcvng khôhoiing sázghsnh bằzjvang đbzreưykvdzrqrc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.