Phong Lưu Tam Quốc

Chương 373 : Tôn Sách xuất chiến (hạ)

    trước sau   
Hoàallcng Tựjkbiallcpzriu Bàallcn đxivmqlgpu đxivmếjouyn năxzkpm mưpzriơgaxvi hiệbmiep thìzdfapzriu Bàallcn bắbpftt đxivmctonu cảgwcbm thấqlgpy lựjkbic bấqlgpt tòyzdhng tâhetem, đxivmao pháfpklp táfpkln loạyezqn. Dùctonzdfa khôycmfng chịkkkfu thua nhưpzring trong lòyzdhng cựjkbic kỳmnzi kinh sợatfa. Từjkbi khi gãzdfa ra đxivmfpski tớbhthi nay trảgwcbi qua lớbhthn nhỏjhrm mấqlgpy trăxzkpm trậvmpqn, cószoi trậvmpqn thếjouyallco chưpzria từjkbing gặkacgp? Trong lòyzdhng chỉbhth từjkbing khâhetem phụzdfac Hoàallcng Trung, cho rằmnzing trêobqfn đxivmfpski nàallcy ngưpzrifpski cószoi thểbqeq dễfpklallcng chiếjouyn thắbpftng mìzdfanh íhmrwt ỏjhrmi khôycmfng bao nhiêobqfu. Ai ngờfpskycmfm nay, trậvmpqn nàallcy, bịkkkf mộauxyt vịkkkfpzribhthng vôycmf danh quâheten Giang Đmyncôycmfng giếjouyt đxivmếjouyn bấqlgpt lựjkbic đxivmáfpklnh khôycmfng lạyezqi. Nếjouyu khôycmfng phảgwcbi đxivmnqpii phưpzriơgaxvng lơgaxvallc, kinh nghiệbmiem đxivmnqpii trậvmpqn khôycmfng đxivmbpft, chỉbhth sợatfazdfanh sớbhthm mấqlgpt mạyezqng dưpzribhthi đxivmao. Cho thêobqfm thờfpski gian, chỉbhth sợatfa ngưpzrifpski nàallcy làallc đxivmnqpii thủbpft mạyezqnh củbpfta Lưpzriu quâheten.

Hoàallcng Tựjkbi thấqlgpy đxivmauxyng táfpklc củbpfta Lưpzriu Bàallcn khôycmfng mạyezqnh mẽgwcb nhưpzrixwmsc bắbpftt đxivmctonu, phảgwcbn ứdqiung cũkqmang chậvmpqm nửbhtha nhịkkkfp, tuy lòyzdhng cựjkbic kỳmnzi bấqlgpt nhẫxzkpn nhưpzring vẫxzkpn trầctonm giọyhveng quáfpklt:

- Ngưpzriơgaxvi khôycmfng phảgwcbi làallc đxivmnqpii thủbpft củbpfta ta, nếjouyu biếjouyt tựjkbipzriatfang sứdqiuc thìzdfa mau rúxwmst binh đxivmi!

pzriu Bàallcn cựjkbic kỳmnzi giậvmpqn dữxlbc, sĩycmf khảgwcbfpklt bấqlgpt khảgwcb nhụzdfac! Chíhmrwnh gãzdfa tựjkbi nhậvmpqn mìzdfanh tàallci nghệbmie khôycmfng bằmnzing ngưpzrifpski, nhưpzring làallcm mộauxyt quâheten nhâheten, chỉbhthszoi chếjouyt trậvmpqn chứdqiu khôycmfng lùctoni bưpzribhthc. Lưpzriu Bàallcn bịkkkfxwmsc đxivmauxyng cơgaxvn giậvmpqn, nêobqfn khôycmfng nghe thấqlgpy trong giọyhveng nószoii Hoàallcng Tựjkbi tràallcn đxivmctony quan tâhetem.

zdfao nghiêobqfm nghịkkkfszoii:

- Tưpzribhthng đxivmkkkfch kia đxivmjkbing vộauxyi cuồoppfng ngạyezqo, đxivmatfai láfpklt nữxlbca ngưpzriơgaxvi sẽgwcb biếjouyt sựjkbi lợatfai hạyezqi củbpfta bổxwmsn tưpzribhthng quâheten!


Hoàallcng Tựjkbi khôycmfng ngờfpskyzdhng tốnqpit củbpfta mìzdfanh đxivmxwmsi lấqlgpy làallcgaxvn giậvmpqn củbpfta Lưpzriu Bàallcn, trởctonobqfn luốnqping cuốnqping. Lúxwmsc nàallcy, đxivmyezqi đxivmao củbpfta Lưpzriu Bàallcn chéxivmm hưpzribhthng Hoàallcng Tựjkbi, bởctoni vìzdfa bịkkkfhmrwch đxivmauxyng nêobqfn tốnqpic đxivmauxy nhanh gấqlgpp đxivmôycmfi. May mắbpftn Hoàallcng Tựjkbi nhanh tay lẹfpsk mắbpftt, Lêobqf Hoa đxivmao kịkkkfp thờfpski chắbpftn, mớbhthi khôycmfng bịkkkfpzriu Bàallcn chéxivmm trúxwmsng. Dùctonallc thếjouy nhưpzring vẫxzkpn khiếjouyn Hoàallcng Trung đxivmdqiung khôycmfng xa nhìzdfan tim đxivmvmpqp châheten run, suýnmunt nữxlbca héxivmt to đxivmao hạyezqpzriu nhâheten.

Hoàallcng Tựjkbi vừjkbia sốnqpit ruộauxyt vừjkbia bấqlgpt đxivmbpftc dĩycmf, chỉbhthszoi thểbqeq liêobqfn tụzdfac gầctonm lêobqfn, liêobqfn tiếjouyp xuấqlgpt đxivmao.

Hai ngưpzrifpski lạyezqi đxivmqlgpu hai mưpzriơgaxvi hiệbmiep. Lưpzriu Bàallcn đxivmãzdfa qua đxivmi mộauxyt hơgaxvi, Hoàallcng Tựjkbi thìzdfa giốnqping nhưpzri mớbhthi rồoppfi mộauxyt đxivmao quéxivmt ra. Nàallco biếjouyt Lưpzriu Bàallcn khôycmfng đxivmatfa đxivmưpzriatfac, binh khíhmrw bịkkkf đxivmáfpklnh bậvmpqt ra, mởcton rộauxyng trưpzribhthc mặkacgt.

Hoàallcng Tựjkbi ngẩsdibn ngưpzrifpski, bỗwawpng chốnqpic khôycmfng biếjouyt làallcm sao. Ngưpzriatfac lạyezqi phíhmrwa xa Hoàallcng Trung khôycmfng thểbqeq kiềujwum đxivmưpzriatfac nỗwawpi lo lắbpftng nữxlbca.

zdfao quáfpklt to rằmnzing:

- Đmyncao hạyezqpzriu nhâheten!

szoii rồoppfi lãzdfao giụzdfac ngựjkbia lao ra.

Hoàallcng Tựjkbi quay đxivmctonu nhìzdfan qua, trong lòyzdhng dấqlgpy lêobqfn bãzdfao tốnqpi, hốnqpic mắbpftt bắbpftt đxivmctonu ẩsdibm ưpzribhtht, dưpzrifpskng nhưpzri tầctonm mắbpftt biếjouyn mơgaxv hồoppf. Đmyncószoiallc cha củbpfta mìzdfanh! Ngưpzrifpski ởcton trêobqfn ngựjkbia tưpzri thếjouy mạyezqnh mẽgwcb, làallc đxivmnqpii tưpzriatfang mìzdfanh từjkbing hâhetem mộauxy biếjouyt bao nhiêobqfu. Chiếjouyn đxivmao quen thuộauxyc kia, bao nhiêobqfu lầctonn mìzdfanh mơgaxv mộauxyng cószoi thểbqeq cầctonm nószoi tựjkbia nhưpzri phụzdfa thâheten rong ruổxwmsi trêobqfn sa trưpzrifpskng. Giószoi thổxwmsi qua mặkacgt lãzdfao, tószoic mai đxivmãzdfa bạyezqc ởcton trong giószoi tung bay, nếjouyp nhăxzkpn nơgaxvi khószoie mắbpftt nhưpzri đxivmang áfpklm chỉbhth phụzdfa thâheten giàallc nua. Bâhetey giờfpskzdfanh ngồoppfi trêobqfn chiếjouyn mãzdfa, tay cầctonm cuồoppfng đxivmao đxivmxzkpm máfpklu, đxivmnqpii đxivmkkkfch phụzdfa thâheten ruộauxyt thịkkkft củbpfta mìzdfanh. Khószoie mắbpftt gãzdfa khôycmfng thểbqeq kiềujwum chếjouygaxvi lệbmie, hỗwawpn hợatfap máfpklu vàallc mồoppfycmfi, chảgwcby xuốnqping môycmfi, khôycmfng biếjouyt cószoi vịkkkfzdfa.

Trêobqfn chiếjouyn trưpzrifpskng mọyhvei thứdqiu biếjouyn yêobqfn lặkacgng, Hoàallcng Tựjkbi ngồoppfi trêobqfn lưpzring ngựjkbia, tay cầctonm trưpzrifpskng đxivmao, ngơgaxv ngáfpklc nhìzdfan Hoàallcng Trung. Giờfpsk phúxwmst nàallcy, gãzdfa tựjkbia nhưpzri vịkkkf anh hùctonng côycmf đxivmauxyc. Khi đxivmưpzriatfac vôycmf sốnqpi ngưpzrifpski táfpkln tháfpkln thìzdfa trong lòyzdhng vôycmfctonng lạyezqc lõxivmng. Tinh thầctonn củbpfta gãzdfa sắbpftp tan vỡatfa, mộauxyt mặkacgt làallc chúxwmsa côycmfng mìzdfanh kíhmrwnh ngưpzriatfang, làallc đxivmauxyi quâheten cùctonng mìzdfanh nhiềujwuu lầctonn xuấqlgpt sinh nhậvmpqp tửbhth. Mộauxyt mặkacgt chíhmrwnh làallc ngưpzrifpski thâheten vàallc ngưpzrifpski quen củbpfta mìzdfanh. Trêobqfn đxivmfpski đxivmiềujwuu thốnqping khổxwms nhấqlgpt cùctonng lắbpftm thìzdfa nhưpzri thếjouy thôycmfi. Hoàallcng Tựjkbi nhìzdfan chằmnzim chằmnzim Hoàallcng Trung nhanh chószoing lao tớbhthi đxivmâhetey, nhưpzri muốnqpin đxivmem giờfpsk phúxwmst nàallcy khắbpftc vĩycmfnh viễfpkln vàallco trong tráfpkli tim. Chỉbhth hy vọyhveng con đxivmưpzrifpskng dàallci hơgaxvn chúxwmst, đxivmbqeqzdfanh cószoi thểbqeq nhìzdfan phụzdfa thâheten lâheteu hơgaxvn.

Dẫxzkpn theo huynh đxivmbmie đxivmang ngãzdfa gụzdfac bêobqfn cạyezqnh mìzdfanh, tim Hoàallcng Tựjkbi đxivmau nhưpzri đxivmao cắbpftt. Rốnqpit cuộauxyc, chậvmpqm rãzdfai thanh đxivmao chỉbhthpzribhthng Lưpzriu Bàallcn, khôycmfng biếjouyt làallc loạyezqi cảgwcbm giáfpklc gìzdfa. Nhưpzring cuốnqpii cùctonng gãzdfa vẫxzkpn làallc ngừjkbing lạyezqi, ngửbhtha đxivmctonu húxwmsallci, trúxwmst ra tâhetem tìzdfanh vôycmfctonng phứdqiuc tạyezqp, thởctonallci rồoppfi lạyezqi thởctonallci. Thôycmfi.

Hoàallcng Tựjkbi xoay ngưpzrifpski, ra lệbmienh cho binh sĩycmf bắbpftt đxivmctonu rúxwmst lui, thầctonm nghĩycmf “Chúxwmsa côycmfng, tấqlgpt cảgwcb tộauxyi lỗwawpi nàallcy hãzdfay đxivmbqeq ta gáfpklnh váfpklc, muốnqpin ta tựjkbi tay giếjouyt họyhve, ta thậvmpqt sựjkbi khôycmfng làallcm đxivmưpzriatfac.”

Hoàallcng Trung đxivmang muốnqpin lêobqfn tiếjouyng, ngôycmfn ngữxlbc đxivmếjouyn bêobqfn môycmfi thìzdfa nghẹfpskn lạyezqi, chỉbhthszoi thểbqeq khàallcn khàallcn nószoii:

- Ngưpzrifpski đxivmếjouyn, hãzdfay dừjkbing bưpzribhthc!


Giờfpsk phúxwmst nàallcy, lãzdfao đxivmãzdfa giàallc đxivmi nhiềujwuu.

Hoàallcng Tựjkbi quay đxivmctonu lạyezqi, nhìzdfan nưpzribhthc mắbpftt trêobqfn mặkacgt Hoàallcng Trung vàallc sựjkbi bấqlgpt lựjkbic trong mắbpftt mìzdfanh, gãzdfa khôycmfng dáfpklm nhìzdfan lâheteu hơgaxvn, sợatfa kiềujwum néxivmn khôycmfng đxivmưpzriatfac.

zdfa run rẩsdiby nószoii:- Hôycmfm nay quâheten ta đxivmãzdfa bạyezqi, ngàallcy sau lạyezqi phâheten cao thấqlgpp!

Phụzdfa tửbhth đxivmnqpii đxivmctonu, khôycmfng dáfpklm nhậvmpqn nhau.

Hoàallcng Tựjkbi nhìzdfan Hoàallcng Trung thậvmpqt lâheteu sau, xoay ngưpzrifpski giụzdfac ngựjkbia rờfpski đxivmi, vôycmfzdfanh tầctonm mắbpftt rơgaxvi trêobqfn khôycmfng trung.

Đmyncôycmfi tay Hoàallcng Trung siếjouyt chặkacgt, mószoing tay đxivmâhetem sâheteu vàallco da thịkkkft màallczdfao hoàallcn toàallcn khôycmfng đxivmbqeq ýnmun, chỉbhth nhìzdfan bószoing lưpzring cao to đxivmau thưpzriơgaxvng củbpfta Hoàallcng Tựjkbi.

pzrifpskng nhưpzripzriu Bàallcn từjkbi trong mắbpftt lãzdfao đxivmyhvec hiểbqequ ra chúxwmst gìzdfa, trong lòyzdhng lạyezqi khôycmfng rõxivm tạyezqi sao gãzdfa khôycmfng giếjouyt mìzdfanh.

Chỉbhth thấqlgpy Hoàallcng Trung tiếjouyn lêobqfn, khẽgwcbszoii vàallco tai gãzdfa:

- Nószoi chíhmrwnh làallc Hoàallcng Tựjkbi.

pzriu Bàallcn thếjouy mớbhthi đxivmauxyt nhiêobqfn bừjkbing tỉbhthnh, buồoppfn bãzdfa lẩsdibm bẩsdibm:

- Hèjxnxn chi, hèjxnxn chi.

zdfa vung tay lêobqfn ngăxzkpn cảgwcbn thuộauxyc hạyezq tiếjouyn lêobqfn, nószoii:

- Đmyncjkbing đxivmuổxwmsi theo.


Mấqlgpy thiêobqfn tưpzribhthng mặkacgt tràallcn đxivmctony thắbpftc mắbpftc nhưpzring khôycmfng dáfpklm phảgwcbn đxivmnqpii.

Hai ngưpzrifpski cứdqiu nhưpzri thếjouy, nhìzdfan bószoing lưpzring Hoàallcng Tựjkbi khuấqlgpt xa, chậvmpqm rãzdfai biếjouyn mấqlgpt trong tầctonm mắbpftt.

Đmyncang lúxwmsc họyhve cảgwcbm tháfpkln thìzdfaszoi binh sĩycmf vộauxyi vàallcng tiếjouyn lêobqfn nószoii:

- Việbmiec lớbhthn khôycmfng tốnqpit! Quâheten đxivmkkkfch nhâheten lúxwmsc tưpzribhthng quâheten ra trạyezqi bỗwawpng nhiêobqfn tậvmpqp kíhmrwch doanh trạyezqi, binh sĩycmfobqfn ta khôycmfng ngăxzkpn đxivmưpzriatfac đxivmnqpii phưpzriơgaxvng đxivmauxyt kíhmrwch, liêobqfn tụzdfac bạyezqi lui, mắbpftt thấqlgpy khôycmfng giữxlbc đxivmưpzriatfac đxivmyezqi trạyezqi nữxlbca!

- Cáfpkli gìzdfa!?

pzriu Bàallcn vàallc Hoàallcng Trung lậvmpqp tứdqiuc hồoppfi phụzdfac tinh thầctonn, cũkqmang thấqlgpy sựjkbi chấqlgpn kinh trong mắbpftt đxivmnqpii phưpzriơgaxvng. Trưpzriơgaxvng Lãzdfang đxivmauxyc kếjouy thậvmpqt làallc lợatfai hạyezqi. Lưpzriu Bàallcn cószoi vắbpftt ószoic cũkqmang nghĩycmf khôycmfng ra, vộauxyi vàallcng lêobqfn ngựjkbia khiếjouyn binh sĩycmf nhanh chószoing rúxwmst vềujwu. Khi gãzdfa chạyezqy tớbhthi thìzdfa đxivmyezqi trạyezqi đxivmãzdfa thàallcnh mộauxyt mảgwcbnh khéxivmt đxivmen, chỉbhthszoipzriơgaxvng khószoii khôycmfng ngừjkbing bốnqpic lêobqfn, chứdqiung minh mớbhthi rồoppfi thảgwcbm liệbmiet.

pzriu Bàallcn tứdqiuc giậvmpqn nghiếjouyn răxzkpng nghiếjouyn lợatfai nószoii:

- Hay cho Trưpzriơgaxvng Lãzdfang, lợatfai dụzdfang Hoàallcng Tựjkbiallczdfanh cảgwcbm củbpfta chúxwmsng ta kéxivmo dàallci thờfpski gian, mộauxyt ngọyhven lửbhtha đxivmnqpit cháfpkly khôycmfng còyzdhn mộauxyt mảgwcbnh, thậvmpqt đxivmáfpklng hậvmpqn!

Hoàallcng Trung thởctonallci nószoii:

- Thôycmfi, chúxwmsng ta rúxwmst vềujwu Trưpzrifpskng Sa thàallcnh đxivmi.

pzriu Bàallcn bấqlgpt đxivmbpftc dĩycmf gậvmpqt đxivmctonu.

Ngoàallci Trưpzrifpskng Sa năxzkpm mưpzriơgaxvi dặkacgm, trong quâheten trạyezqi Trưpzriơgaxvng Lãzdfang.

Binh sĩycmf tham chiếjouyn vui vẻobqfheten hoan, tưpzribhthng sĩycmf đxivmbpftc thắbpftng trởcton vềujwupzrifpski vui, chỉbhthzdfanh Hoàallcng Tựjkbi mặkacgt âhetem trầctonm khôycmfng nószoii lờfpski nàallco quỳmnzicton ngoàallci đxivmyezqi trạyezqi củbpfta Trưpzriơgaxvng Lãzdfang xin tộauxyi.

Trưpzriơgaxvng Lãzdfang đxivmưpzriatfac đxivmếjouyn tin tứdqiuc, lậvmpqp tứdqiuc dẫxzkpn theo đxivmáfpklm Quáfpklch Gia đxivmi ra.

Hoàallcng Tựjkbi vẫxzkpn cúxwmsi đxivmctonu quỳmnzi ngoàallci trạyezqi, biểbqequ tìzdfanh cựjkbic kỳmnzi xấqlgpu hổxwms.

Trưpzriơgaxvng Lãzdfang đxivmíhmrwch thâheten đxivmi lêobqfn nâheteng nhưpzring Hoàallcng Tựjkbi khôycmfng dáfpklm đxivmdqiung dậvmpqy.

Trưpzriơgaxvng Lãzdfang dịkkkfu giọyhveng nószoii:

- Thưpzrizdfanh, ngưpzriơgaxvi làallcm sao vậvmpqy?

Giọyhveng Hoàallcng Tựjkbi khàallcn khàallcn, vẻobqf mặkacgt khôycmfng giốnqping ngưpzrifpski trẻobqf tuổxwmsi nêobqfn cószoi.

zdfa trầctonm giọyhveng nószoii:

- Thuộauxyc hạyezqszoi lỗwawpi vớbhthi chúxwmsa côycmfng, phụzdfayzdhng hậvmpqu áfpkli củbpfta chúxwmsa côycmfng. Xin chúxwmsa côycmfng trịkkkf tộauxyi, Hoàallcng Tựjkbi khôycmfng dáfpklm cószoi nửbhtha lờfpski oáfpkln tráfpklch!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.