Phong Lưu Tam Quốc

Chương 372 : Tôn Sách xuất chiến (thượng)

    trước sau   
Toàqjqhn Tôvrmvng ởbrazocoszheli thàqjqhnh khiêqjqhu khíqkqzch nửquqia ngàqjqhy, bỗemtwng thấilsby cầvusgu treo cửquqia thàqjqhnh hạlciz xuốruiyng, sau đocosóecab lao ra mộezftt đocosezfti nhâbtdjn mãuupdqmrech mìocosnh chỉgcbh chừruiyng mộezftt mũzvsni têqjqhn, áqmrep trậfxczn đocosopmda, binh sĩsmmtqjqhn thàqjqhnh hàqjqhng, bắbdrxt đocosvusgu kêqjqhu la.

Hai ngưocosuupdi trao đocoszheli têqjqhn xong Toàqjqhn Tôvrmvng khôvrmvng thèecabm đocosbngw ýuupduupd, vung binh khíqkqz, binh sĩsmmt nhưocosuupdnh hổzhel xuốruiyng nútvbgi xôvrmvng lêqjqhn.

Hai ngưocosuupdi chiếisfkn đocosilsbu chưocosa tớzheli mưocosuupdi hiệomuwp thìocos Toàqjqhn Tôvrmvng mộezftt thưocosơadsrng đocosâbtdjm Khútvbgc Phụxlmf xuốruiyng ngựhqfna.

ocoszhelng đocosopmdch chếisfkt đocosi, Toàqjqhn Tôvrmvng lớzheln tiếisfkng khíqkqzch lệomuw binh sĩsmmt:

- Khútvbgc Phụxlmf đocosãuupd chếisfkt, cáqmrec huynh đocosomuw ra sứqmfkc giếisfkt nàqjqho!

qjqhn Huyềibddn thấilsby chủofhvocoszhelng bỏomuwocosnh thìocos hoảwcmyng loạlcizn, nhanh chóecabng rútvbgt lui vềibdd.


Toàqjqhn Tôvrmvng vốruiyn đocosopmdnh thừruiya thắbdrxng đocosuổzheli theo, xôvrmvng tớzheli Trưocosuupdng Sa nhưocosng bịopmdqjqhn Huyềibddn dùqmfkng loạlcizn têqjqhn bắbdrxn lùqmfki.

Trưocosơadsrng Lãuupdng thấilsby thếisfk, lậfxczp tứqmfkc ra lệomuwnh thu binh.

rppzn phíqkqza Lưocosu Bàqjqhn, biếisfkt đocosưocosbngwc quâbtdjn Giang Đcvhfôvrmvng ởbrazocoszheli Trưocosuupdng Sa thàqjqhnh khiêqjqhu chiếisfkn, vốruiyn muốruiyn trợbngw trậfxczn nhưocosng hàqjqhnh quâbtdjn nửquqia đocosưocosuupdng thìocos bịopmd phụxlmfc binh đocosáqmrenh léfxczn. Vốruiyn quâbtdjn lựhqfnc hai bêqjqhn lựhqfnc lưocosbngwng ngang nhau, nhưocosng uy thếisfk phụxlmfc binh Hoàqjqhng Tựhqfn rấilsbt nhanh đocosèecab éfxczp. Lưocosu Bàqjqhn dốruiyc sứqmfkc chiếisfkn đocosilsbu, dầvusgn cóecab dấilsbu hiệomuwu đocosáqmrenh khôvrmvng lạlcizi. Rấilsbt nhanh cóecab binh sĩsmmt chạlcizy đocosi báqmreo tin cho thủofhvocoszhelng đocoslcizi trạlcizi. Thủofhv trạlcizi chíqkqznh làqjqh phụxlmf thâbtdjn củofhva Hoàqjqhng Tựhqfn, Hoàqjqhng Trung. Hoàqjqhng Trung nghe binh sĩsmmtqmreo xong rụxlmfng rờuupdi. Lãuupdo nhung mãuupd sa trưocosuupdng, ra sốruiyng vàqjqho chếisfkt, cáqmrei gìocoszvsnng khôvrmvng sợbngw, chỉgcbh sợbngwecab ngàqjqhy cùqmfkng con mìocosnh đocosruiyi trậfxczn nơadsri sa trưocosuupdng. Nhưocosng ôvrmvng trờuupdi trêqjqhu ngưocosuupdi, càqjqhng lo chuyệomuwn gìocosqjqhecabqjqhng nhanh xảwcmyy ra. Hoàqjqhng Trung dâbtdjng tràqjqho bi thưocosơadsrng, mắbdrxt đocoszwtdm lệomuw. Thịopmd vệomuw đocosqmfkng cạlciznh kinh sợbngw, luốruiyng cuốruiyng tay châbtdjn.

Hoàqjqhng Trung nhanh chóecabng lau nưocoszhelc mắbdrxt, cốruiyfxczn lòrppzng bi thưocosơadsrng, dẫzwtdn hai ngàqjqhn binh sĩsmmt đocosếisfkn chi việomuwn, chỉgcbh đocosbngw lạlcizi sốruiy íqkqzt binh sĩsmmt canh gáqmrec.

ocosu Bàqjqhn đocosưocosbngwc Hoàqjqhng Trung giútvbgp đocoswcmy, lậfxczp tứqmfkc tậfxczp hợbngwp cùqmfkng binh sĩsmmt bắbdrxt đocosvusgu phảwcmyn côvrmvng.

Tráqmrei lạlcizi quâbtdjn Hoàqjqhng Tựhqfn đocosbngwt mộezftt uy, đocosbngwt hai suy, đocosbngwt ba kiệomuwt. Việomuwn quâbtdjn kẻvusg đocosopmdch vừruiya lêqjqhn thìocos trong lòrppzng sinh ra ảwcmynh hưocosbrazng tâbtdjm lýuupd rấilsbt lớzheln, nếisfku khôvrmvng phảwcmyi cóecab Hoàqjqhng Tựhqfn lớzheln tiếisfkng khíqkqzch lệomuw, xung phong đocosi đocosvusgu thìocosecab lẽisfk đocosáqmrem líqkqznh đocosãuupd sớzhelm chạlcizy trốruiyn rồezfti.

Phe đocosopmdch khíqkqz thếisfkqjqhng lútvbgc càqjqhng cao, còrppzn Hoàqjqhng Tựhqfn thìocos huyếisfkt nhiễgjmlm sa trưocosuupdng, tửquqi chiếisfkn khôvrmvng lùqmfki. Trong doanh trạlcizi Lưocosu quâbtdjn luâbtdjn phiêqjqhn đocosếisfkn mấilsby đocosbngwt xung phong liềibddu chếisfkt nhưocosqjqho chỗemtw khôvrmvng ngưocosuupdi. Kiếisfkm chéfxczm đocosao chặellmt, liêqjqhn tụxlmfc đocosáqmrenh bay trậfxczn kỳgabpocosu quâbtdjn. Hoàqjqhng Trung ởbrazocosu doanh nhưocosng cựhqfnc kỳgabp quan tâbtdjm từruiyng hàqjqhnh đocosezftng củofhva Hoàqjqhng Tựhqfn. Dùqmfk Hoàqjqhng Tựhqfn thay đocoszheli rấilsbt nhiềibddu nhưocosng tìocosnh cảwcmym phụxlmf tửquqibtdjm linh tưocosơadsrng thôvrmvng, chỉgcbh thoáqmreng qua trựhqfnc giáqmrec đocosãuupdecabi cho lãuupdo đocosâbtdjy chíqkqznh làqjqh con củofhva mìocosnh. Khi áqmrenh mắbdrxt liếisfkc nhìocosn, lãuupdo vừruiya vui mừruiyng vừruiya bi thưocosơadsrng, nghĩsmmt tớzheli mấilsby năifglm nay chia cáqmrech vớzheli con trai, quay đocosvusgu đocosãuupdqjqh đocosruiyi đocosopmdch trêqjqhn sa trưocosuupdng, đocosiềibddu nàqjqhy sao khôvrmvng khiếisfkn lòrppzng ngưocosuupdi chua xóecabt?

ocosu Bàqjqhn thấilsby tưocoszhelng đocosopmdch dũzvsnng mãuupdnh nhưocos vậfxczy thìocos bịopmdqkqzch thíqkqzch lòrppzng hiếisfku chiếisfkn, liêqjqhn tụxlmfc quáqmret to, đocosáqmrenh tan binh sĩsmmt trưocoszhelc mắbdrxt, chíqkqznh mìocosnh giụxlmfc ngựhqfna xôvrmvng lêqjqhn. Hoàqjqhng Tựhqfn sớzhelm khôvrmvng phảwcmyi làqjqh thằhqfnng nhóecabc mặellmt vàqjqhng vọpknet ma ốruiym năifglm đocosóecab. Khuôvrmvn mặellmt góecabc cạlciznh rõomeoqjqhng, đocosôvrmvi mắbdrxt sắbdrxc béfxczn nhưocosocos tửquqi, sốruiyng mũzvsni cao thẳlonnng càqjqhng khiếisfkn gãuupd kiêqjqhu ngạlcizo bấilsbt quầvusgn. Toàqjqhn thâbtdjn tràqjqhn ngậfxczp khíqkqz thếisfk nam nhi. Thanh Lêqjqh Hoa đocosao tựhqfna nhưocosqmfka đocosòrppzi mạlcizng, mỗemtwi vung mộezftt lầvusgn làqjqh sẽisfkecab ngưocosuupdi nhuộezftm máqmreu. Tấilsbt cảwcmy đocosiềibddu nàqjqhy so vớzheli Hoàqjqhng Tựhqfnifglm đocosóecab thậfxczt làqjqhqmrech biệomuwt mộezftt trờuupdi mộezftt vựhqfnc, chíqkqznh Lưocosu Bàqjqhn cũzvsnng cảwcmym giáqmrec cựhqfnc kỳgabp xa lạlciz, khôvrmvng nhớzhel ra đocosưocosbngwc đocosruiyi phưocosơadsrng từruiyng làqjqh đocosqmfka trẻvusgocosnh ôvrmvm đocosi khắbdrxp nơadsri tìocosm thầvusgy thuốruiyc chữbngwa trịopmd.Tuy Hoàqjqhng Tựhqfn biếisfkn đocoszheli nhưocosng Lưocosu Bàqjqhn thìocos khôvrmvng cóecabocos kháqmrec, nếisfku thậfxczt muốruiyn nhắbdrxc thìocos phảwcmyi làqjqh khóecabe mắbdrxt lãuupdo cóecab nhiềibddu nếisfkp nhăifgln, hốruiyc mắbdrxt sâbtdju hơadsrn.

Trong lòrppzng Hoàqjqhng Tựhqfn cựhqfnc kỳgabpqkqzch đocosezftng, tuy nhiềibddu năifglm khôvrmvng gặellmp Lưocosu Bàqjqhn nhưocosng vẫzwtdn khôvrmvng quêqjqhn mọpknei chuyệomuwn trưocoszhelc kia. Ngưocosbngwc lạlcizi, gãuupd đocosruiyi vớzheli Lưocosu Bàqjqhn tràqjqhn ngậfxczp tíqkqznh ỷiubm lạlcizi, chẳlonnng qua gãuupd đocosem cảwcmym tìocosnh nàqjqhy đocosèecabfxczn sâbtdju dưocoszheli đocosáqmrey lòrppzng. Khôvrmvng thểbngw khôvrmvng nóecabi Trưocosơadsrng Lãuupdng tàqjqhn nhẫzwtdn, rõomeoqjqhng biếisfkt đocosâbtdjy làqjqh quâbtdjn Hoàqjqhng Trung, Lưocosu Bàqjqhn màqjqh vẫzwtdn sai Hoàqjqhng Tựhqfn xuấilsbt binh.

Hoàqjqhng Tựhqfn khôvrmvng thểbngw khốruiyng chếisfk cảwcmym xútvbgc củofhva mìocosnh, giụxlmfc ngựhqfna nghêqjqhnh đocosóecabn, quáqmret to:

- Tưocoszhelng kia cóecab phảwcmyi làqjqhocosu Bàqjqhn?

ocosu Bàqjqhn cầvusgm thưocosơadsrng mộezftt tay ghìocosm cưocosơadsrng ngựhqfna, đocosáqmrep lạlcizi:

- Đcvhfútvbgng vậfxczy. Ngưocosơadsri làqjqh ai? Hãuupdy xưocosng têqjqhn ra!


Hoàqjqhng Tựhqfn cắbdrxn môvrmvi, chỉgcbh thấilsby tầvusgm mắbdrxt dầvusgn mơadsr hồezft, gãuupd cốruiyfxczn xútvbgc đocosezftng muốruiyn nóecabi ra têqjqhn thậfxczt, Lêqjqh Hoa đocosao rờuupdi khỏomuwi mặellmt đocosilsbt, xôvrmvng lêqjqhn.

uupdfxczt:

- Bớzhelt nóecabi nhảwcmym, xem đocosao!

Tuy nhiêqjqhn Hoàqjqhng Tựhqfn giữbngw lạlcizi mộezftt phầvusgn sứqmfkc mạlciznh, vìocosuupd biếisfkt Lưocosu Bàqjqhn võomeovrmvng khôvrmvng kéfxczm, nhưocosng tin rằhqfnng lãuupdo khôvrmvng phảwcmyi làqjqh đocosruiyi thủofhv củofhva mìocosnh.Lưocosu Bàqjqhn lòrppzng thầvusgm kinh. Dùqmfk Hoàqjqhng Tựhqfn đocosãuupdocosơadsrng tay nhưocosng Lêqjqh Hoa đocosao mang theo khíqkqz thếisfk nhưocosvrmvi đocosìocosnh vạlcizn quâbtdjn, bổzheltvbgi chặellmt đocosáqmre. Lưocosu Bàqjqhn thoáqmreng chốruiyc khóecab thểbngw đocosóecabn đocoswcmy, chỉgcbh đocosàqjqhnh chọpknen cáqmrech tráqmrenh mạlciznh tìocosm yếisfku.

Hoàqjqhng Tựhqfn thầvusgm nóecabi “Lưocosu thútvbgc thútvbgc, thựhqfnc xin lỗemtwi, nếisfku cóecabadsr hộezfti, Hoàqjqhng Tựhqfn nhấilsbt đocosopmdnh sẽisfk đocosếisfkn cửquqia thỉgcbhnh tộezfti.”

Phíqkqza xa Hoàqjqhng Trung trăifglm mốruiyi cảwcmym xútvbgc ngổzheln ngang. Lãuupdo ởbraz Trưocosuupdng Sa dùqmfkecab nghe nóecabi Hoàqjqhng Tựhqfn đocosưocosbngwc trọpkneng dụxlmfng trong doanh củofhva Trưocosơadsrng Lãuupdng, nhưocosng khôvrmvng ngờuupd Hoàqjqhng Tựhqfn sẽisfk kiêqjqhu dũzvsnng đocosếisfkn tậfxczn đocosâbtdjy, mang theo mộezftt chútvbgt tàqjqhn binh bạlcizi tưocoszhelng, lấilsby sứqmfkc củofhva mộezftt ngưocosuupdi bảwcmyo vệomuw quâbtdjn thếisfk sắbdrxp mấilsbt. Quâbtdjn Giang Đcvhfôvrmvng cóecabuupd khíqkqzch lệomuw, ai cũzvsnng tửquqi chiếisfkn khôvrmvng lùqmfki, khiếisfkn binh lựhqfnc Lưocosu quâbtdjn vốruiyn chiếisfkm ưocosu thếisfk trong phútvbgt chốruiyc khôvrmvng cóecabqmrech nàqjqho. Thậfxczt làqjqh binh sĩsmmt thếisfkqjqho thìocosecabocoszhelng soáqmrei thếisfkilsby. Lútvbgc nàqjqhy lãuupdo thấilsby Hoàqjqhng Tựhqfnqjqhocosu Bàqjqhn đocosilsbu vớzheli nhau, tráqmrei tim muốruiyn nhảwcmyy khỏomuwi lồezftng ngựhqfnc, rấilsbt sợbngw khôvrmvng cẩjpgkn thậfxczn hai bêqjqhn cóecab mộezftt bịopmd thưocosơadsrng, lãuupdo sẽisfk chịopmdu khôvrmvng nổzheli.

Hoàqjqhng Tựhqfn giơadsr đocosao, chiếisfkn ýuupd toáqmret ra khắbdrxp ngưocosuupdi, ngay cảwcmyocosu Bàqjqhn trảwcmyi qua trăifglm trậfxczn chiếisfkn màqjqhzvsnng giậfxczt nảwcmyy mìocosnh.

Hoàqjqhng Tựhqfn giụxlmfc ngựhqfna tiếisfkn lêqjqhn. Lưocosu Bàqjqhn khôvrmvng tỏomuw ra yếisfku thếisfk. Hai ngưocosuupdi cưocoswcmyi ngựhqfna đocosruiyi chiêqjqhu, bắbdrxt đocosvusgu chéfxczm giếisfkt.

vrmvn Sáqmrech ởbraz trêqjqhn đocosgcbhnh nútvbgi nhìocosn xuốruiyng bêqjqhn dưocoszheli.

Hoàqjqhng Tựhqfn rốruiyt cuộezftc cóecab bao nhiêqjqhu bảwcmyn lĩsmmtnh, Tôvrmvn Sáqmrech trảwcmyi qua mấilsby ngàqjqhy nay ởbraz chung đocosãuupd kháqmreqjqh hiểbngwu rõomeo. Gãuupd nhìocosn Hoàqjqhng Tựhqfnocosuupdng nhưocosrppzn giữbngw lạlcizi, mấilsby lầvusgn cóecabadsr hộezfti đocosáqmrenh chếisfkt đocosruiyi thủofhv nhưocosng lạlcizi dễgjmlqjqhng bỏomuw qua thìocos tràqjqhn đocosvusgy nghi ngờuupd, khôvrmvng lẽisfk ngưocosuupdi kia chíqkqznh làqjqh phụxlmf thâbtdjn củofhva gãuupd, Hoàqjqhng Trung? Nhưocosng tìocosnh hìocosnh khôvrmvng đocosbngw cho Tôvrmvn Sáqmrech suy nghĩsmmt nhiềibddu. Mắbdrxt thấilsby Hoàqjqhng Tựhqfn đocosãuupd bịopmdocosu Bàqjqhn kiềibddm chếisfk, quâbtdjn củofhva gãuupd dầvusgn bịopmd mộezftt mãuupdnh tưocoszhelng kháqmrec củofhva Lưocosu quâbtdjn dẫzwtdn binh sĩsmmt đocosếisfkn áqmrep chếisfk, bắbdrxt đocosvusgu cóecab dấilsbu hiệomuwu thấilsbt bạlcizi. Mãuupdnh tưocoszhelng đocosóecab củofhva Lưocosu quâbtdjn đocosao phong mãuupdnh liệomuwt vôvrmvqmfkng, coi nhưocosvrmvn Sáqmrech đocosíqkqzch thâbtdjn lao xuốruiyng ứqmfkng chiếisfkn cũzvsnng khôvrmvng bao nhiêqjqhu phầvusgn thắbdrxng. Xem ra dưocoszheli tay Lưocosu Biểbngwu cóecab khôvrmvng íqkqzt thuộezftc hạlcizqjqhi giỏomuwi. Tâbtdjm tìocosnh Tôvrmvn Sáqmrech biếisfkn cựhqfnc kỳgabp trầvusgm trọpkneng.

vrmvn Sáqmrech nóecabi khẽisfk vớzheli thuộezftc hạlciz:

- Chútvbgng ta đocosi.

Rấilsbt nhanh, Tôvrmvn Sáqmrech dẫzwtdn mộezftt ngàqjqhn binh sĩsmmt biếisfkn mấilsbt trêqjqhn đocosgcbhnh nútvbgi, giốruiyng nhưocos chưocosa từruiyng đocosếisfkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.