Phong Lưu Tam Quốc

Chương 371 : Vương Uy tiếp viện (hạ)

    trước sau   
Trưatupơroqpng Lãroqpng đixykcwapng lêrhsrn, khuôijizn mặgmjjt tuấknmun túwkdu lạxmtvnh nhưatupambpng:

- Sábjvgng sớnevbm hôijizm nay ta mờhadbi cábjvgc tưatupnevbng sĩzjpp đixykếzkycn làgqys muốtlmen phâbjvgn côijizng việrhsrc tấknmun côijizng Trưatuphadbng Sa cho cábjvgc ngưatupơroqpi. Cábjvgc ngưatupơroqpi cócdmnkgrqng quyếzkyct thắxrnong khôijizng?

bjvgc vịzwwgatupnevbng bêrhsrn dưatupnevbi ai cũcwvrng hùeowhng hồrhsrn héwkdut:

- Cócdmn tựmxrd tin!

Khígqys thếzkyc nhưatuproqpnh hổhvha xuốtlmeng núwkdui, khiếzkycn ngưatuphadbi mábjvgu nócdmnng sụdhnnc sôijizi.

Trưatupơroqpng Lãroqpng trầhhbjm giọitxxng quábjvgt:


- Tốtlmet lắxrnom, Toàgqysn Tôijizng đixykâbjvgu?

Toàgqysn Tôijizng mừbwvxng hếzkyct sứcwapc, trong ábjvgnh mắxrnot ghen tỵgwyw củjruza cábjvgc tưatupnevbng sĩzjpp, ngẩbzmung đixykhhbju bưatupnevbc ra, quábjvgt lớnevbn:

- Cócdmn Toàgqysn Tôijizng!

Trưatupơroqpng Lãroqpng cầhhbjm lấknmuy mộucmlt tấknmum lệrhsrnh bàgqysi quăambpng xuốtlmeng đixykknmut, trầhhbjm giọitxxng nócdmni:

- Ngưatupơroqpi lậdiabp tứcwapc lĩzjppnh ba ngàgqysn binh sĩzjpp đixyki ngoàgqysi thàgqysnh Trưatuphadbng Sa khiêrhsru chiếzkycn, chỉitxx đixykưatupbzmuc thắxrnong, khôijizng cho phéwkdup thua! Nếzkycu trậdiabn đixykhhbju tiêrhsrn yếzkycu đixyki uy phong quâbjvgn ta thìzyxp ta sẽqxkq hỏzkyci tộucmli ngưatupơroqpi!

Toàgqysn Tôijizng vang dộucmli nhậdiabn lệrhsrnh, lậdiabp tứcwapc nhậdiabn lấknmuy lệrhsrnh bàgqysi. Nhưatupng gãroqp khựmxrdng tạxmtvi đixykócdmn khôijizng đixykucmlng đixykdiaby, mắxrnot tràgqysn đixykhhbjy thắxrnoc mắxrnoc.

Trưatupơroqpng Lãroqpng nhígqysu màgqysy hỏzkyci:

- Làgqysm sao vậdiaby?

Toàgqysn Tôijizng ngậdiabp ngừbwvxng nócdmni:

- Chúwkdua côijizng, nếzkycu nhưatupatupu Bàgqysn giếzkyct đixykếzkycn, giábjvgp côijizng quâbjvgn ta thìzyxpgqysm sao?

Trưatupơroqpng Lãroqpng khen ngợbzmui gậdiabt đixykhhbju, phấknmut tay nócdmni:

- Nếzkycu quâbjvgn Lưatupu Bàgqysn đixykếzkycn, ngưatupơroqpi cócdmn thua thìzyxp ta sẽqxkq khôijizng trábjvgch ngưatupơroqpi.

Toàgqysn Tôijizng đixykem lệrhsrnh bàgqysi giơroqp trưatupnevbc ngựmxrdc, hổhvha eo ưatupqxkqn thẳatupng tắxrnop, giọitxxng nhưatup chuôijizng đixykrhsrng nócdmni:


- Mạxmtvt tưatupnevbng lĩzjppnh mệrhsrnh!

Sau đixykócdmnroqp nhanh nhưatup sao xẹcwvrt đixyki mấknmut.

Trưatupơroqpng Lãroqpng mắxrnot hổhvha liếzkycc qua, quábjvgt:

- Hoàgqysng Tựmxrd!

Hoàgqysng Tựmxrd lậdiabp tứcwapc bưatupnevbc ra khỏzkyci hàgqysng, mắxrnot sábjvgng ngờhadbi nócdmni:

- Cócdmn mạxmtvt tưatupnevbng!

Trưatupơroqpng Lãroqpng nócdmni:

- Nay lệrhsrnh cho ngưatupơroqpi dẫqebpn ba ngàgqysn tưatupnevbng sĩzjpp mai phụdhnnc đixykưatuphadbng nhỏzkyc thàgqysnh tâbjvgy, nếzkycu cócdmnatupu Bàgqysn xuấknmut binh ra Trưatuphadbng Sa thìzyxp dẫqebpn ngưatuphadbi chặgmjjn ngang tiêrhsru diệrhsrt. Nếzkycu khígqys thếzkyc quâbjvgn đixykzwwgch lớnevbn thìzyxp ngưatupơroqpi tuyệrhsrt đixyktlmei khôijizng đixykưatupbzmuc lui, phảjixbi tửknmu chiếzkycn đixykếzkycn cùeowhng. Ta sẽqxkqcdmn diệrhsru kếzkyc giúwkdup ngưatupơroqpi đixykábjvgnh lùeowhi đixykzwwgch.

Hoàgqysng Tựmxrd trầhhbjm giọitxxng nócdmni:

- Mạxmtvt tưatupnevbng nguyệrhsrn vìzyxp chúwkdua côijizng hếzkyct sứcwapc tửknmu chiếzkycn!

Trưatupơroqpng Lãroqpng vữeptdng bụdhnnng gậdiabt đixykhhbju, nhìzyxpn Hoàgqysng Tựmxrd rờhadbi đixyki. Bỗguxlng vẻmyse mặgmjjt hắxrnon biếzkycn nghiêrhsrm túwkduc, ábjvgnh mắxrnot chuyểwirun đixykếzkycn khuôijizn mặgmjjt Tôijizn Sábjvgch. Ngưatuphadbi kia lậdiabp tứcwapc nhậdiabn đixykưatupbzmuc ábjvgnh mắxrnot mong chờhadb củjruza Trưatupơroqpng Lãroqpng, đixykxmtvp bưatupnevbc ra tuy chậdiabm rãroqpi nhưatupng rấknmut vữeptdng vàgqysng, kếzkyct hợbzmup cưatupơroqpng nhu.

Giọitxxng đixykiệrhsru Trưatupơroqpng Lãroqpng cócdmn chúwkdut dịzwwgu lạxmtvi, nócdmni:

- Lầhhbjn nàgqysy Hoàgqysng Tựmxrd đixyki sợbzmu rằmyseng khôijizng phảjixbi đixyktlmei thủjruz củjruza Lưatupu Bàgqysn, khôijizng cócdmnbjvg Phùeowh giúwkdup đixykqxkq thìzyxp khôijizng đixykưatupbzmuc.


ijizn Sábjvgch bìzyxpnh tĩzjppnh nócdmni:- Mạxmtvt tưatupnevbng nguyệrhsrn cốtlmeng hiếzkycn hếzkyct sứcwapc lựmxrdc!

Trưatupơroqpng Lãroqpng vỗguxlgqysn lớnevbn tiếzkycng nócdmni:

- Tốtlmet! Bábjvg Phùeowh dẫqebpn mộucmlt ngàgqysn binh mãroqp đixykócdmnng ởscmu phígqysa trêrhsrn Tâbjvgy Nam sơroqpn, nếzkycu nhưatup Hoàgqysng Tựmxrd khôijizng thểwiru đixykzwwgch lạxmtvi thìzyxp ngưatupơroqpi dọitxxc theo đixykưatuphadbng nhỏzkyc tậdiabp kígqysch doanh trạxmtvi củjruza chúwkdung. Sau khi thàgqysnh côijizng lậdiabp tứcwapc đixyktlmet chábjvgy nócdmn. Nếzkycu quâbjvgn đixykzwwgch vộucmli vàgqysng rúwkdut lui ngưatupơroqpi khôijizng cầhhbjn hoảjixbng, hợbzmup vớnevbi quâbjvgn Hoàgqysng Tựmxrd giábjvgp côijizng Lưatupu Bàgqysn, quâbjvgn đixykzwwgch nhấknmut đixykzwwgnh thua.

ijizn Sábjvgch hùeowhng hồrhsrn nócdmni:

- Mạxmtvt tưatupnevbng hiểwiruu rồrhsri!

Trưatupơroqpng Lãroqpng nócdmni tiếzkycp:

- Nếzkycu Lưatupu Bàgqysn dọitxxc theo Trưatuphadbng Sa rúwkdut lui thìzyxp ngưatupơroqpi khôijizng cầhhbjn đixykuổhvhai theo, cứcwap đixykwiru bọitxxn chúwkdung vàgqyso thàgqysnh.

ijizn Sábjvgch gậdiabt đixykhhbju ýseuwgqys đixykãroqp hiểwiruu.

Trưatupơroqpng Lãroqpng phâbjvgn côijizng đixykâbjvgu ra đixykócdmn xong nócdmni vớnevbi đixykábjvgm tưatupnevbng còkgrqn lạxmtvi:

- Cábjvgc ngưatupơroqpi cùeowhng ta quan sábjvgt trậdiabn chiếzkycn, tùeowhy thờhadbi chờhadb lệrhsrnh.

Đrhsrábjvgm tưatupnevbng sĩzjpp bịzwwg đixykwiru lạxmtvi tuy hơroqpi nảjixbn lòkgrqng nhưatupng vẫqebpn tinh thầhhbjn phấknmun chấknmun đixykábjvgp rõponz to.

wkduc nàgqysy cócdmn mộucmlt vịzwwgatupnevbng bưatupnevbc ra nócdmni:

- Chúwkdua côijizng, mạxmtvt tưatupnevbng cócdmn mộucmlt chuyệrhsrn khôijizng rõponz, xin chúwkdua côijizng chỉitxx dạxmtvy cho.


Trưatupơroqpng Lãroqpng nhìzyxpn qua, hócdmna ra làgqys tham tưatupnevbng Lữeptdijizng.

Hắxrnon mỉitxxm cưatuphadbi nócdmni:

- Ngưatupơroqpi cócdmnzyxp cứcwapcdmni thẳatupng, khôijizng sao.

Lữeptdijizng nócdmni:

- Chủjruzatupnevbng đixykiềgcnvu khiểwirun cócdmnbjvgch, mạxmtvt tưatupnevbng khâbjvgm phụdhnnc, làgqysm vậdiaby thìzyxpeowhatupu Bàgqysn cócdmn binh bạxmtvi hay khôijizng tấknmut nhiêrhsrn đixykgcnvu sẽqxkqwkdut vềgcnv Trưatuphadbng Sa thàgqysnh. Đrhsrtlmei vớnevbi Hàgqysn Huyềgcnvn, khiếzkycn gãroqpcdmn thêrhsrm mộucmlt tham quâbjvgn đixyka mưatupu túwkduc trígqys thìzyxp sẽqxkqambpng lớnevbn khócdmn khăambpn cho quâbjvgn ta côijizng chiếzkycm Trưatuphadbng Sa. Mạxmtvt tưatupnevbng nguyệrhsrn dẫqebpn theo bảjixbn bộucmlambpm trăambpm nhâbjvgn mãroqpscmu thàgqysnh tâbjvgy chặgmjjn giếzkyct Lưatupu Bàgqysn, khôijizng cho gãroqpgqyso thàgqysnh.

Trưatupơroqpng Lãroqpng cưatuphadbi dàgqysi, trưatupnevbc ábjvgnh mắxrnot khócdmn hiểwiruu củjruza Lữeptdijizng, hắxrnon lắxrnoc đixykhhbju cưatuphadbi nócdmni:

- Lầhhbjn nàgqysy chỉitxxgqys cốtlme ýseuw thảjixb cho Lưatupu Bàgqysn đixyki Trưatuphadbng Sa màgqys thôijizi, đixykwiru tiệrhsrn thựmxrdc hiệrhsrn toàgqysn bộucml đixykxmtvi kếzkyc.

Lữeptdijizng ngu ngơroqp hỏzkyci:

- Đrhsrxmtvi kếzkyczyxp?

Sắxrnoc mặgmjjt Trưatupơroqpng Lãroqpng trầhhbjm xuốtlmeng.

Lữeptdijizng lậdiabp tứcwapc tỉitxxnh tábjvgo lạxmtvi, trábjvgn toábjvgt mồrhsrijizi lạxmtvnh, vộucmli nócdmni:

- Thuộucmlc hạxmtv đixykábjvgng chếzkyct, xin chúwkdua côijizng xửknmu phạxmtvt!

Trưatupơroqpng Lãroqpng mớnevbi dịzwwgu lạxmtvi bảjixbo rằmyseng:


- Việrhsrc nàgqysy rấknmut quan trọitxxng, ta khôijizng tiệrhsrn nócdmni ngay lúwkduc nàgqysy. Chỉitxxgqys đixyktlmei vớnevbi Trưatuphadbng Sa, cócdmn nhiềgcnvu mộucmlt Lưatupu Bàgqysn hoặgmjjc mấknmuy ngàgqysn binh sĩzjpp, chúwkdung ta muốtlmen trong thờhadbi gian ngắxrnon đixykábjvgnh chiếzkycm đixykgcnvu cựmxrdc kỳroqp khócdmn khăambpn, tìzyxpnh thếzkyc bấknmut thưatuphadbng thìzyxp phảjixbi dùeowhng cábjvgch bấknmut thưatuphadbng. Sau nàgqysy ngưatupơroqpi sẽqxkq biếzkyct.

Lữeptdijizng khâbjvgm phụdhnnc nócdmni:

- Chúwkdua côijizng tígqysnh toábjvgn nhưatup thầhhbjn, mạxmtvt tưatupnevbng đixykãroqp lo vưatupbzmut mứcwapc rồrhsri!

Trưatupơroqpng Lãroqpng vung ábjvgo choàgqysng, uy phong nghiêrhsrm nghịzwwgatupnevbc ra chủjruz trạxmtvi. Cábjvgc vịzwwgatupnevbng theo sau bưatupnevbc ra.

Trưatupơroqpng Lãroqpng nhìzyxpn sắxrnoc trờhadbi, ra lệrhsrnh:

- Nổhvhai trốtlmeng, xuấknmut phábjvgt!

bjvgc tưatupnevbng sĩzjpp đixykãroqp sẵstzon sàgqysng chờhadb xuấknmut phábjvgt, nghe Trưatupơroqpng Lãroqpng ra lệrhsrnh lậdiabp tứcwapc giụdhnnc ngựmxrda xung phong.

Toàgqysn Tôijizng xôijizng lêrhsrn, dẫqebpn theo ba ngàgqysn binh sĩzjppbjvgm nhậdiabp Trưatuphadbng Sa. Trưatupơroqpng Lãroqpng cũcwvrng mang theo Mao Anh, Mao Kiệrhsrt ba ngàgqysn Sơroqpn Việrhsrt binh, chờhadb Toàgqysn Tôijizng xuấknmut phábjvgt chừbwvxng nửknmua canh giờhadb thìzyxp đixyki theo, chỉitxx đixykwiru lạxmtvi Trưatupơroqpng Ninh vàgqys khôijizbjvgu binh củjruza mìzyxpnh phòkgrqng thủjruz doanh trạxmtvi, đixykgcnv phòkgrqng cócdmn biếzkycn đixykucmlng.

Khi Toàgqysn Tôijizng dẫqebpn ba ngàgqysn binh sĩzjpp tớnevbi ngoàgqysi Trưatuphadbng Sa thàgqysnh thìzyxp trờhadbi đixykãroqpbjvgng tỏzkyc.

Sớnevbm cócdmn thábjvgm bábjvgo chạxmtvy đixyki bábjvgo cho Hàgqysn Huyềgcnvn, nócdmni rằmyseng quâbjvgn Giang Đrhsrôijizng đixykãroqp giếzkyct đixykếzkycn rồrhsri, hiệrhsrn đixykang khiêrhsru chiếzkycn ởscmuatupnevbi thàgqysnh.

gqysn Huyềgcnvn dẫqebpn theo đixykábjvgm thuộucmlc hạxmtv đixyki lêrhsrn thàgqysnh quan sábjvgt trậdiabn thếzkyc Trưatupơroqpng quâbjvgn. Chúwkdung thấknmuy quâbjvgn Trưatupơroqpng Lãroqpng y giábjvgp gọitxxn sàgqysng chỉitxxnh tềgcnv, sĩzjpp khígqysambpng cao, dùeowh nhâbjvgn sốtlme binh sĩzjpp khôijizng nhiềgcnvu lắxrnom nhưatupng rõponzgqysng huấknmun luyệrhsrn nghiêrhsrm chỉitxxnh, sứcwapc chiếzkycn đixykknmuu khôijizng tầhhbjm thưatuphadbng. Tưatupnevbng lĩzjppnh đixyki đixykhhbju tuy khôijizng biếzkyct làgqys ai, nhưatupng xem thếzkyc tớnevbi ràgqyso rạxmtvt rấknmut làgqys uy mãroqpnh, trong lòkgrqng Hàgqysn Huyềgcnvn cócdmn chúwkdut lo sợbzmu, chưatupa đixykknmuu đixykãroqp run.

roqp hỏzkyci tưatupnevbng sĩzjpprhsrn hai bêrhsrn:

- Cócdmn biếzkyct tiêrhsrn phong dưatupnevbi thàgqysnh làgqys ai chăambpng?

rhsrn cạxmtvnh cócdmn ngưatuphadbi lêrhsrn tiếzkycng thưatupa:

- Đrhsrknmuy làgqys con trai củjruza Dựmxrd Chưatupơroqpng Toàgqysn Nhu, Toàgqysn Tôijizng.

gqysn Huyềgcnvn cócdmn nghe tiếzkycng củjruza Toàgqysn Tôijizng, nay nghe vậdiaby thìzyxp biếzkycn sắxrnoc nócdmni:

- Hổhvha phụdhnn khôijizng khuyểwirun tửknmu, Toàgqysn Nhu danh chấknmun Dựmxrd Chưatupơroqpng, Toàgqysn Tôijizng càgqysng rấknmut đixykưatupbzmuc Trưatupơroqpng Lãroqpng yêrhsru thígqysch. Xem ra hôijizm nay tặgmjjc quâbjvgn thếzkyc lớnevbn, quâbjvgn ta khôijizng thểwiru tranh đixykknmuu đixykưatupbzmuc. Chỉitxx cầhhbjn phòkgrqng thủjruz vữeptdng vàgqysng, chờhadb quâbjvgn Lưatupu Bàgqysn đixykếzkycn thìzyxpcdmn thểwiruijizng ra.

Thuộucmlc hạxmtv củjruza Hàgqysn Huyềgcnvn làgqys Khúwkduc Phụdhnn ngàgqysy thưatuphadbng tựmxrd phụdhnnponzijizng cao, trong lòkgrqng cócdmn bấknmut mãroqpn, thầhhbjm nghĩzjpp thờhadbi gian kiếzkycn côijizng lậdiabp nghiệrhsrp đixykãroqp tớnevbi rồrhsri.

roqp xung phong nócdmni:

- Đrhsrxmtvi nhâbjvgn đixykãroqp lo quábjvg nhiềgcnvu, ta thấknmuy quâbjvgn đixykzwwgch chẳatupng đixykábjvgng làgqyszyxp, Toàgqysn Nhu chỉitxxgqysatup danh màgqys thôijizi. Hôijizm nay Khúwkduc Phụdhnn nguyệrhsrn lấknmuy mộucmlt câbjvgy thiếzkyct thưatupơroqpng trong tay vìzyxp đixykxmtvi nhâbjvgn phâbjvgn ưatupu giếzkyct đixykzwwgch. Nếzkycu quâbjvgn bạxmtvi thìzyxp Khúwkduc Phụdhnn nguyệrhsrn dâbjvgng lêrhsrn đixykhhbju mìzyxpnh!

gqysn Huyềgcnvn mừbwvxng rỡqxkqcdmni:

- Tốtlme! Tửknmuatupcdmn thểwiru đixykígqysch thâbjvgn đixykiểwirum tưatupnevbng, nếzkycu Trưatuphadbng Sa ai cũcwvrng giốtlmeng nhưatup ngưatuphadbi dốtlmec sứcwapc tửknmu chiếzkycn thìzyxpcdmn thểwiru phòkgrqng thủjruz vữeptdng chắxrnoc rồrhsri.

Khúwkduc Phụdhnn đixykưatupbzmuc Hàgqysn Huyềgcnvn khígqysch lệrhsr thìzyxpijizeowhng đixykxrnoc ýseuw, huêrhsrnh hoang rờhadbi đixyki.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.