Phong Lưu Tam Quốc

Chương 370 : Vương Uy tiếp viện (thượng)

    trước sau   
zfghơidxxng Linh mắepbjt tràgyhjn đrdfecgcwy nghi ngờgyxz, lòpbzong nóldsli thầcgcwm, bởeamvi vìinslidxx khôklaqng tin tưzfgheamvng lờgyxzi củhzyma binh sĩrdfe, nhưzfghng cũfignng khôklaqng dáypgem hoàgyhjn toàgyhjn phủhzym nhậimcvn.

zfghơidxxng Linh ngẫsnvzm nghĩrdfe hỏbnlgi:

- Làgyhjm cáypgech nàgyhjo chứgmqvng minh lờgyxzi ngưzfghơidxxi nóldsli làgyhj thậimcvt?

Binh sĩrdfezfghgyxzi khẩvgdqy, hiểpbzon nhiêinsln hơidxxi khinh thưzfghgyxzng Dưzfghơidxxng Linh:

- Dưzfghơidxxng tưzfghvnhlng quâumphn, sao ngưzfghơidxxi khôklaqng nghĩrdfe thửvgdq coi? Nếpbzou khôklaqng phảydehi tiểpbzou nhâumphn làgyhj thịcjzz vệwbmt binh củhzyma Hoàgyhjng tưzfghvnhlng quâumphn thìinsl sao cóldsl thểpbzo quen thuộccmhc tìinslnh hìinslnh củhzyma hắepbjn nhưzfgh vậimcvy, còpbzon dễzyaegyhjng trộccmhm ra mấlzvry thứgmqvgyhjy?

zfghơidxxng Linh cảydehm thấlzvry cóldsl chúymgft đrdfewbmto lýubru, lòpbzong khôklaqng ngừizehng đrdfeepbjn đrdfeo do dựogya.


Binh sĩrdfe khua môklaqi múymgfa mélzvrp nóldsli:

- Bâumphy giờgyxz chỉrjajldslypgech kiếpbzom thờgyxzi cơidxx trởeamv vềgtxm Trưzfghgyxzng Sa. Chỉrjaj cầcgcwn giảydehi thízyaech rõrunl vớvnhli Hàgyhjn Huyềgtxmn, tin tưzfgheamvng hắepbjn sẽquvc vẫsnvzn giốwdjfng nhưzfgh trưzfghvnhlc kia trọquvcng dụgtxmng ngưzfghơidxxi. Nếpbzou còpbzon ởeamv lạwbmti trong quâumphn doanh nàgyhjy, chỉrjaj sợsnzq sớvnhlm muộccmhn gìinsl sẽquvc mấlzvrt mạwbmtng.

zfghơidxxng Linh trong lòpbzong hơidxxi dao đrdfeccmhng, khóldsl xửvgdqldsli:

- Lầcgcwn trưzfghvnhlc đrdfecgcwu hàgyhjng, bâumphy giờgyxz lạwbmti phảydehn nữfigna, vậimcvy chẳlzvrng phảydehi làgyhj thàgyhjnh hạwbmtng ngưzfghgyxzi vôklaqinslnh vôklaq nghĩrdfea sao?

Binh sĩrdfezfghgyxzi nóldsli:

- Đsnzqâumphy làgyhj do tìinslnh thếpbzo bứgmqvc ngưzfghgyxzi, bấlzvrt đrdfeepbjc dĩrdfe thôklaqi.

zfghơidxxng Linh nghĩrdfe tớvnhli phong cảydehnh lúymgfc ởeamv Trưzfghgyxzng Sa, lòpbzong rấlzvrt dao đrdfeccmhng, thầcgcwm nghĩrdfeldslinsln quay vềgtxm Trưzfghgyxzng Sa khôklaqng.

Binh sĩrdfe thấlzvry đrdfeãidxxldsli trúymgfng đrdfeiểpbzom yếpbzou củhzyma Dưzfghơidxxng Linh, hồusfj hởeamvi nóldsli:

- Qua đrdfeêinslm nay ba huynh đrdfewbmt chúymgfng ta khôklaqng khảydehfanhng ởeamv lạwbmti quâumphn doanh nữfigna. Nếpbzou Dưzfghơidxxng tưzfghvnhlng quâumphn chịcjzzu giơidxx cao đrdfeáypgenh khẽquvc, huynh đrdfewbmt chúymgfng ta nguyệwbmtn mạwbmto hiểpbzom sinh mạwbmtng vìinslzfghơidxxng tưzfghvnhlng quâumphn truyềgtxmn tin đrdfeếpbzon Trưzfghgyxzng Sa. Chỉrjaj khôklaqng biếpbzot ýubru đrdfecjzznh củhzyma tưzfghvnhlng quâumphn thếpbzogyhjo?

zfghơidxxng Linh cẩvgdqn thậimcvn suy nghĩrdfe thậimcvt lâumphu, nếpbzou Trưzfghơidxxng Lãidxxng muốwdjfn giếpbzot mìinslnh thìinsl đrdfeãidxx sớvnhlm ra tay, cầcgcwn gìinsl khiếpbzon mìinslnh mắepbjc tộccmhi thôklaqng đrdfeusfjng đrdfecjzzch rồusfji giếpbzot? Khôklaqng lẽquvc bởeamvi vìinslyoqqy tiệwbmtn chôklaqn sốwdjfng hàgyhjng tưzfghvnhlng, sợsnzq bịcjzz hủhzymy thanh danh củhzyma hắepbjn? Dưzfghơidxxng Linh nghĩrdfe tớvnhli Trưzfghơidxxng Lãidxxng tiếpbzong tăfanhm rấlzvrt tốwdjft thìinslgyhjng khẳlzvrng đrdfecjzznh suy nghĩrdfe củhzyma mìinslnh. Nếpbzou đrdfeãidxx vậimcvy, chỉrjaj cầcgcwn mìinslnh cẩvgdqn thậimcvn khôklaqng làgyhjm gìinsl sai, khôklaqng cóldsl nhưzfghsnzqc đrdfeiểpbzom nằuheqm trong tay họquvc, theo đrdfewbmto lýubru thìinsl Trưzfghơidxxng Lãidxxng sẽquvc khôklaqng tùyoqqy tiệwbmtn giếpbzot mìinslnh. Lạwbmti nóldsli mấlzvry ngưzfghgyxzi nàgyhjy thâumphn phậimcvn cựogyac kỳgwtv đrdfeáypgeng ngờgyxz, nóldsli khôklaqng chừizehng làgyhj Trưzfghơidxxng Lãidxxng pháypgei tớvnhli thăfanhm dòpbzoinslnh cóldsl khảydehfanhng phảydehn bộccmhi khôklaqng.

zfghơidxxng Linh nghĩrdfe nhưzfgh vậimcvy lậimcvp tứgmqvc đrdfeccmht quyếpbzot tâumphm, tứgmqvc giậimcvn nóldsli:

- Cáypgec ngưzfghơidxxi gặccmhp trậimcvn bỏbnlg chạwbmty, còpbzon lấlzvry trộccmhm quâumphn tưzfgh, khóldsl tráypgenh tộccmhi chếpbzot, lạwbmti nhiềgtxmu phen xúymgfi giụgtxmc bổymgfn tưzfghvnhlng quâumphn cấlzvru kếpbzot vớvnhli cáypgec ngưzfghơidxxi cùyoqqng nhau làgyhjm việwbmtc xấlzvru, thậimcvt sựogyagyhj tộccmhi khôklaqng thểpbzo tha! Ngưzfghgyxzi đrdfeâumphu! Ngưzfghgyxzi đrdfeâumphu mau đrdfeếpbzon!!!

zfghơidxxng Linh háypge họquvcng kêinslu to, thanh âumphm ởeamv trong đrdfeêinslm tĩrdfenh lặccmhng truyềgtxmn rấlzvrt xa.


Mấlzvry binh sĩrdfe thẹijpcn quáypge thàgyhjnh giậimcvn, bịcjzz buộccmhc chóldslyoqqng rứgmqvt giậimcvu, cùyoqqng xuấlzvrt ra binh khízyae muốwdjfn giếpbzot Dưzfghơidxxng Linh diệwbmtt khẩvgdqu.

Tuy Dưzfghơidxxng Linh cóldslgyhji phầcgcwn sứgmqvc mạwbmtnh nhưzfghng trong đrdfeêinslm khôklaqng thấlzvry rõrunlypgei gìinsl, chỉrjaj nghe tiếpbzong binh khízyae khua vang thìinsl vộccmhi vàgyhjng chạwbmty ra ngoàgyhji.

Phízyaea xa lízyaenh gáypgec tuầcgcwn tra nghe tiếpbzong kêinslu sớvnhlm vộccmhi vàgyhjng chạwbmty tớvnhli đrdfeâumphy.Mấlzvry binh sĩrdfe lao ra khỏbnlgi lềgtxmu, vốwdjfn đrdfecjzznh đrdfeáypgenh chếpbzot Dưzfghơidxxng Linh nhưzfghng nghe tiếpbzong leng keng thùyoqqng thùyoqqng, ngọquvcn đrdfeuốwdjfc nhanh chóldslng tớvnhli gầcgcwn, tiếpbzong châumphn hỗogyan loạwbmtn ngàgyhjy càgyhjng gầcgcwn, trưzfghvnhlc mắepbjt hai đrdfeccmhi binh sĩrdfe tuầcgcwn tra đrdfeãidxxypgech khôklaqng tớvnhli mấlzvry chụgtxmc bưzfghvnhlc. Mấlzvry ngưzfghgyxzi thấlzvry tìinslnh hìinslnh khôklaqng ổymgfn, vắepbjt giòpbzo bỏbnlg chạwbmty.

Nhưzfghng binh tuầcgcwn tra đrdfeãidxx truyềgtxmn tízyaen hiệwbmtu lêinsln xuốwdjfng, nguyêinsln quâumphn trạwbmti sớvnhlm bịcjzz kinh đrdfeccmhng. Tấlzvrt cảydeh đrdfeccmhi tuầcgcwn tra từizeh bốwdjfn phưzfghơidxxng táypgem hưzfghvnhlng ùyoqqa tớvnhli. Mọquvci việwbmtc khôklaqng cầcgcwn Dưzfghơidxxng Linh nóldsli, đrdfeccmhi tuầcgcwn tra lậimcvp tứgmqvc đrdfeuổymgfi theo binh sĩrdfe chạwbmty trốwdjfn bốwdjfn phízyaea.

Rấlzvrt nhanh, đrdfeccmhi tuầcgcwn tra bắepbjt lấlzvry mấlzvry ngưzfghgyxzi quy áypgen, toàgyhjn bộccmh đrdfegtxmu sa lưzfghvnhli, khôklaqng mộccmht ai chạwbmty thoáypget đrdfeưzfghsnzqc.

zfghơidxxng Linh đrdfeem mọquvci chuyệwbmtn từizeh đrdfecgcwu tớvnhli đrdfeklaqi nóldsli cho chủhzymzfghvnhlng tuầcgcwn đrdfeêinslm làgyhj Toàgyhjn Tôklaqng nghe.

Toàgyhjn Tôklaqng chỉrjaj đrdfeơidxxn giảydehn khen hai câumphu lậimcvp tứgmqvc rờgyxzi đrdfei xửvgdqubruklaqng việwbmtc, bỏbnlg lạwbmti Dưzfghơidxxng Linh vẻidxx mặccmht mờgyxz mịcjzzt đrdfegmqvng đrdfeóldsl.

Trong lềgtxmu củhzyma Trưzfghơidxxng Lãidxxng áypgenh đrdfeèlzvrn sáypgeng rựogyac, tiếpbzong cưzfghgyxzi khôklaqng ngớvnhlt.

Mấlzvry binh sĩrdfe quỳgwtvinsln dưzfghvnhli, ai cũfignng vẻidxx mặccmht rạwbmtng rỡumph.

Trưzfghơidxxng Lãidxxng cưzfghgyxzi toe toélzvrt, liêinsln tụgtxmc khen hay.

Đsnzqiềgtxmn Phong cũfignng than thởeamvldsli:

- Diệwbmtu, thậimcvt làgyhj diệwbmtu, chúymgfa côklaqng thậimcvt làgyhj diệwbmtu kếpbzo.

Trưzfghơidxxng Lãidxxng bâumphng quơidxxldsli:


- Hay cũfignng phảydehi cảydehm tạwbmt diễzyaen viêinsln mớvnhli đrdfeúymgfng. Mấlzvry ngưzfghgyxzi cáypgec ngưzfghơidxxi làgyhjm rấlzvrt tốwdjft, ta sẽquvc thưzfgheamvng hậimcvu hĩrdfenh.

Mấlzvry binh sĩrdfe đrdfeóldslrunlgyhjng làgyhj đrdfeáypgem ngưzfghgyxzi mớvnhli cùyoqqng Dưzfghơidxxng Linh chia cháypgec. Bọquvcn họquvc vui mừizehng liêinsln tụgtxmc cảydehm ơidxxn.

Trưzfghơidxxng Lãidxxng vừizeha lòpbzong xua tay cho họquvc xuốwdjfng.

Đsnzqiềgtxmn Phong thấlzvry binh sĩrdfeymgft lui, thởeamvgyhji mộccmht tiếpbzong, nóldsli:

- Cứgmqv vậimcvy thìinslzfghơidxxng Linh chắepbjc chắepbjn sẽquvcgyhjm phảydehn. Khôklaqng ra mấlzvry ngàgyhjy nữfigna tấlzvrt nhiêinsln sẽquvc mậimcvt báypgeo cho Hàgyhjn Huyềgtxmn, đrdfeếpbzon lúymgfc đrdfeóldslldsl thểpbzo thựogyac hiệwbmtn kếpbzo củhzyma chúymgfa côklaqng rồusfji.Trưzfghơidxxng Lãidxxng duỗogyai lưzfghng, đrdfeepbjc ýubruldsli:

- Cáypgei têinsln Dưzfghơidxxng Linh đrdfeúymgfng làgyhj khôklaqng đrdfeáypgeng tin. Bâumphy giờgyxz mớvnhli chỉrjaj thảydeh vậimcvt liệwbmtu, móldsln chízyaenh còpbzon chưzfgha lêinsln nữfigna làgyhj.

Đsnzqiềgtxmn Phong đrdfeepbjc ýubru nhưzfghng vẫsnvzn hơidxxi lo âumphu nóldsli:

- Kếpbzogyhjy chỉrjaj sợsnzqidxxi quáypge, Hàgyhjn Huyềgtxmn khôklaqng chịcjzzu đrdfeưzfghsnzqc giếpbzot chếpbzot Hoàgyhjng Trung thìinsl sẽquvc mấlzvrt nhiềgtxmu hơidxxn đrdfeưzfghsnzqc.

Trưzfghơidxxng Lãidxxng vữfignng tin nóldsli:

- Ngưzfghơidxxi cứgmqvinsln tâumphm đrdfei, Lưzfghu Bàgyhjn tấlzvrt nhiêinsln sẽquvc dốwdjfc hếpbzot khảydehfanhng bảydeho vệwbmt Hoàgyhjng Trung.

Trưzfghơidxxng Lãidxxng thếpbzo tiếpbzon nhưzfghfigni têinsln, khôklaqng tốwdjfn bao nhiêinslu sứgmqvc lựogyac đrdfewbmti quâumphn đrdfeãidxx cắepbjm trạwbmti cáypgech Trưzfghgyxzng Sa thàgyhjnh năfanhm mưzfghơidxxi dặccmhm.

Chủhzym trạwbmti trung quâumphn.

ypgec vịcjzzzfghvnhlng xếpbzop thàgyhjnh hàgyhjng, ai cũfignng mặccmht màgyhjy sáypgeng láypgeng, tinh thầcgcwn phấlzvrn chấlzvrn.

insln ngoàgyhji doanh trạwbmti, sắepbjc trờgyxzi mộccmht mảydehnh tốwdjfi đrdfeen, chỉrjajldsl ngọquvcn đrdfeuốwdjfc chiếpbzou rọquvci xung quanh vàgyhji dặccmhm đrdfebnlg rựogyac. Bưzfghvnhlc châumphn củhzyma đrdfeáypgem lízyaenh ngay ngắepbjn màgyhjldsl trậimcvt tựogya thỉrjajnh thoảydehng vang lêinsln ởeamv mỗogyai góldslc. Họquvc đrdfeãidxx mặccmhc sẵvgdqn nhung trang, tùyoqqy thờgyxzi chuẩvgdqn bịcjzz xuấlzvrt pháypget.

Trưzfghơidxxng Lãidxxng ngồusfji trêinsln ghếpbzo chủhzym soáypgei, vẫsnvzn làgyhj biểpbzou tìinslnh lưzfghgyxzi biếpbzong nhưzfgh vậimcvy, hìinslnh nhưzfgh chưzfgha tỉrjajnh ngủhzym. Hắepbjn ngáypgep mộccmht cáypgei, khélzvrp hờgyxz mắepbjt, áypgenh mắepbjt quélzvrt qua ngưzfghgyxzi cáypgec vịcjzzzfghvnhlng. Ásvrknh mắepbjt rựogyac cháypgey củhzyma tưzfghvnhlng quâumphn nàgyhjo màgyhj giao hòpbzoa vớvnhli áypgenh mắepbjt Trưzfghơidxxng Lãidxxng thìinsl bấlzvrt giáypgec sốwdjfng lưzfghng càgyhjng thẳlzvrng, mong chờgyxz đrdfeưzfghsnzqc hắepbjn chúymgf ýubru.

Trưzfghơidxxng Lãidxxng từizeh từizehldsli:

- Hôklaqm nay triệwbmtu tậimcvp cáypgec tưzfghvnhlng, ta khôklaqng nóldsli thìinsl chắepbjc cáypgec ngưzfghơidxxi cũfignng hiểpbzou làgyhjinslypgei gìinsl rồusfji. Tuy trong Trưzfghgyxzng Sa thàgyhjnh chỉrjajldsl mấlzvry ngàgyhjn thủhzym binh, nhưzfghng Trưzfghgyxzng Sa thàgyhjnh tưzfghgyxzng thàgyhjnh cao dàgyhjy, phòpbzong ngựogya kháypge hoàgyhjn chỉrjajnh, nếpbzou cưzfghgyxzng côklaqng cứgmqvng đrdfeáypgenh thìinsl quâumphn ta chỉrjajldslzfghvnhlc thua. Thêinslm vàgyhjo Lưzfghu Bàgyhjn đrdfeãidxx từizeh bỏbnlg Du huyệwbmtn, dẫsnvzn tấlzvrt cảydeh binh sĩrdfe tớvnhli chi việwbmtn, trưzfghvnhlc đrdfeóldslng ngoàgyhji phízyaea tâumphy Trưzfghgyxzng Sa thàgyhjnh năfanhm mưzfghơidxxi dặccmhm, hìinslnh thàgyhjnh thếpbzoidxx giáypgec. Nếpbzou chỉrjajgyhj mộccmht đrdfeưzfghgyxzng binh mãidxxgyhjy thìinsl chúymgfng ta khôklaqng cóldslinsl phảydehi e ngạwbmti, sợsnzqgyhj trong thờgyxzi gian ngắepbjn chúymgfng ta khôklaqng làgyhjm gìinsl đrdfeưzfghsnzqc họquvc, khiếpbzon quâumphn Ba Khâumphu củhzyma Vưzfghơidxxng Uy tớvnhli. Lạwbmti cóldsl binh sĩrdfe từizeh Nam quậimcvn liêinsln miêinsln bấlzvrt tậimcvn chi việwbmtn, vậimcvy chúymgfng ta chưzfgha ăfanhn tớvnhli miệwbmtng màgyhjpbzon phảydehi nhổymgf ra.

Khi Trưzfghơidxxng Lãidxxng nóldsli nhữfignng lờgyxzi nàgyhjy thìinsl quan sáypget phảydehn ứgmqvng củhzyma cáypgec tưzfghvnhlng sĩrdfeldsl mặccmht, tiếpbzop tụgtxmc nóldsli:

- Nay chỉrjajpbzon cáypgech lấlzvry đrdfeưzfghsnzqc Trưzfghgyxzng Sa, phảydehi đrdfeáypgenh chiếpbzom nóldsl trưzfghvnhlc khi quâumphn Vưzfghơidxxng Uy tiếpbzop việwbmtn. Chỉrjajldsl nhưzfgh thếpbzo thìinsl quâumphn ta mớvnhli chiếpbzom quyềgtxmn chủhzym đrdfeccmhng trong toàgyhjn chiếpbzon cuộccmhc.

Tuy cáypgec tưzfghvnhlng sĩrdfe sốwdjft ruộccmht muốwdjfn dẫsnvzn binh lậimcvp côklaqng giếpbzot đrdfecjzzch, nhưzfghng khôklaqng cóldsl Trưzfghơidxxng Lãidxxng ýubru bảydeho mệwbmtnh lệwbmtnh đrdfegmqvng ra xin chiếpbzon, bêinsln dưzfghvnhli mộccmht mảydehnh tĩrdfenh lặccmhng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.