Phong Lưu Tam Quốc

Chương 369 : Đối đầu Dương Linh (hạ)

    trước sau   
Loạhffti hàhtwtnh đjzmsdyldng củekwta họfrzehtwtng khẳnsxxng đjzmshjhonh suy nghĩycpz củekwta Dưptghơbevrng Linh.

Quảcxfj nhiêdtywn, mấmsimy ngưptghoqzti vừmxaqa tảcxfjn đjzmsi bỗbpzcng từmxaq mỗbpzci hưptghunfvng tụeexz tậecjsp cùpapnng mộdyldt chỗbpzc, tiếwugtp theo đjzmsi tớunfvi cáydxdi lềmsimu cựnzgoc kỳbpzc vắrwlyng vẻdmxm, chắrwlyc làhtwt loạhffti phòlbjhng củekwti. Ba ngưptghoqzti núhfftp ởmsimdtywn trong, chẳnsxxng biếwugtt đjzmsang nhỏpmvo to cáydxdi gìpmvo.

ptghơbevrng Linh đjzmsjykfng ngoàhtwti lềmsimu vãbowknh tai nghe trộdyldm.

Nhưptghng bởmsimi vìpmvo chúhfftng nólsupi chuyệzbmdn kháydxd nhỏpmvo, chỉrbxflsup thểmxaq ngắrwlyt quãbowkng nghe cáydxdi gìpmvo châlnqfu báydxdu, giếwugtt ngưptghoqzti linh tinh.

ptghơbevrng Linh thầmktlm nghĩycpz: chắrwlyc đjzmsâlnqfy làhtwt mấmsimy binh sĩycpz khômrdrng chịhjhou nổbpzci hàhtwtnh quâlnqfn cựnzgoc nhọfrzec, léynczn trộdyldm mấmsimy thứjykf châlnqfu báydxdu đjzmsáydxdng giáydxd, tưptghmsimng bỏpmvo trạhffti trốwixqn đjzmsi. Nhưptghng khômrdrng ngờoqzt bịhjhopmvonh đjzmseexzng phảcxfji, đjzmsâlnqfy chízbmdnh làhtwtbevr hộdyldi tốwixqt đjzmsmxaq lậecjsp cômrdrng.

Nghĩycpz tớunfvi đjzmsâlnqfy, Dưptghơbevrng Linh lậecjsp tứjykfc ra mặomint, tay véynczn lêdtywn rèominm lềmsimu.


bowk quáydxdt to:

- Thậecjst to gan! Đnlnhmxaqng cho rằyhpeng việzbmdc cáydxdc ngưptghơbevri làhtwtm thầmktln khômrdrng biếwugtt quỷlsup khômrdrng hay, ai ngờoqzt bịhjhoptghơbevrng Linh đjzmshffti gia ta đjzmseexzng phảcxfji! Cáydxdc ngưptghơbevri ngoan ngoãbowkn cùpapnng ta đjzmsi gặominp tuầmktln ban đjzmshffti nhâlnqfn, hay làhtwt đjzmsbfvri bổbpzcn đjzmshffti gia ra tay áydxdp giảcxfji đjzmsi?

Mấmsimy binh sĩycpzpmvonh nhưptgh bịhjhopapn ngâlnqfy ra, ai cũdtywng ngẩbevrn tạhffti đjzmsólsup khômrdrng biếwugtt làhtwtm sao.

Mấmsimt nửjjzxa ngàhtwty, trong đjzmsólsup mộdyldt têdtywn lắrwlyp bắrwlyp nólsupi:

- Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn, xin nưptghơbevrng tay cho, cólsup việzbmdc gìpmvo thìpmvo từmxaq từmxaqhtwtn lạhffti đjzmsãbowk!

Bởmsimi vìpmvo trong lềmsimu khômrdrng đjzmswixqt đjzmsèominn cho nêdtywn khômrdrng thấmsimy rõeexz mặomint bọfrzen chúhfftng, nhưptghng Dưptghơbevrng Linh cólsup thểmxaqptghmsimng tưptghbfvrng ra biểmxaqu tìpmvonh cầmktlu xin.

ptghơbevrng Linh cưptghoqzti lạhfftnh nólsupi:

- Quốwixqc cólsup quốwixqc pháydxdp, gia cólsup gia quy, cáydxdc ngưptghơbevri giốwixqng nhưptghhtwtm cáydxdi gìpmvo việzbmdc tốwixqt sao?

Mộdyldt giọfrzeng kháydxdc khômrdrng giốwixqng vớunfvi ngưptghoqzti đjzmsmktlu tiêdtywn lêdtywn tiếwugtng, miệzbmdng đjzmsmktly vẻdmxm nịhjhonh nọfrzet:

- Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn, bọfrzen tiểmxaqu nhâlnqfn nguyệzbmdn đjzmsem mộdyldt nửjjzxa hiếwugtu kízbmdnh ngàhtwti, ngàhtwti thấmsimy đjzmsưptghbfvrc khômrdrng?

ptghơbevrng Linh hỏpmvoi:

- Cáydxdc ngưptghơbevri trộdyldm đjzmsylke củekwta ai đjzmsólsup? Làhtwtydxdi gìpmvo?

ptghơbevrng Linh hỏpmvoi vậecjsy thìpmvo mấmsimy ngưptghoqzti kia tranh nhau đjzmsáydxdp:


- Trong bao toàhtwtn làhtwt châlnqfu báydxdu, làhtwt chúhffta cômrdrng thưptghmsimng cho Hoàhtwtng phólsupptghunfvng!

ptghơbevrng Linh kinh ngạhfftc hỏpmvoi:

- Toàhtwtn làhtwt châlnqfu báydxdu?

Mấmsimy ngưptghoqzti kia thấmsimy Dưptghơbevrng Linh hìpmvonh nhưptghlsup chúhfftt đjzmsdyldng lòlbjhng, càhtwtng cốwixq sứjykfc xúhffti giụeexzc bảcxfjo:

- Đnlnhúhfftng thếwugt, bêdtywn trong toàhtwtn làhtwt châlnqfu báydxdu, rấmsimt đjzmsáydxdng giáydxd!

ptghơbevrng Linh vừmxaqa ghen ghéynczt vừmxaqa khổbpzc sởmsim, còlbjhn cólsup chúhfftt đjzmsdyldng lòlbjhng.

Nhưptghng nghĩycpz tớunfvi tìpmvonh hìpmvonh hiệzbmdn tạhffti củekwta mìpmvonh, Dưptghơbevrng Linh chỉrbxflsup thểmxaq cứjykfng rắrwlyn nólsupi:

- Hômrdrm nay cáydxdc ngưptghơbevri chếwugtt chắrwlyc rồylkei, đjzmsi theo ta cùpapnng gặominp Hoàhtwtng tưptghunfvng quâlnqfn!

Đnlnháydxdm binh sĩycpz lạhffti van nàhtwti.

ptghơbevrng Linh quyếwugtt tâlnqfm khômrdrng bịhjho dụeexz hoặominc. Đnlnhwixqi vớunfvi loạhffti ngưptghoqzti nhưptghptghơbevrng Linh, gãbowk khômrdrng chấmsimp nhậecjsn đjzmsiềmsimu kiệzbmdn làhtwt bởmsimi vìpmvo dụeexz hoặominc còlbjhn chưptgha đjzmsekwt. Cho nêdtywn muốwixqn trung thàhtwtnh đjzmswixqi vớunfvi Trưptghơbevrng Lãbowkng, đjzmsólsuphtwtpmvo đjzmsiểmxaqm phảcxfjn bộdyldi quáydxd thấmsimp, cho dùpapnmsim chỗbpzchtwtn Huyềmsimn cũdtywng thếwugthtwt thômrdri. Mộdyldt khi cólsup đjzmsiềmsimu kiệzbmdn, gãbowk sẽicnc vẫnpdgn phảcxfjn bộdyldi.

Binh sĩycpz thấmsimy dụeexz dỗbpzc khômrdrng đjzmsưptghbfvrc, lậecjsp tứjykfc sửjjzxa giọfrzeng uy hiếwugtp nólsupi:

- Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn, ngưptghơbevri còlbjhn chưptgha biếwugtt tìpmvonh hìpmvonh hiệzbmdn tạhffti củekwta mìpmvonh đjzmsúhfftng khômrdrng?

Đnlnhiểmxaqm nàhtwty nólsupi trúhfftng chỗbpzc đjzmsau củekwta Dưptghơbevrng Linh, gãbowk muốwixqn phảcxfjn báydxdc rồylkei lạhffti kháydxdt vọfrzeng muốwixqn biếwugtt đjzmswixqi phưptghơbevrng đjzmshjhonh nólsupi gìpmvo.


ptghơbevrng Linh bèominn hỏpmvoi:

- Bâlnqfy giờoqzt chẳnsxxng phảcxfji bổbpzcn tưptghunfvng quâlnqfn tốwixqt lắrwlym sao? Ta tin khômrdrng bao lâlnqfu sau sẽicnc đjzmsưptghbfvrc chúhffta cômrdrng trọfrzeng dụeexzng.

Binh sĩycpz giáydxdp cưptghoqzti nólsupi:

- Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn, ngưptghơbevri suy nghĩycpz ngâlnqfy thơbevr quáydxd chứjykf? Kỳbpzc thựnzgoc cũdtywng khólsup tráydxdch, ngưptghơbevri vốwixqn khômrdrng biếwugtt suy nghĩycpz củekwta cấmsimp trêdtywn. Chỉrbxf sợbfvr khômrdrng lâlnqfu sau ngưptghơbevri chẳnsxxng nhữtetnng khômrdrng đjzmsưptghbfvrc trọfrzeng dụeexzng màhtwtlbjhn đjzmsmktlu rơbevri xuốwixqng đjzmsmsimt. Ngưptghơbevri cólsup tin hay khômrdrng?

Tuy Dưptghơbevrng Linh khômrdrng hoàhtwtn toàhtwtn tin tưptghmsimng nhưptghng trong lòlbjhng cólsup chúhfftt kiêdtywng dèomin.

bowk tứjykfc giậecjsn nólsupi:

- Ngưptghơbevri cho rằyhpeng xúhffti giụeexzc nhưptgh vậecjsy làhtwt sẽicnc khiếwugtn bổbpzcn tưptghunfvng quâlnqfn tha cho sao? Khômrdrng lẽicncydxdc ngưptghơbevri đjzmsãbowk quêdtywn? Chúhffta cômrdrng bêdtywn ngoàhtwti nổbpzci danh yêdtywu tàhtwti, chưptgha bao giờoqztpapny tiệzbmdn giếwugtt ngưptghoqzti nàhtwto. Cáydxdc ngưptghơbevri làhtwt đjzmsang chólsuppapnng rứjykft giậecjsu, tùpapny tiệzbmdn phỉrbxfydxdng ngưptghoqzti kháydxdc!

Binh sĩycpzmsimt tiếwugtp lờoqzti:

- Vậecjsy làhtwt ngưptghơbevri khômrdrng biếwugtt rồylkei. Ngưptghơbevri nólsupi khômrdrng sai, chúhffta cômrdrng đjzmsúhfftng làhtwt rấmsimt quýfydv trọfrzeng nhâlnqfn tàhtwti, khômrdrng tùpapny tiệzbmdn giếwugtt ai. Nhưptghng đjzmsiềmsimu đjzmsólsup khômrdrng cólsup nghĩycpza làhtwt chúhffta cômrdrng khômrdrng giếwugtt ngưptghoqzti, đjzmsominc biệzbmdt trong hoàhtwtn cảcxfjnh cựnzgoc kỳbpzc bấmsimt lợbfvri. Ngưptghơbevri nêdtywn biếwugtt hiệzbmdn nay chiếwugtn tuyếwugtn Hạhfft Khẩbevru cựnzgoc kỳbpzcnsxxng thẳnsxxng. Bâlnqfy giờoqzt Trưptghoqztng Sa làhtwt chỗbpzc đjzmsdyldt pháydxd, cólsupydxdc dụeexzng quyếwugtt đjzmshjhonh cho chiếwugtn cuộdyldc. Làhtwtm kỳbpzc binh, Trưptghơbevrng Lãbowkng đjzmsízbmdch thâlnqfn dẫnpdgn dắrwlyt, cólsup thểmxaq thấmsimy tìpmvonh huốwixqng đjzmsãbowk tớunfvi lúhfftc gấmsimp rúhfftt lắrwlym rồylkei. Nếwugtu cólsup thểmxaqpapnng mạhfftng củekwta tưptghunfvng quâlnqfn ngưptghơbevri đjzmsbpzci lấmsimy trậecjsn thắrwlyng lớunfvn, ngưptghơbevri nólsupi Trưptghơbevrng Lãbowkng cólsuphtwtm hay khômrdrng?

ptghơbevrng Linh nghi ngờoqzt hỏpmvoi ngưptghbfvrc lạhffti:

- Tuy Dưptghơbevrng ta tin tưptghmsimng nănsxxng lựnzgoc củekwta mìpmvonh, nhưptghng chắrwlyc còlbjhn chưptgha đjzmsếwugtn mứjykfc ảcxfjnh hưptghmsimng cảcxfj chiếwugtn cuộdyldc chứjykf?

Binh sĩycpz giáydxdp khômrdrng chúhfftt luốwixqng cuốwixqng đjzmsáydxdp:

- Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn, khômrdrng phảcxfji tiểmxaqu nhâlnqfn nólsupi quáydxd chứjykfnsxxng lựnzgoc củekwta ngưptghơbevri chỉrbxflsup thểmxaqcxfjnh hưptghmsimng Trưptghoqztng Sa màhtwt thômrdri. Nhưptghng chỉrbxf cầmktln mộdyldt đjzmsiềmsimu nàhtwty làhtwt đjzmsekwt rồylkei. Khômrdrng biếwugtt bâlnqfy giờoqztptghunfvng quâlnqfn cólsup hứjykfng thúhfft giao dịhjhoch vớunfvi ta khômrdrng? Nếwugtu tưptghunfvng quâlnqfn tin tưptghmsimng ta thìpmvobowky thảcxfj huynh đjzmszbmd chúhfftng ta, nếwugtu tưptghunfvng quâlnqfn khômrdrng tin thìpmvo huynh đjzmszbmd chúhfftng ta liềmsimu mạhfftng, dùpapn sao cũdtywng làhtwt chếwugtt thômrdri.


ptghơbevrng Linh trong lòlbjhng dao đjzmsdyldng, nghĩycpz nửjjzxa ngàhtwty, cuốwixqi cùpapnng cắrwlyn rănsxxng nólsupi:

- Vậecjsy ngưptghơbevri hãbowky nólsupi xem, rốwixqt cuộdyldc làhtwt sao?

Binh sĩycpzmsimt tiếwugtn lêdtywn kéynczo Dưptghơbevrng Linh lạhffti gầmktln, nhìpmvon ra bêdtywn ngoàhtwti, nhanh chólsupng kéynczo rèominm. Bêdtywn trong mộdyldt mảcxfjnh tốwixqi đjzmsen.

ptghơbevrng Linh vừmxaqa đjzmshjhonh lêdtywn tiếwugtng thìpmvo binh sĩycpz kia đjzmsãbowk thấmsimp giọfrzeng nólsupi:

- Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn, ngưptghơbevri cólsup biếwugtt làhtwt đjzmsãbowk tai họfrzea ngậecjsp đjzmsmktlu khômrdrng?

ptghơbevrng Linh cólsup chúhfftt bấmsimt mãbowkn nólsupi:

- Rốwixqt cuộdyldc làhtwtlsup chuyệzbmdn gìpmvo?

Binh sĩycpz giáydxdp thủekwtng thẳnsxxng nólsupi:

- Mấmsimy ngàhtwty trưptghunfvc, Hoàhtwtng tưptghunfvng quâlnqfn vàhtwtmrdrn tưptghunfvng quâlnqfn uốwixqng rưptghbfvru vớunfvi nhau, tiểmxaqu nhâlnqfn ởmsimdtywn cạhfftnh phụeexzc thịhjho. Hai vịhjhoptghunfvng quâlnqfn bắrwlyt đjzmsmktlu say, cao giọfrzeng bàhtwtn luậecjsn, trong đjzmsólsuplsup nhắrwlyc tớunfvi tưptghunfvng quâlnqfn ngàhtwti đjzmsâlnqfy.

lsupi đjzmsếwugtn đjzmsâlnqfy thìpmvo binh sĩycpz cốwixq ýfydv ngừmxaqng lạhffti, gợbfvri lêdtywn lòlbjhng tòlbjhlbjh củekwta Dưptghơbevrng Linh.

ptghơbevrng Linh nhưptghunfvng màhtwty, nhỏpmvo giọfrzeng hỏpmvoi:

- Nólsupi ta thếwugthtwto?

Binh sĩycpz giáydxdp ngậecjsp ngừmxaqng nólsupi:

- Lúhfftc đjzmsólsup Hoàhtwtng phólsupptghunfvng nólsupi vớunfvi Tômrdrn phólsupptghunfvng rằyhpeng Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn ngưptghơbevri làhtwtm ngưptghoqzti khômrdrng đjzmsáydxdng tin, khômrdrng cólsup chúhfftt bảcxfjn lĩycpznh gìpmvo, tạhffti sao khômrdrng trựnzgoc tiếwugtp giếwugtt cho rồylkei, còlbjhn đjzmsmxaq ngưptghơbevri đjzmsmktlu hàhtwtng?

Binh sĩycpz đjzmsếwugtn đjzmsâlnqfy thìpmvo tạhfftm dừmxaqng, gãbowk cảcxfjm giáydxdc rõeexzhtwtng cảcxfjm xúhfftc củekwta Dưptghơbevrng Linh biếwugtn đjzmsbpzci, bởmsimi vìpmvo tứjykfc giậecjsn màhtwtmrdr hấmsimp biếwugtn dồylken dậecjsp.

ptghơbevrng Linh lạhfftnh lùpapnng nólsupi:

- Nólsupi tiếwugtp đjzmsi.

Binh sĩycpzlsupi tiếwugtp:

- Tômrdrn phólsupptghunfvng lậecjsp tứjykfc cưptghoqzti to nólsupi Hoàhtwtng phólsupptghunfvng khômrdrng hiểmxaqu, kỳbpzc thựnzgoc chúhffta cômrdrng khiếwugtn Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn đjzmsmktlu hàhtwtng chẳnsxxng qua làhtwt muốwixqn lúhfftc tấmsimn cômrdrng Trưptghoqztng Sa, đjzmsem đjzmsmktlu củekwta ngưptghơbevri treo trêdtywn câlnqfy cờoqzt ba ngàhtwty, sau đjzmsólsup đjzmsưptgha xáydxdc tớunfvi Hàhtwtn Huyềmsimn, tiệzbmdn cho xúhffti giụeexzc.

ptghơbevrng Linh bậecjst thốwixqt:

- Cólsup thậecjst khômrdrng?

Binh sĩycpzlsupi:

- Dưptghơbevrng tưptghunfvng quâlnqfn, ngưptghơbevri hãbowky nghĩycpz thửjjzx xem, trưptghunfvc kia ngưptghơbevri ởmsim Trưptghoqztng Sa đjzmsi theo Hàhtwtn Huyềmsimn thìpmvodtywng tízbmdnh làhtwt nhâlnqfn vậecjst làhtwtm mưptgha làhtwtm giólsup, muốwixqn giólsuplsup giólsup muốwixqn mưptgha đjzmsưptghbfvrc mưptgha. Quan trọfrzeng làhtwthtwtn Huyềmsimn luômrdrn tin tưptghmsimng ngưptghơbevri, màhtwt ngưptghơbevri chưptgha hềmsim khiếwugtn hắrwlyn thấmsimt vọfrzeng, trởmsim thàhtwtnh phụeexzydxd đjzmsrwlyc lựnzgoc củekwta hắrwlyn. Nếwugtu lúhfftc nàhtwty đjzmsem đjzmsmktlu ngưptghơbevri treo trêdtywn quâlnqfn kỳbpzc thìpmvo tấmsimt nhiêdtywn Hàhtwtn Huyềmsimn sẽicnc bịhjho đjzmscxfjzbmdch rấmsimt lớunfvn, rốwixqi loạhfftn tấmsimc lòlbjhng. Nólsupi khômrdrng chừmxaqng xúhfftc đjzmsdyldng muốwixqn báydxdo thùpapn cho tưptghunfvng quâlnqfn màhtwt trúhfftng kếwugt củekwta chúhffta cômrdrng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.