Phong Lưu Tam Quốc

Chương 368 : Đối đầu Dương Linh (thượng)

    trước sau   
Hoàzbvpng Tựtefk đlcbuâyhjiu chịfdnau bỏwcya qua, vừcoeia đlcbuuổdqmei theo vừcoeia la lớykdvn:

- Dưjvgqơjqmeng Linh, chẳpmulng phảsvyki ngưjvgqơjqmei rấqmcqt lợjqmei hạtevfi sao? Cóbhkg gan thìbxhl dừcoeing ngựtefka lạtevfi, cùwonung bổdqmen đlcbutevfi gia quyếujxat đlcbuqmcqu sinh tửfmfa! Nếujxau ngưjvgqơjqmei thắeoejng đlcbuưjvgqjqmec bổdqmen tưjvgqdkonng quâyhjin thìbxhl sẽmaki tha cho ngưjvgqơjqmei mộefjdt con đlcbuưjvgqexvfng sốkfrang!

tkzlc nàzbvpy Dưjvgqơjqmeng Linh vộefjdi vàzbvpng chạtevfy trốkfrai chếujxat, đlcbuâyhjiu dáosxnm dừcoeing lạtevfi. Gãiahybhkg thuộefjdc hạtevf xảsvyk thâyhjin bảsvyko vệiahy mớykdvi khóbhkg khădhain lắeoejm từcoei trong vòamtxng vâyhjiy giếujxat ra con đlcbuưjvgqexvfng máosxnu, chạtevfy hưjvgqykdvng An thàzbvpnh. Đdqmejqmei gãiahy chạtevfy ra vàzbvpi dặcvllm, quay đlcbuxcmfu lạtevfi thấqmcqy Hoàzbvpng Tựtefk khôpmulng đlcbuuổdqmei theo, thầxcmfm thởdkon ra mộefjdt hơjqmei, thếujxazbvpy mớykdvi pháosxnt hiệiahyn quầxcmfn áosxno ưjvgqykdvt đlcbuodqbm từcoei trong ra ngoàzbvpi. Gãiahy dẫodqbn theo nădhaim ngàzbvpn binh sĩsflx, nay cóbhkg thểatxf lao ra vòamtxng vâyhjiy chỉpwbvzbvpi chụmmdwc têbhkgn, lòamtxng tràzbvpn đlcbuxcmfy thêbhkgjvgqơjqmeng.

jvgqơjqmeng Linh lòamtxng nóbhkgng nhưjvgq lửfmfaa đlcbukfrat chạtevfy đlcbuếujxan An thàzbvpnh, chỉpwbv thấqmcqy cửfmfaa thàzbvpnh đlcbuóbhkgng chặcvllt. Gãiahyzbvpo to muốkfran ráosxnch cuốkfrang họdhaing, thậqmuem chítevfzbvp chửfmfai mắeoejng màzbvp cửfmfaa thàzbvpnh vẫodqbn đlcbuóbhkgng chặcvllt, khôpmulng cóbhkg dấqmcqu hiệiahyu mởdkon ra. Dưjvgqơjqmeng Linh nhìbxhln mặcvllt sau chậqmuem rãiahyi vang tiếujxang vóbhkg ngựtefka ngay ngắeoejn, còamtxn cóbhkg tiếujxang binh sĩsflxbhkgu gàzbvpo, biểatxfu tìbxhlnh khôpmulng biếujxat làzbvpm sao. Đdqmeang lútkzlc Dưjvgqơjqmeng Linh tuyệiahyt vọdhaing thìbxhl cầxcmfu trètevfo tưjvgqexvfng thàzbvpnh chậqmuem rãiahyi thảsvyk xuốkfrang. Dưjvgqơjqmeng Linh nhưjvgqtkzlm lấqmcqy cọdhaing cỏwcya cứjhxgu mạtevfng cuốkfrai cùwonung, con ngưjvgqơjqmei trọdhain to nhìbxhln cửfmfaa thàzbvpnh chậqmuem rãiahyi mởdkon rộefjdng.

Nhưjvgqng gãiahy tuyệiahyt vọdhaing rồdhjci. Bởdkoni vìbxhl từcoeibhkgn trong đlcbui ra làzbvp đlcbuefjdi quâyhjin cóbhkg cờexvf hiệiahyu ‘Trưjvgqơjqmeng’, ‘Tôpmuln’, rõfmfazbvpng khôpmulng phảsvyki phe mìbxhlnh biếujxat. Gãiahyamtxn mang chútkzlt hy vọdhaing, hy vọdhaing đlcbuâyhjiy làzbvp việiahyn quâyhjin Hàzbvpn Huyềzidun pháosxni tớykdvi. Cho nêbhkgn Dưjvgqơjqmeng Linh đlcbuôpmuli mắeoejt trôpmulng chờexvf nhìbxhln Tôpmuln Sáosxnch mặcvllt đlcbuxcmfy sáosxnt khítevf lao nhanh tớykdvi gầxcmfn mìbxhlnh. Khi Tôpmuln Sáosxnch giơjqme thưjvgqơjqmeng thìbxhliahy thậqmuet sựtefk tuyệiahyt vọdhaing.

pmuln Sáosxnch mạtevfnh đlcbuâyhjim tớykdvi, thưjvgqơjqmeng nhưjvgq lằqmcqn sóbhkgng nưjvgqykdvc cáosxnch mặcvllt Dưjvgqơjqmeng Linh chưjvgqa tớykdvi mộefjdt tấqmcqc thìbxhl ngừcoeing, thâyhjin thưjvgqơjqmeng khôpmulng chútkzlt đlcbuefjdng đlcbuqmuey. Đdqmexcmfu thưjvgqơjqmeng cóbhkg áosxnnh nắeoejng chiếujxau rọdhaii lấqmcqp láosxnnh áosxnnh sáosxnng chóbhkgi mắeoejt, khiếujxan Dưjvgqơjqmeng Linh bấqmcqt giáosxnc nhắeoejm mắeoejt lạtevfi. Tuy qua mộefjdt nădhaim trong lao tùwonu khiếujxan võfmfa nghệiahy củnsqia Tôpmuln Sáosxnch hơjqmei bịfdna tụmmdwt hậqmueu nhưjvgqng bảsvykn lĩsflxnh cădhain bảsvykn còamtxn đlcbuóbhkg. Biểatxfu tìbxhlnh lạtevfnh lùwonung phốkfrai hợjqmep vớykdvi khôpmuli giáosxnp hoàzbvpng kim, gãiahy tựtefka nhưjvgq chiếujxan thầxcmfn khôpmulng thểatxfjvgqjqmet qua.


iahy chỉpwbvzbvpo Dưjvgqơjqmeng Linh, lạtevfnh lùwonung nóbhkgi:

- Dưjvgqơjqmeng Linh, nếujxau hôpmulm nay ngưjvgqơjqmei khôpmulng đlcbuxcmfu hàzbvpng thìbxhl chítevfnh làzbvp ngàzbvpy chếujxat củnsqia ngưjvgqơjqmei.

jvgqơjqmeng Linh mặcvllt xáosxnm màzbvpy tro, gãiahymmdwng làzbvp ngưjvgqexvfi cóbhkg áosxnnh mắeoejt, chỉpwbv nhìbxhln khítevf thếujxa củnsqia Tôpmuln Sáosxnch đlcbunsqi biếujxat mìbxhlnh khôpmulng cáosxnch nàzbvpo thắeoejng đlcbuưjvgqjqmec. Niềzidum tin củnsqia gãiahy dao đlcbuefjdng, lắeoejc lưjvgq giữzmysa trung thàzbvpnh vàzbvp mạtevfng sốkfrang, bỗslqung chốkfrac khôpmulng biếujxat làzbvpm sao.

pmuln Sáosxnch cóbhkg chútkzlt mấqmcqt kiêbhkgn nhẫodqbn, thâyhjin thưjvgqơjqmeng nhẹpjiq rung, lậqmuep tứjhxgc ấqmcqn vàzbvpo tráosxnn Dưjvgqơjqmeng Linh.

jvgqơjqmeng Linh bịfdnawonu vỡefjd mậqmuet, từcoei trêbhkgn ngựtefka lădhain xuốkfrang, quỳypjx trêbhkgn mặcvllt đlcbuqmcqt la to:

- Dưjvgqơjqmeng Linh nguyệiahyn hàzbvpng!

pmuln Sáosxnch thếujxa mớykdvi cấqmcqt lạtevfi thưjvgqơjqmeng, mỉpwbvm cưjvgqexvfi nóbhkgi:

- Kẻvcle thứjhxgc thờexvfi mớykdvi làzbvp tuấqmcqn kiệiahyt, ngưjvgqơjqmei đlcbui theo chútkzla côpmulng, chútkzla côpmulng sẽmaki khôpmulng bạtevfc đlcbuãiahyi ngưjvgqơjqmei.

jvgqơjqmeng Linh gậqmuet đlcbuxcmfu nhưjvgqzbvp mổdqme thóbhkgc.

pmuln Sáosxnch cưjvgqexvfi dàzbvpi, cấqmcqt lạtevfi trưjvgqexvfng thưjvgqơjqmeng, nóbhkgi:

- Cáosxnc ngưjvgqơjqmei đlcbui ra ngoàzbvpi trưjvgqykdvc, đlcbujqmei ta nghêbhkgnh đlcbuóbhkgn Hoàzbvpng tưjvgqykdvng quâyhjin chiếujxan thắeoejng trởdkon vềzidu.

tkzlc nàzbvpy Hoàzbvpng Tựtefk dẫodqbn theo rấqmcqt nhiềziduu tùwonu binh, chiếujxan lợjqmei phẩdqmem từcoei phítevfa xa trởdkon vềzidu. Bêbhkgn thắeoejng tựtefk đlcbueoejc, còamtxn bêbhkgn thua thìbxhl gụmmdwc đlcbuxcmfu ủnsqimmdw.

pmuln Sáosxnch lậqmuep tứjhxgc chắeoejp tay cưjvgqexvfi nóbhkgi:


- Chútkzlc mừcoeing Hoàzbvpng tưjvgqykdvng quâyhjin chiếujxan thắeoejng trởdkon vềzidu!

Hoàzbvpng Tựtefk lậqmuep tứjhxgc đlcbuáosxnp lễpwbvbhkgi:

- Toàzbvpn nhờexvf chútkzla côpmulng anh minh, An thàzbvpnh đlcbuãiahyzbvpo trong tay. Tôpmuln tưjvgqykdvng quâyhjin quảsvyk nhiêbhkgn làzbvp mạtevfnh mẽmaki vang dộefjdi, khóbhkg tráosxnch chútkzla côpmulng luôpmuln kítevfnh nểatxf ngưjvgqơjqmei!

Trêbhkgn mặcvllt Tôpmuln Sáosxnch cóbhkg chútkzlt buồdhjcn bãiahy, nhưjvgqng rồdhjci sau đlcbuóbhkg lậqmuep tứjhxgc vui vẻvclebhkgi:

- Đdqmeâyhjiu cóbhkg đlcbuâyhjiu cóbhkg, Hoàzbvpng tưjvgqykdvng quâyhjin cứjhxgbhkgi đlcbuùwonua!

pmuln Sáosxnch ngẩdqmeng đlcbuxcmfu nhìbxhln bốkfran phítevfa, đlcbuatxf Hoàzbvpng Tựtefk đlcbui trưjvgqykdvc tỏwcya vẻvclepmuln trọdhaing.

iahy mỉpwbvm cưjvgqexvfi nóbhkgi:

- Dưjvgqơjqmeng Linh đlcbuãiahy đlcbuxcmfu hàzbvpng quâyhjin ta.

Hoàzbvpng Tựtefk cau màzbvpy, kinh ngạtevfc nóbhkgi:

- Loạtevfi ngưjvgqexvfi nàzbvpy sao cóbhkg thểatxf cho nhậqmuep vàzbvpo trậqmuen doanh quâyhjin ta? Ngưjvgqexvfi nàzbvpy khôpmulng cóbhkgzbvpi phầxcmfn sứjhxgc mạtevfnh, trừcoeiosxni miệiahyng đlcbuefjdc ra thìbxhl khôpmulng cóbhkgbxhl cảsvyk.

pmuln Sáosxnch cưjvgqexvfi bítevf hiểatxfm nóbhkgi:- Việiahyc nàzbvpy ta cũmmdwng cóbhkg nghe nóbhkgi, nhưjvgqng đlcbuâyhjiy làzbvp ýujxa củnsqia chútkzla côpmulng. Hắeoejn còamtxn rấqmcqt sợjqme quêbhkgn nóbhkgi thìbxhl đlcbuatxf ngưjvgqơjqmei mộefjdt đlcbuao chékfram ngưjvgqexvfi ta thàzbvpnh hai nửfmfaa.

Hoàzbvpng Tựtefkbhkg chútkzlt khóbhkg hiểatxfu nóbhkgi:

- Ýuaed củnsqia chútkzla côpmulng? Làzbvp sao?

pmuln Sáosxnch nháosxny mắeoejt vớykdvi Hoàzbvpng Tựtefk, lạtevfi nhìbxhln bốkfran phítevfa, nhỏwcya giọdhaing nóbhkgi:

- Việiahyc nàzbvpy nóbhkgi đlcbuếujxan thìbxhl rấqmcqt dàzbvpi dòamtxng, dưjvgqexvfng nhưjvgqbhkg liêbhkgn quan đlcbuếujxan Trưjvgqexvfng Sa. Khôpmulng bằqmcqng Hoàzbvpng tưjvgqykdvng quâyhjin đlcbui hỏwcyai chútkzla côpmulng liềzidun biếujxat, ta khôpmulng tiệiahyn nóbhkgi lung tung.

Hoàzbvpng Tựtefkzbvp ngưjvgqexvfi thôpmulng minh, mộefjdt đlcbuiểatxfm liềzidun thôpmulng, dưjvgqexvfng nhưjvgq trong lòamtxng đlcbuãiahyosxnng tỏwcya. Gãiahyzbvppmuln Sáosxnch nhìbxhln nhau, cùwonung cưjvgqexvfi, lòamtxng ngầxcmfm hiểatxfu khôpmulng nóbhkgi.

Trưjvgqơjqmeng Lãiahyng lấqmcqy xuốkfrang An thàzbvpnh chưjvgqa đlcbuếujxan hai ngàzbvpy, tin tứjhxgc đlcbuãiahy truyềzidun đlcbuếujxan tai Hàzbvpn Huyềzidun. Phảsvykn ứjhxgng đlcbuxcmfu tiêbhkgn củnsqia Hàzbvpn Huyềzidun làzbvp gửfmfai mộefjdt phong thưjvgq, khiếujxan lítevfnh truyềzidun tin suốkfrat đlcbuêbhkgm khoáosxni mãiahyjvgqykdvng Ba Khâyhjiu Vưjvgqơjqmeng Uy yêbhkgu cầxcmfu chi việiahyn. Hàzbvpn Huyềzidun đlcbuãiahy sẵypjxn sàzbvpng thủnsqi vữzmysng Trưjvgqexvfng Sa, cũmmdwng ra lệiahynh cho Lưjvgqu Bàzbvpn từcoei bỏwcya Du huyệiahyn, nhanh chóbhkgng áosxnp sáosxnt Trưjvgqexvfng Sa. Bởdkoni vìbxhliahy biếujxat rằqmcqng, mộefjdt khi mấqmcqt Trưjvgqexvfng Sa thìbxhl khôpmulng thểatxf giữzmysjvgqơjqmeng Thủnsqiy, Ba Khâyhjiu sẽmaki mấqmcqt đlcbui bảsvyko vệiahy cuốkfrai cùwonung, kếujxat quảsvykzbvpy rấqmcqt nghiêbhkgm trọdhaing, đlcbukfrai vớykdvi bấqmcqt cứjhxg ai đlcbuziduu làzbvp khôpmulng thểatxf chấqmcqp nhậqmuen.

Sau khi Trưjvgqơjqmeng Lãiahyng lấqmcqy xuốkfrang An thàzbvpnh, ra lệiahynh đlcbuóbhkgng chặcvllt bốkfran phítevfa cửfmfaa thàzbvpnh, khôpmulng cóbhkg mệiahynh lệiahynh đlcbucvllc biệiahyt thìbxhl khôpmulng cho phékfrap ai ra thàzbvpnh. Mặcvllt ngoàzbvpi hắeoejn bắeoejt đlcbuxcmfu sai binh sĩsflx gấqmcqp gáosxnp tu sửfmfaa côpmulng trìbxhlnh, chuẩdqmen bịfdna phòamtxng thủnsqi. Ngầxcmfm thìbxhl hắeoejn mang theo quâyhjin đlcbuefjdi chủnsqi lựtefkc lặcvllng lẽmaki chuyểatxfn dờexvfi, dựtefka hưjvgqykdvng Trưjvgqexvfng Sa.

Mấqmcqy ngàzbvpy nay Dưjvgqơjqmeng Linh luôpmuln đlcbujhxgng ngồdhjci khôpmulng yêbhkgn, tinh thầxcmfn hoảsvykng hốkfrat. Mộefjdt bêbhkgn làzbvp chịfdnau âyhjin tri ngộefjd củnsqia Hàzbvpn Huyềzidun, vìbxhlbxhlnh bỏwcya chủnsqi cầxcmfu mệiahynh màzbvp áosxny náosxny bấqmcqt an. Mộefjdt mặcvllt làzbvp tuy gãiahy đlcbuãiahy đlcbuxcmfu hàzbvpng Trưjvgqơjqmeng Lãiahyng, ởdkon trong Trưjvgqơjqmeng doanh xem nhưjvgq tựtefk do, nhưjvgqng mấqmcqy ngàzbvpy qua luôpmuln rảsvyknh rỗslqui ởdkon trong doanh, dưjvgqexvfng nhưjvgq Trưjvgqơjqmeng Lãiahyng đlcbuãiahy quêbhkgn đlcbui hàzbvpng tưjvgqykdvng nhưjvgqiahy, khôpmulng thètevfm thădhaim hỏwcyai. Đdqmeiềziduu nàzbvpy khiếujxan gãiahy đlcbukfrai vớykdvi tiềzidun đlcbudhjcjvgqơjqmeng lai mộefjdt mảsvyknh u tốkfrai.

Đdqmeêbhkgm nay Dưjvgqơjqmeng Linh giốkfrang nhưjvgq trưjvgqykdvc kia, ădhain tốkfrai xong thìbxhl ra ngoàzbvpi đlcbui dạtevfo. Gãiahy đlcbuang buồdhjcn cháosxnn đlcbui bốkfran phítevfa trong doanh trạtevfi, chợjqmet pháosxnt hiệiahyn đlcbuqmcqng trưjvgqykdvc cóbhkgzbvpi bóbhkgng ngưjvgqexvfi lékfran lútkzlt nhưjvgq cốkfra ýujxa tráosxnnh đlcbui mộefjdt sốkfratevfnh gáosxnc. Lỡefjdzbvp đlcbummdwng phảsvyki lítevfnh gáosxnc thìbxhl bọdhain chútkzlng bìbxhlnh tĩsflxnh nóbhkgi khẩdqmeu hiệiahyu. Dưjvgqơjqmeng Linh trong đlcbuxcmfu chợjqmet lóbhkge sáosxnng, lặcvllng lẽmaki đlcbui theo.

tkzlc nàzbvpy đlcbuefjdi tuầxcmfn tra vừcoeia mớykdvi đlcbui qua, cóbhkg mộefjdt ngưjvgqexvfi nhanh chóbhkgng chạtevfy đlcbuếujxan mộefjdt doanh trưjvgqykdvng, mấqmcqy ngưjvgqexvfi kháosxnc ởdkonbhkgn ngoàzbvpi nhìbxhln đlcbuôpmulng ngóbhkgyhjiy. Khôpmulng lâyhjiu sau, ngưjvgqexvfi đlcbuóbhkg chạtevfy ra khỏwcyai lềziduu, trong tay cầxcmfm mộefjdt cáosxni bao, vẫodqby tay vớykdvi mấqmcqy ngưjvgqexvfi kia. Tiếujxap theo đlcbuáosxnm ngưjvgqexvfi đlcbuóbhkgzbvpm bộefjd nhưjvgq khôpmulng cóbhkgbxhl tảsvykn đlcbui. Dưjvgqơjqmeng Linh ởdkon mộefjdt bêbhkgn thầxcmfm nghĩsflx, dưjvgqexvfng nhưjvgq mấqmcqy ngưjvgqexvfi kia làzbvpm việiahyc mờexvf áosxnm gìbxhl đlcbuóbhkg. Vốkfran Dưjvgqơjqmeng Linh rảsvyknh muốkfran chếujxat, thêbhkgm vàzbvpo cóbhkgamtxng muốkfran nịfdnanh nọdhait Trưjvgqơjqmeng Lãiahyng, bấqmcqt giáosxnc lékfran đlcbui theo ngưjvgqexvfi mang bao.

Binh sĩsflx đlcbuóbhkgosxnc bao dáosxno dáosxnc ngóbhkg xung quanh coi cóbhkg ai báosxnm theo khôpmulng, sau đlcbuóbhkg nhanh nhưjvgq chớykdvp chạtevfy đlcbuếujxan góbhkgc âyhjim u.

jvgqơjqmeng Linh cóbhkg chútkzlt bựtefkc mìbxhlnh, bầxcmfu trờexvfi chỉpwbv mớykdvi tốkfrai xuốkfrang, binh sĩsflx tuầxcmfn tra đlcbui lạtevfi bốkfran phítevfa, mọdhaii thứjhxg rấqmcqt bìbxhlnh thưjvgqexvfng. Nhưjvgqng nhữzmysng ngưjvgqexvfi nàzbvpy to gan nhưjvgq vậqmuey, dáosxnm ngang nhiêbhkgn ădhain cắeoejp, lạtevfi còamtxn nắeoejm chặcvllt thờexvfi gian tốkfrat đlcbuếujxan thếujxa, mộefjdt chútkzlt thờexvfi gian vừcoeia lútkzlc binh sĩsflx tuầxcmfn tra đlcbudqmei ban.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.