Phong Lưu Tam Quốc

Chương 367 : Quách Gia diệu kế (hạ)

    trước sau   
Hoàkjodng Tựkcut mang theo ba ngàkjodn bộzfva binh ởrdiikctqmvpyi An thàkjodnh khiêirrbu khífwswch

Thủlyxtkctqmvpyng An thàkjodnh làkjodkctqơecptng Linh biếbseat đnwttưkctqxpbpc Hoàkjodng Tựkcut đnwttếbsean khiêirrbu chiếbsean, khôznyyng chúcriut suy nghĩgzrr mang binh ứwqqgng chiếbsean.

Hoàkjodng Tựkcut ra lệbbqwnh binh sĩgzrrkjodn thàkjodnh hàkjodng ngang, mìzfvanh áswvvp trậmvpyn, cốtsjw ýmhrg vềzbvr mặznyyt khífwsw thếbsea tỏbrur ra yếbseau hơecptn chúcriut. Binh pháswvvp cónsmovgobu: mìzfvanh yếbseau khiếbsean binh đnwtttsjwi phưkctqơecptng kiêirrbu ngạrylyo. Hoàkjodng Tựkcut hiểruiwu sâvgobu vềzbvr đnwttrylyo lýmhrgkjody.

Hoàkjodng Tựkcutznyyng tớmvpyi chỉwepdkjodo Dưkctqơecptng Linh, lớmvpyn tiếbseang hétdpdt rằiwinng:

- Phảeorln tặznyyc Dưkctqơecptng Linh, hôznyym nay cónsmoswvvm quyếbseat đnwttrhleu tửvqhd chiếbsean vớmvpyi ta khôznyyng?

kctqơecptng Linh nhìzfvan binh sĩgzrr Hoàkjodng Tựkcut, y giáswvvo khôznyyng chỉwepdnh tềzbvr, trậmvpyn hìzfvanh lỏbrurng lẻnsido.


iaso cấrhlet tiếbseang cưkctqxiyci to nónsmoi:

- Thằiwinng nhãiasoi Hoàkjodng Tựkcut, ngưkctqơecpti chẳgfhjng qua làkjod hạrylyng tầkjodm thưkctqxiycng màkjodswvvm cuồnwttng ngạrylyo nhưkctq thếbsea, đnwttxpbpi láswvvt nữjsnia đnwttrylyi gia ta giếbseat ngưkctqơecpti khôznyyng còtuthn manh giáswvvp! Ngưkctqơecpti đnwttmapvng giốtsjwng nhưkctqcriuc trưkctqmvpyc cụrhlep đnwttznyyi chạrylyy trốtsjwn àkjod!

Hoàkjodng Tựkcut khôznyyng bịogjz dao đnwttzfvang, vung Lêirrb Hoa đnwttao vàkjodi cáswvvi, kêirrbu gàkjodo:

- Dưkctqơecptng Linh, mấrhley lầkjodn trưkctqmvpyc chẳgfhjng qua làkjod ngưkctqơecpti may mắnsmon thắnsmong thôznyyi, lầkjodn nàkjody tấrhlet nhiêirrbn ta sẽtsjw cắnsmot cáswvvi đnwttkjodu chónsmo nhàkjod ngưkctqơecpti tếbsea cờxiyc, đnwttruiw ngưkctqơecpti biếbseat chỗrvzw lợxpbpi hạrylyi củlyxta bổwqqgn đnwttrylyi gia!

Hoàkjodng Tựkcutkjodng làkjodnsmoi vậmvpyy thìzfvakctqơecptng Linh càkjodng khôznyyng xem vàkjodo mắnsmot.

iasokctqxiyci nhạrylyo nónsmoi:

- Con nífwswt ranh hỉwepdmapvi chưkctqa sạrylych, hôznyym nay sẽtsjw cho ngưkctqơecpti bỏbrur mạrylyng lạrylyi đnwttâvgoby!

Hoàkjodng Tựkcutkctqxiyci lạrylynh nónsmoi:

- Dựkcuta vàkjodo côznyyng phu mèpkvto quàkjodo củlyxta ngưkctqơecpti? Muốtsjwn thắnsmong đnwttao trong tay bổwqqgn đnwttrylyi gia hảeorl? Chờxiyc kiếbseap sau đnwtti!

kctqxiycng nhưkctqkctqơecptng Linh bịogjz sựkcut kiêirrbu ngạrylyo củlyxta Hoàkjodng Tựkcut chọxoaxc giậmvpyn, quáswvvt to:

- Hay cho thằiwinng nhãiasoi khôznyyng biếbseat trờxiyci cao đnwttrhlet rộzfvang, hôznyym nay bổwqqgn đnwttrylyi gia khôznyyng đnwttáswvvnh ngưkctqơecpti răqislng rơecpti đnwttkjody đnwttrhlet, từmapv nay sẽtsjw viếbseat ngưkctqxpbpc lạrylyi chữjsnikctqơecptng!

nsmoi xong gãiaso vung cưkctqơecptng xoa, kêirrbu to:

- Nhạrylyc binh đnwttâvgobu, nổwqqgi trốtsjwng trậmvpyn, cáswvvc huynh đnwttbbqw theo ta xôznyyng lêirrbn! Hôznyym nay khôznyyng giếbseat chúcriung thua xiểruiwng liểruiwng thìzfva sẽtsjw khôznyyng rúcriut binh vềzbvr!Chớmvpyp mắnsmot dưkctqmvpyi An thàkjodnh trốtsjwng trậmvpyn vang vọxoaxng, thanh âvgobm chấrhlen trờxiyci. Dưkctqơecptng Linh giậmvpyt cưkctqơecptng ngựkcuta, hai châvgobn kẹxjtep chặznyyt bụrhleng ngựkcuta, mộzfvat ngựkcuta vọxoaxt lêirrbn trưkctqmvpyc. Sau lưkctqng gãiaso binh sĩgzrr nhưkctq thủlyxty triềzbvru xôznyyng lêirrbn, têirrbn nàkjodo cũmapvng vẻnsid mặznyyt hưkctqng phấrhlen, giốtsjwng nhưkctq quâvgobn củlyxta Hoàkjodng Tựkcutkjod quảeorl hồnwttng mềzbvrm nhũmapvn, dễvgob khi dễvgob. Kỳdgxw thựkcutc cũmapvng khónsmo tráswvvch, ai kêirrbu Hoàkjodng Tựkcut mỗrvzwi lầkjodn ngay mặznyyt đnwtttsjwi đnwttkjodu gầkjodn nhưkctq vừmapva đnwttrhleng liềzbvrn lùtooki, thếbseakjody mớmvpyi khiếbsean sĩgzrr khífwswkctqu quâvgobn tăqislng vọxoaxt, mỗrvzwi binh sĩgzrr đnwttzbvru muốtsjwn giếbseat mộzfvat, hai cáswvvi lĩgzrrnh thưkctqrdiing.


Trêirrbn mặznyyt Hoàkjodng Tựkcut xẹxjtet qua nụrhlekctqxiyci nhạrylyt, nhưkctqng biểruiwu tìzfvanh cựkcutc kỳdgxw nghiêirrbm trọxoaxng. Dưkctqxiycng nhưkctqiaso khôznyyng cam lòtuthng tỏbrur ra yếbseau thếbsea, vung đnwttrylyi đnwttao xôznyyng lêirrbn. Binh sĩgzrrirrbn ngưkctqxiyci kêirrbu đnwttáswvvnh đnwttòtuthi giếbseat, bắnsmot đnwttkjodu theo đnwttznyyi Hoàkjodng Tựkcut xung phong. Nhưkctqng nhìzfvan từmapv khífwsw thếbsea thìzfvaslntkjodng thua Dưkctqơecptng Linh mộzfvat nửvqhda. Trậmvpyn hìzfvanh chỉwepdnh thểruiw củlyxta binh sĩgzrr sau khi xung phong cựkcutc kỳdgxw rốtsjwi loạrylyn, gầkjodn nhưkctqkjod tựkcutzfvanh chiếbsean đnwttrhleu. Xung phong ba hiệbbqwp thìzfva bắnsmot đnwttkjodu bạrylyi trậmvpyn, liêirrbn tụrhlec thụrhlet lùtooki.

Hai quâvgobn xôznyyng lêirrbn giếbseat chónsmoc, Hoàkjodng Tựkcutrdii trong loạrylyn quâvgobn đnwtttsjwi đnwttkjodu Dưkctqơecptng Linh.

kctqơecptng xoa củlyxta Dưkctqơecptng Linh cónsmo chúcriut tàkjodi năqislng, sứwqqgc đnwttkjody đnwttlyxt, múcriua may uy vũmapv nổwqqgi giónsmo, hậmvpyn khôznyyng thểruiw mộzfvat đnwttao chétdpdm Hoàkjodng Tựkcut xuốtsjwng ngựkcuta. Màkjod Hoàkjodng Tựkcut thìzfva giốtsjwng nhưkctqkjod lựkcutc bấrhlet tòtuthng tâvgobm, chiếbsean đnwttrhleu chưkctqa tớmvpyi hai mưkctqơecpti hiệbbqwp đnwttao pháswvvp rốtsjwi loạrylyn, mỗrvzwi khi gặznyyp nguy hiểruiwm giốtsjwng nhưkctq ăqisln may trốtsjwn thoáswvvt. Xem thìzfva chậmvpyt vậmvpyt nhưkctqng lạrylyi luôznyyn cónsmo thểruiwnsmoa dữjsni thàkjodnh làkjodnh. Đslebiềzbvru nàkjody khiếbsean Dưkctqơecptng Linh càkjodng thêirrbm tin tưkctqrdiing Hoàkjodng Tựkcutslntznyyng chẳgfhjng tớmvpyi đnwttâvgobu, dựkcuta vàkjodo may mắnsmon mớmvpyi sốtsjwng sónsmot đnwttưkctqxpbpc.

Hoàkjodng Tựkcut nhâvgobn lúcriuc ngựkcuta lưkctqmvpyt qua nhau, bỗrvzwng nhiêirrbn nhảeorly ra khỏbruri vòtuthng chiếbsean, quay đnwttkjodu ngựkcuta lạrylyi rúcriut roi chạrylyy trốtsjwn.

iaso chạrylyy màkjodtuthn la lớmvpyn nónsmoi:

- Têirrbn nàkjody thậmvpyt làkjod lợxpbpi hạrylyi quáswvv, ta khôznyyng phảeorli đnwttogjzch thủlyxt củlyxta ngưkctqxiyci nàkjody! Cáswvvc huynh đnwttbbqw Giang Đslebôznyyng mau rúcriut, từmapv nay khôznyyng dáswvvm tấrhlen côznyyng An thàkjodnh nữjsnia!

Binh sĩgzrr củlyxta Hoàkjodng Tựkcutkctqxiycng nhưkctqnsmo ăqisln ýmhrg ngầkjodm, chủlyxtkctqmvpyng vừmapva nónsmoi dứwqqgt lờxiyci thìzfva binh sĩgzrr lậmvpyp tứwqqgc rúcriut lui chạrylyy trốtsjwi chếbseat, binh bạrylyi nhưkctqcriui lởrdii.

kctqơecptng Linh ngửvqhda đnwttkjodu cưkctqxiyci dàkjodi, dưkctqxiycng nhưkctq kếbseat quảeorlkjody nằiwinm trong tífwswnh toáswvvn củlyxta gãiaso.

iaso vừmapva giụrhlec ngựkcuta đnwttuổwqqgi theo vừmapva cưkctqxiyci nhạrylyo nónsmoi:

- Hoàkjodng Tựkcutswvvi thằiwinng rùtooka rúcriut đnwttkjodu, đnwttáswvvnh khôznyyng lạrylyi màkjodkjodi chạrylyy trốtsjwn cũmapvng giỏbruri đnwttrhley chứwqqg! Hôznyym nay cho dùtook ngưkctqơecpti trốtsjwn vềzbvr hang ổwqqg thìzfvakctqơecptng ta cũmapvng phảeorli đnwttuổwqqgi theo ngưkctqơecpti đnwttếbsean châvgobn trờxiyci gónsmoc biểruiwn!

kctqơecptng Linh nổwqqgi lêirrbn tífwswnh tựkcut kiêirrbu, cho rằiwinng Hoàkjodng Tựkcut chẳgfhjng đnwttáswvvng làkjodzfva. Gãiaso hoàkjodn toàkjodn khôznyyng quan sáswvvt thấrhley tuy quâvgobn Giang Đslebôznyyng binh bạrylyi nhưkctqcriui lởrdiikjodcriut lui rấrhlet cónsmo trậmvpyt tựkcut. Chỉwepd cầkjodn chúcriu ýmhrg mộzfvat chúcriut làkjod nhìzfvan ra manh mốtsjwi ngay. Đslebáswvvng tiếbseac Dưkctqơecptng Linh quáswvv tham côznyyng, chỉwepd nhìzfvan hìzfvanh thứwqqgc, từmapvng bưkctqmvpyc mộzfvat đnwtti vàkjodo cạrylym bẫjzyxy củlyxta Hoàkjodng Tựkcut.

kctqơecptng Linh vộzfvai vàkjodng đnwttuổwqqgi theo vàkjodi dặznyym thìzfva trưkctqmvpyc mặznyyt xuấrhlet hiệbbqwn mộzfvat cáswvvnh rừmapvng. Dưkctqxiycng nhưkctqiaso pháswvvt hiệbbqwn ra cáswvvi gìzfva, khiếbsean binh sĩgzrr ngừmapvng lạrylyi.

Hoàkjodng Tựkcut thấrhley Dưkctqơecptng Linh cónsmo vẻnsidecpti do dựkcut thìzfvamapvng ngừmapvng lạrylyi binh trậmvpyn, cùtookng binh sĩgzrr mớmvpyi vừmapva tổwqqg chứwqqgc xong giếbseat qua.
kctqơecptng Linh thấrhley tráswvvi phảeorli khôznyyng cónsmo phụrhlec binh, bịogjz Hoàkjodng Tựkcuttookng ngôznyyn ngữjsnifwswch thífwswch vàkjodi phen, gãiaso lạrylyi giụrhlec ngựkcuta xôznyyng lêirrbn muốtsjwn chétdpdm giếbseat.

Hoàkjodng Tựkcut thấrhley Dưkctqơecptng Linh đnwttãiaso trúcriung kếbsea, lậmvpyp tứwqqgc lùtooki, rấrhlet nhanh lao qua cáswvvnh rừmapvng.

Bỗrvzwng nhiêirrbn ba tiếbseang pháswvvo vang lêirrbn, tiếbseap theo, từmapv rừmapvng câvgoby ùtooka ra binh mai phụrhlec.

kctqơecptng Linh kinh sợxpbp biếbsean sắnsmoc nónsmoi:

- Khôznyyng hay rồnwtti, đnwttãiaso trúcriung quỷaixw kếbsea củlyxta Hoàkjodng Tựkcut! Huynh đnwttbbqw mau rúcriut lui!

Hoàkjodng Tựkcut khi nghe tiếbseang pháswvvo vang thìzfva quay ngưkctqxpbpc lạrylyi, thấrhley Dưkctqơecptng Linh quay đnwttkjodu ngựkcuta, quáswvvt to rằiwinng:

- Dưkctqơecptng Linh đnwttmapvng hòtuthng đnwtti đnwttưkctqxpbpc! Hôznyym nay ngưkctqơecpti trúcriung kếbsea củlyxta chúcriua côznyyng ta, ngàkjody nàkjody năqislm sau làkjod ngàkjody giỗrvzw củlyxta ngưkctqơecpti!

kctqơecptng Linh toàkjodn thâvgobn ưkctqmvpyt đnwttjzyxm mồnwttznyyi, đnwttirrbn cuồnwttng hétdpdt:

- Mau lùtooki mau lùtooki lạrylyi!

Hoàkjodng Tựkcutkctqxiyci to nónsmoi:

- Muốtsjwn lùtooki hảeorl? Muộzfvan quáswvv rồnwtti! Cáswvvc huynh đnwttbbqw, tớmvpyi lúcriuc trúcriut giậmvpyn rồnwtti, mọxoaxi ngưkctqxiyci giếbseat đnwtti!!!

Theo khẩofisu hiệbbqwu củlyxta Hoàkjodng Tựkcut, vốtsjwn binh sĩgzrr chạrylyy đnwttếbsean hụrhlet hơecpti lậmvpyp tứwqqgc tậmvpyp hợxpbpp lạrylyi, đnwttáswvvnh trốtsjwng trậmvpyn ầkjodm ầkjodm vang, so vớmvpyi lúcriuc mớmvpyi bắnsmot đnwttkjodu thìzfva hung mãiasonh rấrhlet nhiềzbvru. Khẩofisu hiệbbqwu xung phong liềzbvru mạrylyng khífwswch lệbbqw mộzfvat sốtsjw binh sĩgzrr đnwttãiasoecpti mỏbruri mệbbqwt. Mỗrvzwi mộzfvat binh sĩgzrr đnwttzbvru lấrhley sứwqqgc lựkcutc cuốtsjwi cùtookng ra đnwttruiw đnwttáswvvnh trậmvpyn chiếbsean cuốtsjwi.

Mao Anh, Mao Kiệbbqwt dẫjzyxn ba ngàkjodn Sơecptn Việbbqwt binh cựkcutc kỳdgxw hung mãiasonh, giếbseat ngưkctqxiyci nhưkctq ngónsmoe, giốtsjwng nhưkctqiaso thúcriu khôznyyng cónsmo linh tífwswnh. Khi nổwqqgi lêirrbn kháswvvt máswvvu thìzfva miệbbqwng, răqislng, tay, châvgobn đnwttzbvru thàkjodnh vũmapv khífwsw giếbseat đnwttogjzch. Đslebznyyc biệbbqwt làkjod tay phảeorli búcriua khai sơecptn, tay tráswvvi làkjod đnwttiwinng giáswvvp thuẫjzyxn, tổwqqg hợxpbpp lạrylyi khiếbsean Lưkctqu quâvgobn bónsmo tay chịogjzu chếbseat. Viễvgobn chiếbsean hay cậmvpyn chiếbsean đnwttzbvru thua thiệbbqwt, đnwttznyyc biệbbqwt làkjod trưkctqxiycng mâvgobu binh, chỉwepdnsmo thểruiw trơecpt mắnsmot nhìzfvan binh khífwsw củlyxta mìzfvanh bịogjz đnwttiwinng binh giáswvvp cuốtsjwn lấrhley, tiếbseap theo búcriua khai sơecptn mạrylynh mẽtsjw chétdpdm đnwttwqqgt, liêirrbn tiếbseap ngưkctqxiyci cùtookng mâvgobu bịogjz chétdpdm bay. Giếbseat chónsmoc khiếbsean đnwttáswvvm Dưkctqơecptng Linh vàkjod binh sĩgzrr bay mấrhlet ba hồnwttn bảeorly vífwswa, chạrylyy trốtsjwn màkjod hậmvpyn mẹxjte khôznyyng sinh thêirrbm cho hai châvgobn.

Hoàkjodng Tựkcutrdii trong loạrylyn quâvgobn vung Lêirrb Hoa đnwttao lêirrbn xuốtsjwng, hai binh sĩgzrr trốtsjwn khôznyyng kịogjzp lầkjodn lưkctqxpbpt bịogjz chétdpdm đnwttwqqgt đnwttkjodu, máswvvu phun nhưkctq suốtsjwi bắnsmon ra. Dưkctqơecptng Linh vừmapva lúcriuc nhìzfvan thấrhley tìzfvanh hìzfvanh máswvvu me nàkjody, khôznyyng lo đnwttếbsean mũmapv giáswvvp rớmvpyt xuốtsjwng, liềzbvru mạrylyng giụrhlec ngựkcuta chạrylyy trốtsjwn khỏbruri chiếbsean trưkctqxiycng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.