Phong Lưu Tam Quốc

Chương 366 : Quách Gia diệu kế (thượng)

    trước sau   
Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng kinh ngạjvgbc nónpali:

- Chỉqvia mang theo mộlwsqt vạjvgbn binh sĩlyff? Vậbhjty làwzyrm sao đefvbávlnknh?

Quávlnkch Gia nónpali:

- Đguvaújuhpng vậbhjty, khôkqlbng thểyuer mang nhiềzlpzu. Nếehpgu mang đefvbi quávlnk nhiềzlpzu vậbhjty thìjwde mộlwsqt làwzyr khiếehpgn phòewwung tuyếehpgn Hạjvgb Khẩpsmau trốlujing rỗrknnng, thứpdcp hai làwzyr khiếehpgn quâzilyn đefvbtvwmch phávlnkt hiệqgktn ra. Nhưewwung lấnlxdy bảgklon lĩlyffnh củqmypa chújuhpa côkqlbng, khôkqlbng lẽamhmewwun sợdijsjwdem khôkqlbng thấnlxdy giújuhpp đefvbfamv sao?

npali tớbshri đefvbâzilyy, Quávlnkch Gia nhávlnky mắguvat vớbshri Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng, ávlnknh mắguvat cựamhmc kỳdlkj mậbhjtp mờpdcp.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng nhớbshr tớbshri Trưewwuơnlxdng Ninh, hiểyueru ýlwsq bậbhjtt cưewwupdcpi.


Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng bỗrknnng nhiêdlkjn lạjvgbi thởnlxdwzyri nónpali:

- Ai, nónpali đefvbi nónpali lạjvgbi thìjwdeewwuu Biểyueru nàwzyry đefvbújuhpng làwzyr âzilym hiểyuerm. Ta càwzyrng lújuhpc càwzyrng nghi ngờpdcp Giao Châzilyu làwzyrm phảgklon cónpal phảgkloi làwzyrewwuu Biểyueru ởnlxd trong đefvbónpalxrkpn nhújuhpng tay khôkqlbng, nếehpgu khôkqlbng thìjwdewzyrm gìjwde trùajwmng hợdijsp nhưewwu vậbhjty.

Quávlnkch Gia đefvbang đefvbtvwmnh nónpali gìjwde thìjwdejuhpc nàwzyry cónpal binh sĩlyff đefvbpdcpng ởnlxd cửqmvra thôkqlbng bávlnko, nónpali làwzyrremmnh truyềzlpzn tin từakyk Hạjvgb Khẩpsmau đefvbếehpgn.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng nónpali:

- Lậbhjtp tứpdcpc cho hắguvan vàwzyro!

remmnh truyềzlpzn tin bávlnko cávlnko:

- Bẩpsmam bávlnko chújuhpa côkqlbng, mớbshri rồdazqi từakyk Hạjvgb Khẩpsmau mang đefvbếehpgn tin tứpdcpc, đefvbêdlkjm qua Hoàwzyrng Tổjafb sang sôkqlbng tấnlxdn côkqlbng Hạjvgb Khẩpsmau, đefvbávlnknh giávlnk chừakykng năhonsm ngàwzyrn binh sĩlyff, cùajwmng tưewwubshrng quâzilyn Chu Thávlnki ởnlxd trêdlkjn sôkqlbng xảgkloy ra kịtvwmch chiếehpgn. Đguvanlxdu chừakykng vàwzyri phújuhpt thìjwdeewwuu quâzilyn xuấnlxdt hiệqgktn việqgktn quâzilyn. Trìjwdenh đefvbjvgbi nhâzilyn sợdijs Chu tưewwubshrng quâzilyn cónpal bấnlxdt trắguvac, giónpalng trốlujing rújuhpt binh. Tưewwubshrng đefvbtvwmch Hoàwzyrng Tổjafb khôkqlbng chịtvwmu ngừakykng, cùajwmng việqgktn quâzilyn vộlwsqi truy theo, mãnlxdi đefvbếehpgn dưewwubshri Thủqmypy thàwzyrnh Hạjvgb Khẩpsmau, bịtvwm Trìjwdenh đefvbjvgbi nhâzilyn dùajwmng hỏdijsa tiễrahcn đefvbávlnknh lùajwmi. Trậbhjtn chiếehpgn nàwzyry thưewwuơnlxdng vong ba trăhonsm, năhonsm chiếehpgc Xíremmch Mãnlxd Châzilyu Chiếehpgn bịtvwm hủqmypy, ba mưewwuơnlxdi sávlnku cávlnki mấnlxdt đefvbi năhonsng lựamhmc di đefvblwsqng.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng xua tay ýlwsq bảgkloo đefvbãnlxd biếehpgt, khiếehpgn líremmnh truyềzlpzn tin lùajwmi xuốlujing.

Sau khi líremmnh truyềzlpzn tin lui ra, Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng hỏdijsi hai ngưewwupdcpi:

- Phụgklong Hiếehpgu, Nguyêdlkjn Hạjvgbo, cávlnkc ngưewwuơnlxdi thấnlxdy sao?

Đguvaiềzlpzn Phong mởnlxd miệqgktng nónpali:

- Thávlnki Mạjvgbo làwzyrm nhưewwu vậbhjty quảgklo nhiêdlkjn làwzyr quyếehpgt phảgkloi thàwzyrnh côkqlbng.Quávlnkch Gia gậbhjtt đefvbzilyu.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng đefvbtvwmnh nónpali gìjwde thìjwde lạjvgbi cónpal binh sĩlyffvlnko tin.


Tim Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng bỗrknnng đefvbbhjtp nhanh, vộlwsqi vàwzyrng cho vàwzyro.

Ngưewwupdcpi nàwzyry hiểyuern nhiêdlkjn làwzyr suốlujit đefvbêdlkjm chạjvgby đefvbi, mồdazqkqlbi trêdlkjn ngưewwupdcpi chưewwua khôkqlb, thoạjvgbt trôkqlbng rấnlxdt mệqgktt mỏdijsi, mắguvat cónpalnlxdvlnku.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng khôkqlbng đefvbdijsi gãnlxd mởnlxd miệqgktng thìjwde liềzlpzn hỏdijsi:

- Làwzyrm sao vậbhjty?

remmnh truyềzlpzn tin nónpali:

- Hoàwzyrng Tổjafbjuhpt binh chưewwua tớbshri mộlwsqt canh giờpdcp, đefvbdijsi trờpdcpi vừakyka sụgklop tốlujii thìjwde tậbhjtp kíremmch ban đefvbêdlkjm, xuấnlxdt đefvblwsqng khoảgklong vạjvgbn binh lựamhmc, mặtgvst sôkqlbng chiếehpgu ngọbtkon đefvbuốlujic nhưewwu rồdazqng liêdlkjn miêdlkjn vàwzyri dặtgvsm, bắguvat đefvbzilyu cưewwupdcpng côkqlbng Hạjvgb Khẩpsmau. Hiệqgktn tạjvgbi chưewwua rõwoxqjwdenh huốlujing, Thàwzyrnh đefvbjvgbi nhâzilyn sai thuộlwsqc hạjvgb trưewwubshrc tiêdlkjn đefvbếehpgn bávlnko tin.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng nghẹzhvon họbtkong khôkqlbng nónpali nêdlkjn lờpdcpi.

Sau đefvbónpalremmnh truyềzlpzn tin liêdlkjn tiếehpgp chạjvgby tớbshri bávlnko tin.

Đguvaếehpgn cuốlujii cùajwmng mộlwsqt têdlkjn nónpali Trìjwdenh Dụgkloc đefvbãnlxd đefvbávlnknh lui đefvbdijst tấnlxdn côkqlbng cuốlujii cùajwmng thìjwde Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng mớbshri thởnlxd ra mộlwsqt hơnlxdi.

Quávlnkch Gia đefvbdijsi líremmnh truyềzlpzn tin lui ra, mởnlxd miệqgktng nónpali:

- Chújuhpa côkqlbng, cávlnki nàwzyry khôkqlbng đefvbdijsi ngưewwupdcpi rồdazqi, lầzilyn nàwzyry Hoàwzyrng Tổjafb đefvbãnlxd khôkqlbng tiếehpgc trảgklo giávlnk liêdlkjn kếehpg bao vâzilyy Hạjvgb Khẩpsmau. Cho dùajwm Hạjvgb Khẩpsmau cónpal hiểyuerm hơnlxdn nữqmypa, Trọbtkong Đguvapdcpc cónpal lợdijsi hạjvgbi hơnlxdn thìjwde cứpdcp xa luâzilyn chiếehpgn tiêdlkju hao nhưewwu thếehpg, cuốlujii cùajwmng chịtvwmu thiệqgktt vẫqgobn làwzyr chújuhpng ta. Nếehpgu thậbhjtt sựamhm khôkqlbng xuấnlxdt binh, chỉqvia sợdijs thờpdcpi gian lâzilyu khôkqlbng thểyuer giữqmyp đefvbưewwudijsc Hạjvgb Khẩpsmau nữqmypa!Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng bậbhjtt dậbhjty, ngưewwupdcpi đefvbpdcpng thẳygkwng tắguvap.

Hắguvan nónpali:

- Tốlujit lắguvam, ta dẫqgobn theo mộlwsqt vạjvgbn binh sĩlyff suốlujit đefvbêdlkjm chạjvgby đefvbi An thàwzyrnh hộlwsqi hợdijsp Hoàwzyrng Tựamhm, khiếehpgn Đguvaiềzlpzn Phong dẫqgobn hai vạjvgbn binh sĩlyff tiếehpgp việqgktn Hạjvgb Khẩpsmau!

Trưewwupdcpng Sa quậbhjtn lấnlxdy đefvbtvwma khu Trưewwupdcpng Sa làwzyrm trung tâzilym, bắguvac khởnlxdi Đguvalwsqng Đguvaìjwdenh, nam du Ngũnlxdlyffnh, đefvbôkqlbng lâzilyn hai bờpdcp hồdazq Phàwzyrn Dưewwuơnlxdng vàwzyr La Tiêdlkju sơnlxdn mạjvgbch, tâzilyy tiếehpgp Nguyêdlkjn Thủqmypy, lưewwuu vựamhmc, làwzyr trọbtkong trấnlxdn khốlujing chếehpg mặtgvst nam Đguvalwsqng Đguvaìjwdenh. Trưewwupdcpng Sa quậbhjtn hạjvgb thiếehpgt Tưewwuơnlxdng, La, Ílwsqch Dưewwuơnlxdng, Ânlxdm Sơnlxdn, Tốlujing, An thàwzyrnh, mưewwupdcpi hai quậbhjtn huyệqgktn, phạjvgbm vi khốlujing chếehpg cựamhmc kỳdlkj rộlwsqng lớbshrn. Bởnlxdi vìjwde mạjvgbt Hávlnkn chiếehpgn loạjvgbn liêdlkjn miêdlkjn, tuy Trưewwupdcpng Sa bịtvwm giặtgvsc Khăhonsn Vàwzyrng ảgklonh hưewwunlxdng cựamhmc nhỏdijs nhưewwung giặtgvsc cỏdijs nổjafbi lêdlkjn bốlujin phíremma, tôkqlbng tộlwsqc hoàwzyrnh hàwzyrnh, thiêdlkjn tai liêdlkjn tụgkloc, dâzilyn chújuhpng lầzilym than. Theo Lưewwuu Biểyueru tiếehpgp nhậbhjtn, Trưewwupdcpng Sa dầzilyn cónpal chiềzlpzu hưewwubshrng ổjafbn đefvbtvwmnh hơnlxdn.

Trưewwupdcpng Sa, bâzilyy giờpdcp bịtvwm Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng cho làwzyr cửqmvra ảgkloi đefvblwsqt phávlnk. Nam cónpalwzyrn Huyềzlpzn gầzilyn vạjvgbn binh sĩlyff, bắguvac cónpal Ba Khâzilyu Vưewwuơnlxdng Uy hai vạjvgbn tinh binh. Hai đefvbưewwupdcpng mộlwsqt đefvbzilyu mộlwsqt đefvbkqlbi từakyk xa liêdlkjn kếehpgt, tìjwdenh hìjwdenh khôkqlbng mấnlxdy lạjvgbc quan.

Tạjvgbi An thàwzyrnh, ávlnki tưewwubshrng tâzilym phújuhpc củqmypa Hàwzyrn Huyềzlpzn làwzyrewwuơnlxdng Linh lĩlyffnh năhonsm ngàwzyrn binh sĩlyff nghiêdlkjm ngặtgvst canh phòewwung.

Kỳdlkj thựamhmc Hoàwzyrng Tựamhm khôkqlbng cưewwupdcpng côkqlbng cứpdcpng đefvbávlnknh, chẳygkwng qua thấnlxdy cónpal lỗrknn thìjwde đefvbâzilym vàwzyro, cónpal chỗrknnwzyro trốlujing làwzyr chui, nghiêdlkjm khắguvac hàwzyrnh đefvblwsqng theo chiếehpgn lưewwudijsc Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng sắguvap xếehpgp. Tuy Dưewwuơnlxdng Linh cónpal chújuhpt xújuhpc đefvblwsqng nhưewwung cũnlxdng khôkqlbng trújuhpng kếehpg củqmypa Hoàwzyrng Tựamhm, chỉqviadlkjn phậbhjtn trôkqlbng coi An thàwzyrnh, cónpalwzyrnh đefvblwsqng cũnlxdng sẽamhm khôkqlbng truy kíremmch quávlnk xa.

ewwubshri tìjwdenh huốlujing nhưewwu vậbhjty, Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng mang theo mộlwsqt vạjvgbn binh sĩlyffremm mậbhjtt từakyk Kiếehpgn Xưewwuơnlxdng nam hạjvgb. Trong đefvbónpal hắguvan còewwun đefvbiềzlpzu đefvblwsqng ba ngàwzyrn khôkqlbzilyu binh củqmypa Trưewwuơnlxdng Ninh, ba ngàwzyrn Sơnlxdn Việqgktt binh làwzyrm quâzilyn chủqmyp lựamhmc trậbhjtn nàwzyry. Bởnlxdi vìjwde hắguvan biếehpgt rõwoxq, mộlwsqt khi Ba Khâzilyu thậbhjtt dấnlxdy lêdlkjn lêdlkjn chiếehpgn sựamhm, việqgktn quâzilyn từakyk Nam quậbhjtn rấnlxdt cónpal thểyuer sẽamhm liêdlkjn miêdlkjn bấnlxdt tậbhjtn ùajwma tớbshri, cho nêdlkjn mộlwsqt mặtgvst tíremmnh trưewwubshrc tìjwdenh huốlujing xấnlxdu nhấnlxdt, mộlwsqt mặtgvst cẩpsman thậbhjtn nghiêdlkjm tújuhpc bàwzyry binh bốluji trậbhjtn. Hơnlxdn nữqmypa chặtgvst chẽamhm liêdlkjn hệqgkt quâzilyn Hoàwzyrng Tựamhm, Ngụgkloy Diêdlkjn, hìjwdenh thàwzyrnh mộlwsqt thểyuervlnkc chiếehpgn.

Lầzilyn nàwzyry theo Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng nam hạjvgbewwun cónpal Quávlnkch Gia, Đguvainh Phụgklong, Tôkqlbn Sávlnkch, Toàwzyrn Tôkqlbng, mộlwsqt đefvbávlnkm mãnlxdnh tưewwubshrng danh sĩlyff.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng hơnlxdn mưewwupdcpi ngàwzyry hàwzyrnh quâzilyn vộlwsqi vàwzyrng, đefvbjvgbi quâzilyn bíremm mậbhjtt tiếehpgn vàwzyro Nghi Xuâzilyn huyệqgktn. Sau khi nghỉqvia ngơnlxdi mộlwsqt ngàwzyry, mộlwsqt vạjvgbn binh sĩlyff nhanh nhưewwu tia chớbshrp lao tớbshri An thàwzyrnh. Hoàwzyrng Tựamhm thìjwde vẫqgobn làwzyrwzyrnh đefvblwsqng nhưewwunlxd, khôkqlbng ngừakykng quấnlxdy rầzilyy An thàwzyrnh, chờpdcp đefvbávlnkm Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng đefvbếehpgn.

Trưewwubshrc hôkqlbm nay vàwzyri ngàwzyry, Hoàwzyrng Tổjafb dựamhma vàwzyro ưewwuu thếehpg binh lựamhmc củqmypa mìjwdenh, mộlwsqt mặtgvst vộlwsqi vàwzyrng sửqmvra chữqmypa cứpdcp đefvbiểyuerm, mộlwsqt mặtgvst mạjvgbnh mẽamhm tấnlxdn côkqlbng Hạjvgb Khẩpsmau. Nhưewwung cónpal Trìjwdenh Dụgkloc chỉqvia huy, thêdlkjm vàwzyro đefvbávlnkm võwoxqewwubshrng Chu Thávlnki khôkqlbng tiếehpgc dùajwmng bảgklon thâzilyn liềzlpzu mạjvgbng, Hoàwzyrng Tựamhm khôkqlbng chiếehpgm chújuhpt lợdijsi nàwzyro. Ngưewwudijsc lạjvgbi còewwun hao binh tổjafbn tưewwubshrng, sĩlyff khíremm tụgklot từakyk từakyk. Trávlnki lạjvgbi quâzilyn Giang Đguvaôkqlbng, đefvbtgvsc biệqgktt làwzyr khi hai vạjvgbn binh sĩlyff củqmypa Đguvaiềzlpzn Phong kịtvwmp thờpdcpi tiếehpgp việqgktn, khíremm thếehpgnlxdng mãnlxdnh, cónpalewwu thếehpg liềzlpzu mạjvgbng quyếehpgt thủqmyp Hạjvgb Khẩpsmau.

Tấnlxdt nhiêdlkjn Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng khôkqlbng biếehpgt rõwoxq lắguvam nhưewwung cónpal mộlwsqt sốluji việqgktc thìjwde hắguvan hiểyueru rõwoxqwzyrng. Hoàwzyrng Tổjafb đefvbdlkjn cuồdazqng nhưewwu vậbhjty, khôkqlbng tiếehpgc trảgklo giávlnk tấnlxdn côkqlbng Hạjvgb Khẩpsmau, mộlwsqt mặtgvst dĩlyff nhiêdlkjn làwzyrjwde binh lựamhmc quâzilyn đefvbtvwmch chiếehpgm ưewwuu thếehpg, mặtgvst khávlnkc hoàwzyrn toàwzyrn chứpdcpng minh trừakykewwupdcpng côkqlbng ra chújuhpng tạjvgbm thờpdcpi khôkqlbng nghĩlyff ra cávlnkch gìjwde tốlujit hơnlxdn. Thếehpgwzyr hắguvan càwzyrng giàwzyrnh đefvbưewwudijsc thờpdcpi gian quan trọbtkong hơnlxdn nữqmypa.

Trưewwuơnlxdng Lãnlxdng nam hạjvgb An thàwzyrnh, đefvbíremmch thâzilyn ávlnkp trậbhjtn, ra lệqgktnh Mao Anh, Mao Kiệqgktt lĩlyffnh ba ngàwzyrn Sơnlxdn Việqgktt binh mai phụgkloc trong rừakykng câzilyy cávlnkch thàwzyrnh vàwzyri dặtgvsm, chuẩpsman bịtvwm chặtgvsn đefvbávlnknh Lưewwuu quâzilyn rújuhpt trởnlxd lạjvgbi. Tôkqlbn Sávlnkch thìjwdelyffnh ba ngàwzyrn binh sĩlyff nhâzilyn lújuhpc quâzilyn đefvbtvwmch truy đefvbuổjafbi Hoàwzyrng Tựamhm thìjwde trợdijs trậbhjtn, cũnlxdng đefvbyuer Hoàwzyrng Tựamhm tiếehpgn lêdlkjn khiêdlkju chiếehpgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.